Бібліографічний опис документівСкачати 123.22 Kb.
Дата конвертації31.12.2017
Розмір123.22 Kb.
ТипКнига


Методичні рекомендації

щоДО оформлення

Бібліографічного опису документів

відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006,

запровадженого в дію в Україні 01.07.2007
Укладач: Неткал Л.Б.

(відділ науково-технічної інформації ДВНЗ УДХТУ)


Оформлення переліку посилань (переліку використаних джерел)
Перелік посилань або використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання). Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна отримати з таких стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)”, ДСТУ 3582–97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.

Примітка. Відповідно до нового стандарту для розрізнення приписної та граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака. Виняток – крапка та кома – проміжки залишають тільки після них. Знаки крапка з комою та три крапки до винятку не відносяться.
Приклади оформлення бібліографічного опису
Книги

Однотомні видання

Книга (один автор)


 1. Васильєв, В. В. Система адаптації робітників до професійної діяльності [Текст] / В. В. Васильєв. - К. : Вища освіта, 1999. - 300 с.


Книга (два і більше авторів)
1. Безуглый, В. В. Электрохимия полимеров [Текст] : учеб. пособие / В. В. Безуглый, Т. А. Алексеева. - Харьков : Основа, 1990. - 184 с.

2. Кульский, А. А. Электрохимия в процессах очистки воды [Текст] : монография / А. А. Кульский [и др.]. - К. : Техника, 1987. - 220 с.

3. Honig, J. M. Electrodes of conductive metallic oxides [Теxt] / J. M. Honig [et al.]. - Amsterdam : Elsevier, 1980. - 260 р.

4. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ. - мат. специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; под общ. ред. Н. И. Тихонова. - М.: Физматлит ; СПб. : Нев. Диалект, 2002. – 630 с.

Примітка. В описі можуть наводитися дані про всіх осіб та (або) всі організації, що вказані в джерелі інформації. При наявності інформації про чотири та більше особи (організації) та за необхідності скоротити їх кількість вказують першого автора з кожної групи з додаванням у квадратних дужках уніфікованого скорочення українською, російською чи латинською мовами: та інші - [та ін.]; и другие - [и др.]; et alii - [et al.].
Книга (без автора)
1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря [Текст] : іст. опис / упорядник В. Клос. - К. : Грані-Т, 2007. - 119 с.
Довідники
1. Кто есть кто в библиотечной сфере России и СНГ [Текст] : справочник / составитель Л. Г. Гаврилова. - М. : Изд-во ГПНТБ России, 1999. - 284 с.

2. Справочник по электрохимии [Текст] : справочник / под ред. А. М. Сухотина. - Л. : Химия, 1981. - 488 с.

3. Петцольд, А. Эмаль и эмалирование [Текст] : справочник / А. Петцольд, Г. Пешманн ; пер. с нем. М. В. Серебряковой. - М. : Металлургия, 1990. - 574 с.
Словники
1. Російсько-український словник з авіаційної та ракетно-космічної техніки [Текст] / за ред. Д. Х. Баранника, В. Ф. Пріснякова. - Дніпропетровськ : ДДУ, 1997. - 488 с.

2. Тимошенко, З. І. Болонський процес в дії [Текст] : словник-довідник основн. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко. - К. : Європ. ун-т, 2007. - 57 с.


Збірники
1. Система стандартов безопасности труда [Текст] : сборник / отв. ред. В. М. Сухов; Ин-т научн. информ. - М. : Изд-во стандартов, 2002. - 102 с.

2. Правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні [Текст] : хрестоматія : збірник правових актів / упорядники М. М. Дронь, О. М. Борисов. - К. : Варта, 2003. - 370 с.Збірки наукових праць
1. Обчислювальна і прикладна математика [Текст] : зб. наук. пр. / редкол.: О. Б. Борисов [та ін.]. - К. : Либідь, 1993. - 99 с.
Методичні вказівки (один і більше авторів)
1. Галкіна, Г. Д. Перспектива тіні в ортогональних проекціях та аксонометрії [Текст] : метод. вказівки для виконання завдань з нарисної геометрії [для студ. 1 курсу денної форми навч.] / Г. Д. Галкіна ; Харківська нац. акад. міськ. господарства (ХНАМГ). - Харків : ХНАМГ, 2004. - 45 с.

2. Бабенко, І. О. Архітектурне проектування громадської будівлі. Середовищний підхід [Текст] : метод. посібн. з курсу „Архітектурне проектування” / І. О. Бабенко [та ін.] ; Харківська нац. акад. міського господарства (ХНАМГ). - Харків : ХНАМГ, 2007. - 122 с.


Методичні вказівки (під загальною назвою, без авторів)
1. Програма та плани семінарських занять з курсу „Історія України” [Текст] : метод. вказівки для студ. 1 курсу всіх спец. / укладач А. С. Зорик ; Києво-Могилян. акад. - К. : Києво-Могилян. акад., 2007. - 19 с.

2. Комплекс методичних вказівок щодо оформлення текстових документів дипломних робіт та проектів [Текст] : метод. вказівки для студ. ден. і заочно-дистанц. форми навч. з напряму 0501 „Економіка та підприємництво” / відповід. за випуск М. В. Іванова. - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2012. - 24 с.


Перекладні видання
1. Филд, Р. Органическая химия титана [Текст] / Р. Филд, П. Коув ; пер. с англ. О. В. Ногиной. - М. : Мир, 1969. - 264 с.

2. Капилярная химия [Текст] / под ред. К. Тамару ; пер. с англ. Ю. Ю. Лурье. - М. : Мир, 1983. - 272 с.


Законодавчі документи


 1. Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. - К. : Мін-во Юстиції України, 2006. - 124 с.

2. Господарський кодекс України [Текст] : офіц.текст : станом на 20 січня 2007 р. - Харків : Одіссей, 2007. - 240 с.

3. Про вищу освіту [Текст] : [закон України : офіц.текст : станом на 01 липня 2014 р.]. - К. : Парламентське вид-во, 2014. - 64 с.


Правила
1. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [Текст] : РД 153-34.0-03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. - М. : ЭНАС, 2001. - 158 с.
Стандарти
1. ДСТУ 1.0 : 2003. Національна стандартизація. Основні положення [Текст] - На заміну ДСТУ 1.0 - 93 ; надано чинності 2003-07-01. - К. : Держпоживстандарт України, 2003. - 9 с.

2. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст] - Введ. 2002–01–01. - М. : Изд-во стандартов, 2001. - 27 с. : ил.


Збірники стандартів
1. Правила учета электрической энергии [Текст] : (сб. основных норматив.-техн. док., действующих в обл. учета электроэнергии). - М. : Госэнергонадзор России : Энергосервис, 2002. - 366 с. : ил.
Патентні документи

(охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності)

Патент


 1. Пат. 38129 Україна, МПК7 G06F 17/17, G06F 17/18. Пристрій для визначення екстремумів сигналу [Текст] / Хандецький В. С. (Україна) ; заявник та патентовласник Всеукр. наук.-дослідн. ін-т зв’язку. - № 2000063133; заявл. 01.06.01 ; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4. - 3с. : ил.

 2. Пат. 103849 Україна, МПК (2012.10) С03С 1/00, С03С 1/04. Керамічний пігмент синьо-зелений [Текст] / Зайчук О. В., Іовлєва Ю. В. (Україна); заявник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-технол. ун-т”. - № а 2012 11321; заявл. 01.10.12; опубл. 25.11.13, Бюл. № 22.

 3. Пат. 88971 Україна, МПК (2014.01) С25D 3/20. Електроліт для осадження твердих покриттів на основі заліза [Текст] / Данилов Ф. Й., Проценко В. С., Васильєва О. О., Смєнова І. В. (Україна) ; заявник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-технол. ун.-т”. - № u 2013 11969; заявл. 11.10.13 ; опубл. 10.04.14, Бюл. № 7. - 4 с.

 4. Пат. 8003015 США, МПК (2006/01) H01B 1/04. Composite positive electrode material for lithium ion battery and battery using the same [Text] / Kao Corporation (JP); Nissan Motor Co., Ltd (JP). - № 12/305914 ; заявл. 03.01.08; опубл. 23.08.11. - 21 с. Пріоритет (JP) - № 176828 від 27.01.06.

 5. Пат. 1696499 ЄПВ, МПК (2010.01) H01M 10/0525. Electrode for lithium ion secondary battery, lithium ion secondary battery using same, and method for producing such lithium ion secondary battery [Text] / Panasonic Corporation (JP).- № 04820155.2 ; заявл. 01.12.04 ; опубл. 06.06.12. - 17 с. Пріоритет (JP) - № 2003414484 від 12.12.03.  Авторське свідоцтво1. А.с. 1011529 СССР, МКИ3 C01G 25/02. Способ получения гидратированного диоксида циркония [Текст] / Ю. М. Полежаев, Ю. С. Торопов (СССР). - № 3349042/ 23-26 ; заявл. 22.10.01 ; опубл. 24.12.83, Бюл. № 11. - 2 с.
Заявка
1. Заявка 19853805 Німеччина, МПК7 С09J 7/00. Electrisch leitfähige, thermoplastische und hitzeaktivierbare klebstjofflie [Text] / Beiersdorf A. G., Pfalf Ponald (Німеччина) ; заявник та патентовласник Beiersdorf A. G. - № 198538057 ; заявл. 21.11.98 ; опубл. 25.02.00, Бюл. № 7.

2. Заявка WO 2011123519 PCT, МПК (2010.01) Н01М 4/134. Negative electrode materials for non-aqueous electrolyte secondary battery [Text] / Panasonic Corporation (Японія) ; заявник та патентовласник Panasonic Corporation. - № 2011030495 ; заявл. 30.03.11 ; опубл. 06.10.11. - 26 с.3. Заявка u 2014 06343 Україна, МПК (2014.04) B01J 13/00. Спосіб отримання колоїдного розчину наночасток срібла [Текст] / Півоваров О. А., Воробйова М. І. (Україна) ; заявник та патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім. – технол. ун-т”. - № u 2014 06343 ; заявл. 10.06.14.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір
1. Свідоцтво 49170 Україна про реєстрацію авторського права на службовий твір Комп’ютерна програма Імітаційне моделювання седиментації колоїдних частинок [Текст] / Мисов О. П., Каюн І. Г., Калашников С. Г. (Україна); заявник та власник ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - № 48532 ; заявл. 14.01.13; зареєстровано 18.05.13 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
БагатотомнІ видання

Документ в цілому
1. Грушевский, М. С. История украинского казачества [Текст] : в 2 т. / М. С. Грушевский. - К. : Либідь, 1993. -2 т.


Окремий том
1. Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / Владимир Казьмин. - М. : АСТ, 2002. - 503 с.
Депоновані наукові праці


 1. Тріщ, Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором [Текст] / Б. М. Тріщ ; ЛНУ ім. Івана Франка. - Львів, 2001. - 14 с. - Деп. в ДНТБ України 11.12.01, № 239.


неопубліковані документи

Звіти про НДР


 1. Розробка теоретичних основ синтезу і аналізу азот- і сірковмісних гетероциклів з метою одержання нових біологічно-активних сполук [Текст]. В 6 т. Т. 3. Газофазний синтез амінів на синтетичних металосилікатах : звіт про НДР (заключ.). : № 06030890 / ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"; кер. В. І. Марков ; виконав. : В. В. Білов [та ін.]. - Дніпропетровськ, 2005. - 57 с. - № ДР 0103U001186. - Інв. № 0206U000369.

 2. Нанокомпозиційні оксидні електрокаталізатори для процесів окиснення за участю оксигенвмісних радикалів. Закономірності електрохімічного синтезу мікромодифікованих нанокомпозиційних оксидних матеріалів на основі PbO2 i TiO2 [Текст] : звіт про НДР (проміж.) : № 31122090 / ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" ; кер. О. Б. Веліченко, виконав. : Т. В. Лук’яненко [та ін.]. - Дніпропетровськ, 2012. - 61 с. - № ДР 0112U002062. - Інв. № 0213U001334.

 3. Дослідження та розробка технології одержання нових оксидних стекол та покриттів електротехнічного, антикорозійного та декоративного призначення [Текст] : звіт про НДР (заключ.). : № 03101990 / ДВНЗ „Укр. держ. хім.-технол. ун-т” ; кер. В. І. Голеус ; виконав. : О. В. Носенко [та ін.] - Дніпропетровськ, 2011. - 239 с. - № ДР 0110U000043. - Інв. № 0212U002656.


Дисертації
1. Фрицкий, И. О. Полиядерные координационные соединения переходных металлов с азотсодержащими лигандами в моделировании активных центров металлоферментов [Текст] : дисс. … докт. хим. наук : 02.00.01 : защищена 21.09.03 : утв. 03.03.04 / Фрицкий Игорь Олегович ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2003. - 372 с.
Автореферат дисертації
1. Комаров, К. С. Диференційовано-комплексний підхід до ціноутворення та доходності водопостачальних підприємств України в умовах ринку [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.10.01 / Комаров Костянтин Сергійович ; Харківська держ. акад. міського господарства. - Харків, 2004. - 18 с.
Серіальні видання

Газета
1. Академія міста [Текст] : наук.-попул. газ. / упорядник Харківська нац. акад. міського господарства. - 2007, листопад. - Харків, 2007. - . - 4 смуги. - Щотижн.

2007, № 1-24.


Журнал
1. Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. журн. / учредитель ООО „Компания «Спутник +”. - 2001, июнь - . - М. : Спутник +, 2001. - . - Двухмес.

2001, № 1-3.


Збірники, видання яких продовжується
1. Городецька, Т. М. Освіта в Україні [Текст] : зб. норматив. актів / Т. М. Городецька, В. М. Биков - Вип. 1 (1995) - . - Харків : Світ-Прес, 1999.

Вип. 15. - 1999. - 256 с.


2. Система стандартов безопасности труда [Текст] : сб. стандартов / подгот. В. И. Сухов. - Вып. 1 (1996) - . - М. : Изд-во стандартов, 2002.

Вып. 36. - 2002. - 165 с.


Складові частини документів

Стаття з книги чи іншого разового видання


 1. Пономаренко, Л. А. Организующая система [Текст] / Л. А. Пономаренко // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве : сб. научн. тр. / Ин-т повыш. квалиф. руков. кадров, Моск. гос. ун-т. - М., 2001. - С. 3 - 16.

2. Муромцев, Г. С. Микробиологический синтез регуляторов роста растений [Текст] / Г. С. Муромцев, Б. Ф. Ванюшин // Основы сельскохозяйственной биотехнологии. - М. : Агропромиздат, 1990. - С. 346-348.

3. Лазов, А. Л. Динамика адсорбції на микропористих адсорбентах [Текст] / А. Л. Лазов, М. Т. Кочиржик, О. Р. Кадлец // Кінетика та динамика фізичної адсорбції. – М. : Наука , 1973. - С. 103-109.Розділ або глава з книги
1. Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 [Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. - М., 2002. - Гл. 14. - С. 281-298.

2. Шишова, Н. В. Цивилизация Запада в ХХ веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и культурология : учеб. пособие для студентов. - М., 2000. - Разд. 11. - С. 347-366.


Тези доповідей
1. Пасічний, Г. В. Спроба побудови карт рельєфу для шкільного краєзнавчого атласу Дніпропетровської області [Текст] / Г. В. Пасічний // Сучасні географічні проблеми України : тези допов. Всеукр. конф. (Київ, 1-2 вересня 2000 р.). - К., 2000. - С. 270-271.

2. Шмычкова, О. Б. Микромодифицированные диоксидносвинцовые электроды [Текст] / О. Б. Шмычкова, Т. В. Лукьяненко // ІV Міжнар. конфер. студ., аспір. та молод. вчених з хімії та хім. технол. : тези допов. ІV Міжнар. конфер. студ., аспір. та молод. вчених з хімії та хім. технол. / Нац. техн. ун-т. Укр. „Київ. політехн. ун-т”. - К., 2012. - С. 160.

3. Yegorova, D. Preperation and Use of the Nanoliposomes and Solid Lipid Nanoparticles Loaded with Dirhenium Clusters in Antitumour Therapy [Text] / D. Yegorova, A. Shtemenko, N. Shtemenko // 2nd International Symposium on Functinal Menal Complexes that Bind to Biomolecules : abstracts of the 2nd International Symposium on Functinal Menal Complexes that Bind to Biomolecules (Zurich, Switzerland, 22-23 August 2014). - Zurich (Switzerland), 2014. - P. 96.
Стаття з журналу, збірника


 1. Ходаковская, Р. Я. Стеклокристаллические материалы и покрытия с реакционно-формируемой структурой [Текст] / Р. Я. Ходаковская // Стекло и керамика. - 1989. - № 6. - С. 36-39.

 2. Smitha, B. Solid polymer electrolyte membranes for fuel cell applications - a review [Теxt] / В. Smitha, S. Sridhar, A. A. Khan // Journal of Membrane Science. - 2005. - Vol. 259, № 1-2. - Р. 10-26.

 3. Величко, О. О. Становлення та розвиток грошово-кредитної системи України [Текст] / О. О. Величко, М. В. Потапов // Економіка України. – 2001. - № 5. - С. 8-12.

 4. Боцан, В. Я. Адсорбция из раствора в микропорах активного угля Текст / В. Я. Боцан // Докл. АН УССР. Сер. Б, Химия. - 1978. - № 8. - С. 712-714.

 5. Стыценко, В. Д. Кинетика и механизм синтеза дифениламина конденсацией анилина с кислородсодержащими соединениями [Текст] / В. Д. Стыценко, До Хыу Тао, В. А. Винокуров // Кинетика и катализ. - 2007. - Т. 48, № 2. - С. 308-313.

 6. Джур, Е. А. Підвищення ефективності обладнання з ЧПУ ракетно-космічних виробництв [Текст] / Е. А. Джур, О. М. Калабухов, В. М. Ларін // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер. Ракетно-косм. техніка. - 2003. - Т. 3, вип. 2. - С. 39-45.

 7. Бєлозоров, С. Т. Видатні російські географи на Україні [Текст] / С. Т. Бєлозоров // Географічний збірник. - 1996. - Вип. 1. - С. 247-260.


Стаття з газети


 1. Долженко, Г. Вітер має працювати [Текст] : енергетика / Г. Долженко // Урядовий кур’єр. - 2007. - 22 листопада. - С. 2.

2. Про концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг [Текст] : указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. - 2008. - 9 січня. - С. 6.
Електронні ресурси

Електронні фахові видання
1. Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ - ІV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. - Електрон. дан. (700 Мб) - Одеса : Одес. ун-т, 2003. - (Бібліотека студента-медика) - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. - Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. - Назва з контейнера.

2. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс] - Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. - Загл. с экрана. - Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.

3. Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : електрон. наук. фахове видання / під заг. ред. В. Ю. Бикова ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - Електрон. журн. - К. : Ін-т інформ. технологій, 2007. - Режим доступу : http : www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html. - Заголовок з екрана.
Стаття з електронного фахового видання
1. Биков, В. Ю. Сучасна структура автоматизованої системи статистичної інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Л. Плескач // Інформаційні технології і засоби навчання. - Електрон. журн. - 2007. - №4. - С. 43. - Режим доступу : http : www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html - Заголовок з екрана.

Примітка. Приклад бібліографічного опису відомостей з Інтернету буде зкореговано після надання чинності в Україні ГОСТ 7.82-2001 „Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» та ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». На цей час міждержавні стандарти ГОСТ 7.82-2001 та ГОСТ 7.83-2001 в Україні не впроваджені і чинних замість них немає.


зображувальні видання
1. Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал] : календарь : 2002 / Торговый Дом «Медный всадник» ; дизайн П. Канайкина ; вступ. ст. С. Кудрявцевой. - СПб. : П-2, 2001. - 24 с. : цв. ил.
нотні видання
1. Эшпай, А. Я. Квартет [Ноты] : для 2 скрипок, альта и виолончели / Андрей Эшпай. - Партитура и голоса. - М. : Композитор, 2001. - 34 с., 4 парт.
картографічні видання
1. Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. - 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. - М. : ПКО «Картография», 2001. - 1 к. (2 л.) : цв. ; 98х71 см.
аудіовидання
1. Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. - М. : Экстрафон, 2002. - 1 мк.
Відеовидання
1. От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. - М. : Премьер-видеофильм, 2002. - 1 вк. - Фильм вышел на экраны в 1999 г.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка