Анотації та ключові слова подаються українською, російською І англійською мовамиСкачати 86.33 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір86.33 Kb.

Додаток 1

Пам’ятка для авторів статей
До збірника приймаються статті проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень зі статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.

Стаття будується в логічній послідовності з чіткими формулюваннями, без граматичних помилок, на основі фактичного матеріалу, має містити огляд літератури (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок і з важливими науковими чи практичними завданнями , аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми), мету досліджень, матеріал і методику, результати досліджень, висновки, список літератури, анотації, ключові слова. Анотації та ключові слова подаються українською, російською і англійською мовами.

Текст статті друкується українською мовою, обсягом від 5 до 12 сторінок на одному боці стандартного паперового аркуша (210х397мм, ФА-4) через 1,5 інтервали (30 рядків на сторінці, 60 знаків у рядку), при цьому залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє по 20 мм.

Шрифт тексту статті Times New Roman, 14 pt, таблиць – 12 pt. Назва статті, прізвище автора, місце роботи, висновки, список літератури розташовуються по центру. Цитати і посилання в тексті на літературні джерела мають супроводжуватись цифрою в квадратних дужках, яка відповідає його номеру в списку літератури.

Список літератури складається в алфавітному порядку і нумерується. Він оформляється за ДСТУ ГОСТ 7,1:2006 «Система стандартів з інформації; бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Іноземні прізвища в тексті подаються на мові оригіналу.

Структура статті: 1. Код УДК.

 2. Назва статті.

 3. Прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання.

 4. Місце роботи, електронна адреса.

 5. Анотація (5-10 рядків), ключові слова українською мовою (із зазначенням Ключові слова: (!)).

 6. Виклад основного матеріалу:

  • постановка проблеми, аналіз останніх публікацій щодо її розв’язання;

  • мета досліджень;

  • матеріал і методика досліджень;

  • результати досліджень;

  • висновки.

 7. Список літератури.

 8. Назва статті, прізвище автора, анотація (5-10 рядків), ключові слова російською і англійською мовами.


Таблиці подаються в програмі Microsoft Word або Excel, шрифт – Times New Roman, 12 pt: ширина не більше 14 см, обрамлення суцільне; виключка по центру, книжкове розташування, кількість колонок 7-8. Кожна таблиця має мати тематичний заголовок і номер арабськими цифрами. У тексті на кожну таблицю повинно бути посилання в круглих дужках. Якщо таблиця одна - номер не ставиться.

Приклад оформлення таблиці. 1. Вплив попередника на розвиток кореневих гнилей ярої вики, %

Строк сівби

Сходи

Квітування

Урожайність, ц/га

уражено рослин

розвиток хвороби

уражено рослин

розвиток хвороби

Перша декада квітня

45

14,8

89

40,3

27,2


Формули — написані в програмі Equation Editor 3.0 (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word); змінні математичні величини в тексті відповідно до формул – похилими літерами.

Малюнки – у редакторі Microsoft Word 2007-2010 за допомогою функції «Створити малюнок» (не виконувати малюнок поверх тексту). Малюнок має бути розташований по центру, шириною – не більше 16 см. У випадку складних креслень виконувати їх у редакторі Corel Draw версії не нижче 5.0, за умови, що текстові вкраплення виконані гарнітурою Times New Roman Cyr і розміром 14 пунктів.

Фотографії повинні бути відскановані і внесені на цей же диск в окремий файл під назвою Фото. У самому ж тексті необхідно вказати місце для Фото.

Графіки – в програмі MS Excel, як малюнки.

На кожну формулу, таблицю, малюнок, графік потрібно робити в тексті посилання.До статті також подаються 2 рецензіїї.

Окремим файлом потрібно подати розширений реферат на статтю англійською мовою до 2 сторінок.

Приклад статті
УДК 621.327.539

ВПЛИВ ЧАСТОТИ СТРУМУ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Змішувачів кормів

О.Ю. Синявський, В.В. Савченко, кандидати технічних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

e-mail: vit1986@ua.fm

Анотація. Проведено дослідження впливу частоти струму на кутову швидкість, технологічні та енергетичні характеристики змішувачів кормів. Встановлено залежності нерівномірності змішування змішувача та питомої витрати електроенергії від частоти струму.

Ключові слова: електропривод, кутова швидкість, частота струму, змішувач кормів, нерівномірність змішування, питома витрата електроенергії.

Відхилення показників якості електроенергії від нормованих значень в асинхронних електроприводах викликає порушення нормального ходу технологічних процесів, випуск неякісної продукції та скорочення строку служби електродвигунів [1].

При відхиленні частоти струму змінюється кутова швидкість двигуна, яка в свою чергу обумовлює зміну технологічних та енергетичних характеристик робочих машин.

Мета досліджень – встановлення впливу відхилення частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики змішувачів кормів.

Матеріали та методика досліджень. Аналіз зміни кутової швидкості асинхронних електроприводів при відхиленні частоти струму проведено з використанням положень теорії електропривода, які стосуються електромеханічних властивостей електродвигунів, приводних характеристик робочих машин і механізмів, енергетики усталених режимів електроприводів та застосуванням математичного моделювання.

При експериментальних дослідженнях частоту струму змінювали за допомогою перетворювача частоти фірми «Міtsubishі» і вимірювали тахометром кутову швидкість змішувача кормів С-12. При цьому визначали

нерівномірність змішування та питому витрату електроенергії.

Результати досліджень. При зміні частоти струму механічна характеристика асинхронного електродвигуна на робочій ділянці описується рівнянням [2]:

, (1)

де Мд – момент двигуна, Н·м; βд – жорсткість механічної характеристики електродвигуна, Н·м·с; f – частота струму, Гц; рчисло пар полюсів; ω – задана кутова швидкість, с-1.

Механічна характеристика змішувача кормів С-12 описується рівнянням [3]:

(2)

де Мс – момент статичних опорів робочої машини при заданій кутовій швидкості, Н·м; М0 – початковий момент, Н·м; Мсн – момент статичних опорів при номінальній кутовій швидкості, Н·м; ω і ωн – задане і номінальне значення кутової швидкості, с-1.

В усталеному режимі роботи(3)

або

(4)

Синхронна кутова швидкість електродвигуна при номінальній частоті струму fн:

(5)

Тоді рівняння (4) запишеться у вигляді:

(6)

звідки отримаємо

(7)

Якщо знехтувати початковим моментом М0=0, отримаємо:

(8)

Оскільки

(9)

де Кз – коефіцієнт завантаження двигуна,

(10)

де sн – номінальне ковзання двигуна, то

(11)

Для двигунів із жорсткою механічною характеристикою номінальне ковзання невелике і ωн≈ω, тому першим доданком у виразі (11) можна знехтувати. Тоді отримаємо:

(12)

Були проведені експериментальні дослідження зміни нерівномірності змішування кормів при зміні частоти струму двигуна (рис. 1). Вони показали, що ця залежність є нелінійною. Найменша нерівномірність змішування забезпечується при номінальній частоті струму двигуна. При більшій або меншій частоті струму нерівномірність змішування зростає.

Рис.1. Залежність нерівномірності змішування змішувача

кормів С-12 від частоти струму
Відхилення частоти струму в асинхронних електроприводах впливає на втрати потужності.

Якщо знехтувати механічними втратами і втратами потужності в роторі, то постійні втрати асинхронного двигуна при зміні частоти струму визначатимуться за формулою [2]:(13)

де – втрати в сталі статора при номінальних значеннях частоти і напруги живлення, Вт.

Тоді втрати в сталі двигуна при номінальній напрузі

(14)

Змінні втрати потужності визначаються за формулою [2]:(15)

де R1 – активний опір обмотки статора, Ом; – опір обмотки ротора, зведений до обмотки статора, Ом.

Оскільки при зміні частоти струму ковзання практично не змінюється, то перепад швидкості буде:

. (16)

Тоді змінні втрати потужності при відхиленні частоти струму визначатимуться виразом:(17)

Для змішувачів кормів(18)

Тоді змінні втрати потужності:

(19)

Питома витрата електроенергії змішувача кормів у відносних одиницях, кВт·год/кг, визначається так:

(20)

де Р и Р2 – відповідно потужність на валу двигуна при номінальній і відмінній від номінальної напрузі, Вт; ΔРсн і ΔРс – постійні втрати, Вт; ΔРvн і ΔРv – змінні втрати, Вт; α – коефіцієнт втрат.

Оскільки а

(21)

де ηн – ККД двигуна при номінальній частоті струму,

отримаємо

(22)

Таким чином, зниження частоти струму від номінального значення викликає зменшення питомої витрати електроенергії у змішувачів кормів, а її підвищення – збільшення (рис. 2).

Рис. 2. Залежність питомої витрати електроенергії змішувача кормів С-12 від частоти струму
Висновки

При відхиленні частоти струму нерівномірність змішування кормів зростає. При цьому зміна питомої витрати електроенергії не перевищує 4 %.Список літератури

 1. Вплив якості електроенергії на функціонування споживачів у сільському господарстві / Д.Г. Войтюк, В.П. Лисенко, І.І. Мартиненко [та ін.] // Електрифікація та автоматизація сільського господарства. – 2004. – №1(6). – С. 3–12.

 2. Електропривод / [Лавріненко Ю.М., Марченко О.С., Савченко П.І. та ін.]; за ред. Ю.М. Лавріненка. – К.: Ліра-К, 2009. – 504 с.

 3. Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній / [Жулай Є.Л., Зайцев Б.В., Лавріненко Ю.М. та ін.]; за ред. Є.Л. Жулая. – К.: Вища освіта, 2001. – 288 с.


ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ТОКА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Смесителей кормов

А.Ю. Синявский, В.В. Савченко
Аннотация. Проведено исследование влияния частоты тока на угловую скорость, технологические и энергетические характеристики смесителей кормов. Установлены зависимости неравномерности смешивания смесителя и удельного расхода электроэнергии от частоты тока.

Ключевые слова: электропривод, угловая скорость, частота тока, смеситель кормов, неравномерность смешивания, удельный расход электроэнергии.

INFLUENCE OF frequencies on technological and energy characteristics of Feed mill

A. Sinyavsky, V. Savchenko

Annotation. The effect of current frequency on angular speed, technological and energy characteristics of the feed mixer are conducted. The dependences of the uneven mixing of the mixer and the specific energy consumption from the current frequency are established .

Key words: electric drive, angular speed, current frequency, feed mixer, mixing uneven, specific energy consumption.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка