«Актуальні проблеми філософії та соціології»!Скачати 58.17 Kb.
Дата конвертації10.03.2019
Розмір58.17 Kb.

До уваги авторів науково-практичного журналу

«Актуальні проблеми філософії та соціології»!


Редакція науково-практичного журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» запрошує до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи.


Журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу МОН України від 29.12.2014 р. № 1528 (додаток № 11).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ № 20826-10626Р від 25.06.2014 р.
Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України.
Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

• формулювання мети статті;

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.


Статті до десятого номеру науково-практичного журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» приймаються до 25 березня 2016 року.
Технічні вимоги до оформлення статті


  1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.

  2. Обсяг статті – 12–18 сторінок.

  3. Шрифт: Times New Roman; кегль – 14, інтервал – 1,5. Всі поля 20 мм, абзацний відступ – 1, 25.

  4. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках за таким зразком: [2, с. 14].

  5. Наприкінці тексту після літератури розміщуються ключові слова (до 5), назва статті та анотації (обсяг: 900–1000 знаків кожна) українською, російською та англійською мовами.

  6. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

  7. Редакційна колегія звертається до авторів з проханням при оформленні статей розрізняти дефіс («-») і тире («–»), та перевіряти статтю на наявність зайвих недрукованих знаків.


Приклад оформлення статті

УДК 504.75.13.101.1


Варвянський С. М.

професор кафедри філософії та політології

Полтавського університету економіки і торгівлі,

доктор філософських наук, професор
СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ
Для цивілізації в цілому та конкретно незалежної України надзвичайно актуальною є екологічна проблема … [2, c. 192].

Література

1. Аристотель. Сочинения : в 4 т. / Аристотель. – М. : Наука, 1976– . – Т. 1. – 1976. – 606 с.


Анотація

Варвянський С. М. Світоглядні аспекти екологічної проблеми. – Стаття.

У статті розглядаються філософські та етико-гуманістичні аспекти екологічної проблеми, які впливають на формування світоглядних орієнтацій у розв’язанні протиріч у системі «природа – суспільство».Ключові слова: світогляд, екологія, екологічна проблема, екологічна етика, екологічна культура, екологічний гуманізм.

Аннотация

Варвянский С. М. Мировоззренческие аспекты экологической проблемы.Статья.

В статье рассматриваются философские и этико-гуманистические аспекты экологической проблемы, которые влияют на формирование мировоззренческих ориентаций в разрешении противоречий в системе «природа – общество».Ключевые слова: мировоззрение, экология, экологическая проблема, экологическая этика, экологическая культура, экологический гуманизм.

Summary

Varvianskyi S. M. Worldview aspects of modern ecological problems.Article.

The article deals with the philosophical and ethical aspects of ecological problems which influence the worldview orientation in the solution of contradictions in the system of “nature – society”.Key words: worldview, ecology, ecological problem, ecological ethics, ecological culture, ecological humanism.

Порядок подання матеріалів:
Для опублікування статті у науково-практичному журналі «Актуальні проблеми філософії та соціології» № 10 необхідно до 25 березня 2016 року відправити на електронну пошту ap@apfs.in.ua такі матеріали:
1. Статтю;

2. Довідку про автора (прізвище, ім'я, по батькові автора, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти, поштова адреса для відправки друкованого примірника);

3. Скановану копію рецензії, засвідчену відповідним чином (для авторів без наукового ступеню);

4. Скановану копію квитанції про оплату.


УВАГА!

Автори без наукового ступеня, повинні надати рецензію кандидата або доктора наук за фахом публікації про рекомендацію статті до друку, сканована копія якого надсилається на електронну скриньку редакції разом зі статтею та сканованою копією квитанції про оплату.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог.

Редколегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.


Поштова розсилка друкованих примірників видання відбудеться
27 травня 2016 року.
Розмір публікаційного внеску, який покриває витрати друку і відправки Вам журналу, становить 350 грн. (до 12 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 25 грн. Реквізити для оплати надсилаються на електронну адресу після прийняття статті до друку.

Контакти редакції:
Редакція науково-практичного журналу

«Актуальні проблеми філософії та соціології»

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»
вул. Піонерська, 2, каб. 1007, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 095 579 97 19Електронна адреса: www.apfs.in.ua

Електронна пошта: ap@apfs.in.ua
Каталог: downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Іі. Пов'язані зі заняттями фізичними вправами
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період

Скачати 58.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка