Державний стандарт україни документація. Звіти у сфері науки І техніки структура І правила оформлення Видання офіційнеСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.92 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ.

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ

І ТЕХНІКИ

Структура і правила оформлення
ДСТУ 3008-95

Видання офіційне
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Київ

ДСТУ 3008-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ.

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура і правила оформлення

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО I ВНЕСЕНО

Інститутом прикладної інформатики (ІПрIн) Київської міської дер­жавної адміністрації; Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕЇ); Головним відділом стандартиза­ції Технічного центру НАН України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 p. .

3 Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 5966:1982 «Documentation—Presentation of scientific and technical reports»

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: А. Стогній, чл.-кор. НАН України (керівник розробки); Н. Шокол; О. Крючко; М. Єрмошенко, д-р екон. наук;

Г. Крайчинська; Ю. Поліщук, канд. техн. наук; А. Сумарєв

Видання офіційне © Держстандарт України, 1995

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

Вступ V

1 Галузь застосування 1

2 Вимоги до порядку викладення матеріалу звіту 1

2.1 Структура звіту 1

2.2 Вступна частина З

2.3 Основна частина З

2.4 Додатки З

2.5 Матеріал у кінці звіту З

2.6 Вимоги до подання структурних елементів звіту З

3 Вимоги до структурних елементів вступної частини 4

3.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) 4

3.2 Титульний аркуш 5

3.3 Список авторів 5

3.4 Реферат 5

3.5 Зміст 7

3.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць,

скорочень і термінів 7

3.7 Передмова 7

4 Вимоги до структурних елементів основної частини 8

4.1 Вступ 8

4.2 Суть звіту 8

4.3 Висновки 9

4.4 Рекомендації 9

4.5 Перелік посилань 10

5. Вимоги до додатків 10

5.1 Призначення додатків 10

5.2 Типи додатків 10

6 Вимоги до матеріалу в кінці звіту 18

7 Правила оформлення звіту 11

7.1 Загальні вимоги 11

7.2 Нумерація томів (книг) і частин 13

7.3 Нумерація сторінок звіту 13

7.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів,

підпунктів 14

7.5 Ілюстрації 14


7.9 Виноски 17

7.10 Формули та рівняння 11

7.11 Посилання 19

7.12 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) 20

7.13 Титульний аркуш 20

7.14 Список авторів 23

7.15 Перелік умовних позначень, символів, одиниць,

скорочень і термінів 23

7.16 Додатки 24

7.17 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) 25

Додаток А Приклад складення реферату на звіт про НДР 26
Додаток Б Приклад змісту першої частини звіту, який


складається з кількох частин 27

Додаток В Приклади оформлення титульних аркушів 28

Додаток Г Приклад оформлення списку авторів звіту про НДР 36

ВСТУП
Державний стандарт України «Документація. Звіти складають у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» гармонізо­ваний з міжнародним стандартом ISO 5966:1982 «Documentation-Pre­sentation of scientific and technical reports», який використовують у своїй роботі фахівці таких найбільш передових і розвинених країн, як США, Японія, Франція, ФРН, Канада, Нідерланди, Бельгія та ін.

Цей стандарт має такі відмінності та основні переваги над ГОСТ 7.32—91:

розширення галузі застосування стандарту;

забезпечення повноти бібліографічного, реферативного та пов­ного описів звітів;

подальша формалізація звітів відповідно до вимог інформацій­них технологій;

надання можливості прийняття альтернативних рішень під час складання й оформлення звітів;

у звіт, відповідно до ISO 5966:1982. введено дискусійний розділ, у якому можна розвивати нові аспекти звітної роботи та інтерпре­тувати або коментувати результати і причини, на підставі яких «роблено висновки і рекомендації;

стандарт враховує історичні традиції та норми української мови, зокрема, щодо подання прізвищ та імен авторів тощо.

В стандарті враховані багаторічні усталені традиції щодо подання і оформлення звітів.

ДСТУ 3008-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ.

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура і правила оформлення

ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ОТЧЕТЬI В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Структура и правила оформления

DOCUMENTATION.

SCIENTIFIC AND TECHNICAL REPORTS

Structure and rules of putting into official form

Чинний від 1996—01—01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на звіти про роботи (дослідження, розроблення) або окремі етапи робіт, що виконуються у сфері науки І техніки.

Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення звітів.

Стандарт застосовується складачами звітів про будь-які науково-дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи.

Стандарт може бути застосований також до таких документів, як дисертації» річні звіти, посібники тощо.

2 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ

2.1 Структура звіту

2.1.1 Звіт умовно поділяють на:

вступну частину;

основну частину;

додатки;

матеріал у кінці звіту.

2.1.2 Структурну схему звіту наведено на рисунку 1.

2.2 Вступна частина

2.2.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:

обкладинку (сторінки 1 i 2 обкладинки);

титульний аркуш;

список авторів;

реферат;

зміст;

перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

передмову.2.2.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту — відповідно до розділу 3.

2.3 Основна частина

2.3.1 Основна частина містить такі структурні елементи:

вступ;

суть звіту;

висновки;

рекомендації;

перелік посилань.2.3.2 Вимоги до структурних елементів основної частини звіту — відповідно до розділу 4.

2.4 Додатки

2.4.1 Додатки розміщують після основної частини звіту.

2.4.2 Вимоги до додатків — відповідно до розділу 5.

2.5 Матеріал у кінці звіту

2.5.1 Матеріал у кінці звіту містить структурний елемент «Об­кладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)».

2.5.2 Вимоги до обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) — від­повідно до розділу 6.

2.6 Вимоги до подання структурних елементів звіту

2.6.1 Структурні елементи «Титульний аркуш», «Реферат», «Вступ», «Суть звіту», «Висновки», що виділені в 2.2.1, 2.3.1 напів-грубим шрифтом, є обов'язковими.

2.6.2 Структурні елементи «Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)», «Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)» подають у разі виданні звіту.З ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ

3.1 Обкладинка (сторінки 1 і 3 обкладинки)

3.1.1 Обкладинка (сторінки І і 2 обкладинки) надає користувачеві перше уявлення про звіт і тому має бути чіткою, зрозумілою та інформативною.

3.1.2 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) звіту має зовиішній та внутрішній боки, на яких розміщують необхідні дані.

3.1.3 Зовнішній бік обкладинки (сторінка 1 обкладинки) містить такі дані:

— ідентифікатори звіту;

— міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або між­народний стандартний номер серіального видання (ISSN);

— відомості про виконавця роботи — юридичну особу (організа­цію) або фізичну особу;

— повну назву документа;

— ім'я (імена) та прізвище (прізвища) автора (авторів) звіту (за бажанням автора замість імені може проставлятись перша літера імені з крапкою);

— рік видання звіту;

— ціну, якщо вона визначена, та назву організації, яка розпов­сюджуватиме звіт;

— спеціальні записи, що стосуються додержання авторського права, прав видання та продажу; юридичні інструктивні позначення щодо процедури користування або дозволу про тимчасове користування. Ці дані можуть розміщуватись на зовнішньому (сторінка 1 обкладинки) або внутрішньому (сторінка 2 обкладинки) боках обкладинки;

— обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно.

3.1.4 Внутрішній бік обкладинки (сторінка 2 обкладинки) може використовуватись для розміщення передмови до звіту та менш важ­ливих спеціальних записів, наведених у 3.1.3.

3.1.5 Обкладинка (сторінки І і 2 обкладинки) може містити також іншу інформацію відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи *.

* Тут i далі, де йдеться про чинні стандарти з бібліотечної та видавничої справи. мається на увазі «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи».


3.2 Титульний аркуш

3.2.1 Титульний аркуш є першою сторінкою звітів і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

3.2.2 Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послі­довності:

а) обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно;

б) Ідентифікатори звіту;

в) міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або між­народний номер серіального видання (1SSN) — наводять для звітів, котрі видаються;

г) відомості про виконавця роботи — юридичну особу (організацію) або фізичну особу;

д) грифи затвердження та погодження (якщо воно необхідно);

ж) повна назва документа;

к) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

л) рік складення (затвердження) звіту;

м) дата пріоритету автора, якщо це необхідно;

н) будь-які спеціальні записи (відомості про зв'язок даного звіту а іншими роботами; відомості про контакти, доповіді або назва кон­ференції, де було представлено роботу тощо), якщо це необхідно.

3.3 Список авторів

3.3.1 Список авторів вміщують безпосередньо за титульним арку­шем, починаючи з нової сторінки.

3.3.2 У списку в загальному випадку наводять імена (або перші літери імен) та прізвища авторів, їх посади, вчені ступені, вчені звання а зазначенням частини звіту, підготовленої конкретним автором.

3.3.3 Якщо звіт виконаний одним автором, відомості про нього подають на титульному аркуші.

3.4 Реферат

3.4.1 Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього звіту.

3.4.2 Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком авторів, починаючи з нової сторінки.

У випадку, якщо список авторів не складають, реферат розміщують за титульним аркушем.

3.4.3 Тексту реферату при виданні звіту передує повний бiблiографiчний опис звіту, який виконують відповідно до вимог чинних стандартів з бiблiотечної та видавничої справи.

3.4.4 Реферат повинен мати:


 • відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи данi додатків);

 • текст реферату;

 • перелік ключових слів.

Реферат може містити інформацію про умови розповсюдження звіту (якщо такі виставляються).

3.4.5 Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію i, як правило, у такій послідовності:

­– об’єкт дослідження або розроблення;


 • мета роботи;

 • методи дослідження та апаратура;

 • результати та їх новизна;

 • основні конструктивні, технологічні й технiко-експлуатацiйнi характеристики та показники;

 • ступінь впровадження;

 • взаємозв’язок з іншими роботами;

 • рекомендації щодо використання результатів роботи;

 • галузь застосування;

 • економічна ефективність;

 • значущість роботи та висновки;

 • прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження або розроблення.

Частини тексту реферату, щодо яких відсутня відомості, випускають.

3.4.6 Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів, i, бажано, щоб він уміщався на сторінці формату А4.

3.4.7 У випадках, коли звіти випускаються окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати реферат свого тому (книги), котрий зазначав би його зв’язок з іншими томами (книгами) звітів даної серії.

3.4.8 Ключові слова, що э визначальними для розкриття суті звіту, i умови розповсюдження звіту, якщо такі виставляються, вміщують після тексту реферату.

3.4.9 Приклад складання реферату наведено в додатку А.
3.5 Зміст

3.5.1 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

3.5.2 До змісту включають: перелік умовних позначень, символи, одиниць, скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті звіту; висновки; рекомендації; перелік поси­лань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць

з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

3.5.3 Якщо звіт складається з двох і більше частин, у кожної частини має бути свій зміст. При цьому в кінці змісту першої частини перелічують номери й назви (якщо вони є) всіх наступних частин звіту. В першій частині звіту може бути подано зміст усього звіту.

3.5.4 Якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), по­в'язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати зміст свого тому (книги). Останній том (книга) може також мати повний зміст усього зібрання звітів.

3.5.5 Зміст складають, якщо звіт містить не менш, ніж два розділи, або один розділ і додаток за загальної кількості сторінок не менше десяти.

3.5.6 Приклад змісту першої частини звіту, що складається з декількох частин, наведено в додатку Б.

3.6 Перелік умовних позначень* символів* одиниць, скорочень 1 термінів

3.6.1 Усі прийняті у звіті малопоширені умовні позначення, сим­воли, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті звіту наводять їх розшифровку.

3.7 Передмова

3.7.1 Якщо передмову передбачено, в ній уміщують супровідні нотатки, що пояснюють певні аспекти роботи, простежують історичні умови для даної роботи тощо. Передмову вміщують у кінці вступної частини після переліку умовних позначень, символів, одиниць, ско­рочень і термінів, починаючи і нової сторінки.

Передмову може бути розміщено на внутрішньому боці обкладинки (сторінка 2 обкладинки).

3.7.2 Якщо звіт поділений на дві i більше частин, передмову складають до всього звіту і вміщують у першій частині.

Якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), що пов'я­зані між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт може містити передмову.


4 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ
4.1 Вступ

4.1.1 У вступі коротко викладають:

— оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв'я­зані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні фірми та провідних вчених і фахівців даної галузі;

— світові тенденції розв'язання поставлених задач;

— актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

— мету роботи та галузь застосування;

— взаємозв'язок з іншими роботами.

4.1.2 У вступі проміжного звіту з окремого етапу роботи повинні наводитись цілі і задачі роботи на цьому етапі та їх місце у вико­нуваній роботі в цілому.

4.1.3 У вступі заключного звіту вміщують перелік назв усіх про­міжних звітів.

4.1.4 Вступ розташовують на окремій сторінці.

4.2 Суть звіту

4.2.1 Суть звіту — це викладення відомостей про предмет (об'єкт) дослідження або розроблення, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи (опис: теорії; методів роботи; харак­теристик і/або властивостей створеного об'єкта; принципів дії об'єкта та основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій;

метрологічного забезпечення та ін.) та її результатів.

4.2.2 Викладаючи суть звіту, особливу увагу приділяють новизні в роботі, а також питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології, ресурсоощадності.

4.2.3 Якщо у звіті необхідно навести повні докази ( наприклад, математичні — у звітах, що не мають безпосереднього відношення до предмету математики) або подробиці дослідження (розроблення), їх вміщують у додатках.

4.2.4 Суть звіту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Роз­діли можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти,

якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Текст суті звіту може поділятися тільки ші пункти.

4.2.5 Якщо у звіті необхідно навести інформацію про нові аспекти роботи, інтерпретацію або коментар до результатів і причин, на ґрунті яких роблять висновки і рекомендації, у звіт вводять окремий розділ або підрозділи, котрі мають дискусійний характер. Дискусійні підроз­діли можуть бути включені у розділи, в яких описуються результати роботи.

4.2.6 У звіті треба використовувати одиниці SI.

Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці SI обов'язкове лише за умови викладення найважливіших положень звіту.

4.2.7 Відповідальність за достовірність відомостей, які містить звіт, несе виконавець — юридична особа (організація) або фізична особа, що склала звіт.


4.3 Висновки
4.3.1 Висновки вмішують безпосередньо після викладенння суті звіту, починаючи з нової сторінки.

4.3.2 У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого етапу (негативних також) а урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значу­щість роботи.

4.3.3 Текст висновків може поділятись на пункти.
4.4 Рекомендації
4.4.1 У звіті на ґрунті одержаних висновків можуть наводитись рекомендації.

4.4.2 Рекомендації вміщують після висновків, починаючи я нової сторінки.

4.4.3 У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефектив­ного використання результатів дослідження чи розроблення.

4.4.4 Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути пов­ністю підтверджені звітною роботою.

За необхідності рекомендації можуть спиратися на додаткові роз­рахунки, які наводять у додатку.

4.4.5 Текст рекомендацій може поділятись на пункти.

4.5 Перелік посилань

4.5.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у кінці тексту звіту, починаючи з нової сторінки. У яідво-яідиих місцях тексту мають бути посилання.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

4.5.2 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

4.5.3 За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатку.
5 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ
5.1 Призначення додатків
5.1.1 У додатках вміщують матеріал, який:

— є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

— не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення;

— може бути вилучений для .широкого кола читачів, але є не­обхідним для фахівців даної галузі.


5.2 Типи додатків
5.2.1 У додатки можуть бути включені:

— додаткові ілюстрації або таблиці;

— матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесеш до основної частини (оригінали фотографій, мікро афіші; проміжні математичні докази, формули, ро­зрахунки; протоколи випробувань; висновок метрологічної експерти­зи; копія технічного завдання, програми робіт, договору чи Іншого документа, що замінює технічне завдання; інструкції, методики, опис комп'ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін.);

— додатковий перелік джерел, на які не було посилань у звіті, але які можуть викликати інтерес;

— опис нової апаратури і приладів, які використовувались під час проведення експерименту, вимірів та випробувань.

5.2.2 У додатки до звіту про роботу, в складі якої передбачено проведення патентних досліджень, мають бути включені звіт про патентні дослідження та бібліографічний список публікацій і патентних докумен­тів. одержаних у результаті виконання роботи, що оформлені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.


6 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛУ В КІНЦІ ЗВІТУ
6.1 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) має внутрішній і зовнішній боки (сторінки 3 і 4 обкладинки).

6.2 Внутрішній бік обкладинки (сторінка 3 обкладинки) може вико­ристовуватись для розміщення списку організацій, що розповсюджують звіт (якщо цю інформацію не наведено на сторінках 1 і 2 обкладинки» а також іншої інформації, необхідної для одержання звіту.

6.3 Зовнішній бік обкладинки (сторінка 4 обкладинки) може ви­користовуватись для розміщення вихідних відомостей.

6.4 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) може містити також іншу інформацію відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка