Департамент освіти, науки та молоді миколаївської облдержадміністраціїСторінка3/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.72 Mb.
ТипПротокол засідання
1   2   3   4   5

Геолого-тектонічна будова району. Етапи формування природи краю. Найпоширеніші гірські породи. Відслонення. Геологічна колонка. Корисні копалини, поширення і використання. Охорона надр.


Місцеві форми рельєфу. Способи вивчення характеру місцевості. Макро- і мікро форми рельєфу, причини їх формування. Антропологічний фактор рельєфоутворення. Вплив рельєфу на формування природних особливостей краю.

Практичні заняття: створення геологічної та тектонічної карт району на підставі карт-атласів. Нанесення на контурну карту району розміщення основних видів корисних копалин. Опис геологічних відслонень. Опис найтиповіших форм рельєфу.

Творчі роботи: вести спостереження за розвитком ерозійних процесів у межах околиць свого населеного пункту. Розпочати складання „Енциклопедії несприятливих явищ району(краю). Рельєф і геологія” .

9.3 Кліматичні умови і чинники їх утворення Кліматичні ресурси

Розкрити кліматичні умови краю та кліматотворчі чинники. Пори року та їх особливості. Кліматичні та аеролітичні ресурси. Несприятливі кліматичні явища, можливості їх передбачення. Спостереження за погодою. Визначення типів погоди й побудова графіка.


Практичні роботи: узагальнення й побудова графіків сезонних спостережень за погодою. Створення карти поширення типів погоди(з додатком рози вітрів, графіка кількості опадів, дії типів повітряних мас, розподілу сонячної радіації, поширення несприятливих кліматичних явищ). Створення карти кліматичних ресурсів району. Створення агрокліматичної карти району (краю).

Творча робота: продовжити складання „Енциклопедії несприятливих явищ району. Погода”.

9.4 Водні ресурси краю

Поверхневі води. Густина річкової сітки. Живлення та режим річок. Основні річки. Озера та їх генетичні типи. Штучні водойми. Підземні води, їх розподіл. Мінеральні води та закономірності їх поширення. Бальнеологічне значення підземних вод. (Чорне море. Особливості походження та природа. Береги, гідрохімічний та гідрологічний режим, біологія. Проблеми Чорного моря та шляхи їх розв’язання).


Проблеми раціонального використання водних ресурсів у районі. Охорона їх від забруднення. Водокористування. Водні кадастри.

Практичні роботи: створення карт:

а) гідрологічна сітка краю;

б) поширення типів вод залежно від мінералізації;

в) перспективи рекреаційної та бальнеологічного використання водних ресурсів району (проект). Визначення витрати води річки. Етапи дослідження та опису водних об’єктів.Творча робота: дослідити екологічний стан водного об’єкту. Проведення Акції „Мертва зона”(вивчення забрудненості берегів водних об’єктів).

9.5 Рослинний світ краю

Закономірності поширення рослинного покриву на території району. Рослинні угрупування. Ліси та лісосмуги, їх значення для господарства району. Найтиповіші представники рослинного світу в районі. Лікарські рослини. Ендемінге. Рослини Червоної книги. Вплив господарської діяльності на рослинний світ. Охорона й відтворення рослинного світу.


Практичні роботи: складання карти поширення рослинних угрупувань у межах району. Створення карти поширення рослин занесених до Червоної книги України та карти поширення лікарських рослин. Карта змін рослинності під впливом людської діяльності ( у тому числі й знищення лісосмуг). Опис ділянки лісу.

Творчі роботи: складання довідників „Лікарські рослини краю”, „Представники Червоної книги”. Створення карти природоохоронних зон району(у тому числі й перспективних).

9.6 Ґрунтовий покрив краю

Фактори грунтотворення в районі. Закономірності розподілу ґрунтового покриву району. Опис основних типів ґрунтів. Ґрунтовий профіль. Карта ґрунтів району. Зміна ґрунтового покриву під впливом господарської діяльності людини. Земельні ресурси району. Раціональне використання та проблеми охорони й відновлення ґрунтів. Практичні роботи: створення карти ґрунтів району. Опис ґрунтових розрізів на місцевості. За результатами опису побудувати діаграму земельних ресурсів району і пояснити їх.Творчі роботи: створення карти екології ґрунтів району. Вплив антропогенних факторів на стан ґрунтів краю (у тому числі й найближчого оточення).

9.7 Тваринний світ краю

Основні представники тваринного світу. Фауністичний склад лісів, лісосмуг, степів, полів, водойм. Роль людини у збереженні та відтворенні тваринного світу району. Тварини, занесені до Червоної книги. Акліматизація тварин та її значення. Практичні роботи: створення карти поширення тварин у межах району (окремо виділити тварин, занесених до Червоної книги України). Карта міграції птахів. Створення карти природоохоронних зон району (продовження роботи).Творчі роботи: створення довідників „Представники тваринного світу району” та „Тварини району занесені до Червоної книги”, „Птахи, що зимують в районі вашого проживання”.

9.8 Ландшафти краю

Умови формування і розвитку ландшафтів краю. Взаємодія чинників і компонентів, що формують ландшафти краю. Типи ландшафтів та їх географія. Район у системі фізико-географічного районування України та області. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти.

Охорона природи й екологічна ситуація в районі. Поняття про геоекологічну систему. Категорії природно-заповідного фонду району. Моніторинг навколишнього середовища регіону. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища.

Практичні роботи: створення карти ландшафтів свого краю (із включенням додатку ландшафтів у межах свого населеного пункту). Побудова фізико-географічних профілів певних територій.

Творчі роботи: створення карти туристично-рекреаційного використання території краю (з додатком перспективних проектів та схем туристичних маршрутів по району). Конференція-захист науково-дослідницьких картографічних та довідниково-енциклопедичних робіт учнів „Природа і Я”.

9.9 Антропогенні ландшафти

Ландшафти та людство. Критерії виділення антропогенних ландшафтів. Основні напрями досліджень антропогенних ландшафтів у регіонах України. Антропогенні ландшафти Причорномор’я: сільськогосподарські (польові, садові, лучно-пасовищні) сельбищні, водні антропогенні, промислові, рекреаційні та природоохоронні, транспортні та обслуговуючі. Антропогенні ландшафти своєї місцевості, області.Практична роботи: складання порівняльної характеристики промислових та сельбищних антропогенних ландшафтів.

Творча робота: необхідність вивчення цілісності і взаємозв’язку природних компонентів під час впливу людини на природно-територіальні комплекси.

9.10 Рекреаційні ресурси краю

Рекреаційна географія як наука, її завдання та роль у розвитку суспільства. Створення і класифікація рекреаційної діяльності.. Основні напрями рекреаційно-географічних досліджень в Україні. Класифікація рекреаційних ресурсів, оцінка рівня їхньої якості й придатності для використання на території краю. Планування освоєння й розвитку рекреаційної території регіону. Ознайомлення з рекреаційними ресурсами України та рідного краю.Практичні робота: складання схеми, структури рекреаційної діяльності людини. Опис місцевих природних і соціально-економічних реакцій ресурсів. Нанесення на контурну карту рекреаційних об’єктів рідного краю.

Творчі роботи: складання характеристики за літературними джерелами одного з рекреаційних об’єктів краю. Складання програми та розробка маршруту по рідному краю.

9.11 Організація та проведення експедиції та польових досліджень

Джерела та методика фізико-географічних досліджень. Принципи підготовки експедиції: наукова підготовка і матеріали забруднення. Основні види польових досліджень: ведення особистих досліджень опитування населення, фіксація результатів спостереження та вимірювань, описи, графічні види робіт, фото- та кінозйомка. Збирання колекцій. Експедиційний та стаціонарний методи польових досліджень. Підготовка наукового та туристичного спорядження.Практичні робота: визначення теми, завдань, строків краєзнавчої наукової експедиції. Розробка маршруту і програми. Вивчення правил ведення польової документації: польових зошитів, експедиційних щоденників, анкет.

Науково-дослідницька робота. Збір матеріалів для написання науково-дослідницьких робіт в Малій академії наук.

10. Літня комплексна експедиція

Учні повинні знати:

принципи організації науково-дослідницької роботи, формувати цілі наукових досліджень, порядок дій під час написання науково-дослідницької роботи, методику написання науково-дослідницької роботи, джерела географічної інформації.

Значення краєзнавства при вивчені географії та написанні науково-дослідницької роботи, як проводиться вивчення та опис географічних об’єктів, аналіз різних природних явищ, розділи, за якими ведеться характеристика рідного краю, ресурси краю і їх використання, як організувати комплексну географічну експедицію по рідному краю.

Учні повинні вміти:

проводити самостійну науково-дослідницьку роботу, володіти термінологією навчальної дослідницької діяльності, визначати проблеми і вибрати тему дослідження, застосовувати різні методи наукових досліджень, написати навчально-наукову доповідь, реферат, звіт з дослідницької роботи, статтю в місцеву (шкільну) газету, правильно оформити науково-дослідницьку роботу, працювати з джерелами географічної інформації, в бібліотеках, архівах, захистити свою науково-дослідницьку роботу.Застосовувати краєзнавчі знання при написанні науково-дослідницької роботи, зробити карту-макет рідного краю, характеризувати компоненти природних комплексів, правильно вивчати їх, наносити географічні об’єкти на контурну карту, вести спостереження та аналізувати природні об’єкти та явища, робити їх порівняльну характеристику, визначати вплив антропогенних факторів на природні комплекси рідного краю, цінити багатства і можливості краю, організовувати наукову екскурсію та експедицію по вивченні історико-географічних особливостей рідного краю.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка