Державне регулювання економікиСторінка4/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір2.1 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5
ТЕМА Д1. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІКИ

Визначення державою пріоритетних напрямків розвитку еконо-міки. Співвідношення стратегічних завдань і поточних цілей економі-чного розвитку.

Стратегічна концепція промислової політики України. Стратегія розвитку головних галузей промисловості (паливно-енергетичний комплекс, металургійний комплекс, машинобудування, виробництво товарів народного споживання, аграрно-промисловий комплекс). Конверсія та диверсифікація військово-промислового комплексу. Ор-ганізаційні перетворення у промисловості.

Визначення та оцінка економічного потенціалу України.

Програмні документи (Програма Уряду, Послання Президента ВРУ, Концепція економічного розвитку тощо).

ТЕМА Д2. ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА

Концепція промислової політики України. Передумови здійснен-ня промислової політики. Стратегія розвитку базових галузей проми-словості.

Структурні перетворення, конверсія та диверсифікація в маши-нобудуванні. Розвиток наукоємних новітніх видів продукції – засобів зв’язку, швидкісного авіаційного та пасажирського транспорту, меди-чної діагностичної техніки, телекомунікаційного устаткування, енер-гозберігаючого обладнання, устаткування для будівельного та агро-промислового комплексів, екологозахисної техніки. Раціоналізація кооперованих зв’язків.

Сировинна база металургійної промисловості. Створення мета-лургійних компаній (комплексів) із завершеним технологічним цик­лом на зразок: руда – кокс – прокат. Нарощення потужностей, що працюють за безперервною технологією.

Орієнтування підприємств хімічної промисловості на задоволен-ня попиту сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах та засобах захисту рослин, підприємств легкої промислово-сті – у матеріалах та компонентах.

Здійснення заходів щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості. Організаційні перетворення в про-

мисловості. Суб’єкти виконавчої влади України, що займаються розробкою та здійсненням промислової політики держави.

ТЕМА Д3. ПОЛІТИКА В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Специфіка сільськогосподарського виробництва. Земля як особ-ливий об’єкт господарювання. Соціально-економічні умови функціо-нування сільського господарства. Об’єктивна необхідність приватної власності на землю.

Стабілізація і нарощування виробництва в АПК. Продовження реформування земельних і майнових відносин. Різноманітність форм господарювання на землі. Відновлення та створення інтегрованих фо-рмувань з комплексного вирішення питань виробництва, переробки, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції та матеріаль-но-технічного забезпечення. Насінництво, хімізація, збалансоване кормовиробництво як фактор інтенсифікації сільського господарства.

Національна програма виробництва технологічних комплексів машин і устаткування для сільського господарства, харчової та пере-робної промисловості. Хід її виконання. Лізинг як шлях інвестування сільськогосподарського виробництва. Впровадження енерго- та ре-сурсозберігаючих технологій і високопродуктивного устаткування, комплексного використання сільськогосподарської та рибної сирови-ни, підвищення ступеня переробки, конкурентоспроможності вітчиз-няних харчових продуктів. Створення умов для поліпшення матеріа-льно-технічної бази АПК. Забезпечення державної підтримки вітчиз-няного товаровиробника АПК.ТЕМА Д4. ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ТА БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА

Будівельний комплекс як фактор забезпечення та створення умов для безпечного проживання людей, захисту навколишнього середо-вища, підвищення якості будівельної продукції та мінімізації енерго-споживання.

Концепція державної житлової політики. Підходи до формування житлової політики у розвинутих країнах. Реформування державної житлової політики. Стратегія розвитку житлового будівництва. Дер­жавна житлова програма.

ТЕМА Д5. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Економічна роль та функції державних підприємств, їх суттєва відмінність від підприємств приватного сектора. Держава як безпосе-редній господарник.

Державне підприємництво у розвинутих країнах (на прикладі США, країн Європейського Співтовариства). Характеристика галузей, де державні підприємства домінують.

Розвиток державного господарювання в Україні при переході до ринкових відносин. Необхідність роздержавлення та приватизації. Сучасний стан приватизаційних процесів.ТЕМА Д6. МИТНА ПОЛІТИКА

Поняття митної політики. Зміст та принципи митного регулю-вання. Митні тарифи, квоти та ліцензії. Основні митні процедури. Пропуск товарів через митний кордон України. Вантажна митна де-кларація та інші митні документи. Організація діяльності митних бро-керів та ліцензійних митних складів. Митна вартість та розрахунок митних платежів. Економічна ефективність діяльності митних служб. Митна гармонізація, митний союз. Суб’єкти державного регулювання митної політики.ТЕМА Д7. ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ І ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Форми світової економічної інтеграції. Створення промислово-фінансових груп (ПФГ), консорціумів, холдингових компаній, конце-рнів, спільних підприємств та інших форм економічної кооперації. Розгортання роботи щодо залучення інвесторів під конкретні бізнес-плани. Заохочення та підтримка створення транснаціональних струк­тур для збуту продукції вітчизняних товаровиробників. Наднаціона-льне регулювання. ТНК. Подолання митних бар’єрів та обмежень, ві-льний перелив капіталу та робочої сили, введення єдиної розрахунко-вої валюти (ЕВРО) – характерні ознаки сучасного етапу інтеграційних процесів.ТЕМА Д8. ПОЛІТИКА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СТРАХУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Декларація про формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Упорядкування системи державного пенсійного забезпе-чення. Розмежування джерел фінансування пенсій. Пільгові пенсії. Упорядження пенсій працюючим пенсіонерам. Диференціація пенсій

залежно від стажу роботи та трудового вкладу, поступове зняття об-межень максимальних розмірів пенсій. Створення законодавчих та нормативних умов функціонування недержавного пенсійного страху-вання. Допомога по безробіттю як форма соціального забезпечення. Законодавство щодо реформування соціального страхування. Житлові субсидії. Структури надання соціальної допомоги. Фонди соціального забезпечення незахищених верств населення.

ТЕМА Д9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Оплата праці та соціальні гарантії забезпечення рівня життя на-селення.

Загальні засади регулювання оплати праці. Нормативне та податко-ве регулювання заробітної плати. Форми та системи заробітної плати. Пряма залежність оплати праці від її продуктивності, якості виготов-леної продукції, кваліфікації у ринковій економіці. Механізм оподат-кування доходів населення.

Регулювання умов праці та трудових відносин. Мінімальний розмір заробітної плати. Форми та системи заробітної плати. Держав-не законодавство про працю та зайнятість. Роль професійних спілок у трудових відносинах.

Законодавче регулювання фонду споживання.

Державне регулювання коштів на оплату праці.

Існуючі форми матеріального стимулювання праці робітників країн з розвинутою ринковою економікою.

Реформування системи оплати праці в Україні.ТЕМА Д10. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Стан демографічної ситуації. Перепис населення. Концепція роз-витку охорони здоров’я. Програми “Діти України” та “Планування сім’ї”. Впровадження платних медичних послуг. Перехід на страхову медицину. Розширення та реконструкція діючих підприємств медич-ної та мікробіологічної промисловості. Реорганізація системи НДІ медичного профілю. Міністерство охорони здоров’я України як суб’єкт соціального партнерства.ТЕМА Д11. ПОЛІТИКА ВІДНОВЛЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ

Циклічність посилення державного регулювання економіки.

Державне підприємство як форма регулювання економіки. Еко-номічна роль та функції державних підприємств, їх відмінність від підприємств приватного сектора. Держава як господарник.

Управління акціонерними товариствами, де держава володіє кон-трольним пакетом акцій. Казенні підприємства, порядок управління ними: оплата праці, надання фінансової підтримки, використання прибутку, призначення керівника. Контракти на виконання робіт для державних потреб. Порядок управління корпоративними правами держави. Критерії доцільності та необхідності залишення у державній власності пакетів акцій (часток) у майні господарських товариств. Ді-яльність Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій. Реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій.

Посилення державного впливу на економічні процеси та управ-ління державним сектором економіки. Державне підприємництво у країнах Європейського Співтовариства. Характеристика галузей, в яких домінують державні підприємства.

ТЕМА Д12. ПОЛІТИКА РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Статус Кабінету Міністрів України. Правовий статус міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Перехід до функціо-нального принципу управління. Перегляд кількості та функцій мініс-терств, комітетів та інших органів виконавчої влади, реорганізація їх внутрішніх структур. Розмежування повноважень центральних і міс-цевих органів виконавчої влади.

Розмежування функцій і повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

ТЕМА Д13. ПОЛІТИКА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Програма кадрового забезпечення державної служби. Запрова-дження єдиної комп’ютерної системи “Кадри”. Атестування держав-них службовців. Системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Генеральний реєстр контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що перебувають у загальнодержа-вній власності.ТЕМА Д14. ПОЛІТИКА ПОДОЛАННЯ “ТІНІЗАЦІЇ” ЕКОНОМІКИ

Послідовне і комплексне реформування соціально-економічних відносин, посилення кримінальної відповідальності за приховування доходів та несплату податків. Запровадження системи показників та

методів оцінки “тіньової” економіки в Україні. Створення зведеного банку даних економічних злочинів і механізм їх здійснення. Визна-чення умов податкової та валютної амністії та легалізації “тіньових” капіталів некримінального походження. Удосконалення системи бух-галтерського обліку. Внесення змін та доповнень до чинного еконо-мічного, фінансового, митного податкового та кримінального законо-давства, які сприяли б звуженню тіньової сфери економіки. Удоско-налення механізму взаємодії правоохоронних і контролюючих орга-нів та створення єдиного інформаційного банку даних. Закон України “Про економічну безпеку”. МВД та СБУ.

ТЕМА Д15. ПОЛІТИКА БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ

ЗЛОЧИННІСТЮ

Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю. Рефор-мування правоохоронних органів. Забезпечення захисту прав і свобо-ди особи, житла і власності громадян і економічної безпеки держави. Посилення боротьби з організованою економічною злочинністю та корупцією. Міністерство внутрішніх справ України та Служба безпе-ки України як органи боротьби з економічною злочинністю. Створен-ня єдиної державної автоматизованої паспортної системи. Відновлен-ня і розширення мережі громадських формувань. Впровадження уні-фікованої системи статистичної звітності про стан злочинності. Ство-рення сприятливих умов для законного переміщення через державний кордон громадян, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Вдосконалення державного пожежного нагляду та пожежної охорони. Поліпшення роботи з кадрами правоохоронних органів.ТЕМА Д16. ПОЛІТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

Поняття екології, екологічної та техногенної безпеки. Основні напрямки державної політики України у сфері захисту довкілля, ви-користання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

Прискорення реформування економічного механізму природоко-ристування та природоохоронної діяльності.

Розширення мережі заповідного фонду. Організація загальноде-ржавної системи спостереження за довкіллям. Здійснення державного моніторингу вод. Реалізація Національної програми оздоровлення ба-сейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води. Охорона навколи-шнього природного середовища та ядерна (радіаційна) безпека. Уря-дова інформаційно-аналітична система з питань підвищення ядерної та радіаційної безпеки в Україні. Державна програма запобігання і ре-агування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації. Націона-

льні програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи та поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Система організації роботи з профілактики травматизму невиробни-чого характеру. Міністерства і відомства як суб’єкти екологічної та техногенної безпеки.

ТЕМА Д17. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Сутність державного регулювання природоохоронної діяльності. Державні екологічні програми. Завдання та функції Міністерства охо-рони навколишнього природного середовища України і місцевих ор-ганів державної влади щодо природоохоронної діяльності. Система екологічних норм. Державна екологічна експертиза. Державний конт­роль за природокористуванням. Ліміти земле-, водо-, лісокористуван-ня. Штрафи за забруднення навколишнього середовища та нераціона-льне використання природних ресурсів. Обгрунтування обсягів фі-нансових ресурсів для здійснення природоохоронних заходів.ТЕМА Д18. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Рівень енергозбереження в Україні та його вплив на економічну ефективність.

Енергетична політика. Реструктуризація та розвиток електроене-ргетики. Збереження єдиної енергосистеми України. Реабілітація теп-лових електростанцій. Упорядкування газопостачання промисловості та населенню. Розвиток нафтогазової промисловості. Програма “Наф-та і газ України до 2010 року”. Стабілізація роботи вугільної галузі та реструктуризація вуглевидобувних підприємств. Підтримання безпе-ки енергоблоків атомних електростанцій, модернізація та реконстру-кція їх відповідно до національних та міжнародних вимог. Політика енергозбереження. Міністерство енергетики України, Міністерство вугільної промисловості України, Державний комітет нафтової, газо-вої та нафтопереробної промисловості України, Державний комітет України з енергозбереження як суб’єкти державного регулювання по-літики енергозабезпечення та енергозбереження.

Раціональне використання природних ресурсів та збереження на-вколишнього середовища – один із пріоритетних напрямків державної економічної політики. Планування використання ресурсів. Економіч-ний і правовий механізм регулювання охорони навколишнього сере-довища. Економічні заходи та методи, спрямовані на захист природи.ТЕМА Д19. ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

Державна молодіжна політика як політика державних витрат та інституційна політика.

Державна концепція виховання національної свідомості та патрі-отизму молоді в умовах формування суспільства. Державна програма “Молодь України”. Соціальні служби та центри психолого-педагогічної, правової, медико-соціальної та інформаційної допомоги молоді. Суб’єкти державної молодіжної політики.

ТЕМА Д20. ПОЛІТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Політика у сфері культури як політика державних витрат та ін-ституційна політика.

Стан матеріально-технічної бази культури. Збереження унікаль-них музейних зібрань і бібліотечних фондів, самобутніх творчих ко-лективів, дитячих мистецьких шкіл, мережі мистецьких і культурно-просвітницьких закладів. Відродження історичної пам’яті, повернен-ня забутої та забороненої культурної і мистецької спадщини. Вивіль-нення творчої ініціативи. Підготовлення Зводу пам’яток історії та культури. Закони України “Про музеї та музейну справу” та “Основи законодавства України про культуру”. Забезпечення соціального за-хисту митців. Міністерство культури і мистецтв України як суб’єкт державного розвитку та збереження української культури.

ТЕМА Д21. ПОЛІТИКА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

УКРАЇНИ

Політика у сфері інформаційного простору як політика держав-них витрат та інституційна політика.

Протидія монополізації радіоелектронних і друкованих засобів масової інформації, видавничої справи, їх комерціалізація, протидія пропаганді культу насильства, пияцтва та розпусти.

Здійснення дійових заходів щодо входження у світовий інформа-ційний простір, забезпечення прав громадян на достовірну об’єктивну інформацію про всі сторони життя народу України та міжнародні по-дії. Створення належних умов для функціонування суб’єктів виконав-чої діяльності різних форм власності. Організація вітчизняної бази для виготовлення паперу. Суб’єкти державного регулювання у сфері інформативного простору.ТЕМА Д22. ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОСВІТИ

Політика в галузі освіти – політика державних витрат та інститу-ційна політика.

Глибоке системне реформування освіти з метою збереження її потенціалу. Розробка державних стандартів дошкільного виховання і загальної освіти. Створення оригінальних підручників і навчальних посібників. Реформування вищої освіти. Оптимізація системи держа-вних вищих навчальних закладів. Порядок ліцензування, атестації та акредитації вищих навчальних закладів всіх видів форм власності. Міністерство освіти України як координатор політики в галузі освіти.

ТЕМА Д23. ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ

ТА ТУРИЗМУ

Політика в галузі фізичної культури, спорту та туризму як полі-тика державних витрат та інституційна політика.

Характеристика наявної матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту. Досягнення українських спортсменів на чемпіона-тах Європи, світу, Олімпійських іграх. Спонсорство у розвиток украї-нського спорту.

Матеріальна база туризму: комплекс історичних, культурних та природних пам’яток, великі рекреаційні зони.

Державна програма розвитку туризму. Переваги в’їздного туриз­му. Малий та середній бізнес у туризмі. Інвестування в туризм. Еко-номічна ефективність туризму. Державний комітет України з фізичної культури і спорту та Державний комітет України по туризму як суб’єкти розвитку та здійснення політики у сфері фізичної культури, спорту та туризму.

ТЕМА Д24. ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ

ВІДНОСИН

Подолання негативних процесів у релігійному середовищі. За-безпечення конституційних положень про відокремлення церкви від держави і школи від церкви, рівноправність всіх офіційно діючих в Україні релігій та право на свободу совісті. Подолання міжконфесій-них і міжцерковних конфліктів як джерел напруженості в суспільстві, дійове блокування проникнення в Україну деструктивних культів, то-талітарних сект та одіозних транснаціональних місійних корпорацій. Деполітизація релігійного середовища. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Державний комітет України у справах релігій

як суб’єкт регулювання відносин між державою і релігійними органі-заціями.

ТЕМА Д25. ПОЛІТИКА ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ

Внутрішня та зовнішня безпека – функція держави.

Політика обороноздатності держави – політика витрат.

Сучасні військово-політичні, військово-стратегічні умови та еко-номічне становище держави. Завдання забезпечення обороноздатнос-ті, національної безпеки України, захисту її суверенітету, територіа-льної цілісності та недоторканості кордонів. Воєнна доктрина Украї-ни. Державна програма розвитку озброєння та військової техніки. Збалансування структури і чисельності Збройних сил, Прикордонних військ, Національної гвардії, Служби безпеки та МВС України.

Програма картографування території України. Програма забезпе-чення захисту державної таємниці в Україні. Концепція військової освіти і науки. Комплексна програма розбудови державного кордону України. Патріотичне виховання молоді та підготовка її до військової служби у Збройних силах України.

Концепція національної безпеки України. Закон України “Про національну безпеку”. Міністерство оборони України, Державний ко-мітет у справах охорони Державного кордону України як органи за-безпечення обороноздатності держави.ТЕМА Д26. ПРАВОВА ПОЛІТИКА ТА ЗАКОНОТВОРЧА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавче забезпечення як умова реалізації державної еконо-мічної політики. Створення відповідних правових засад функціону-вання економіки, “встановлення правил гри” для господарюючих суб’єктів.

Кодекси (Цивільний, Господарський, Податковий, Земельний, Житловий, Кримінальний, Кодекс про адміністративні порушення, транспортні та ін.) – основа правового забезпечення реформування економічних відносин. Запровадження державної реєстрації законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і роз-поряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Національного банку України, нормативних актів місцевих держав-них адміністрацій, рішень органів місцевого самоврядування та між-народних договорів України; створення Єдиного державного реєстру нормативних актів: автоматизованої системи збирання, накопичення

та опрацювання актів законодавства, в тому числі з питань економіч-ної політики.Органи правового регулювання економіки України. Міністерство юстиції України, Конституційний та Верховний суди України, Арбіт-ражний (господарський) суд України, Генеральна прокуратура Украї-ни як суб’єкти правового регулювання економіки.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Концепція державного регулювання економіки в Україні.

 2. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. Еволюція науково-політичних поглядів на об’єктивність та необ-хідність державного регулювання в Україні.

 3. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура.

 4. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення си-стеми державних органів управління.

 5. Загальнодержавна фінансова політика.

 6. Податкова політика держави.

 7. Грошово-кредитна політика держави.

 8. Політика держави в галузі ціноутворення.

 9. Антиінфляційна державна політика.

 10. Валютна політика держави.

 11. Структурна політика держави.

 12. Державна промислова політика.

 13. Політика нарощування експортного потенціалу, відродження та підтримки національного товаровиробника.

 14. Державна політика раціонального використання ресурсів.

 15. Політика держави в агропромисловому комплексі.

 16. Промислово-фінансові групи і питання державного регулювання національної економіки.

 17. Антимонопольна (конкурентна) політика держави.

 18. Регіональна державна політика.

 19. Науково-технічна політика держави.

 20. Інвестиційна політика держави.

 21. Політика в галузі будівельного комплексу та будівництва житла.

 22. Політика зайнятості та ринку праці.

 23. Політика регулювання доходів, рівня життя, заробітної плати, за-безпечення населення та захисту споживача як напрямки соціа-льної політики держави

 1. Політика пенсійного забезпечення, страхування та соціальної до-помоги як елементи соціальної політики держави.

 2. Демографічна політика та охорона здоров’я як складова держав-ної політики витрат.

 3. Стратегія і тактика державного регулювання економіки.

 4. Державна зовнішньоекономічна політика.

 5. Митна політика держави.

 6. Державна процентна політика.

 7. Стратегія держави стосовно розвитку банківського сектора еко-номіки.

 8. Політика економічної безпеки України.

 9. Політика подолання кризи неплатежів в економіці.

 10. Інституційна державна політика.

 11. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва.

 12. Політика відновлення керованості державним сектором економі-ки та реформування організаційних структур виконавчої влади.

 13. Політика подолання “тінізації” економіки та боротьби з економі-чною злочинністю.

 14. Державна політика витрат: сфера інформаційного простору України.

 15. Державна політика розвитку фондового ринку.

 16. Політика екологічної та техногенної безпеки.

 17. Політика обороноздатності держави як елемент системи цілей державного регулювання економіки та політики державних витрат.

 18. Правова політика та законотворча діяльність держави як засіб державного регулювання економіки.

 19. Державне регулювання умов інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика.

 20. Державний протекціонізм. Сутність, мета, засоби досягнення, переваги і недоліки.

 21. Державне регулювання ринку цінних паперів.

 22. Фінансовий сектор економіки та його регулювання з боку держави.

 23. Регулювання з боку держави розвитку науки та техніки.

 24. Державна інноваційна політика.

 25. Особливості регулювання оплати праці з боку держави.

 26. Пріоритети в соціально-економічному розвитку держави. Крите-рії визначення державних пріоритетів.

 27. Кон’юнктурна економічна політика держави.

 1. Політика держави у сфері відносин власності.

 2. Стратегічне економічне партнерство України.

 3. Державна політика в банківський сфері.

 4. Грошово-кредитне обслуговування державного бюджету, держа­вного боргу та боргових зобов’язань.

 5. Особливості державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності в Україні.

 6. Державний план (програма) економічного й соціального розвит-ку України як інструмент макроекономічного планування.

 7. Державне підприємництво в системі державного регулювання економіки.

 8. Прогнозування соціально-економічного розвитку у системі дер­жавного регулювання економіки.

 9. Досвід державного регулювання економіки зарубіжних країн. Порівняльна характеристика.

 10. Паливно-енергетичний комплекс України: можливості та про-блеми державного регулювання.

 11. Економічні методи державного регулювання економіки.

 12. Платіжний баланс України як засіб регулювання економіки.

 13. Методи і моделі прогнозування в державному регулюванні еко-номіки.

 14. Сутність і особливість інвестиційної політики України за умов переходу до ринку.

 15. Прогнозування макроекономічних показників та економічного зростання в Україні.

 16. Правові методи державного регулювання.

 17. Державне регулювання сфери обслуговування населення.

 18. Субсидії і субвенції. Роль бюджету в реалізації соціальної полі-тики держави.

 19. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 20. Досвід реформи Бальцеровича в Польщі.

 21. Економічні реформи як досвід державного регулювання економіки.

 22. Державна валютна політика.

 23. Державні замовлення та контракти в системі державного регулю-вання.

 24. Сутність і значення індикативного планування в системі держав­ного регулювання.

 25. Програмування у системі державного регулювання економіки.

 26. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація.

 1. Державне регулювання: цілі та конфлікти цілей.

 2. Функції держави в сучасній ринковій економіці.

 3. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія та практика.

 4. Моделі державного регулювання економіки: порівняльна харак­теристика.

 5. Мета, завдання та особливості державного регулювання економі-ки перехідного періоду.

 6. Інструменти державного регулювання економіки.

 7. Концепція реформування міжбюджетних відносин у державі.

 8. Об’єктивна необхідність і сутність державного регулювання су-часного ринкового господарства. Його цілі і основні напрями.

 9. Макроекономічні планування у системі державного регулювання економіки.

 10. Досвід реформування економіки в Україні.

 11. Державний бюджет України як інструмент макроекономічного планування.

 12. Державна політика підтримки підприємництва як засіб лібераль-ного регулювання економіки.

 13. Державна політика забезпечення економічної трансформації.

 14. Екологічна політика держави та її економічна сутність.

 15. Стратегія розвитку базових галузей промисловості.

 16. Державна політика розвитку вільних економічних зон.

 17. Політика переходу до функціонального принципу управління економікою. Розмежування повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади.

 18. Форми світової економічної інтеграції, наднаціональні економіч-ні інститути. Участь української держави в них.

 19. Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня жит-тя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімаль-на зарплата (рівень та динаміка).

 20. Політика підвищення конкурентоспроможності України.

 21. Державне валютне регулювання.

 22. Політика економічного зростання: теорія та практика.

 23. Державний борг: проблеми та засоби врегулювання.

100. Політика оптимізації системи вищих навчальних закладів як фон
майбутнього економіки. Порядок ліцензування, атестації та акре-
дитації вищих навчальних закладів всіх форм власності.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка