Черкаська обласна державна адміністраціяСторінка1/4
Дата конвертації12.10.2018
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3   4

Черкаська
Черкаська
обласна державна адміністрація
обласна рада

Черкаський обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

__________________Г.А.Качура

«____» ______________________

Професійна програма

підвищення кваліфікації посадових осіб
місцевого самоврядуванняПОГОДЖЕНО

Перший заступник Начальника

головного управління

державної служби України______________В.Д.Ткач «____» ________________
ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови Черкаської обласної ради

_________В.В.Павліченко

«____» _________________
ПОГОДЖЕНО

Директор Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти


і науки України

_____________ О. А. Удод

«____» ________________


ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України

_________ Я. Я. Болюбаш

«____» _________________
Черкаси – 2009І. Загальні відомості

Професійність державної служби забезпечується розвиненою системою перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. У даний час ми маємо, в основному, сформоване правове поле, яким регулюється питання обов’язкового підвищення державними службовцями, посадовими особами своєї професійної кваліфікації (проведення атестації, щорічних оцінок , запровадження системи просування по службі на підставі професійних досягнень, оцінки надання послуг юридичним і фізичним особам тощо).

Як ніколи, особливої підтримки та уваги потребують посадові особи місцевого самоврядування. Діяльність посадових осіб місцевого самоврядування, яка пов’язана з підготовкою та реалізацією конкретних управлінських рішень, потребує здобуття конкретних знань, умінь і навичок, що мають бути сформовані при вивченні положень модулів з питань: права, економіки, соціології, гуманітарних та політичних аспектів, що визначають сфери життєдіяльності людини.

Запропонована професійна програма містить модулі навчання, пов’язані з економічними, історичними, філософськими, політичними, іншими не менш важливими питаннями, соціологією та психологією міжособистісного спілкування тощо.

При формуванні програми враховано різний рівень освітньої підготовленості та практичного досвіду слухачів. Це пов’язано з різницею в терміні закінчення різних навчальних закладів, що певним чином визначає відмінний обсяг набутих професійних знань та навичок.

Метою програми є забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад (програма розрахована для навчання голів постійних комісій, депутатів місцевих рад ) політико-правовою інформацією та засобами навчання для набуття практичних навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.Основні завдання програми:

 • ознайомити сільських, селищних, міських голів, керівників підрозділів виконавчих комітетів, виконавчих апаратів міських і районних рад, інших категорій службовців місцевого самоврядування, голів постійних комісій, депутатів місцевих рад з головними тенденціями розвитку місцевого самоврядування, його проблемами реформування та перспективами розвитку;

 • визначити концептуальні засади, на основі яких мають формуватися та реалізуватися нормативно-правові акти та професійна діяльність посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

 • розкрити основні принципи роботи, права, обов’язки та правила поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;

 • розвивати навички практичного застосування законодавства та узагальнення практики місцевого самоврядування;

 • сформувати у посадових осіб місцевого самоврядування мотивацію потреб
  у постійному самовдосконаленню, вмінні самостійно вчитися.

Програма підвищення кваліфікації розрахована на 216 годин і передбачає
72 години аудиторних занять та 144 години самостійної роботи. Загальне навантаження (за очною формою навчання ) не перевищує 2 навчальні тижні, тижневе – 54 години, одноденне – 9 годин.

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування побудована за модульним принципом. Вона містить три складові (загальну, функціональну і галузеву), кожна з яких, у свою чергу, має дві частини: • нормативну, обов’язкову для вивчення всіма слухачами;

 • варіативну (вибіркову), перелік навчальних модулів якої складається
  з навчальних модулів, що обираються обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
  (далі центр) та слухачами самостійно, виходячи з конкретних потреб у навчанні.

Навчання за функціональною частиною на основі аналізу складу посадових осіб місцевого самоврядування (виконаного за результатами вивчення повноважень, функцій і структури органів місцевого самоврядування міст і районів, сільських, селищних голів, посадових осіб органів, депутатів місцевих рад) передбачає надання та поглиблення конкретних знань з управлінських, правових, економічних, соціально-гуманітарних дисциплін, розширення умінь
їх застосування в практичній діяльності, а також у коригуванні світоглядних засад слухача для забезпечення адекватного розуміння ним своїх обов’язків
і повноважень, які викладенні в професійно-кваліфікаційній характеристиці.

Зміст загальної складової випливає з Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших нормативно-правових актів. Насамперед це


(стаття 8 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”):

 • знання та дотримання Конституції й Законів України, інших нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

 • додержання, прав та свобод людини й громадянина;

 • збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

 • постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

 • сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність
  і творчість у роботі;

 • шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури спілкування
  і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

 • недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування.

Беручи до уваги вищезазначене, до нормативної частини загальної складової програми включені такі навчальні модулі:

ЗН-1. Основи теорії та історії державного будівництва в Україні;

ЗН-2. Територіальна організація влади в Україні;

ЗН-3.Місцеве самоврядування: право, політика, економіка та фінанси

ЗН-4.Державне управління

ЗН-5. Економіка і фінанси;

ЗН-6. Земельне та екологічне законодавство України;

ЗН-7. Політологія. Гуманітарна та соціальна політика України.

Нормативна частина функціональної складової має допомогти посадовій особі місцевого самоврядування у розв’язанні питань, що визначаються її посадовими обов’язками та узагальненими професійними завданнями, тобто повинна сприяти опануванню таких навчальних тем, які дозволять посадовій особі місцевого самоврядування розв’язувати поставлені перед нею завдання, безпосередньо виконувати управлінські та виконавчі функції й обов'язки, що визначені в її посадовій інструкції.

Функціональна складова укомплектована навчальними модулями, які покликані навчати слухачів методам практичного застосування управлінських наук, стимулювати у них потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління, сприяти виробленню у посадових осіб місцевого самоврядування наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця, сформувати потребу у подальшому професійному самовдосконаленні. Це наступні модулі:

ФН-1. Соціальні та психологічні аспекти управління в органах місцевого самоврядування;

ФН-2. Етика посадової особи місцевого самоврядування як складова адміністративної культури

ФН-3. Культуромовлення як складова адміністративної культури

ФН-4. Автоматизація та використання комп’ютерних технологій
у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування.


Галузева складова програми повністю компонується з варіативних модулів і має на меті здобуття додаткових знань, умінь та навичок із новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності.

Структура професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування із зазначенням співвідношення
її складових, у межах кожної частин:


ЗАГАЛЬНА

СКЛАДОВА

33,3 % загального

навчального часу

ФУНКЦІОНАЛЬНА

СКЛАДОВА

33,3 % загального

навчального часу

ГАЛУЗЕВА

СКЛАДОВА

33,3 % загального

навчального часу

83,3 % нормативних дисциплін

16,7 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

25 % нормативних дисциплін

75 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)100 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)РАЗОМ 50 % нормативних дисциплін,

50 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

Програма складена відповідно до вимог пункту 9 Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій" від 8 лютого 1997 р. № 167

При визначенні тематики варіативної частини професійної програми враховано Концепцію формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 385; Державну цільову програму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки та інші нормативно-правові документи.

Професійна програма передбачає: • за загальною складовою - 72 години;

 • за функціональною складовою - 72 години;

 • за галузевою складовою - 72 години.

____________________________________________________________________

Всього – 216 годинНАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядуванняз/п

Назва модуля

Навчальна робота

(аудиторна+самостійна)

Вид

підсумкового

контролю

Кредити

Години

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС)

1.33

72

Комплексне тестування

Нормативна частина (3Н)

1,03

56
ЗН-1

Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

0,11

6
ЗН-2

Територіальна організація влади в Україні

0,11

6
ЗН-3

Місцеве самоврядування: право, політика, економіка та фінанси

0,26

14
ЗН-4

Державне управління

0,22

12
ЗН-5

Економіка і фінанси

0,18

10
ЗН-6

Земельне та екологічне законодавство

0,07

4
ЗН-7

Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні.

0,07

4
Варіативна частина (ЗС)

0,29

16
ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА (ФС)

1,33

72

Комплексне

тестування

Нормативна частина (ФН)

0,40

22
ФН-1

Соціальні та психологічні аспекти управління в органах місцевого самоврядування

0,15

8
ФН-2

Етика посадової особи місцевого самоврядування як складова адміністративної культури.

0,11

6
ФН-3

Культуромовлення як складова адміністративної культури

0,11

6
ФН-4

Автоматизація та використання комп’ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування

0,07

4
Варіативна частина (ФС)

0.89

48
ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

1,33

72

Випускна робота

Всього за програмою

4,0

216
Нормативна частина

2,0

108
Варіативна частина

2,0

108

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка