Анотація лекцій з дисципліни «Право інтелектуальної власності»Скачати 73.94 Kb.
Дата конвертації04.02.2019
Розмір73.94 Kb.
ТипЛекція

Анотація лекцій з дисципліни «Право інтелектуальної власності»
Лекція 1. Загальні положення про право інтелектуальної власності. Система правової охорони інтелектуальної власності

Генезис права інтелектуальної власності від привілеїв до прав. Основні теорії суб’єктивного права на результат творчості: пропрієтарна теорія, теорія особистих прав, договірна теорія, рентна теорія, деліктна теорія, теорія виключних прав. Генезис терміну «інтелектуальна власність». Поняття права інтелектуальної власності в об’єктивному розумінні. Місце права інтелектуальної власності у системі права України. Характеристика відносин, що регулюється правом інтелектуальної власності. Поняття та ознаки об'єктів права інтелектуальної власності. Система об'єктів права інтелектуальної власності. Вільні, службові, створені за замовленням об'єкти права інтелектуальної власності. Конструкція (зміст) суб’єктивного права інтелектуальної власності. Основні особисті немайнові права інтелектуальної власності. Характерні риси особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності. Характерні риси майнових прав інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності. Система джерел права інтелектуальної власності. Система органів державної виконавчої влади у сфері охорони інтелектуальної власності. Державна служба інтелектуальної власності України як основний орган центральної виконавчої влади у сфері правової охорони інтелектуальної власності.


Лекція 2. Авторське право: об'єкти, суб’єкти, зміст.

Генезис авторського права. Джерела авторського права. Сфера дії Закону України «Про авторське право і суміжні права». Поняття «твору»: проблема визначення. Умови правооб’єктності твору. Матеріальні форми творів. Проблеми, пов’язані із цифровою формою твору. Структурні елементи творів та їх юридичне значення. Принципи правової охорони творів. Види об'єктів авторського права. Об'єкти, що не охороняються авторським правом. Значення оприлюднення твору. Самостійні і залежні твори: юридичне значення поділу. Суб'єкти авторського права. Підстави набуття авторських прав. Проблема підтвердження авторства на твір. Презумпція авторства. Співавторство: подільне і неподільне. Особисті немайнові авторські права. Майнові авторські права. Способи використання творів. Значення та порядок державної реєстрації авторських прав в Україні. Строк авторських прав: правила обчислення. Інші права на твір: право слідування, право доступу, право на плату за використання твору. Обмеження авторських прав. Принципи вільного використання творів, закріплені у Закону України «Про авторське право і суміжні права» та міжнародних угодах. Захист авторських прав: дії, що є порушенням прав, способи захисту.


Лекція 3. Правова охорона об'єктів суміжних прав.

Історія виникнення правової охорони об'єктів суміжних прав. Проблема визначення природи об'єктів суміжних прав. Джерела правової охорони суміжних прав. Види об'єктів суміжних прав. Поняття і ознаки виконання. Поняття і ознаки фонограми та відеограми. Поняття та ознаки передачі (програми) організації мовлення. Суб'єкти суміжних прав. Підстави виникнення суміжних прав. Суміжні права: момент виникнення, зміст, строки і межі. Обмеження суміжних прав. Порядок виплати винагороди виконавцям, виробникам фонограм та організаціям мовлення. Захист суміжних прав: дії, що є порушенням прав, способи захисту.

Поняття, види та правовий статус організацій колективного управління (ОКУ) правами в Україні. Основні сфери та моделі колективного управління у зарубіжних країнах. Порядок діяльності організацій колективного управління щодо управління авторськими та суміжними правами.
Лекція 4. Право інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (патентне право).

Виникнення і розвиток правової охорони винаходів і промислових зразків. Джерела правової охорони. Поняття винаходу (корисної моделі), об’єкти винаходів (корисних моделей) та умови їх патентоздатності. Коло об'єктів, які виключені із патентної охорони. Поняття промислового зразка. Умови патентоспроможності. Підходи до правової охорони промислових зразків у зарубіжних країнах. Ознаки службових об'єктів. Особи, які мають право на одержання патенту. Порядок набуття права на одержання патенту роботодавцем. Порядок набуття прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Поняття заявки. Основні етапи процедури одержання патенту. Явище пріоритету та його види. Момент виникнення прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Зміст права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Обмеження патентних прав: право попереднього користування, можливість примусового ліцензування, вичерпання прав, випадки вільного використання. Строк дії патентних прав, підтримання чинності. Захист патентних прав: дії, що є порушенням прав, способи захисту.


Лекція 5. Правова охорона торговельних марок.

Засоби індивідуалізації як об'єкти правової охорони. Історія виникнення правової охорони торговельних марок. Джерела правової охорони торговельних марок. Поняття і функції торговельної марки як об’єкта права інтелектуальної власності. Види торговельних марок. Умови правової охорони торговельних марок. Суб’єкти прав на торговельні марки. Порядок набуття прав на торговельні марки. Процедура державної реєстрації прав на торговельні марки. Міжнародна реєстрація торговельних марок. Строк чинності прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Зміст прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Обмеження прав. Особливості правової охорони добре відомих торговельних марок. Захист прав на торговельні марки: дії, що є порушенням прав, способи захисту.


Лекція 6. Право інтелектуальної власності на географічні зазначення.

Види географічних зазначень, співвідношення із торговельними марками. Джерела правової охорони. Умови охороноздатності географічних зазначень. Порядок набуття прав на географічні зазначення. Права інтелектуальної власності на географічні зазначення. Строк дії прав. Підстави припинення прав. Видова назва товару. Захист прав на географічні зазначення: дії, що є порушенням прав, способи захисту.


Лекція 7. Право інтелектуальної власності на комерційні (фірмові) найменування.

Поняття комерційного (фірмового) найменування. Співвідношення комерційного (фірмового) найменування та найменування юридичної особи. Співвідношення прав інтелектуальної власності на комерційні (фірмові) найменування та торговельні марки. Джерела правової охорони. Умови правової охорони комерційного (фірмового) найменування. Проблема визначення об’єкта комерційного (фірмового) найменування. Захист прав на комерційні (фірмові) найменування: дії, що вважаються порушенням прав, способи захисту.


Лекція 8. Нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності: правова охорона.

Правова охорона компонувань інтегральних мікросхем. Поняття та умови правової охорони топографії інтегральної мікросхеми. Порядок набуття права інтелектуальної власності на топографію інтегральної мікросхеми. Права інтелектуальної власності на топографію інтегральної мікросхеми. Обмеження прав. Захист прав на топографії інтегральних мікросхем: дії, що є порушенням прав, способи захисту.

Правова охорона раціоналізаторських пропозицій. Поняття та умови правової охорони раціоналізаторських пропозицій. Суб’єктивні права на раціоналізаторську пропозицію. Оформлення раціоналізаторських пропозицій.

Особливості науково-технічної інформації як об’єкта права інтелектуальної власності та способи її охорони. Особливості конфіденційної (нерозкритої) інформації. Поняття та ознаки комерційної таємниці. Проблема визначення і співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці. Заходи щодо збереження комерційної таємниці. Види порушень прав на комерційну таємниці та способи протидії.

Правова охорона селекційних досягнень. Поняття сорту рослин, породи тварин та режим їх правової охорони. Джерела правової охорони. Суб’єкти прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Порядок оформлення прав на сорт рослин. Зміст прав на сорт рослин. Обмеження прав. Захист прав на сорти рослин: дії, що є порушенням прав, способи захисту.

Правова охорона наукових відкриттів. Поняття наукового відкриття та правовий режим його охорони. Порядок оформлення прав. Підходи в охороні відкриттів у зарубіжних країнах.


Лекція 9. Захист прав інтелектуальної власності.

Захист прав інтелектуальної власності у цивільному, адміністративному і кримінальному порядках. Джерела правового регулювання захисту прав інтелектуальної власності. Загальні і спеціальні цивільно-правові способи захисту прав інтелектуальної власності. Компетенція державних інспекторів з питань інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні. Порядок реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі. Захист від недобросовісної конкуренції: дії, що визнаються недобросовісною конкуренцією. Значення захисту від недобросовісної конкуренції для сфери інтелектуальної власності. Порядок розгляду справ про недобросовісну конкуренцію органами Антимонопольного комітету України. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Технічні засоби захисту як спосіб протидії порушенням прав інтелектуальної власності.

Запобіжні заходи як термінові процедури захисту прав інтелектуальної власності.

Альтернативні способи вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності: арбітраж і медіація.
Лекція 10. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Види правочинів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система цивільно-правових договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Поняття договору про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності. Істотні умови. Особливості правового регулювання.

Види договорів про передання у використання об’єкта прав інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності: поняття і види. Ліцензійний договір: поняття та характеристика. Істотні умови ліцензійного договору. Особливості правового регулювання ліцензійних договорів. Характеристика основних умов. Види ліцензійних платежів. Державна реєстрація ліцензійних договорів.

Поняття договору комерційної концесії (франчайзингу). Особливості правового регулювання. Істотні умови. Об’єкт договору комерційної концесії. Характеристика сторін. Основні умови договору комерційної концесії. Форма договору, реєстрація договору. Комерційна субконцесія. Відповідальність за договором комерційної концесії.

Поняття та види авторських договорів. Форма авторських договорів. Реєстрація авторських договорів. Істотні умови авторських договорів.


Викладацький склад:

Білоусова Н.О. к.ю.н., доцент

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка