Автоматизація процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних системСкачати 195.36 Kb.
Дата конвертації27.10.2017
Розмір195.36 Kb.
ТипДипломМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет
Кафедра аеронавігаційних систем

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

Харченко В. П.


………………………

«…» _________ 2013 р.ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня

“спеціаліст”

Тема: автоматизація процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних систем

Виконавець: Бондарев Олександр Сергійович
Керівник: доц. к.т.н. Рудас Сергій Іванович
Нормоконтролер: проф. Ларін Віталій Юрійович

КИЇВ 2013Національний авіаційний університет
Інститут аеронавігації

Спеціальність 7.07010202 Обслуговування повітряного руху


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

проф. Харченко В.П.

………………………

«____» _________ 2013 р.
ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи

_______________ Бондарева Олександра Сергійовича______________

(прізвище, ім’я, по батькові випускника в родовому відмінку)

1. Тема дипломної роботи «автоматизація процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних систем»

2. Термін виконання роботи: з 13.05.2013 по 23.06.2013

3. Вихідні дані до роботи: типова робоча інструкція роботи диспетчера пункту збору донесень щодо ОПР аеродромної диспетчерської вишки (ARO), Наказ № 486 Міністерства транспорту України від 07.12.98 «Про затвердження Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні», тренажери ОПР.

4. Середовище розробки - Microsoft Word 2010, Microsoft Visual Studio 2010.

5. Календарний план-графік№ пор.

Завдання

Термін

виконанняВідмітка про виконанняАвтоматизація процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних систем

13.05-20.05


Аналіз професійної підготовки авіадиспетчерів управління повітряним рухом та визначення недоліків у системі оцінювання.

21.05-28.05


Розробка алгоритмічних (еталонних) моделей роботи диспетчера пункту збору донесень щодо ОПР аеродромно диспетчерської вишки (ARO).

29.05-06.06


Розробка тренажеру на базі еталонних моделей роботи диспетчера пункту збору донесень щодо ОПР аеродромно диспетчерської вишки (ARO) з модулем оцінювання знань

07.06-10.06


Підготовка та написання 4 розділу

11.06-14.06


Підготовка та написання 5 розділу

14.06-17.06


Оформлення та друк пояснювальної записки

18.06-19.06


Підготовка презентації та доповіді

19.06-20.066. Консультанти з окремих розділівРозділ

Консультант

(посада, П.І.Б.)Дата, підпис

Завдання видав

Завдання

прийняв


Екологія та охорона навколишнього середовища

Доц.

Чинченко Ю.В.

Охорона праці


7. Дата видачі завдання: «26» квітня 2013 р.


Керівник дипломної роботи __________________ Рудас С.І.

(підпис керівника) (П.І.Б.)


Завдання прийняв до виконання ______________ Бондарев О.С.

(підпис випускника) (П.І.Б.)


Дипломна робота захищена з оцінкою ____________________
Голова комісії: ________________________________________ ___.___.2013 р.

Члени комісії: __________________________

__________________________
__________________________

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної роботи «Автоматизація процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних систем»: 93 сторінки, 6 рисунків, 2 таблиці, 21 використане джерело, 19 додатків.Мета дипломної роботи – Реалізація еталонних моделей роботи диспетчера пункту збору донесень щодо ОПР аеродромно диспетчерської вишки (ARO) в тренажері з модулем оцінювання знань.

Засоби досягнення – постановка задачі, процеси руйнування, формування

та підтримки професійних знань, навиків та вмінь диспетчерів ОПР.Об’єктом дослідження є процес навчання майбутніх диспетчерів ОПР.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – можливість використання методик підтримки професійних знань диспетчерів ОПР та методик вивчення та підтримки знань використання тренажеру.

Актуальність роботи - тренажерна підготовка в системі навчання й тренування персоналу ОПР є незамінним етапом у формуванні навичок. Тренажерна підготовка проводиться на диспетчерських тренажерах. Її метою є відпрацювання диспетчерами УПР практичних навичок роботи в простих та особливих умовах, конфліктних ситуаціях, особливих випадках в польоті та аварійних ситуаціях.

Саме тому доцільним є розроблення тренажеру з модулем оцінювання, оскільки в світі не існує тренажера який самостійно давав би оцінку діям оператора, для цього необхідно розробити та використати еталонні моделі до кожної можливої дії диспетчера пункту збору донесень щодо ОПР аеродромної диспетчерської вишки (ARO) для керування повітряним простором України.

Необхідність відмовитись від суб’єктивного оцінювання знань операторів аеронавігаційних систем, а також підвищення точності та надійності визначення рівня готовності оператора.

ЗМІСТ
стор.
Перелік умовних позначень, скорочень, термінів..........................................................................................................10

Вступ..................................................................................................................13

1 Професійна підготовка диспетчерів управління повітряним рухом..................................................................................................................14

1.1. Початкова підготовка...................................................................................14

1.2. Підготовка оператора аеронавігаційних систем......................................15

1.3. Безперервна підготовка…………….............................…………….........18

1.4. Підвищення кваліфікації…...................................................……………..21

Висновки до 1 розділу.........................................................................................232.Постановка задачі, дослідження процесів формування, руйнування та підтримки професійних знань, навиків та вмінь диспетчерів ОПР..........................................................................................................................24

2.1. Аналіз проблем в підготовці авіадиспетчерів...........................................24

2.2. Недоліки в підготовці диспетчерів ……….29

2.3.Завантаженість диспетчерів при ОПР ……….32

Висновки до 2 розділу……………………………………………………....36

3. Автоматизація процесу готовності авіадиспетчера до роботи із застосуванням еталоних моделей………………………………………37

3.1.1 Аналіз застосування тренажерів в навчанні операторів автоматизованих систем……………………….......................................…................................37

3.1.2. Існуючі системи перевірки навичок операторів аеронавігаційних систем набутих під час тренажерної підготовки………………..……..….42

3.1.3. Обгрунтування вимог до тренажерів операторів аеронавігаційних систем……………………………………………………………………..…43

3.2. Аналіз алгоритмів роботи диспетчера пункту збору донесень щодо ОПР аеродромно диспетчерської вишки (ARO) та побудова еталонних моделей роботи…………………………………………………………..................44

3.3 Реалізація еталонних моделей роботи диспетчера пункту збору донесень щодо ОПР аеродромно диспетчерської вишки (ARO) в тренажері з модулем оцінювання знань………………………………………………………...45

Висновки до 3 розділу……………………………………………………48

4.Екологія та охорона навколишнього середовища…………….......49

4.1. Загальні положення…………………………………………………..49

4.2. Механізм дії електромагнітного випромінювання на живі

організми………………………………………………………………......50

4.2.1. Можливі механізми біологічної дії електромагнітного поля…...50

4.2.2. Вплив електромагнітного випромінювання на хімічні реакції….51

4.2.3. Вплив електромагнітного поля на клітину……………………......51

4.2.4. Вплив електромагнітного поля на нервову систему…………......52

4.2.5. Вплив електромагнітного випромінювання на імунну систему...52

4.2.6. Вплив електромагнітного поля на статеву систему……………...52

4.2.7.Вплив слабких електромагнітних полів на живі організми……...52

4.3.Антропогенні джерела електромагнітного випромінювання……...53

4.4. Заходи щодо захисту навколишнього середовища й населення від впливу ЕМВ………………………………………………………………………..56

Висновки до 4 розділу……………………………………………….........595. Охорона праці………………………………………………………….60

5.1 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів під час дослідження автоматизація процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних систем……………………………………………………………………….60

5.2. Ліквідація небезпечних факторів, що діють під час автоматизація процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних систем….61

5.3. Пожежна та вибухова безпека при використанні техніки для автоматизації процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних систем……………………………………………………………………….63

5.4. Інструкція з техніки безпеки при автоматизації процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних систем………………………...68

5.5. Приклад розрахунку дії електричного струму на організм людини………………………………………………………………………….70

Висновки до 5 розділу……………………………………………………72

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................Список використаних джерел.................................................73
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ

АП – авіаційна подія

ВМУ – візуальні метеоумови

ВОРЛ – вторинний оглядовий радіолокатор

ДПРМ – дальньо-приводний радіомаяк

ЕПС – екіпаж повітряного судна

ЗНС – зв’язок, навігація, спостереження

ЗПС – злітно-посадкова смуга

КЛЕ – керівництво з льотної експлуатації

МКК – місцева кваліфікаційна комісія

НСЦ – навчально-сертифікаційний центр Украероруху

ОПР – обслуговування повітряного руху

ПІО – польотно-інформаційне обслуговування

ПМУ – приладові метеоумови

ПС – повітряне судно

РДЦ – районний диспетчерський центр

РЛЗ – радіолокаційні засоби

РСП – регіонально-структурний підрозділ

РТЗ – радіотехнічні засоби

СОПР – служба обслуговування повітряного руху

ТЦ – тренажерний центр

УКХ – ультрокороткохвильова радіостанція

УПР – управління повітряним рухом

ACAS (Aircraft Collision Avoidance System) - бортова система попередження зіткнень

ASSIST (Acknowledge Separate Silence Inform Support Time) - рекомендації диспетчерському складу ОПР по діях в особливих випадках у польоті

IAS (Instrumental Air Speed) – інструментальна повітряна швидкість

POB (Persons on Board) – кількість пасажирів на борту

RA (Resolution Advisory) – рекомендація щодо усунення загрози зіткнення

RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum) - скорочений мінімум вертикального ешелонування

TCAS (Traffic Collision Avoidance System) - бортова система попередження зіткнень

Аеродром (Air field) - певна ділянка земної або водної поверхні (включаючи будь-які будівлі, споруди і устаткування), призначений повністю або частково для прибуття, відправлення і руху по цій поверхні повітряних суден.

Бортова система попередження зіткнення (АCAS) - бортова система, що базується на сигналах вторинної радіолокації (SSR), функціонує незалежно від наземного обладнання й повідомляє пілоту про потенційно конфліктну ситуацію з повітряними суднами, які обладнані прийомовідповідачами вторинної радіолокації.

Ешелон польоту (Flight Level) - поверхня постійного атмосферного тиску, віднесена до встановленої величини тиску 760 мм. рт. ст. (1013,2 гектопаскалей /гПа/) і віддалена від інших таких поверхонь на величину встановлених інтервалів тиску.

Ешелонування (Separation) - інтервал між повітряними судами, рівнями або лініями шляху [22].

Запасний аеродром (Alternative airport) - аеродром, куди може слідувати повітряне судно в тому випадку, якщо неможливо або недоцільно слідувати до аеродрому наміченої посадки або виконати на ньому посадку.

Повітряне судно (Аircraft) - будь-який апарат, підтримуваний в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, виключаючи взаємодію з повітрям, відображеним від земної поверхні [23]

Диспетчерське обслуговування повітряного руху (управління повітряним рухом) - обслуговування, що здійснюється з метою:

запобігання зіткненням між повітряними суднами;

запобігання зіткненням повітряних суден з перешкодами в зоні маневрування;

прискорення та підтримки впорядкованого потоку повітряного руху;Диспетчер-інструктор робочого місця (On-The-Job-Training-Instructor) – диспетчер, що має свідоцтво диспетчера з відповідними кваліфікаційними відмітками та чинними допусками, яке дає його власнику право здійснювати стажування на реальному робочому місці диспетчера відповідно до його кваліфікаційних відміток та допуску;

Диспетчер-стажер (Trainée Air Traffic Controller) – диспетчер, який проходить навчання для отримання додаткових кваліфікаційних відміток та допусків;

Допуск (Endorsement) [робоча група з ліцензування HRT] – запис зроблений у свідоцтві диспетчера ОПР, який визначає пункт ОПР, робоче місце або сектор на яких диспетчер має право користуватись правами діючої кваліфікаційної відмітки(ок), внесеної(их) до його свідоцтва.

Професійний відбір – виявлення професійних якостей кандидата методами тестування з різних психофізіологічних сторін, з метою його подальшого прийняття на роботу

Свідоцтво диспетчера повітряного руху (свідоцтво диспетчера служби руху) – документ, який засвідчує, що особа є диспетчером повітряного руху певної кваліфікації і містить дані про професійну придатність, включаючи отримані кваліфікаційні відмітки, допуски та терміни їх дії, а також інші відомості щодо компетентності /некомпетентності диспетчера;

Стажування на робочому місці (OJT Training ) – подальший розвиток раніше отриманих практичних навиків та умінь щодо виконання професійних обов’язків диспетчера безпосередньо на реальному робочому місці під наглядом інструктора.
ВСТУП

Особливістю професійної діяльності диспетчерів є обробка великої кількості інформації, що надходить від багатьох джерел і яку потрібно обробити за малий проміжок часу.

Згідно отриманої інформації диспетчеру потрібно створювати та памятати картинку з повітряною обсьановкою з врахуванням наземних та метеорологічних обставин та прогнозувати її приймаючи рішення, необхідні для забезпечення безпеки польотів. Виходячи з цього можна сказати, що професія диспетчера потребує великих розумових напружень, що, як відомо, впливає на здоровя авіадиспетчера.

Метою даного дипломного проекту є реалізація еталонних моделей роботи диспетчера пункту збору донесень щодо ОПР аеродромно диспетчерської вишки (ARO) в тренажері з модулем оцінювання знань.

Для виконання дипломного проекту необхідно вирішити наступні задачі: 1. Проаналізувати професійну підготовку авіадиспетчерів управління повітряним рухом.

 2. Дослідити проблеми в підготовці авіадиспетчерів.

 3. Реалізація еталонних моделей роботи диспетчера пункту збору донесень щодо ОПР аеродромно диспетчерської вишки (ARO) в тренажері з модулем оцінювання знань.

Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.

14

7.07010202 НАУ 13 02 33 000 ПЗ

Розроб.

Бондарев О.С.

Перевір.

Рудас С.І.

Н. Контр.

Ларін В.Ю.

Затверд.

Харченко В.П.

автоматизація процесу управління готовністю операторів аеронавігаційних систем
Літ.

Акрушів

10

ІАН, каф. АНС, гр.ДР501
Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.

73

7.07010202 НАУ 13 02 33 000 ПЗ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Положення про професійну підготовку персоналу організації повітряного руху в державному підприємстві обслуговування повітряного руху України. – 2009 р.

 2. Макаров Р.Н., Дроботун Н.Н., Колосов В.А. и др. Человеческий фактор и безопасность полетов. – М.: Воздушный транспорт, 1987. – 136 с.

 3. Герасимов Б.М., Тарасов В.А., Токарев И.В. Человеко-машинные системы принятия решений с элементами искусственного интеллекта. - К.: Наукова думка, 1993. - 184 с.

 4. Иванов-Муромский К.А., Лукьянова О.Н., Черноморец В.А. и др. Психофизиология оператора в системах человек-машина. – К.: Наукова думка, 1980. – 344 с.

 5. Душков Б.А., Ломов Б.Ф., Рубахин В.Ф. и др. Основы инженерной психологии /Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Высш. шк., 1986. – 448 с.

 6. Человеческий фактор при управлении воздушным движением // Человеческий фактор: Сборник материалов №8. - Циркуляр 1САО 241 -АN/145. - Монреаль, Канада, 1993. - 51 с.

 7. Положение о профессиональной подготовке специалистов службы движения гражданской авиации. – М.: Воздушный транспорт, 1986.- 206с.

 8. Міжнародні стандарти та рекомендована практика. Видача свідоцтв авіаційному персоналу. Додаток 1 до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію, 1944 р., 8-е видання, липень, 1988 р.

 9. Безпека авіації /В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов та ін. – К.: Техніка, 2004.

 10. Медицинские аспекты обеспечения безопасности полетов гражданской авиации /Под ред. А.Н. Бабийчука. – М.: Воздушный транспорт, 1988. – 360 с.

 11. Журнал : Наукові записки. Серія педагогічні науки. Випуск 97, КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ / Інна Фрайнман, 310с.

 12. Організаційно-методична робота керівника польотів. - М.: Повітряний транспорт, 1984.

 13. Боднер В.А. Оператор і літальний апарат. М., Машинобудування, 1976.

 14. Денисов В.Г., Онищенко В.Ф., Скрипец А.В. Авіаційна інженерна психологія. - М.: Машинобудування, 1983.

 15. Бурдаев В.П. Експертно-навчальна система «ПАТФИЗ» // Медицина сьогодні й завтра. - 1999.-№2.

 16. Балясників В.В., Кальченко А.Г. Забезпечення безпеки польотів у цивільній авіації. Ленінград.1988.

 17. Боднер В.А., Закіров Р.А., Смирнова И.М. Авіаційні тренажери. - М.: Машинобудування, 1978.

 18. Дарымов Ю.П., Крыжановский Г.А., Солодухин В.А. и др. Автоматизация процессов управления воздушным движением /Под ред. Г.А. Крыжановского. – М.: Транспорт, 1981.

 19. http://znaimo.com.ua/

 20. Екологія та охорона навколишнього середовища/ В.М. Ісаєнко, В.М. Криворотько, Г.Ф. Франчук.

 21. http://doza.net.ua/pages/ua_ref_emf.htm


Змн.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Арк.

74

7.07010202 НАУ 13 02 33 000 ПЗ

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка