Алюмінію: а подрібнив шматок алюмінію за допомогою напилка й отримав порошок сріблясто-сірого кольору; бСкачати 217.94 Kb.
Дата конвертації26.06.2019
Розмір217.94 Kb.

Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2015/2016 навчальний рік

7 клас

  1. Хімік досліджував властивості алюмінію:

а) подрібнив шматок алюмінію за допомогою напилка й отримав порошок сріблясто-сірого кольору;

б) отримав сплав, перемішавши розплавлені алюміній і олово;

в) розпорошив дрібний алюмінієвий пил над пальником; при цьому метал згорів з утворенням дуже яскравого сліпучо-білого полум’я з виділенням великої кількості алюміній оксиду у вигляді диму;

г) частинки диму були настільки малі, що він не осідав протягом доби.

Укажіть, які явища (а, б, в, г) − фізичні чи хімічні − спостерігав хімік.

Далі хімік зважив два зразки чистого алюмінію (зразок А важив 100 г, зразок Б − 1 кг), а потім визначив їх характеристики: забарвлення, об’єм, масу, густину, температуру плавлення, температуру кипіння, електропровідність, теплопровідність, ковкість.Які з перерахованих властивостей будуть однаковими для зразків А і Б? Чи будуть відрізнятися хімічні властивості двох зразків алюмінію? (12 балів)

  1. На малюнку зображено три прилади, які хіміки використовують для розділення сумішей.

http://www.kontren.narod.ru/oli/o-15/m8-2-.jpg


У вас є такі суміші:

води й солі (розчин);

води та подрібненої крейди;

води й бензину;

води та рослинної олії;

води та спирту (розчин);

води й залізної тирси;

води й цукру (розчин).

а) Для кожного малюнка вкажіть, як називаються складові частини цих приладів.

б) Як називаються способи розділення сумішей за допомогою приладів № 2 і № 3?

в) Укажіть, які з перерахованих сумішей можна розділити за допомогою кожного приладу.

г) Яку суміш із перерахованих не можна розділити цими способами? Який спосіб ви можете запропонувати для її розділення? (12 балів)

  1. Деякі молекули мають незвичні склад і будову. У 1985 році було відкрито молекули С60 і С70.

а) http://www.bbc.co.uk/staticarchive/5ebb1adbdc2d937976813e07094e703fbc20945a.gif б) http://images.bizorg.su/goods/303/045/s_3030452.png

Молекула (а) С60 має форму сфери (футбольного м’яча), а молекула (б) С70 за формою нагадує м'яч для регбі. Поверхня молекул С60 і С70 утворена п’яти- і шестикутниками з атомів Карбону. Такі незвичайні молекули називають фулеренами (на честь Р. Фуллера − конструктора геодезичного купола).  • Опишіть кількісний і якісний склад фулеренів.

  • Розрахуйте відносну молекулярну масу вищезгаданих молекул фулеренів.

  • Маса одного атома Карбону (12С) дорівнює 1,993·10-23г. Чи можна зважити на лабораторних терезах 10 000 000 молекул фулеренів. Відповідь обгрунтуйте розрахунками. (12 балів)

4. Елементи А, Б та В належать до одного і того ж періоду Періодичної системи. Елементи А і Б – найбільш поширені елементи земної кори. Атом елемента В має на 4 електрони більше, ніж атом елемента А. Елемент А утворює сполуку з елементом В складу АВ3, а елементи А і Б при нагріванні утворюють речовину складу А4Б3. Існує також сполука елементів Б та В складу БВ4. Визначте елементи А, Б та В, відповідь обгрунтуйте. Розрахуйте відносні молекулярні маси вищезгаданих сполук. (12 балів)

5. Атомна маса елемента А у 1,4375 раза більше атомної маси елемента В. Сума атомних мас елементів А і В дорівнює 39. Використовуючи ці дані, складіть формулу сполуки елементів А і В, обчисліть її відносну молекулярну масу. (12 балів)

7 класс

1. Химик исследовал свойства алюминия:

а) измельчил кусок алюминия с помощью напильника и получил порошок серебристо-серого цвета;

б) получил сплав, перемешав расплавленные алюминий и олово;

в) распылил мелкую алюминиевую пыль над горелкой; металл сгорел с образованием очень яркого ослепительно белого пламени и с выделением большого количества алюминий оксида в виде дыма;

г) частицы дыма были настолько малы, что он не оседал в течение суток.

Укажите, какие явления (а, б, в, г) − физические или химические − наблюдал химик.

Далее химик взвесил два образца чистого алюминия (образец А весил 100 г, образец Б − 1 кг), а затем определил их характеристики: окраску, объем, массу, плотность, температуру плавления, температуру кипения, электропроводность, теплопроводность, ковкость.Какие из перечисленных свойств будут одинаковыми для образцов А и Б? Будут ли отличаться химические свойства двух образцов алюминия? (12 баллов)

2. На рисунке представлены три прибора, которые химики используют для разделения смесей.

http://www.kontren.narod.ru/oli/o-15/m8-2-.jpg

В вашем распоряжении есть следующие смеси:

воды и соли (раствор);

воды и измельченного мела;

воды и бензина;

воды и растительного масла;

воды и спирта (раствор);

воды и железных опилок;

воды и сахарного песка (раствор).

a) Для каждого рисунка укажите, как называются составные части этих приборов.

б) Как называются способы разделения смесей с помощью приборов  2 и  3?

в) Укажите, какие из перечисленных смесей можно разделить с помощью каждого прибора.

г) Какую смесь из перечисленных нельзя разделить этими способами? Какой способ вы можете предложить для ее разделения? (12 баллов)

3. Встречаются молекулы совсем необычного состава и строения. В 1985 г. были обнаружены молекулы С60 и С70.

а) http://www.bbc.co.uk/staticarchive/5ebb1adbdc2d937976813e07094e703fbc20945a.gif б) http://images.bizorg.su/goods/303/045/s_3030452.png

Молекула (а) С60 имеют форму сферы (футбольного мяча), а молекула (б) С70 по форме напоминает мяч для регби. Поверхность молекул С60 и С70 образована пяти- и шестиугольниками из атомов Карбона. Такие необычные молекулы называют фуллеренами (в честь Р. Фуллерена − конструктора геодезического купола).

- Опишите количественный и качественный состав фуллеренов.

- Рассчитайте относительную молекулярную массу вышеупомянутых молекул фуллеренов.

- Масса одного атома Карбона (12С) равна 1,993 10-23г. Можно ли взвесить на лабораторных весах 10 000 000 молекул фуллеренов. Ответ подтвердите расчетами. (12 баллов)

4. Элементы А, Б и В относятся к одному и тому же периоду Периодической системы. Элементы А и Б − наиболее распространенные элементы земной коры. Атом элемента В имеет 4 электрона больше, чем атом элемента А. Элемент А образует соединение с элементом В состав АВ3, а элементы А и Б при нагревании образуют вещество состава А4Б3. Существует также соединение элементов Б и В состав БВ4. Определите элементы А, Б и В, ответ обоснуйте. Рассчитайте относительные молекулярные массы вышеупомянутых соединений. (12 баллов)

5. Атомная масса элемента А в 1,4375 раз больше атомной массы элемента В. Сумма атомных масс элементов А и В равна 39. Используя эти данные, составьте формулу соединения элементов А и В, вычислите его относительную молекулярную массу. (12 баллов)

8 клас

1.Юний хімік вирішив очистити крейду від домішок перегонкою. Від зібрав прилад для перегонки, помістив туди 20 г крейди (CaCO3) і почав її прожарювати в полум’ї газового пальника. Але крейда не перегналась, а тільки розтріскалась. Із приладу не витекло жодної краплинки рідини. Коли крейда охолонула, юний хімік вирішив її зважити і з подивом помітив, що маса крейди зменшилася маже вдвічі й дорівнювала 11,2 г. Юний хімік зрозумів, що відкрив «закон незбереження маси крейди під час нагрівання», і негайно сів писати листа в Академію наук, але в цей час до лабораторії зайшов учитель і пояснив юному хіміку, що наприкінці досліду в колбі знаходиться вже не крейда, а сполука Кальцію з Оксигеном. Для доказу вчитель капнув водою на "крейду". "Крейда" зашипіла.

Дайте відповіді на запитання. Чому крейду не можна очистити прегонкою? Які хімічні реакції відбулися в лабораторії ? Напишіть рівняння вищезгаданих процесів і поясніть, куди "зникли" 8,8 г речовини? Відповідь підтвердьте розрахунками.

(12 балів)
2. Три гумових кульки наповнили різними газами (маса порції кожного газу – 1 г).

Першу кульку наповнили газом із балона з написом N2, другу кульку − з балона CO2, а третю – газом із балона Н2.

1) Назвіть кожний газ.

2) Розрахуйте відносну молекулярну масу вищезгаданих речовин.

3) Наповнені різними газами кульки переплутали. Підкажіть, як можна відрізнити ці кульки, не порушуючи їх цілісності. Відповідь обгрунтуйте розрахунками.

(12 балів)
3. Прості речовини А і Б утворені хімічними елементами з порядковими номерами 6 і 8, відповідно. У результаті взаємодії речовин А і Б утворюється газ В. Речовини В і Б можуть взаємодіяти з утворенням газоподібної речовини Г. Відносна густина газу В за гелієм дорівнює 7. Виконайте завдання.

− Запишіть молекулярні та структурні формули речовин А, Б, В, Г. Назвіть ці речовини, відповідь підтвердьте розрахунками.

− Запишіть рівняння хімічних реакцій, про які йде мова в задачі.

− Для досліду взяли посудини  1 і № 2, заповнені водою.Через воду в посудині  1 пропускали газ В, а через воду в посудині  2 − газ Г. Як зміниться забарвлення лакмусу в посудинах:

- відразу після пропускання;

- через годину після пропускання;

Поясніть відповідь, запишіть рівняння реакції.

(12 балів)
4. На терезах зрівноважили два хімічних стакани, у які помістили по 100 г розчинів кислот. На лівій шальці – розчин із масовою часткою хлоридної кислоти 10%, на правій шальці – розчин із масовою часткою сульфатної кислоти 5%. Після цього в кожен стакан опустили металеві пластинки однакової маси: у хлоридну кислоту – алюмінієву, у сульфатну кислоту – цинкову. Після завершення реакції пластинки вийняли. Як змінилася рівновага терезів, якщо метали було взято в надлишку? Відповідь підтвердьте відповідними розрахунками та запишіть рівняння хімічних реакцій.
(12 балів)

8 класс
1. Юный химик решил очистить мел от примесей перегонкой. Он собрал установку для перегонки, поместил туда 20 г мела (CaCO3) и начал нагревать его в пламени газовой горелки. Но мел не перегнался, а только растрескался. Из установки не вытекло ни капли жидкости. Когда мел остыл, юный химик решил его взвесить и с удивлением заметил, что масса мела стала почти вдвое меньше и составила 11,2 г. Юный химик понял, что открыл «закон несохранения массы мела при нагревании», и немедленно сел писать письмо в Академию наук; но в это время в лабораторию зашел учитель и объяснил юному химику, что в конце опыта в колбе находился уже не мел, а соединение Кальция с Оксигеном. В доказательство учитель капнул водой на "мел". "Мел" зашипел.

Ответьте на вопросы. Почему мел нельзя очистить прегонкой? Какие химические реакции произошли в лаборатории? Напишите уравнения вышеупомянутых химических процессов и объясните, куда "пропали" 8,8 г вещества? Ответ подтвердите расчетами.

(12 баллов)
2. Три резиновых шарика наполнили различными газами (масса порции каждого газа – 1 г).

Первый шарик наполнили газом из баллона с надписью N2, второй шарик − из баллона CO2, а третий − газом из баллона Н2.

1) Укажите название каждого газа.

2) Рассчитайте относительную молекулярную массу вышеупомянутых веществ.

3) Наполненные различными газами шарики перепутали. Подскажите, как можно отличить эти шарики, не нарушая их целостности. Ответ обоснуйте расчетами.

(12 баллов)
3. Простые вещества А и Б образованы химическими элементами с порядковыми номерами 6 и 8, соответственно. В результате взаимодействия веществ А и Б образуется газ В. Вещества В и Б могут взаимодействовать с образованием газообразного вещества Г. Относительная плотность газа В по гелию равна 7. Выполните задания.

Запишите молекулярные и структурные формулы веществ А, Б, В, Г. Назовите эти вещества, ответ подтвердите расчетами.

Запишите уравнения химических реакций, о которых идет речь в задаче.

Для опытов взяли сосуды № 1 и № 2, заполненные водой. Через воду в сосуде № 1 пропускали газ В, а через воду в сосуде № 2 − газ Г. Как изменится окраска лакмуса в сосудах:

сразу после пропускания;

− через час после пропускания;

Объясните ответ, запишите уравнение реакции.

(12 баллов)

4. На весах уравновесили два химических стакана, содержащие по 100 г растворов кислот каждый. На левой чаше весов – раствор с массовой долей хлоридной кислоты 10%, на правой чаше – раствор с массовой долей сульфатной кислоты 5%. После этого в каждый стакан опустили металлические пластинки одинаковой массы: в хлоридную кислоту − алюминиевую, в сульфатную кислоту − цинковую. По завершению реакции пластинки вынули. Как изменилось равновесие весов, если металлы были взяты в избытке? Ответ подтвердите соответствующими расчетами и запишите уравнения химических реакций.

(12 баллов)
9 клас

1. У середньому наш організм потребує 1,5 – 2 літри речовини Х на день. У наведених далі українських народних загадках іде мова про одну й ту ж хімічну речовину Х у різних агрегатних станах: а) В огні не горить і у воді не тоне; б) Без рук, без ніг, усе біжить; в) Текло, текло і лягло під скло.

Про яку речовину йдеться в загадках, у яких агрегатних станах? Поясніть явище, описане в першій загадці: чому не тоне у воді?

До якого класу сполук належить речовина Х? Як речовину Х треба було б називати згідно з міжнародною номенклатурою?

Яка будова молекули цієї речовини? Поясніть, чому молекула речовини Х має саме таку будову?

У лабораторії можна одержати "важку" речовину Х. Поясніть, що це таке − "важка Х"?

Укажіть, із якими з наведених речовин: КОН; SO3; Са; Fe; NaH; графітреагуватиме речовина Х. Напишіть рівняння цих реакцій з обов’язковим зазначенням умов, за яких вони можуть відбуватися.(12 балів)
2.У кінці першого періоду й майже на самому початку другого періоду знаходяться хімічні елементи Гелій і Берилій, у яких дуже схожі електронні конфігурації зовнішнього електронного рівня, але зовсім різні властивості. Гелій − найінертніший з усіх хімічних елементів (досі не отримано жодної його сполуки), а Берилій утворює численні сполуки. Чому ж ці два елементи настільки різні за властивостями?

За багатьма хімічними властивостями берилій схожий на алюміній. Чому Менделєєву довелося істотно виправити (з 14 до 9, майже в півтора раза) значення атомної маси Берилію, щоб помістити його на відповідне місце в Періодичній системі? Чим пояснити схожість простих речовин і сполук Берилію та Алюмінію?

Які хімічні властивості характерні для берилію, його оксиду та гідроксиду?

Розгляньте можливість взаємодії берилію з такими речовинами: вода, хлоридна кислота, розплав і водний розчин натрій гідроксиду. Запишіть рівняння можливих реакцій, укажіть умови їх перебігу.(12 балів)
3. Розставте коефіцієнти в наведених хімічних рівняннях будь-яким зручним для Вас способом:

1)K2CrO4 + H2SO4 (розб.) → K2SO4 + K2Cr2O7 + H2O

2)K2CrO4 + Ba(NO3)2→ KNO3 + BaCrO4

3)K2CrO4 + Zn + H2SO4 (розб.) → K2SO4 + ZnSO4 + Cr2(SO4)3 + H2

4)K2CrO4(т) + HCl (гаряч) → KCl + Cl2↑ + CrCl3 + H2O

5)K2CrO4 + KI + H2O → KOH + I2 + Cr(OH)3

6)K2Cr2O7 + KOH → K2CrO4 + H2O

Запишіть скорочені йонні рівняння всіх реакцій.

Укажіть, які з цих реакцій окисно-відновні, а які – не окисно-відновні. Для окисно-відновних реакцій визначте окисник і відновник.

(12 балів)
4. Суміш алюмінію та оксиду невідомого двовалентного металу обробили надлишком розчину лугу, маса суміші дорівнювала 39 г. Унаслідок реакції виділився газ, у результаті спалювання якого на повітрі утворилася вода масою 27 г. Для розчинення твердої речовини, що залишилася після обробки суміші розчином лугу, знадобилося 25,2 см3 розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 36,5 % (ρ = 1,19 г / см3 ). Назвіть оксид невідомого металу.
(12 балів)

9 класс
1. В среднем наш организм нуждается в 1,5 − 2 литрах вещества Х в день. В перечисленных ниже украинских народных загадках упомянуто одно и то же химическое вещество Х в разных агрегатных состояниях: а) В огне не горит и в воде не тонет; б) Без рук, без ног, все бежит; в) Текло, текло и легло под стекло.

О каком веществе говорится в загадках, в каких агрегатных состояниях? Объясните явление, описанное в первой загадке: почему не тонет в воде?

К какому классу соединений относится вещество Х? Как вещество Х надо было бы называть согласно международной номенклатуре?

Какое строение молекулы этого вещества? Объясните, почему молекула вещества Х имеет такое строение?

В лаборатории можно получить "тяжелое" вещество Х. Объясните, что это такое − "тяжелая Х"?

Укажите, с какими из веществ: КОН; SO3; Са; Fe; NaH; графитбудет реагировать вещество Х. Напишите уравнения этих реакций с обязательным указанием условий, при которых они могут происходить.  1. баллов)


2.В конце первого периода и почти в самом начале второго периода находятся химические элементы Гелий и Бериллий, имеющие очень похожие электронные конфигурации внешнего уровня, но обладающие совсем разными свойствами. Гелий − самый инертный из всех химических элементов (до сих пор не получено ни одного его соединения), а Бериллий образует многочисленные соединения. Почему же эти два элемента столь различны по свойствам?

По многим химическим свойствам Бериллий похож на Алюминий. Почему Менделееву пришлось существенно исправить (с 14 до 9, почти в полтора раза) значение атомной массы Бериллия, чтобы поместить его на отведенное ему место в Периодической системе? Чем объяснить сходство простых веществ и соединений Бериллия и Алюминия?

Какие химические свойства характерны для бериллия, его оксида и гидроксида?

Рассмотрите возможность взаимодействия бериллия с такими веществами: вода, хлоридная кислота, расплав и водный раствор натрий гидроксида. Запишите уравнения возможных реакций, укажите условия их протекания.(12 баллов)

3.Расставьте коэффициенты в следующих химических уравнениях любым удобным для Вас способом:

1)K2CrO4 + H2SO4 (разб.) → K2SO4 + K2Cr2O7 + H2O

2)K2CrO4 + Ba(NO3)2→ KNO3 + BaCrO4

3)K2CrO4 + Zn + H2SO4 (разб.) → K2SO4 + ZnSO4 + Cr2(SO4)3 + H2

4)K2CrO4(т) + HCl (горяч) → KCl + Cl2↑ + CrCl3 + H2O

5)K2CrO4 + KI + H2O → KOH + I2 + Cr(OH)3

6)K2Cr2O7 + KOH → K2CrO4 + H2O

Запишите сокращеные ионные уравнения всех реакций.

Укажите, какие из этих реакций окислительно-восстановительные, а какие - не окислительно-восстановительные. Для окислительно-восстановительных реакций, определите окислитель и восстановитель.

(12 баллов)

4.Смесь алюминия и оксида неизвестного металла(II) обработали избытком раствора щелочи, масса смеси была равна 39 г. Выделившийся газ после сжигания на воздухе привел к образованию воды массой 27 г. Для растворения твердого вещества, оставшегося после обработки смеси раствором щелочи, потребовалось 25,2 см3 раствора хлоридной кислоты с массовой долей 36,5 % (ρ = 1,19 г/см3). Назовите оксид неизвестного металла.

(12 баллов)
10 клас

1. Карбон(IV) оксид активно використовується людиною в різних галузях. Для приготування газованих напоїв вуглекислий газ розчиняють у воді під тиском. При цьому частина карбон(IV) оксиду вступає в реакцію сполучення з водою. Напишіть формулу речовини, що утворюється в результаті реакції. Що вам відомо про властивості цієї сполуки?

Який об’єм (н.у.) вуглекислого газу може виділитися під час випікання торта, якщо для його приготування взяли 2 г питної соди з вмістом домішок 0,1% і обробили одноосновною кислотою (вважати, що питна сода прореагувала повністю)?(12 балів)
2. З часів Гомера відомий бінарний оксид А – безбарвний газ із різким запахом. Герой Троянської війни Одіссей, окурював ним приміщення, у якому бився, і кінець кінцем переміг залицяльників Пенелопи. Пліній Старший, римський історик, також згадував у своїх творах про газоподібний оксид А, який знищує інфекцію та шкідливих комах. Цей оксид став причиною смерті Плінія під час виверження Везувію. У наш час сполука А потрапляє до атмосфери з димом теплових електростанцій і металургійних заводів і є причиною кислотних дощів.

Бінарний газ А, під час окиснення розчином нітратної кислоти перетворюється на кислоту Б. Реакція проходить із виділенням газу В. При розчиненні деякого неактивного металу М у концентрованій кислоті Б утворюється газ А, а розчинення М в концентрованій нітратній кислоті призводить до утворення газу В. Молекули газів А та В мають однакову геометричну будову, але лише один із них здатний димеризуватися. Обидва гази розчинні в розчині лугу.

При взаємодії газу А з киплячою водою утворюються кислота Б та жовта тверда речовина Г.

Визначте невідомі речовини А, Б, В, Г і можливий метал М. Чи може М бути залізом? Поясніть відповідь.

Напишіть рівняння реакцій хімічних перетворень, про які йде мова в задачі.

Який з двох газів (А чи В) здатний до димеризації? Поясніть, чому.

Поясніть, чому А є причиною кислотних дощів.

Напишіть рівняння взаємодії дуже розведеного розчину нітратної кислоти з металом М. Підберіть коефіцієнти методом електронного балансу.(12 балів)
3. Мідну пластинку масою 20 г опустили в розчин меркурій(ІІ) нітрату. Маса пластинки збільшилася на 2,73 г. Після цього пластинку прожарили, і вона набула попереднього вигляду. Як змінилася при цьому маса пластинки? Яких запобіжних заходів слід дотримуватися під час прожарювання пластинки і чому?

(12 балів)

4. Сполука містить Гідроген (масова частка становить 6,33%), Карбон (масова частка – 15,19%), Оксиген (масова частка – 60,76%) і ще один елемент, число атомів якого в молекулі дорівнює числу атомів Карбону. Визначте, що це за речовина, до якого класу сполук вона відноситься та як поводить себе під час нагрівання (напишіть відповідне рівняння реакції).

(12 балів)

5. Подумки уявіть перед собою 4 пробірки з безбарвними, прозорими водними розчинами кальцій хлориду, амоній хлориду, натрій гідроксиду та хлоридної кислоти з масовими частками речовин 20%. Як розпізнати вміст пробірок, не користуючись іншими речовинами (для досліду маємо необхідну кількість пустих пробірок)? Підтвердьте міркування рівняннями реакцій. Чому завдання стане неможливо розв’язати із застосуванням розчинів тих же речовин з масовими частками 0,1%?

(12 балів)

10 класс

1. Карбон(IV) оксид активно используется человеком в различных отраслях. Для приготовления газированных напитков углекислый газ растворяют в воде под давлением. При этом часть карбон(IV) оксида ступает в реакцию соединения с водой. Напишите формулу вещества образующегося в результате реакции. Что вам известно о свойствах этого соединения?

Какой объем (н.у.) углекислого газа может выделиться при выпечке торта, если для его приготовления взяли 2 г питьевой соды с содержанием примесей 0,1% и обработали одноосновной кислотой (при условии, что питьевая сода прореагировала полностью)?(12 баллов)
2. Со времен Гомера известен бинарный оксид А – бесцветный газ с резким запахом. Герой Троянской войны Одиссей окуривал им помещение, в котором сражался, и в конце концов победил женихов Пенелопы. Плиний Старший, римский историк, тоже упоминал в своих сочинениях о газообразном оксиде А, который уничтожает инфекцию и вредных насекомых. Тот же оксид стал причиной смерти Плиния во время извержения Везувия. В наши дни оксид А выбрасывается в атмосферу с дымом тепловых электростанций и металлургических заводов и является причиной «кислотных дождей».

Бинарный газ А при окислении раствором нитратной кислоты превращается в кислоту Б. Реакция происходит с выделением газа В. При растворении некоторого неактивного металла М в концентрированной кислоте Б образуется газ А, а растворения М в концентрированной нитратной кислоте приводит к образованию газа В. Молекулы газов А и В имеют одинаковое геометрическое строение, но только один из них способен димеризоваться. Оба газа растворимы в растворах щелочей.

При взаимодействии газа А с кипящей водой образуются кислота Б и желтое твердое вещество Г.

Определите неизвестные вещества А, Б, В, Г и возможный металл М. Может ли М быть железом? Объясните ответ.

Напишите уравнения реакций химических превращений, о которых идет речь в задаче.

Какой из двух газов (А или В) способен к димеризации? Объясните, почему.

Объясните, почему А является причиной кислотных дождей.

Напишите уравнения взаимодействия очень разбавленного раствора нитратной кислоты с металлом М. Подберите коэффициенты методом электронного баланса.(12 баллов)

3. Медную пластинку массой 20 г опустили в раствор меркурий(ІІ) нитрата. Масса пластинки увеличилась на 2,73 г. После этого пластинку прокалили, и она приобрела первоначальный вид. Как изменилась при этом масса пластинки? Какие меры предосторожности следует соблюдать при прокаливании пластинки и почему?

(12 баллов)

4. Вещество содержит Гидроген (массовая доля равна 6,33%), Карбон (массовая доля − 15,19%), Оксиген (массовая доля − 60,76%) и еще один элемент, число атомов которого в молекуле равно числу атомов Карбона. Определите, что это за вещество, к какому классу соединений оно относится и как ведет себя при нагревании (напишите соответствующее уравнение реакции). (12 баллов)

5. Представьте мысленно перед собой 4 пробирки с бесцветными, прозрачными водными растворами кальций хлорида, аммоний хлорида, натрий гидроксида и хлоридной кислоты с массовыми долями веществ 20%. Как различить содержимое пробирок, не пользуясь другими веществами (для опыта есть необходимое количество пустых пробирок)? Подтвердите рассуждения уравнениями реакций. Почему задача станет неразрешимой с применением растворов тех же веществ с массовыми долями 0,1%? (12 баллов)

11 клас

1. Одного разу юний хімік проводив експерименти з розчинами різних солей. На його лабораторному столі стояли хімічні склянки з розчинами NaCl, KBr, BaCl2, K2CO3, Na2SO4 і AgNO3. На кожній склянці була акуратно приклеєна етикетка. У лабораторії жив папуга, клітка якого погано зачинялася. Коли юний хімік, зосереджений на експерименті, оглянувся на підозрілий шум, він із жахом виявив, що папуга, грубо порушуючи правила техніки безпеки, намагається пити зі склянки з розчином BaCl2. Знаючи, що всі розчинні солі Барію надзвичайно отруйні, юний хімік швидко схопив зі столу склянку з іншою етикеткою і силоміць влив розчин у дзьоб папузі. Папуга був урятований. Склянка з яким розчином була використана для порятунку папуги? Поясніть свою відповідь.

Запишіть рівняння можливих реакцій між речовинами, розчини яких стояли на лабораторному столі юного хіміка. Складіть рівняння у молекулярній, повній та скороченій йонній формі.(12 балів)

2. Визначте речовини Y, Х, Х1, Х2, Х3, X4 у запропонованій схемі хімічних перетворень, запишіть їхні структурні формули. Напишіть рівняння відповідних хімічних реакцій.

(12 балів)

3. Під час взаємодії 12,1 г суміші цинкових і залізних стружок із надлишком концентрованої хлоридної кислоти виділяється 4,48 л газу (н.у). Розрахуйте об’єм газу, який виділився б при взаємодії цієї суміші з концентрованою сульфатною кислотою. Напишіть рівняння реакцій, про які йде мова в задачі.

(12 балів)

4. Масові частки Карбону й Гідрогену в складі чотирьох ненасичених вуглеводнів дорівнюють: 85,7% − С і 14,3% − Н. Установіть формули цих вуглеводнів, якщо відносні густини їхніх парів за повітрям відповідно дорівнюють 0,98; 1,5; 2,00; 2,43.

Напишіть рівняння хімічних реакцій, у результаті яких можна добути ці вуглеводні в умовах лабораторії. Наведіть структурні формули ізомерів цих вуглеводнів.


(12 балів)

5. Уявіть подумки перед собою 4 пробірки з безбарвними прозорими водними розчинами магній хлориду, цинк хлориду, натрій гідроксиду та хлоридної кислоти з масовими частками 5%. Як розрізнити вміст пробірок, не користуючись іншими речовинами (за умови, що у Вас є достатня кількість порожніх пробірок)? Запишіть алгоритм розпізнавання, підтвердьте міркування рівняннями реакцій.
(12 балів)

11 класс

1. Однажды юный химик проводил эксперименты с растворами разных солей. На его лабораторном столе стояли химические стаканы с растворами NaCl, KBr, BaCl2, K2CO3, Na2SO4 и AgNO3. На каждом стакане была аккуратно приклеена этикетка. В лаборатории жил попугай, клетка которого запиралась не очень хорошо. Когда юный химик, поглощенный экспериментом, оглянулся на подозрительный шорох, он с ужасом обнаружил, что попугай, грубо нарушая правила техники безопасности, пытается пить из стакана с раствором BaCl2. Зная, что все растворимые соли Бария чрезвычайно ядовиты, юный химик быстро схватил со стола стакан с другой этикеткой и насильно влил раствор в клюв попугаю. Попугай был спасен. Стакан с каким раствором был использован для спасения попугая? Объясните свой ответ.

Запишите уравнения возможных реакций между веществами, растворы которых стояли на лабораторном столе юного химика. Составьте уравнения в молекулярной, полной и сокращенной ионной форме.(12 баллов)

2. Определите вещества Y, Х, Х1, Х2, Х3, X4 в предложенной схеме химических превращений, запишите их структурные формулы. Напишите уравнения соответствующих химических реакций.


3. При взаимодействии 12,1 г смеси цинковых и железных стружек с избытком концентрированной хлоридной кислоты выделяется 4,48 л газа (н.у). Рассчитайте обьем газа, который выделился бы при взаимодействии этой смеси с концентрированной сульфатной кислотой. Напишите уравнения протекающих реакций.

(12 баллов)
4. Массовые доли Карбона и Гидрогена в составе четырех ненасыщенных углеводородов равны: 85,7% − С и 14,3% − Н. Установите формулы этих углеводородов, если относительные плотности их паров по воздуху соответственно равны 0,98; 1,5; 2,00; 2,43.

Напишите уравнения химических реакций, которые приводят к получению этих углеводородов в условиях лаборатории. Приведите структурные формулы изомеров этих углеводородов.(12 баллов)

5. Представьте мысленно перед собой 4 пробирки с бесцветными прозрачными водными растворами магний хлорида, цинк хлорида, натрий гидроксида и хлоридной кислоты с массовыми долями 5%. Как различить содержимое пробирок, не пользуясь другими веществами (при условии, что у Вас есть достаточное количество пустых пробирок)? Запишите алгоритм распознавания, подтвердите рассуждения уравнениями реакций. (12 баллов)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка