«Актуальні питання іноземної філології» №6Скачати 94.71 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір94.71 Kb.

інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас опублікувати результати досліджень у науковому журналі факультету іноземної філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Актуальні питання іноземної філології» № 6, зареєстрованого в Державній реєстраційній службі України 8 травня 2014 року.Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (рішення атестаційної колегії МОН України від 12 травня 2016 року та відповідно до наказу № 515 МОН від 16 травня 2016 року). 

Статті приймаємо такими мовами: українською, росiйською, польською, англійською, німецькою, французькою, шведською, іспанською.Редакційні вимоги до змісту та оформлення статті
Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті в режимі doc. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (наприклад, PetrenkoI.I._article.doc, PetrenkoI.I._dovidka.doc, PetrenkoI.I._oplata.doc, PetrenkoI.I._referat.doc). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований автором.
Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, курсив, кегль 12). Через рядок – назва статті (відцентрована, напівжирний шрифт, великими літерами, кегль 14). Після назви статті потрібно подати анотацію (не менше 1000 знаків, не враховуючи назви та ключових слів) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12, слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст, далі через рядок після основного тексту – Джерела та література (відцентровано, напівжирний шрифт, курсив, кегль 12), через рядок References (відцентровано, напівжирний шрифт, курсив, кегль 12) через рядок після цього – анотації російською та англійською мовами (кожна не менше 1000 знаків, не враховуючи назви, прізвища, імені та ключових слів) разом із зазначенням прізвища, імені автора (авторів) й перекладом теми та ключових слів.
Стаття повинна містити два списки літератури. Один з них із заголовком Джерела та література повинен бути оформлений відповідно до чинних вітчизняних стандартів.
Наприклад:

 1. Анохіна Т. О. Семантизаціякатегоріїмовчання в англомовномухудожньомудискурсі :монографія / Т. О. Анохіна. – Вінниця : Нова Кн., 2008. – 160 с.

 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. О. Карпенко. – К. : Вид.центр Академія, 2006. – С. 166–181. – (Альма-матер).

 3. Партико З. В. Прикладна і комп’ютерналінгвістика: Вступ до спеціальності : навч. посіб. / З. В. Партико. – Львів :Афіша, 2008. – С. 52–88.

 4. Crossland R. A. Graphic Linguistics and its Terminology / R. A. Crossland // Mechanical Translation. – Vol. 3, no. 1, July. – Massachusetts Institute of Technology, 1956. – P. 8–11.

Другий список під заголовком References повинен бути оформлений відповідно до чинних міжнародних стандартів. Україномовні та російськомовні видання слід транслітерувати: 1. Abdullah, Rayanand Roger Hübner. 2007. Pictograms, Icons and Signs: A Guide to Information Graphics. Translated by David H. Wilson. London, NewYork: Thames and Hudson Ltd.

 2. Makaruk, Larysa. 2014.“Problemy Doslidzhennya Semiotychno Uskladnenykh Tekstiv.”Naukovyi Visnyk Chernivetskogo Universytetu (692-693):67 – 70.

При оформленні списку літератури, що відповідає міжнародним стандартам, необхідно керуватися стилем Chicago-Style. Обов’язковим є також дотримання єдиної системи транслітерації (рекомендований стандарт BGN/PCGN).Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: “”. Скорочення, на зразок т. д., ініціали при прізвищах (напр., І. І. Петров), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Львів) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, аналізовані одиниці – напівжирним курсивом (підкреслення не допускається).
Бібліографічні покликання в тексті подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [1, с. 39], або ж без зазначення сторінки, якщо йдеться про працю загалом [1]. Покликання на кілька лінгвістичних студій потрібно оформляти так: [4, с. 55; 10, с. 15] або [1; 3; 8]. Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках (G.Kress).

Текст статті та література повинні відповідати вимогам ДАКу України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»), згідно з якими обов’язкові такі елементи (їх необхідно виокремлювати рубриками в підрядку до тексту):Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями):

Аналіз досліджень цієї проблеми;

Мета і завдання статті;

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

Висновки та перспективи подальшого дослідження.

У статті, написаній англійською мовою,обов’язкові такі елементи (вони виокремлюються рубриками в підрядку до тексту):Formulation of a research problem and its significance;

Analysis of the research into this problem;

The goal and the specific tasks of the article;

Statement regarding the basic material of the research and the justification of the results obtained;

Conclusions and prospects for further research.
Статтю німецькою мовою супроводжують анотації німецькою, англійською та українською мовами. Статтю французькою мовою супроводжують анотації французькою, англійською та українською мовами. Статтю російською мовою супроводжують анотації російською, англійською та українською мовами. Статті іншими мовами, крім української та зазначених вище, супроводжують анотації українською та англійською мовами та анотація тією мовою, якою написана стаття.
Комплект матеріалів повинен також містити в окремому файлі (Petrenko I.I._referat.doc) авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання. В рефераті слід зазначити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті (мінімальним обсягом 250 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»).

Комплект матеріалів надсилати в електронному форматі на поштову скриньку articles_4eignfilology@ukr.net.

Матеріали повинні містити такі файли (названі латиницею за прізвищем автора з відповідним розширенням):

1) оформлену відповідно дозазначених вимог статтю (PetrenkoI. I._article.doc);

2) відомості про автора (PetrenkoI.I._dovidka.doc):

прізвище, ім’я, по батькові;

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;

адреса для листування, e-mail, контактний телефон, адресу Нової пошти із зазначенням відділення та міста для надсилання збірника;

3)  скановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він/вона працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня) (Petrenko.rez.doc);

4) авторський реферат англійською мовою з про дубльованими зі статті References для розміщення на веб-сайті видання (PetrenkoI.I._referat.doc- прізвище та ініціали автора!!!). Реферат також містить ключові слова.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та відбирати статті. Відхилені рукописи авторам не повертають. Статті, оформлені з порушенням вимог, опубліковані не будуть. Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних назв, а також правильність перекладу покладено на автора статті. Статті, опубліковані в журналі, відбивають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.

Вартість публікації наукової статті – 450 грн. Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно. Оплату за публікацію можна здійснити на кафедрі прикладної лінгвістики СНУ імені Лесі Українки, каб. 239 або поповнити картковий рахунок Приватбанку 4149 4978 2008 8930 на ім’я Макарук Л. Л.Матеріали надсилати до 10 червня 2017 року на зазначену електронну поштову скриньку: articles_4eignfilology@ukr.net.

Контактна інформація:

тел. 066 189 10 14; тел. 096 471 78 66 – Біскуб Ірина Павлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики; тел. 050 176 34 14; тел. 097 751 98 50 – Макарук Лариса Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики; тел. (0332) 24-73-58, email: aldepartment1@gmail.com кафедра прикладної лінгвістики.

Зразок оформлення статті


УДК811. 111’33: 003 + 811.111’37

Лариса Макарук
Графічна лінгвістика: становлення,

сучасний стан та перспективи розвитку
У статті висвітлено становлення і розвиток графічної лінгвістики як окремої лінгвістичної науки. Звернуто увагу на її витоки, формування та функціонування термінологічного апарату. Окреслено причини, які зумовлюють потребу в дослідженні сучасного стану графічної лінгвістики, предмета, об’єкта, методів та завдань. Схарактеризовано її взаємозв’язок з іншими мовознавчими напрямами з огляду назначне розширення спектра засобів, якими послуговуються в писемному спілкуванні.... (не менше 1000 знаків).

Ключові слова: графічна лінгвістика, граматологія, графіка, графема, термінологічний апарат, паралінгвальні засоби.
Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями).

Аналіз досліджень цієї проблеми.

Мета і завдання статті.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.

Висновки та перспективи подальшого дослідження.
Джерела та література

 1. Анохіна Т. О. Семантизаціякатегоріїмовчання в англомовномухудожньомудискурсі :монографія / Т. О. Анохіна. – Вінниця : Нова Кн., 2008. – 160 с.

 2. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. О. Карпенко. – К. : Вид.центр Академія, 2006. – С. 166–181. – (Альма-матер).

 3. Партико З. В. Прикладна і комп’ютерналінгвістика: Вступ до спеціальності : навч. посіб. / З. В. Партико. – Львів :Афіша, 2008. – С. 52–88.

 4. Crossland R. A. Graphic Linguistics and its Terminology / R. A. Crossland // Mechanical Translation. – Vol. 3, no. 1, July. – Massachusetts Institute of Technology, 1956. – P. 8–11.

 5. Gelb. J. Grammatology and Graphemics / I. J. Gelb // Papers from the Fourth Regional Meeting of Chicago Linguistic Society. – Chicago, 1968. – Р. 197–198.

 6. The Power of Visual Communication. – [Electronic resourse]. – Access mode : http://www.hp.com/large/ipg/assets/bus-solutions/power-of-visual-com.pdf


References

 1. Abdullah, RayanandRoger Hübner. 2007.Pictograms, Icons and Signs: A Guide to Information Graphics. Translated by David H. Wilson. London, NewYork: Thames and Hudson Ltd.

 2. Bergstrom, Bö. 2008. Essentials of Visual Communication.London: Laurence King Publishing Ltd.

 3. Crossland, Ronald A. 1956. “Graphic Linguistics and its Terminology.” MechanicalTranslation 3(1):8–11.

 4. Crystal, David. 2003. The Cambridge Encyclopedia of the English Language.Cambridge:CambridgeUniversityPress.

 5. Elkins, James. 2008. Visual literacy.NewYork: Routledge.

 6. HP. 2004. “The Power of Visual Communication.” Last modified in July. http://www.hp.com/large/ipg/assets/bus-solutions/power-of-visual-communication.pdf

 7. Makaruk, Larysa.2014. “PoliphonichnistNominatsiiSemiotychnoUskladnenykhTekstiv.” NovaPhilologia 59:102 – 109.

 8. Makaruk, Larysa. 2014. “ProblemyDoslidzhennyaSemiotychnoUskladnenykhTekstiv.”NaukovyiVisnykChernivetskogoUniversytetu 692-693:67 – 70.


Лариса Макарук. Графическая лингвистика: становление, современное состояние и перспективы развития.

В статье рассмотрено становление и развитие графической лингвистики как отдельной языковедческой науки. Обращено внимание на ее истоки и функционирование терминологического аппарата. Определено причины, которые обусловили необходимость исследовать современное состояние графической лингвистики, предмета, объекта, методов и заданий. Охарактеризовано ее взаимосвязь с другими языковедческими направлениями из-за значительного увеличения спектра средств, которые используют в письменном общении. Текст анотації (не менше 1000 знаків,не враховуючи назви та ключових слів).Ключевые слова: графическая лингвистика, грамматология, графика, графема, терминологический аппарат, паралингвальные средства.
LarysaMakaruk. Graphic Linguistics: its Origin, its Current Status, and its Prospects for Future Development.

This article deals with the formation of graphic linguistics as a separate branch of linguistics. Attention has been devoted to its origin, and to the development and usage of its terminology. Reference has been made to the subject and object of graphic linguistics research, as well as to the tasks undertaken and the methods used in this research; the reasons for which modern research relating to graphic linguistics can be considered necessary are outlined as well. Its relationship with other linguistic sciences has also been described, taking into account the fact that the spectrum of devices which are employed in written communication has increased significantly. Текст анотації (не менше 1000 знаків, не враховуючи назви та ключових слів ).Key words: graphic linguistics, grammatology, grapheme, graphics terminology, paralingual means.ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Larysa Makaruk

Graphic Linguistics:

its Origin, its Current Status, and its Prospects for Future Development

This article deals with the formation of graphic linguistics as a separate branch of linguistics. Attention has been devoted to its origin, and to the development and usage of its terminology. Reference has been made to the subject and object of graphic linguistics research, as well as to the tasks undertaken and the methods used in this research; the reasons for which modern research relating to graphic linguistics can be considered necessary are outlined as well. Its relationship with other linguistic sciences has also been described, taking into account the fact that the spectrum of devices which are employed in written communication has increased significantly. …Текст реферату (не менше 250 слів).Key words: graphic linguistics, grammatology, grapheme, graphics terminology, paralingual means.

References (продублювати зі статті за вимогами Chicago Style)

 1. Abdullah, Rayanand Roger Hübner. 2007. Pictograms, Icons and Signs: A Guide to Information Graphics. Translated by David H. Wilson. London, NewYork: Thames and Hudson Ltd.

 2. Makaruk, Larysa. 2014.“Problemy Doslidzhennya Semiotychno Uskladnenykh Tekstiv.”Naukovyi Visnyk Chernivetskogo Universytetu (692-693):67 – 70.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Зарубіжна історіографія
2017 -> Навчально-методичний комплекс
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Програма навчальної дисципліни
2017 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «основи екології»

Скачати 94.71 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка