Департамент освіти, науки та молоді миколаївської облдержадміністраціїСторінка4/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.72 Mb.
ТипПротокол засідання
1   2   3   4   5

Навчально-тематичний план


ІІ рік навчання

п/п


Назва заходу

Види занять


Всього годинЛекції


Практичні в бібліотеці
Індивідуальні консуль-

тації


Планування

роботи

Організаційні

питання

1.

Планування роботи на новий навчальний рік Доукомплектування наукової групи. Організаційні питання.

15


15

2.

Вступне заняття. Підсумки літньої комплексної експедиції

18

6

9

3
3.

Науково-дослідницька діяльність учнів

48

12

15

21
4.

Вступ у предмет. Загальні питання економічної і соціальної географії. Природні умови і ресурси.

12

6

3

3
5.

Населення і трудові


ресурси

ресурси.12

6

3

3
6.

Загальна характеристика господарства країни. Народногосподарський комплекс.

12

6

3

3
7.

Географія міжгалузевих комплексів.


12

9

6

3
8.

Економічна і соціальна географія України. Територія природні умови та ресурси, їх господарська характеристика.


21

6

9

6
9.

Населення і трудові ресурси.


21

6

9

6
10.

Економічне районування України, Миколаївщини.


12

3

3

6
11.

Загальна і галузева структура народногосподарського комплексу України, Миколаївщини.


39

12

9

18
12.

Економічна і соціальна географія світу. Сучасна політична карта світу.


27

6

6

15
13.

Географія світових природних ресурсів.


12

3

6

3
14.

Географія населення світу.


12

6

3

3
15

Географія світового господарства. Загальна характеристика.


9

3

3

3
16.

Географія галузей світового господарства.


30

12

9

9
17.

Економіко-географічна характеристика країн світу.


21

6

9

6
18.

Підготовка до літньої комплексної експедиції.

18

6

9

3
19.

Літня комплексна експедиція
Всього годин:


357

114

114

114

15

ПРОГРАМА

1. Планування роботи на новий навчальний рік. Доукомплектування наукової групи. Організаційні питання

Робота керівника наукової секції в методичному кабінеті, бібліотеках, архівах, школах. Запис учнів в наукову секцію.2. Вступне заняття. Підсумки літньої комплексної експедиції

Обговорення літньої експедиції (обмін думками, враженнями). Складання звіту про експедицію. Складання комплексних характеристик типових ландшафтів краю з ілюстраціями. Виготовлення макетів природних об’єктів. Конкурс на кращу доповідь про похід.

Завдання на новий навчальний рік.

Ознайомлення з особливостями економіко-географічної характеристики місцевості, поселення та методами економіко-географічних досліджень території.3. Науково-дослідницька діяльність учнів

Уточнення та вибір наукових тем. Аналіз зібраних матеріалів для наукових робіт в літній комплексній експедиції. Збір наукових матеріалів в бібліотеках, архівах, господарських об’єктах, статистичних відділах.

Методика написання та оформлення науково-дослідницьких робіт.

Підготовка нових учнів до вступу в МАН.Економічна і соціальна географія

4. Вступ у предмет. Загальні питання економічної і соціальної географії. Природні умови і ресурси

Предмет економічної і соціальної географії. Місце економічної і соціальної географії в системі природничих суспільних наук. Практичне значення і завдання економічної і соціальної географії.

Природні умови і ресурси. Природні зони, особливості їх формування і господарська характеристика.

Поняття "природні умови". Основні компоненти природних умов і їх вплив на господарську діяльність людини.

Природні ресурси — основа розвитку господарства. Природні ресурси — їх суть. Види природних ресурсів, вичерпні і невичерпні природні ресурси. Мінеральні ресурси, їх структура; паливно-енергетичні, рудні ресурси, хімічна сировина. Земельні ресурси, їх значення, структура і географія. Лісові ресурси, їх значення, особливості розміщення в різних природних зонах. Водні ресурси, особливості їх розміщення. Енергоресурси.

Природно-господарська характеристика морів, їх екологічні проблеми.Практичні роботи: зіставлення схеми „Природні ресурси”. Порівняльна характеристика двох морів ( за вибором). Вивчення по лекції корисних копалин.

Творча робота: зібрати інформацію для реферату. Господарське використання корисних копалин вашого краю.

5. Населення і трудові ресурси


Населення — основна продуктивна сила суспільства. Населення, дві важливі його особливості. Динаміка чисельності населення. Природний рух (відтворення) населення основні його показники: народжуваність, смертність та природний приріст. Темпи відтворення населення. Поняття про демографічну політику, особливості її проведення в країнах з різними типами відтворення населення. Механічний рух населення. Міграції населення, їх види і причини. Вплив міграцій на зміну чисельності населення, в тому числі міського та сільського.

Міське і сільське населення, особливості динаміки їх розселення. Структура міст за функціями та кількістю населення. Урбанізація. Агломерація. Розподіл населення за мовними ознаками (мовні сім'ї, групи).

Поняття "трудові ресурси", їх структура. Вплив відтворення населення на чисельність трудових ресурсів. Розміщення трудових ресурсів і його вплив на рівень забезпеченості окремих регіонів. Розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості, галузями народного господарства. Основні проблеми зайнятості населення. Ринок праці. Безробіття, його основні види: структурне, регіональне. Проблеми професійної перекваліфікації кадрів.

Економічне районування — науковий метод територіальної організації виробництва.

Територіальний поділ праці, його зв'язок з суспільним поділом праці. Економічне районування, його суть. Економічний район, його визначення, об'єктивність формування. Типи районів і необхідність їх виділення. Галузева структура крупного економічного району (три групи галузей), комплексний економічний і соціальний його розвиток.

Практичні роботи:побудувати графік зміни кількості населення світу. Нанести на контурну карту основні напрямки міграції в світі.

Творча робота:зібрати статистичний матеріал по країнах, що мають найбільшу кількість населення в світі та зробити прогноз відносно кількості населення в цих країнах на 2050, 2100 роки.

6. Загальна характеристика господарства країни

Народногосподарський комплекс

Народногосподарський комплекс, його структура. Галузева структура народного господарства країни. Галузь народного господарства. Галузева структура матеріального виробництва і невиробничої сфери. Основні форми організації виробництва: концентрація, спеціалізація, комбінування і кооперування, їх суть. Основні показники визначення рівня економічного розвитку країни, району.

Територіальна структура господарства: промислові пункти, промислові пункти, промислові райони, промислові центри, промислові зони, територіально-виробничі комплекси (ТВК). Районні і локальні ТВК. Міжгалузеві комплекси, їх суть і значення.

Практичні роботи: порівняти окремі держави світу за рівнем економічного розвитку, використовуючи показники ВВП і ВНП. Аналіз територіальної структури господарства певних територій та окремих держав світу.

Творча робота: зібрати статистичний матеріал і скласти карту господарського комплексу однієї з високорозвинених держав Європи.

7. Географія міжгалузевих комплексів

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК)

Галузева структура комплексу, його значення в розвитку економіки країни, окремих галузей народного господарства. Паливно-енергетичний баланс, його структура в різних країнах і окремих регіонах. Умовне паливо. Енергетична цінність різних видів палива. Зміни структури паливного балансу, основні причини та обґрунтування паливно-енергетичного балансу. Значення окремих видів палива і електроенергії.Паливна промисловість, її структура. Особливості різних видів палива. Способи добування палива. Їх вплив на собівартість палива. Особливості транспортування різних видів палива.

Електроенергетика. Значення і структура галузі. Основні типи електростанцій. Основні принципи розміщення ТЕС, ГЕС і АЕС. Структура виробництва електроенергії в різних країнах. Розвиток електроенергетики і екологічні проблеми. Металургійний комплекс. Значення металургійного комплексу для розвитку країни, її окремих галузей. Галузева структура комплексу: гірничодобувна промисловість, чорна і кольорова металургія. Особливості чорної і кольорової металургії. Основна сировинна та паливна база цих галузей. Принципи розміщення основних галузей чорної та кольорової металургії.

Машинобудівний комплекс. Галузева структура машинобудівного комплексу. Провідна роль машинобудування в економіці країни. Спеціалізація і кооперування в машинобудівному комплексі, види спеціалізації. Основні групи галузей машинобудування, принципи їх розміщення. Географія основних галузей.

Хімічний комплекс. Значення комплексу. Сировинна база. Використання відходів різних виробництв. Комбінування хімічної промисловості з чорною і кольоровою металургією, нафтопереробною та іншими галузями промисловості. Структура хімічної промисловості. Принципи та особливості розміщення окремих галузей.

Лісопромисловий комплекс. Значення лісової промисловості. Структура галузі та принципи розміщення. Специфіка розвитку окремих галузей.

Будівельний комплекс. Роль комплексу. Галузева структура. Сировинна база та принципи розміщення основних галузей промисловості будівельних матеріалів.

Агропромисловий комплекс. Склад агропромислового комплексу (АПК), його суть і значення в народногосподарському комплексі. Основні проблеми розвитку агропромислового комплексу. Вплив природного і соціально-економічного факторів на розвиток і розміщення агропромислового комплексу.

Сільське господарство — основна сировинна база АПК. Галузева структура сільського господарства; рослинництво і його галузі; тваринництво. Принципи розміщення окремих галузей тваринництва.

Харчова промисловість, її значення і галузева структура. Принципи розміщення і географія основних галузей харчової промисловості.

Соціальний комплекс. Стан соціального комплексу та його значення. Сфера послуг, її значення. Зв'язок сфери послуг з матеріальним виробництвом. Сучасні проблеми сфери послуг. Відставання розвитку сфери послуг від сучасних вимог. Легка промисловість, її галузева структура. Сировинна база та принципи розміщення основних галузей легкої промисловості.

Транспортний комплекс. Значення транспортного комплексу, його галузева структура. Вплив природних умов, розміщення населення і виробництва на розвиток і розміщення транспорту. Особливості різних видів транспорту, основні показники роботи транспорту. Основні види вантажів, що перевозять різні види транспорту.

Практичні роботи: складання схеми галузевої структури господарства економічно розвиненої країни світу. Структура паливно-енергетичного балансу. Складання плану-характеристики міжгалузевого комплексу.

Творча робота: зібрати статистичний матеріал і зіставити схему паливно-енергетичного балансу одного з місцевих підприємств.

Частина II. Економічна і соціальна географія України

8. Територія, природні умови та ресурси, їх господарська характеристика

Економіко-географічне положення. Етапи формування території. Економіко-географічне положення. Розміри і конфігурація території. Місце України на економічній і політичній карті світу. Сучасний адміністративно-територіальний поділ. Господарська оцінка економіко-географічного положення.

Природні умови і їх господарська характеристика. Основні компоненти природних умов. Головні риси рельєфу України та його вплив на господарську діяльність. Кліматичні і агрокліматичні ресурси, їх вплив на спеціалізацію сільського господарства. Найважливіші ріки і озера України, їх розподіл і господарське використання.

Природні ресурси і напрямки їх раціонального використання. Мінеральні ресурси, їх структура. Корисні копалини і їх види. Географія паливних, рудних і нерудних ) ресурсів. Економічна оцінка ресурсів корисних копалин. Земельні, водні і лісові ресурси України. Основні напрями раціонального використання природних ресурсів.

Природні зони, їх господарське значення. Природні зони України. Господарська характеристика лісової (Полісся), лісостепової і степової зон України.

Моря, їх народногосподарське значення і екологічні проблеми. Народногосподарське значення морів. Чорне море, його народногосподарська характеристика. Екологічні проблеми Чорного моря. Азовське море, його народногосподарська характеристика. Сучасні екологічні проблеми Азовського моря.Практичні роботи: Складання типового плану-характеристики економіко-географічного положення країни. Нанесення на контурну карту показників і об’єктів, що характеризують економіко-географічне положення вашого краю. Порівняти дві природні зони України за типовим планом(за вибором).

Творча робота: розкрийте взаємозв’язки клімату, ґрунтів, рослинного і тваринного світу на прикладі степової природної зони. Яких заходів необхідно вжити для збереження родючості ґрунтів степової зони.

9. Населення і трудові ресурси України та Миколаївщини

Дві важливі особливості населення. Чисельність населення, особливості її динаміки. Природний рух (відтворення) населення: народжуваність, смертність і природний приріст. Основні демографічні проблеми України. Механічний рух населення. Міграція населення, її види і вплив на чисельність і структуру населення України. Статево-вікова структура населення України. Міське і сільське населення. Міста, їх народногосподарське значення і структура. Урбанізація. Агломерація. Розміщення населення. Густота населення, її порайонні особливості.

Трудові ресурси, їх суть і структура. Розподіл трудових ресурсів України за видами зайнятості і галузями народного господарства. Рівень забезпеченості галузей народного господарства окремих районів і областей робочою силою. Ринок праці. Безробіття, його види.Практичні роботи: Побудова графіка зміни кількості населення України та свого краю за певний період. Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України та Миколаївщині. Зробити карту населених пунктів свого краю за кількісним складом мешканців.

Творча робота: на підставі аналізу статистичних даних вашого населеного пункту зробити аналіз вікової, статевої структури населення. На підставі статистичних даних вашого місцевого Центру зайнятості та аналізу матеріалів преси простежити динаміку безробіття за останні 5 років . Зробити фотоальбом „Сучасне село: люди і їх заняття”.

10. Економічне районування України, МиколаївщиниЕкономічне районування, його значення. Історія економічного районування України. Принципи економічного районування. Економічний район, його визначення, галузева структура. Сучасна сітка економічних районів України, необхідність і наукові обґрунтування її удосконалення.

Практичні роботи: Зіставити картосхему економічних районів України. Складання типового плану характеристики економічного району.

Творча робота: проаналізуйте картосхему економічних районів України. Зробіть висновки. Чи правильний, з вашої точки зору, такий підхід до районування території України? Які його недоліки? Що б могли запропонувати ви? Обґрунтуйте свою позицію.

11.Загальна і галузева структура народногосподарського комплексу (міжгалузеві комплекси) України, Миколаївщини

Народногосподарський комплекс і його структура Народногосподарський комплекс, його структура. Галузі народного господарства. Галузі матеріального виробництва і невиробничої сфери. Міжгалузеві комплекси.

Характеристика промисловості Народногосподарське значення промисловості. Структура промисловості України, Основні галузі промисловості України. Форми територіальної організації промисловості України.

Паливно-енергетичний комплекс. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК), його суть. Структура ПЕК України. Паливно-енергетичний баланс (ПЕБ) України, особливості його структури. Зміни ПЕБ України і шляхи вдосконалення в перспективі. Паливна промисловість України, її місце в економіці, структура. Вугільна промисловість, її значення. Рівень розвитку і географія. Нафтова промисловість, її значення, сировинна база і географія. Рівень забезпеченості України власною нафтою. Нафтопереробна промисловість, її потужність і географія. Основні нафтопроводи. Газова промисловість, її значення. Географія газової промисловості. Рівень забезпеченості потреб України. Основні газопроводи. Електроенергетика, її народногосподарське значення. Структура виробництва електроенергії в Україні. Теплові електростанції, принципи їх розміщення. Найбільші ТЕС України. Гідроелектростанції, їх географія. АЕС, їх значення та проблеми розвитку.

Металургійний комплекс. Значення металургійного комплексу, його галузева структура. Особливості і передумови розвитку чорної металургії. Принципи розміщення чорної металургії, основні центри. Особливості розвитку кольорової металургії, її сировинна база і географія основних галузей.

Машинобудівний комплекс. Місце машинобудування в народногосподарському комплексі України. Галузева структура машинобудування. Роль спеціалізації і кооперування в машинобудуванні. Основні групи галузей машинобудування, принципи їх розміщення і географія основних галузей.

Хімічний комплекс. Значення і роль комплексу. Оцінка сировинної бази. Галузева структура. Принципи розміщення і розвитку хімічної промисловості.

Лісопромисловий комплекс. Значення і структура комплексу. Принципи розміщення лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. Розвиток і розміщення окремих галузей. Перспективи розпитку галузі.

Агропромисловий комплекс. Поняття АПК, його склад і значення в народному господарстві. Проблеми розвитку. Сільське господарство — основна сировинна база АПК. Вплив природнокліматичних факторів на розвиток, і розміщення галузей сільського господарства. Загальна спеціалізація сільського господарства. Основні галузі рослинництва, принципи їх розміщення. Географія зернових, технічних культур, вирощування картоплі, овочів. Тваринництво, його галузева структура, принципи розміщення і географія окремих галузей. Харчова промисловість, значення і галузева структура. Принципи розміщення і географія основних галузей.

Будівельний комплекс. Галузева структура будівельного комплексу. Сировинна база та принципи розміщення цементної, скляної та інших галузей промисловості, географія цих галузей.

Транспортний комплекс. Значення комплексу, його галузева структура. Вплив природних умов і економічних факторів, розміщення населення, спеціалізації району та ін, на розвиток і розміщення транспорту. Особливості різних видів транспорту, основні показники роботи транспорту. Місце кожного виду транспорту в транспортній системі України. Основні види вантажів, що перевозяться різними видами транспорту.

Географія залізничного, автомобільного, трубопровідного, водного транспорту.Зовнішньоекономічні зв'язки. Суть зовнішньоекономічних зв'язків. Зовнішня торгівля та її структура. Особливості територіальної організації зв'язків. Тенденції і проблеми розвитку.

Практичні роботи: складання схеми галузевої структури промисловості України, вашого краю, аналіз змін, які відбулися в ній за останні 10 років. Позначення на контурній карті основних районів видобутку корисних копалин України та Миколаївщини. Складання секторної діаграми. виробництва електроенергії різними видами електростанцій

Нанести на контурну карту сировинні бази, основних районів та центрів чорної та кольорової металургії.

Виділити найбільші машинобудівні райони і центри України.

Виділити райони розвитку хімічної промисловості України та визначте їх спеціалізацію. Охарактеризуйте екологічні проблеми цих районів.

Нанести на контурну карту розміщення поясів найважливіших сільськогосподарських культур України та Миколаївщини.

Визначити за картою шляхи сполучення України із країнами-сусідами.

Використовуючи економічні показники, охарактеризуйте товарну структуру зовнішньої торгівлі України, Миколаївщини.

Творча робота: використовуючи основні показники економічного потенціалу України, Миколаївщини, охарактеризуйте сучасний економічний етап та перспективи розвитку господарства України, Миколаївщини . Вкажіть головні, на вашу думку, шляхи реструктуризації промисловості в майбутньому.

Скласти картосхему сучасних промислових підприємств Миколаївщини та їх спеціалізацію.

Провести дослідження одного за вибором промислового підприємства.

Частина ІІІ. Економічна і соціальна географія світу

12. Сучасна політична карта світу

Політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. Розпад системи соціалізму. Формування нових політичних і економічних відносин України з іншими країнами світу.

Державний устрій країн світу. Типологія країн світу за рівнем економічного розвитку. Форми правління: Адміністративно-територіальний устрій країн. Міжнародні організації.

Сучасна політична карта Європи, Азії, Північної і Південної Америки, Африки, Австралії.Практичні роботи: нанесення на контурну карту територій держав і їх столиць, виділення історико-географічних регіонів. Розміщення міжнародних організацій на катах світу.

Творча робота: використовуючи економічні показники ВВП, ВНП визначте рівні економічного розвитку окремих типів країн світу. Проведіть аналіз та зробіть висновки

13. Географія світових природних ресурсів

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природокористування раціональне і нераціональне.

Світові природні ресурси і головні регіони їх розміщення. Мінеральні ресурси (їх структура і особливості розміщення), земельні, водні, лісові і рекреаційні ресурси. Ресурси світового океану. Ресурсозабезпеченість країн світу.

Забруднення навколишнього середовища господарською діяльністю людини і екологічні проблеми людства та шляхи їх вирішення.

Практичні роботи: виконати порівняльну характеристику (оцінку) ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором) Нанести на контурну карту паливні корисні копалини світу. Визначте їх розміщення відносно країн чи регіонів світу найбільшого використання.

Творча робота: проаналізуйте статистичні показники ресурсозабезпеченості країн світу. Зробіть висновки чи є це основним фактором економічного розвитку країни.

14. Географія населення світу.

Населення — головна продуктивна сила суспільства. Природний і механічний рух населення. Кількість населення світу та його динаміка. Демографічна криза регіонів. Демографічна політика.

Нерівномірність розміщення населення Землі. Урбанізація — всесвітній процес. Міграції населення та їх причини. Основні напрями міграції населення світу.

Расовий і етнічний (національний) склад населення. Найчисленніші народи і мовні сім'ї світу. Регіони і країни світу, де проживають українці діаспори.Практичні роботи: нанести на контурну карту найгустіше заселені території світу. Поясніть причини нерівномірного розміщення населення та причини його високої концентрації в окремих регіонах.

Побудуйте вікові піраміди для різних типів країн світу.Творча робота: зробити порівняльну оцінку трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу. Проаналізувати, чим відрізняється структура зайнятості країн різного типу?

Українська діаспора: особливості утворення та умови життя в різних регіонах світу. Зібрати фотоматеріали.

15. Географія світового господарства.

Світове господарство, етапи його формування. Міжнародний географічний поділ праці. Міжнародна економічна інтеграція та її проблеми.

Чинники і принципи розміщення виробництва та фінансів у сучасних умовах. Вплив НТР на галузеву структуру та розміщення виробництва.

Практична робота:нанести на контурну карту країни ЄС.

Творча робота: проаналізуйте, яке значення для розвитку господарства та населення України має вступ до ЄС. Наведіть конкретні приклади окремих держав, особливо бувших соціалістичних. Проаналізуйте вплив фінансових одиниць долара і євро на розвиток економіки та політичних відносин країн світу. Зібрати матеріали періодичних видань.

16. Географія галузей світового господарства

Географія промисловості світу та її структура. Головні риси розміщення та проблеми розвитку (паливної промисловості і електроенергетики, металургійної, машинобудівної, хімічної промисловості та ін.).

Географія світового сільського господарства та його структура. Головні риси розміщення та проблеми розвитку основних галузей рослинництва і тваринництва.

Географія світового транспорту: залізничного, автомобільного, йодного, повітряного і трубопровідного.

Зовнішньоекономічні зв'язки головних країн світу. Форми і сучасні тенденції.

Глобальні проблеми людства. Виникнення і суть глобальних проблем. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична і продовольча, соціально-економічна відсталість країн третього світу, освоєння ресурсів Світового океану.

Практичні роботи: нанести на контурну карту країни-експортери нафти(ОПЕК). Зіставити схему географії виробництва і обміну енергоносіями в світовому господарстві. Проаналізувати таблиці економічних показників випуску окремих видів промислової продукції країн світу.

Зіставити діаграму земельних ресурсів світу. Нанести на контурну карту райони вирощування основних зернових культур.Творча робота: підготовка дискусій по темах:

 • проаналізуйте, які фактори визначили сучасний географічний малюнок промисловості світу? Чи може він змінитися в останні десятиліття?

 • виясніть, якими морськими та повітряними шляхами реалізуються зовнішньоекономічні зв’язки України з США, Японією, Китаєм, Південною Америкою, Південною Африкою.

 • зібрати матеріал по одній із глобальних проблем світу (за вибором).

17. Економіка-географічна характеристика країн світу.

(Дається за типовим планом з урахуванням спеціалізації кожної країни)Типовий план характеристики. Загальна характеристика країн. Економіко-географічне положення, розміри території. Вплив економіко-географічного положення на розвиток господарства.

Природні умови та природні ресурси.

Населення і трудові ресурси, особливості розміщення і використання. Демографічні проблеми. Рівень урбанізації.

Загальна характеристика господарства. Промисловість та її структура. Характеристика основних галузей та їх географія.

Сільське господарство. Передумови його розвитку. Структура. Географія основних галузей рослинництва і тваринництва.

Транспорт, основні галузі, їх розміщення. Зовнішньоекономічні зв'язки.

Країни Європи:

а) Східної: Росія, Білорусь;

б) Західної: Німеччина, Великобританія, Франція, Італія. Країни Азії:

а) Східної: Японія, Китай;

б) Південної: Індія;

в) Північної: Казахстан;

г) одна з країн Середньої Азії (на вибір); одна з країн Закавказзя (на вибір). Країни Америки: (реферати)

а) Північної: США, Канада;

б) Південної: Бразилія, Аргентина. Країни Африки:

одна з країн (на вибір абітурієнта).

Австралія, (реферати).

Практичні заняття: складання типового плану-характеристики країни.

Аналіз тематичних карт атласу при характеристиці окремих країн.

Використання та аналіз статистичних матеріалів країн, що вивчаються.

Творча робота: підготувати комплексну характеристику однієї з країн світу(за вибором) використовуючи сучасні форми географічної інформації в вигляді конкурсу-захисту перед аудиторією.

18. Підготовка до літньої комплексної експедиції

Програма роботи: тема, мета і завдання. Розробка маршруту експедиції. Перелік об’єктів для дослідження. Розподіл обов’язків між учасниками експедиції.

Підготовка наукового та туристичного спорядження. Особливості збору цінного матеріалу. Підготовка до творчого звіту експедиції.19. Літня комплексна експедиція

Учні повинні знати:

 • зміст географічних понять і термінів;

 • принципи і програмні форми розміщення галузей промисловості, сільського господарства, транспорту;

 • країни світу, економічні райони, особливості і перспективи розвитку їх господарства, специфіку взаємозв’язків між країнами, людини і природи;

 • особливості природних і трудових ресурсів країн світу;

 • структуру і розміщення галузей господарства України та своєї області;

 • політичну карту світу.

Учні повинні вміти:

  • читати географічні карти, картограми, картодіаграми;

  • аналізувати статистичні матеріали і роботи на їх основі висновки;

  • читати і викреслювати схеми виробничих і територіально-виробничих зв’язків;

  • використовуючи типові плани, зіставляти галузеві та комплексні економіко-географічні характеристики, в тому числі і порівняльного характеру, країн, регіонів, економічних районів тощо;

  • аналізувати політичні новини на карті світу;

  • спостерігати за змінами компонентів природного та промислового комплексів під впливом людини та вміло давати географічний прогноз різних явищ;

  • вміло користуватися літературними джерелами географічних знань;

  • давати характеристику зовнішніх економічних зв’язків України і своєї області з іншими регіонами та країнами світу.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка