Цикл наукових працьСкачати 195.54 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір195.54 Kb.
ТипРеферат


РЕФЕРАТ
ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ТА КОМПЛЕКСНІ КОНСТРУКЦІЇ
В ПРОМИСЛОВОМУ Й ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ


(Онищенко О.Г., Пічугін С.Ф., Онищенко В.О., Стороженко Л.І.,
Семко О.В., Слюсаренко Ю.С., Ємельянова І.А., Ландар О.М.)


Вступ

Будівництво є однією з визначальних галузей економіки, тому його техніко-економічні показники з урахуванням значної величини обсягів робіт, капіталовкладень, інвестицій мають надзвичайно важливе значення. При цьому на перший план виступає задача зниження трудомісткості, матеріало- та енергоємності будівельних робіт.

Розвиток будівництва в Україні, його відповідність світовому рівню значною мірою визначається відходом від традиційних залізобетонних і металевих конструкцій та технологій їх виготовлення і зведення. Суттєвим недоліком залізобетонних конструкцій є нераціональне використання бетону в розтягненій зоні, де він фактично не працює і навіть не враховується при розрахунках несучої здатності конструкцій. Серед відомих недоліків металевих конструкцій – нераціональна робота на стиснення через втрату загальної та місцевої стійкості, низька вогнестійкість і необхідність захисту від корозії. Ключовою характеристикою будівельних конструкцій та механізмів є їхня якість і надійність. Разом із тим проблема надійності в будівництві, особливо щодо будівельних конструкцій та технологій, в теоретичному й практичному планах не вирішена, що пов’язано зі складністю характеру випадкових навантажень та специфікою роботи деяких елементів і складних конструктивних систем.

Саме тому напрямом світового рівня, розвинутим у даній роботі, став ін­тенсивний пошук нових технологій та конструктивних рішень, що поєднують бетон, сталеві профілі й арматуру для раціональної сумісної роботи та забезпечують високу ефективність і надійність будівельних об’єктів.

Зважаючи на це, в роботі реалізується ідея створення будівельних конст­рукцій нового покоління – надійних комплексних сталезалізобетонних конструкцій, які поєднують кращі властивості металевих і залізобетонних (збірних та монолітних) конструкцій, у яких разом працюють сталеві й залізобетонні елементи. З точки зору ефективності застосування і нових комбінацій різних матеріалів для сумісної роботи комплексні сталезалізобетонні конструкції (СЗБК) не мають аналогів.

В єдиній технологічній системі розроблені й упроваджені високоефективні та надійні машини й обладнання нового покоління для виготовлення, зведення та опорядження запропонованих конструкцій. 1. Мета і завдання роботи

Метою роботи є вирішення важливої народно-господарської проблеми значного підвищення ефективності будівельних робіт на основі створеної єдиної технологічної системи, яку складають розроблення, дослідження і впровадження в будівництво надійних комплексних сталезалізобетонних конструкцій нового покоління та ефективних технологій для високопродуктивного комплексно-механізованого виконання робіт, пов’язаних із виготовленням та зведенням таких конструкцій.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: • розробити і впровадити клас будівельних конструкцій нового покоління – надійних комплексних СЗБК різного призначення;

 • уперше здійснити аналіз параметрів дійсного напружено-деформованого стану сталезалізобетонних конструкцій різних типів і виконати статистичний аналіз результатів експериментальних досліджень міцності та деформативності елементів і складових СЗБК;

 • уперше розробити комплексні методи оцінювання та управління надійністю сталезалізобетонних конструкцій шляхом визначення ризиків і часткових коефіцієнтів надійності методу граничних станів для проектування таких конструкцій;

 • розробити ефективні технологічні схеми виготовлення та зведення СЗБК із застосуванням найбільш перспективних механізмів і технологій виконання операцій;

 • сприяти широкому впровадженню розроблених комплексних конструкцій, засобів механізації та нових технологій у будівельне виробництво на загальнодержавному рівні й на їх основі суттєво поліпшити техніко-економічні показники будівництва.

Структурно-логічна схема всього комплексу представленої роботи у наочній формі ілюструється на рис. 1.

В основу технології створення надійних комплексних сталезалізобетонних конструкцій покладено такі методологічні принципи: використання сучасних методів теорії надійності складних систем з урахуванням імовірнісних особливостей навантажень та впливів; суміщення огороджувальних і несучих функцій конструкцій; конструктивне резервування (паралельна робота) елементів та матеріалів із різними характеристиками мінливості; технологічний постадійний контроль при будівництві, використання складних статично невизначених систем комплексних конструкцій із метою підвищення імовірності безвідмовної роботи системи в цілому; створення оптимальних умов експлуатації елементів комплексних конструкцій. Для будівель із сталезалізобетонними конструкціями забезпечується зменшення термінів будівництва порівняно з конструкціями з монолітного залізобетону при збереженні всіх позитивних властивостей останніх, таких як: гнучка конструктивна схема будівель, яка дозволяє використовувати немодульні розміри, що важливо при оптимізації розмірів будівлі з урахуванням технологічних процесів; використання залізобетону в якості як конструктивного, так і огороджувального матеріалу в усіх елементах будівлі; підвищена вогне- та корозієстійкість елементів сталезалізобетонного каркаса.2. Нові комплексні конструкції

Авторами розроблено такі види СЗБК: • із зовнішнім суцільним армуванням, включаючи трубобетонні конструкції (ТБК) із різними формами перерізу труби-оболонки;

 • із зовнішнім наскрізним армуванням;

 • (сталебетон) із зовнішнім листовим армуванням;

 • у вигляді залізобетону з внутрішньою жорсткою арматурою, що відріз­няється наявністю захисного шару бетону на прокаті;

 • у вигляді сталевих конструкцій із прибетонованими до їх стиснутих елементів залізобетонними частинами;

 • у наскрізних складених конструкціях типу ферм.

Аналіз існуючих методів та технології надійного високоефективного будівництва
Імовірнісні методи теорії надійності будівельних сис­тем

Існуючі нормативні документи з проектування будівельних конструкцій

Прототипи ефективних конструкцій (світовий досвід)

Прототипи ме­ханізмів для будівництва


Організація будівництва

Вивчення фак­тичних наванта­жень на конст­рукціїВизначення по­казників надій­ності елементів та систем

Дослідження напруже­но-деформованого стану та особливостей роботи конструкцій і механізмів

Урахування особливос­тей економічного стану та фактичних потужнос­тей будівельної індустрії

Визначення актуар­них страхових ризи­ків у будівництві та при експлуатації

Розробка пропо­зицій до нових будівельних норм та технічних умов

Патентування но­вих типів конст­рукцій та техно­логій у будівництві

Розробка нових техноло­гій будівництва комплекс­них конструкцій з кон­курентними перевагами

Упровадження результатів ство­рення нових типів конструкцій та технологій у навчальний процес підготовки фахівців

Дослідне та серійне проекту­вання, натурні випробування нових технологій і конст­рукцій при впровадженні

Розрахунок і опти­мізація коефіцієнтів надійності методу граничних станів

Отримання економічного ефекту від упровадження нових технологій і комплексних сталезалізобетонних конструкцій у будівництво за рахунок скорочення часу будівництва, зменшення витрат сталі та бетону, організації гнучкого технологічного процесу, оптимізації надійності й страхових ризиків


Зміст розробок та пропозиції авторів

Рис. 1. Структурно-логічна схема роботи "Високоефективні технології


та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві"
Визначено вплив стадійності завантаження та моменту замикання статично невизначних СЗБ рам на їх напружено-деформований стан. Замикання та завантаження статично невизначних сталезалізобетонних конструкцій відбувається в кілька етапів. Різниця в напруженнях і деформаціях перерізів ригеля становить понад 50%, залежно від того, коли відбувається повне замикання жорстких вузлів у рамах – до чи після монтажу збірних залізобетонних панелей.

Виконане дослідження надійності нових типів СЗБК, упроваджених у будівництво й реконструкцію. Проведені натурні експериментальні дослідження запропонованих нових типів СЗБК, як щойно збудованих систем, так і підсилених експлуатованих, свідчать про достовірність та прийнятність розроблених методів.

Установлено, що металева труба-оболонка в трубобетоні виконує одночасно функції як поздовжнього, так і поперечного армування. Вона сприймає зусилля за всіма напрямками й під будь-яким кутом. Боковий тиск труби протидіє інтенсивному розвитку мікротріщин розриву в бетонному осерді, яке в умовах всебічного тиску витримує напруження, що значно перевищують призмову міцність. Одночасно сталева труба, заповнена бетоном, виявляється значною мірою захищеною від утрати місцевої та загальної стійкості.

Упроваджені трубобетонні конструкції, котрі мають підвищену надійність в експлуатації, тому що в граничному стані вони не втрачають несучу здатність миттєво, як залізобетонні, а досить довгий час можуть витримувати навантаження, зазнаючи значних деформацій.

Технологічні вимоги практично не обмежують галузі використання трубобетону, який працює при складному температурно-вологісному режимі в умовах агресивного середовища, при великих прогонах та висотах будівель, в умовах значної кількості виробництв, де звичайні сталеві або залізобетонні конструкції використовувати недоцільно. Установлено, що спільна робота бетонного ядра і труби-оболонки, яка сприяє виникненню так званого ефекту обойми, підвищує несучу здатність сталезалізобетонних елементів у 1,5 – 2 рази порівняно із залізобетонними.

Завдяки проведеним дослідженням за останній час трубобетонні конструкції зі стрижневою арматурою здобули широкого застосування в будівництві. При спорудженні будь-яких будівель із використанням цих конструкцій є можливість застосування індустріальних методів виробництва безпосередньо на будівельному майданчику.

Результатами експериментальних досліджень стиснутих елементів із цен­трифугованого трубобетону доведено можливість їх використання в якості ефективних будівельних конструкцій. При цьому найбільш ефективними виявились трубобетонні елементи, в яких у зоні оголовка бетонне ядро підсилено арматурними сітками, а також конструкції, в яких підсилення стальної труби здійснено за допомогою труби-оболонки.

На основі результатів ґрунтовних експериментальних досліджень розроблена теорія об’ємного напружено-деформованого стану трубобетонного елемента, що працює під навантаженням. Ця теорія дозволила запропонувати методи розрахунку несучої здатності та переміщень трубобетонних конструкцій, що сприяло їх проектуванню і будівництву зі значним техніко-економічним ефектом.3. Механізми для виготовлення і спорудження комплексних конструкцій

Авторами вперше виконані теоретичні та експериментальні дослідження властивостей бетонних сумішей різної рухомості й будівельних розчинів, а також робочих процесів бетононасосів, розчинонасосів і розчинозмішувачів. Розроблені сталефібробетонні покриття з використанням сталефібробетонних елементів із застосуванням технологічних комплектів обладнання сухого та мокрого торкретування. Розроблені принципові схеми та методика розрахунку впроваджених у будівельне виробництво ефективних бетонозмішувачів примусової дії, зокрема нового тривального бетонозмішувача, в основу якого покладено новий принцип дії – каскадний режим.

Створені принципово нові конструкції двопоршневих розчинобетононасосів як із вертикальним розташуванням робочої колонки, так і з горизонтальним розміщенням циліндрів для безкомпресорного транспортування й прямоструменевого нанесення малорухомих дрібно- і крупнозернистих бетонних сумішей та виконання торкрет-робіт. Також упроваджені принципово нові конструкції вертикально-плунжерних розчинонасосів, які найбільшою мірою задовольняють вимоги малоопераційної технології механізованого нанесення розчинів на оброблювані поверхні найбільш раціональним способом.

Розроблені штукатурні станції нового покоління з поворотним приймальним бункером і мобільні штукатурні агрегати надають можливість максимально механізувати трудомісткі процеси під час виконання опоряджувальних операцій в умовах багатоповерхового будівництва.

У зв’язку з певним спадом будівництва в Україні й переходом головним чином на індивідуальне будівництво розосереджених будинків та об’єктів акціонерним товариствам, малим підприємствам і фірмам набагато вигідніше мати на будівельному об’єкті свій автономний мобільно-пересувний штукатурний агрегат, що не потребує доставки автосамоскидами готових розчинів від спеціалізованих заводів.

4. Надійність конструкцій, механізмів і систем

Загальні засади проведених авторами досліджень щодо надійності в будівництві включені в ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ". Вперше були проведені масштабні дослідження навантажень на будівлі різного призначення. Зокрема, дослідження навантажень від мостових кранів дозволили виявити їх залежність від часу та вперше об’єктивно оцінити такий важливий компонент кранових впливів, як бічні сили. Експериментально виявлено неоднакове завантаження колон різних рядів і недовантаження колон середніх рядів. Пропозиції щодо врахування виявлених особливостей кранових навантажень були вперше включені в текст ДБН 362-92 "Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації" та ДБН В.1.2–2:2006 "Навантаження і впливи". Імовірнісні моделі вітрового й снігового навантажень побудовані на представницькій вихідній інформації, для чого були оброблені статистичні дані 62 – 77 метеорологічних станцій України. При цьому кількісно оцінена можливість диференціювати вітрове навантаження залежно від періоду його повторення. Виявлено, що аналогічно вітровому навантаженню снігове навантаження має квазістаціонарний характер із сезонним трендом математичного сподівання, постійним коефіцієнтом варіації, асиметрією і частотними параметрами. Для оцінювання надійності конструкцій будівель необхідно брати до уваги нерівномірність відкладення снігу на покриттях із перепадами висот.

Уперше виконано системне дослідження з єдиних позицій найбільш характерних імовірнісних моделей навантажень. Обґрунтовані узагальнені інформаційно забезпечені імовірнісні моделі атмосферних для території України та кранових навантажень, які сформували статистичний базис для розрахунку надійності різних конструкцій. Для оцінювання надійності використовується показник, основний для будівельних конструкцій і механізмів – імовірність їх безвідмовної роботи (або імовірність відмови) з урахуванням часу за критерієм несучої здатності. Важливі практичні результати одержані на базі розробки імовірнісного розрахунку конструктивних елементів із випадковою міцністю, що сприймають випадкові навантаження. Зокрема для випадку дії постійного навантаження плідною виявилася стохастична модель у вигляді суми випадкових величин, застосування якої дозволяє ввести коефіцієнт сполучень  = 0,85 – 0,95. Для всіх областей України складені карти двосторонньої оцінки показника надійності елементів, що дає можливість безпосередньо робити висновки про розрахований за діючими нормами рівень надійності конструкцій, розміщених як у межах конкретної області, так і в усіх регіонах України.

Запропонований імовірнісній метод успішно розповсюджений на деталі будівельних машин та механізмів, що зазнають випадкові за величиною вібраційні впливи. Їх відмови відбуваються поступово у зв’язку із накопиченням мікропошкоджень у матеріалі та наступним переходом у тріщини втомленості. Запропонована диференційована методика розрахунку втомної довговічності деталей будівельних машин, що зазнають впливу випадкових вібраційних навантажень. Аналогічний підхід був застосований до імовірнісного розрахунку елементів висотних споруд (башт, димових труб, антенно-щоглових систем, опор ліній електропередач, опор вітроенергетичних установок) на втомленість при вібраційній дії турбулентного вітру.

Розроблено розрахунок надійності статично невизначених систем (СНС) (окремих балок і рам, багатоповерхових і багатопрогонних поперечників будівель, багатоелементних механізмів), який в теорії надійності будівельних конструкцій і механізмів вважається однією з найскладніших проблем. В основу розрахунку за методом станів покладено перебір усіх можливих шляхів руйнування СНС, починаючи від працездатного стану і до її повного руйнування. Імовірнісним методом граничної рівноваги успішно розв’язана задача оцінювання надійності СНС із переваженням згину (балок, рам) з елементами, забезпеченими від втрати стійкості, матеріал яких вважається ідеально пружно-пластичним. Кількісно підтверджено, що пружно-пластичний розрахунок розглянутих СНС приводить до економії матеріалу в межах 10 – 15% порівняно з пружним розрахунком.

П


Рис. 2. Кінцево-елементна сітка вузла СЗБК


роведені дослідження надійності вузлів (рис. 2) комплексних СЗБК. Досліджувалися розповсюджені жорсткі вузли сполучення ригелів із колонами на монтажному зварюванні (одно- та двосторонньому) і на обрізках двотаврів, фланцеві вузли з болтовим з’єднанням та вузли з’єднання колон із фундаментами.

Здійснено ймовірнісний аналіз міцності нормальних перерізів сталезалізобетонних елементів порівняно зі сталевими й залізобетонними. Для цього використані розрахунки як за граничними станами, так і за деформаційною моделлю, а також методом скінченних елементів із використанням нелінійних залежностей для бетону та діаграми Прандтля (зі зміцненням) для сталі.

Проаналізовані і наведені в роботі основні залежності між показниками вартості матеріалів та надійністю СЗБК, що дозволило в подальшому перейти до аналізу можливих ризиків (як вартісних показників) при проектуванні й будівництві. Це дозволило з використанням байєсівських методів уточнити апостеріорну оцінку ймовірності безвідмовної роботи з урахуванням фактичного стану конструкцій. Викладено страхові аспекти розрахунку ймовірності безвідмовної роботи конструкцій із використанням поняття актуарних (нетто) страхових ризиків. Показано метод визначення коефіцієнтів надійності за призначенням γn, який збільшує перерізи більш відповідальних конструкцій на 20 – 30% порівняно з конструкціями з обмеженою відповідальністю (фактично цей коефіцієнт відповідає за керування надійністю будівель і споруд).

5. Організація будівництва і професійне управління розробленням
та ефективною реалізацією проектів із використанням
нових комплексних конструкцій

Ефективне, якісне й системне втілення нових комплексних конструкцій і конструктивних систем на основі запропонованих сталезалізобетонних конструкцій, будівельних машин та механізмів, нових технологій і форм організації будівництва в сучасних складних умовах розвитку вимагають від авторів роботи проектного управління розробленням та реалізацією будівельних інноваційно-інвестиційних проектів.

Автори врахували, що фінансово-економічний ефект у сучасних, дуже складних (кризових) умовах будівництва та іншої бізнес-діяльності є інтегральною (комплексною) функцією, що залежить від великої кількості факторів, серед яких ключовими є: якість розроблення, реалізації та управління проектом на всіх етапах його розвитку; унікальність об’єкта будівництва; наявність сучасної техніки, технологій, кваліфікованого персоналу, системи тотального управління якістю; максимальне скорочення (до оптимальних термінів) періоду проектування і будівництва; вибір раціональних процедур та інструментів проектного інвестування (фінансування) й управління ризиком.

В умовах швидкої зміни тенденцій, вимог і потреб зовнішнього оточення отримання економічного ефекту від упровадження нових технологій та комплексних сталезалізобетонних конструкцій у сфері будівництва досягається за рахунок великої кількості як традиційних факторів (скорочення часу будівництва, зменшення витрат сталі й бетону, організації гнучкого процесу, оптимізації надійності та проектних ризиків), так і за рахунок упровадження нових форм реалізації бізнес-проектів, розвитку й оновлення виробничих систем, будівельного виробництва, застосування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, а також за рахунок використання девелоперства та інжинірінгу. Комплексно оцінюючи ефективність проекту враховано, що обіг капіталу (інвестицій) у будівельних інноваційно-інвестиційних проектах у більшості випадків становить не менше ніж 1 – 2 роки, але цей капітал (інвестиції в реальну економіку й людський капітал) має довготривалу віддачу (десятки років експлуатації будівель і споруд) та надійну захищеність.6. Упровадження надійних комплексних конструкцій
і технологій їхнього зведення

Результатами досліджень впроваджено: • при виконанні робіт з реконструкції 11 будинків у м. Харкові;

 • під час ремонту та реконструкції плавального басейну пансіонату "Гліцінія" (м. Ялта);

 • інжиніринговою компанією ТОВ "Етуаль" при будівництві виробничих цехів Кременчуцької та Полтавської кондитерських фабрик, пивзаводів: "Оболонь", Радомишльського та Полтавського, Жашківського лікеро-горілчаного заводу, Київського заводу "Керамін" ("АТЕМ"), адміністративно-побутових корпусів Кременчуцької та Прилуцької тютюнових фабрик;

 • підприємством ТОВ "ЕКФА" при реконструкції формовочного цеху й естакади Кременчуцького сталеливарного заводу, випробуваннях сталезалізобетонних конструкцій підсилення Полтавського алмазного заводу, в проектах надбудови магазинів "Пасаж" та "Магнат" в м. Полтава;

 • Світловодським заводом залізобетонних конструкцій швидкомонтованих будівель, де запроектовано, випробувано і широко впроваджено в будівництво на об’єктах Росії та України два типи сталезалізобетонних ригелів прогоном 12 м та шестиметровий сталезалізобетонний понижений ригель у складі рами із залізобетонними колонами, на які затверджено рішенням Держбуду України №29 від 10.06.2005 технічні умови "Ригель покриттів сталезалізобетонний" ТУ У В.2.6-28.1-14276579-002:2005;

 • при будівництві об’єктів із сталезалізобетонним каркасом за кордоном України: критий ринок м. Астана (Казахстан), боулінг-клуби в містах Ліпецьк, Пенза, Москва, Сочі.

Розроблені диференціальні розчинонасоси з проточними плунжером і поршнем, штукатурні станції та агрегати протягом 1985 – 2008 років виготовлялися на таких підприємствах: Вінницькому ремонтно-механічному заводі Укрпромбуду УРСР, Прилуцькому заводі "Будмаш", сумському заводі "Насосенергомаш", Полтавському експериментально-механічному заводі, Полтавському турбомеханічному заводі, Полтавському заводі "Електромотор", Полтавському тепловозоремонтному заводі, на дільниці малої механізації "Полтаваагробуд". Виготовлені розчинонасоси та станції використовувалися на 26 будівельних майданчиках ВАТ "Полтавтрансбуд", БМУ №4 ВАТ "Домобудівельний комбінат №3" (м. Київ) та інших організацій України.

Результати досліджень ураховані при розробленні проектів державних норм України "Сталезалізобетонні конструкції", "Залізобетонні та бетонні конструкції", "Загальні принципи забезпечення надійності та безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ", а також включені в прийняті ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ", ДБН 362 – 92 "Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель, що знаходяться в експлуатації" та ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи. Норми проектування".

Здійснені наукові розроблення уперше відкривають можливість здійснювати оцінювання надійності запроектованих і діючих систем, а також визначати елементи за заданою надійністю та проводити оптимізацію конструкцій за критерієм надійності. Розроблений метод дав змогу обґрунтувати ряд нових розрахункових коефіцієнтів надійності за навантаженням, сполученнями навантажень, умовами роботи.

Результати проведених досліджень опубліковані у 48 монографіях, понад 650 наукових працях. Новизна розробок захищена 160 авторськими свідоцтвами та патентами.

Окрім цього, результати досліджень широко використовуються під час підготовки висококваліфікованих фахівців будівельних і механічних спеціальностей у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури та інших вищих технічних навчальних закладах. Результати роботи відобразились у понад 30 підручниках і навчальних посібниках).

7. Техніко-економічні показники

Економія сталі при застосуванні комплексних збірно-монолітних СЗБК складає до 5 – 8 кг/м2, а бетону 0,06 – 0,09м32 для будівлі зі сталезалізобетонним каркасом порівняно відповідно з будівлями з сталевими та залізобетонними каркасами.

Створені диференціальні вертикально-плунжерні розчинонасоси з проточним поршнем та двопоршневі розчинобетононасоси мають найвищу серед усіх відомих аналогів (зокрема фірм "Putzmeister AG" та "Turbosol") усмоктувальну спроможність і тому можуть стабільно перекачувати будівельні суміші дуже низької рухомості (розчини – до 8 см, бетони – до 4 см). Указані насоси характеризуються найвищим серед усіх існуючих розчинобетононасосів рівнем об’ємного ККД (80 – 90% залежно від рухомості перекачуваних сумішей). Розчинонасоси з гідроприводом типу РНГ-4 обладнані пристроєм плавного регулювання подачі розчину, яка може швидко змінюватися за сигналом штукатура. Це дає можливість значною мірою розширити межі застосування механізованого нанесення штукатурних розчинів способом соплування. Гідроприводні штукатурні станції з поворотним бункером типу СШ-4Г забезпечують комплексну механізацію робіт, пов’язаних із використанням будівельних розчинів і бетонів. Використання мобільних агрегатів типу УРЗ-3,8 є ефективним у сільському будівництві, де великогабаритні станції застосовувати з економічної точки зору недоцільно.

Сумарний народно-господарський економічний ефект від упровадження в будівництво розроблених комплексних конструкцій, технологій, механізмів і агрегатів за період виконання роботи з урахуванням індексації складає понад 500 млн. гривень.

При загальних обсягах будівництва об'єктів із застосуванням збірного залізобетону в Україні 6,9 млрд. грн. за рік потенційний економічний ефект від упровадження в промислове й цивільне будівництво високоефективних технологій і комплексних сталезалізобетонних конструкцій становитиме 1,3 млрд. грн./рік.

Висновки

У роботі, виконаній колективом учених та виробничників Полтави, Києва і Харкова, розв’язана важлива для економіки України науково-технічна проблема – всебічне розроблення та впровадження нового покоління комплексних будівельних конструкцій. Для вирішення цієї проблеми розв’язані завдання аналізу особливостей напружено-деформованого стану несучих конструкцій з урахуванням сумісної роботи всіх складових будівельних систем різних рівнів – починаючи від елементів перерізу, закінчуючи сумісною роботою елементів просторових об’ємних конструктивних систем будівель.

Успішно розв’язана проблема нормування навантажень і методів розрахунку надійності нових типів конструкцій, що дістало відображення як в уже прийнятих державних будівельних нормах, так і в проектах низки державних норм, які сьогодні проходять процедуру редагування та затвердження.

Розв’язане завдання забезпечення нового покоління комплексних конструкцій засобами механізації бетонних і опоряджувальних робіт, що ведуться на будівельному майданчику. Ці механізми дозволили суттєво скоротити витрати ручної праці та зменшити час будівництва. З точки зору технології ці механізми й агрегати дозволяють виконувати безперервне бетонування та опоряджування, що забезпечує цілісність і сумісну роботу всіх елементів СЗБК.

Крім науково-технічної новизни розроблених конструктивно-технологіч­них систем та методів їх проектування, особливу увагу в роботі приділено техніко-економічним і соціальним аспектам упровадження та експлуатації нового типу конструкцій на всіх стадіях їх життєвого циклу. Для вирішення цього завдання застосовані методи теорії актуарних страхових ризиків, які дозволили уточнити й обґрунтувати значення часткових коефіцієнтів надійності методу граничних станів. Також суттєво розвинуто організаційні методи керування проектами і промислово-будівельний менеджмент при проектуванні, розрахунку, будівництві та безаварійній експлуатації нових типів комплексних СЗБК у промислових і цивільних будівлях та спорудах.

Перспективність реалізованої в роботі ідеї полягає в максимальному розкритті можливостей кожної складової технологічної системи – від теоретичних наукових розробок до практичної масштабної реалізації і досягнення значного економічного ефекту – при отриманні надійних комплексних СЗБК та їх упровадженні на будівельних об’єктах різного призначення.

Автори:

_______________ О.Г. Онищенко_______________ С.Ф. Пічугін

_______________ В.О. Онищенко

_______________ Л.І. Стороженко

_______________ О.В. Семко

_______________ Ю.С. Слюсаренко

_______________ І.А. Ємельянова

_______________ О.М. Ландар

29 березня 2010 р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка