A молярній масі, поділеній на число приєднаних електронів BСкачати 472.73 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації09.04.2018
Розмір472.73 Kb.
  1   2   3   4

1. Молярна маса еквіваленту окисника дорівнює

A. молярній масі, поділеній на число приєднаних електронів

B. молярній масі, поділеній на число відданих електронів

C. молярній масі, поділеній на кислотність окисника

D. молярній масі, поділеній на основність окисника

E. молярній масі, поділеній на валентність окисника

2. У ряду НF – HCI – HBr – HIA. зменшується стійкість молекули, сила кислот зростає

B. зростає стійкість молекули, сила кислот зростає

C. зменшується стійкість молекули, сила кислот спадає

D. збільшується стійкість молекули, сила кислот спадає

E. сила кислот однакова

3. При одержанні солі алюміній сульфід гідролізує з утвореннямA. Аl(OH)3 та H2S

B. Аl(OH)3 та H2S

C. Аl(OH)]2S та H2S

D. Аl(OH)3 та AlHS2

E. Аl(OH)S та AlHS2

4. Подібність за будовою елементів алюмінію та бору визначаєтьсяA. однаковим числом валентних електронів на зовнішньому енергорівні

B. структурою передостанніх електронних шарів

C. розмірами атомів

D. наявністю вакантних d-орбіталей

E. однаковою хімічною активністю

5. Гомолітичний розрив - це:A. Руйнування зв’ язуючої електронної пари між атомами з утворенням радикалів

B. іонізація

C. асоціація

D. руйнування зв’язуючої електронної пари між атомами з утворенням йонів

E. руйнування зв’ язуючої електронної пари між атомами з утворенням нових атомів

6. Максимальна ступінь окислення елемента, як правило, дорівнюєA. номеру групи в періодичній системі

B. номеру підгрупи в періодичній системі

C. номеру періода

D. номеру ряду

E. різниці між позитивним ступенем окиснення та цифрою 8

7. Механізм водневого зв’ язку зводиться до:A. донорно-акцепторної взаємодії між атомом гідрогену і атомом більш електронегативного елементу

B. електростатичного притягання протилежно заряджених йонів

C. утворення "електронного газу"

D. донорно-акцепторної взаємодії між двома атомами з одноковою електронегативністю

E. дисперсійної взаємодії

8. До амфотерних оксидів належать:A. d-елементи у їх проміжних ступенях окиснення

B. d-елементи у їх вищих ступенях окиснення

C. d-елементи у їх мінімальних ступенях окиснення

D. всі оксиди d-елементів

E. оксиди s i p - елементів

9. Надпероксиди - це сполуки, які містять йон:

A. О2-

B. О22-

C. О2-

D. О3-

E. О20

10. У ряду V-Nb-Ta:A. хімічна активність металу послаблюється, здатність виявляти нижчі ступені окиснення знижується

B. хімічна активність металу посилюється, здатність виявляти нижчі ступені окиснення підвищується

C. хімічна активність металу послаблюється, здатність виявляти нижчі ступені окиснення посилюється

D. хімічна активність металу посилюється, здатність виявляти нижчі ступені окиснення понижується

E. хімічна активність металу та здатність виявляти нижчі ступені окиснення не змінюється 11. Яке квантове число характеризує власний внутрішній рух електрона?

A. спінове

B. магнітне

C. головне

D. орбітальне

E. азимутальне

12. Послідовність заповнення електронами атомних орбіталей в межах енергетичного підрівня визначає:A. правило Хунда

B. Принцип Паулі

C. перше правило Кнечковського

D. друге правило Кнечковського

E. закон Мозлі

13. Яка властивість ковалентного зв’язку зумовлює просторову структуру молекул ?A. напрямленість

B. насичуваність

C. полярність

D. поляризованість

E. енергія

14. Бінарні сполуки, в яких ступінь окиснення Оксигену дорівнює – ?, називають:A. надпероксидами

B. Пероксидами

C. Озонідами

D. Оксидами

E. Оксидами – дипероксидами

15. До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2?A. змішаного

B. Середнього

C. Кислого

D. Основного

E. Подвійного

16. Закон діючих мас описує залежність швидкості хімічних реакцій від:A. концентрацій реагуючих речовин

B. Площі поверхні стикання

C. Природи реагуючих речовин

D. Температури

E. Каталізаторів

17. Які з наведених нижче електронних формул атомів відповідають збудженомуА. 3 S13P3

B. 1S2 2S22P6 3S23P5

C. 1S2 2S22P3

D. 1S2 2S22P5

E. 1S2 2S22P6 3S23P4

18. Кількість розчиненої речовини, що міститься в 1 літрі розчину, означає:A. молярну концентрацію

B. Масову частку

C. Нормальну концентрацію

D. Мольну частку

E. Моляльну концентрацію

19. Тип хімічного зв’язку в молекулі NaCl?A. Йонний

B. Ковалентний неполярний

C. Водневий

D. Ковалентний полярний

E. Металічний

20. Водневий показник 0,005 М розчину сульфатної кислоти дорівнює:A. 2

B. 0

C. 1

D. 3

E. 4

21. Який з наведених оксидів не реагує з водою при розчиненні в ній?A. СО

B. СаО

C. СО2

D. СrO3

E. Cl2O7

22 Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо цього густина за воднем дорівнює 15?A. 30 г/моль

B. 7,5 г/моль

C. 15 г/моль

D. 45 г/моль

E. 60 г/моль

23 Молярна маса еквівалентну для сульфатної кислоти (М(Н24) = 98 г/моль) дорівнює:A. 49 г/моль

B. 98 г/моль

C. 32 г/моль

D. 196 г/моль

E. 25,5 г/моль

24 Вкажіть речовину, стандартна ентропія утворення якої (S0) має найбільшу величину.A. СО2(г)

B. Fe(т)

C. H2O(р)

D. СаО(т)

E. Na2SO4(т)

25 Для приготування 200 г 10 % розчину калій йодиду необхідно взяти:A. 20 г KI

B. 2 г KI

C. 0,2 г KI

D. 10 г KI

E. 4 г KI

26 У 0,1 М розчині якої з наведених кислот найбільша концентрація йонів Гідрогену?A. H2SO4

B. HCl

C. H2CO3

D. CH3COOH

E. H2SO3

27 Кислотність середовища характеризується величиною водневого показника. Вкажіть величну рН 0,1 М розчину НClO4.A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

E. 4

28 Продуктом гідролізу якої з наведених солей є основна сіль?

A. FeSO4

B. NaCl

C. K2CO3

D. NH4Cl

E. KBr

29 Яка з наведених сполук утворена за рахунок неполярного ковалентного зв’язку?A. N2

B. CO2

C. AlCl3

D. H2S

E. NaCl

30 Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок. Згідно неї всі елементи можна поділити на s_-, p-, d- і f-елементи. Які з наведених елементів належать лише до р-елементів?A. Cl, S, N

B. Cl, Mg, O

C. Al, S, N

D. Na, Ca, Fe

E. Fe, Cu, Cr

31Серед наведених оксидів вкажіть несолетворний оксид:A. СО

B. SiO2

C. CO2

D. P2O3

E. SO2

32. Які іони можуть одночасно знаходитися в розчинах:A. Fe+3, Cl-

B. Ba2+, SO4-

C. Fe2+, OH-

D. Fe3+, OH-

E. Ag+, Cl-

33. Вкажіть, яка із наведених солей підлягає гідролізу:A. Cr2S3

B. CaS

C. Al2(SO4)3

D. KBr

E. Cr(NO3)3

34. Для більшій ефективності гетерогенного ката-лізатору потрібно щоб він мав високорозвинену поверхню. Для зменшення механічних збитків каталізатору у вигляді пилу часто застосовують високі пористі інертні носії (азбест, пемзу), поверхню яких покривають шаром каталізатору. Як звуться такі речовини?A. Трегери

B. Промотори

C. Адсорбенти

D. Інгібітори

E. Активатори

35. Хімічні процеси супроводжуються тепловими ефектами, що підпорядковуються такому закону: “Тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху (механізму) її перебігу, а визначається тільки початковим та кінцевим станами системи”. Це:A. Закон Гесса.

B. Закон Авогадро

C. Закон Генрі

D. Закон Нернста

E. Закон діючих мас

36. Які значення приймають квантові числа n (головне) і l (орбітальне) для електрону, що знаходиться на 4-d- енергетичному рівні?A. n = 4; l = 2.

B. n = 4; l = 3.

C. n = 3; l = 2.

D. n = 4; l = 1.

E. n = 3; l = 1.

37. Водневий показник 0,001 М слабкої однокислотної основи (ступінь дисоціації 1%) дорівнює:A. 9

B. 12

C. 8

D. 13

E. 10

38. Ковалентний і донорно-акцепторний зв’яз-ки утворені за рахунок спільної електрон-ної пари. Які електрони можуть брати участь в утворені ковалентного хімічного зв’язку?A. Електрони зовнішніх енергетичних рівнів з антипаралельними спінами.

B. Електрони внутрішніх енергетичних рівнів.

C. Електрони зовнішніх і внутрішніх енергетичних рівнів

D. Тільки спарені електрони зовнішніх рівнів з паралельними спінами

E. Тільки спарені електрони внутрішніх енергетичних рівнів з паралельними спінами.

39. Вкажіть, яка із наведених солей не підлягає повному незворотному гідролізу:A. KJ

B. ZnSO4

C. KNO2

D. Al2(SO4)3

E. CrCl3

40 . Найбільш сильною серед кисневовмісних кислот є:A. Перхлоратна кислота

B. Хлорноватиста кислота

C. Хлоритна кислота

D. Хлоратна кислота

E. Гіпохлоритна кислота

41 . Ентальпійний фактор (Н) - позитивний, а ентальпійний (S) – негативний. Який напрям і умови процесу?A. *Реакція не протікає взагалі ні при яких умовах

B. Реакція протікає при температурі абсолютного нуля

C. Реакція може відбуватись тільки при низьких температурах

D. Реакція протікає при будь-яких температурах

E. Реакція може відбуватись тільки при високих температурах

42 . Серед наведених оксидів вкажіть несолетворний оксид:A. СО

B. SiO2

C. CO2

D. P2O3

E. SO2

43 . Які іони можуть одночасно знаходитися в розчинах:A. Fe+3, Cl-

B. Ba2+, SO4-

C. Fe2+, OH-

D. Fe3+, OH-

E. Ag+, Cl-

44 . Вкажіть, яка із наведених солей підлягає гідролізу:A. Cr2S3

B. CaS

C. Al2(SO4)3

D. KBr

E. Cr(NO3)3

45 . Для більшій ефективності гетерогенного ката-лізатору потрібно щоб він мав високорозви-нену поверхню. Для зменшення механічних збитків каталізатору у вигляді пилу часто застосовують високі пористі інертні носії (азбест, пемзу), поверхню яких покривають шаром каталізатору. Як звуться такі речовини?A. Трегери

B. Промотори

C. Адсорбенти

D. Інгібітори

E. Активатори

46 . Хімічні процеси супроводжуються тепловими ефектами, що підпорядковуються такому закону: “Тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху (механізму) її перебігу, а визначається тільки початковим та кінцевим станами системи”. Це:A. Закон Гесса.

B. Закон Авогадро

C. Закон Генрі

D. Закон Нернста

E. Закон діючих мас

47 . Які значення приймають квантові числа n (головне) і l (орбітальне) для електрону, що знаходиться на 4-d- енергетичному рівні?A. n = 4; l = 2.

B. n = 4; l = 3.

C. n = 3; l = 2.

D. n = 4; l = 1.

E. n = 3; l = 1.

48 . Водневий показник 0,001 М слабкої однокислотної основи (ступінь дисоціації 1%) дорівнює:A. 9

B. 12

C. 8

D. 13

E. 10

49 . Ковалентний і донорно-акцепторний зв’яз-ки утворені за рахунок спільної електрон-ної пари. Які електрони можуть брати участь в утворені ковалентного хімічного зв’язку?A. Електрони зовнішніх енергетичних рівнів з антипаралельними спінами.

B. Електрони внутрішніх енергетичних рівнів

C. Електрони зовнішніх і внутрішніх енергетичних рівнів

D. Тільки спарені електрони зовнішніх рівнів з паралельними спінами

E. Тільки спарені електрони внутрішніх енергетичних рівнів з паралельними спінами.

50 . Вкажіть, яка із наведених солей не підлягає повному незворотному гідролізу:A. KJ

B. ZnSO4

C. KNO2

D. Al2(SO4)3

E. CrCl3

51 . Ентальпійний фактор (Н) - позитивний, а ентальпійний (S) – негативний. Який напрям і умови процесу?A. Реакція не протікає взагалі ні при яких умовах

B. Реакція протікає при температурі абсолютного нуля

C. Реакція може відбуватись тільки при низьких температурах

D. Реакція протікає при будь-яких температурах

E. Реакція може відбуватись тільки при високих температурах

52 . Среди приведенных соединений Na2O2, BaO2, NO2, MnO2 укажите пероксиды.A. Na2O2, BaO2

B. NO2, MnO2

C. NO2, BaO2

D. Na2O2, MnO2

E. BaO2, MnO2

53 . Какой из перечисленных гидроксидов имеет наиболее выраженные основные свойства?A. CsOH

B. LiOH

C. KOH

D. Ca(OH)2

E. Mg(OH)2

54. В каком из приведенных растворов водородный показатель равен нулю?A. 1M HCl

B. 0,1M HCl

C. 0,1M KOH

D. 1M H3PO4

E. 1M Ba(OH)2

55 . Возрастанию скорости реакции вследствие увеличения энергии молекул способствует:A. Нагревание

B. Освещение

C. Облучение

D. Охлаждение

E. Все названные способы

56 . Укажите к какому типу солей относится дигидроксоацетат алюминия, раствор которого под названием “жидкость Бурова” применяется в медицине как вяжущее, противовоспалительное средство:A. Основные

B. Двойные

C. Смешанные

D. Кислые

E. Средние

57 . Відомо, що періодичний закон дозволяє передбачати властивості хімічних елементів та їх сполук, що і було продемонстровано у свій час Д. І. Менделєєвим. Користуючись періодичним законом знайдіть у ряді представлених елементів ІІІ періоду найбільш сильну кислоту.A. HClO4;

B. H3PO4;

C. H2SO4;

D. Al(OH)3;

E. H4SiO4;

58 . Хімічна природа, електрона конфігурація та характер хімічного зв’язку визначають властивості хімічних сполук, включаючи їхню фізіологічну активність. Укажіть серед перелічених сполук у якої є полярний ковалентний зв’язок.A. HCl (газ);

B. NaBr;

C. CaCl2;

D. I2;

E. O2;

59 . До числа виняткових властивостей живих організмів відносять їх спроможність підтримувати постійність рН біологічних рідин. Ця постійність обумовлена наявністю декількох буферних систем. Серед перелічених компонентів деяких буферних систем організму людини укажіть найбільш сильний електроліт.A. Na2HPO4;

B. H2CO3;

C. HCO3-;

D. HHbO2;

E. HHb;

60 . Деякі лікарські препарати застосовуються в виді розчинів. Укажіть яка з перелічених сполук утворює нейтральний розчин при розчиненні в воді?A. NaI;

B. H2S;

C. CoSO4;

D. Cl2O5;

E. Li2CO3;

61 . Оксиди поділяються на кислотні, основні та амфотерні. Такий розподіл визначається для водорозчинних оксидів кислотним або основним характером отриманих при розчиненні у воді розчинів. Який з приведених оксидів при розчинені у воді утворює основу?A. SrO;

B. Se2O3;

C. P4O10;

D. Cl2O5;

E. N2O3;

62 . Хімічні елементи поділяються на s, p, d и f-елементи в залежності від того, яка орбіталь для нього заповнюється. Назвіть першій елемент в періодичній системі Д. І. Менделєєва, у якого на зовнішньому рівні один р-електрон.A. Бор;

B. Берилій;

C. Германій;

D. Фтор;

E. Кремній;

63 . Деякі медичні засоби, зокрема нітрат вісмуту лужний, які використовують у медицині, одержують гідролізом відповідних середніх солей. Знайдіть серед перелічених солей ту, яка не буде піддаватися гідролізу.A. NaCl;

B. K2CO3;

C. (NH4)2SO4;

D. MgCl2;

E. Na2SiO3;

64 . Клітини живих організмів до 80% складаються з води. Важливою властивістю солей є їх спроможність до гідролізу в водних розчинах. Гідроліз якої з приведених солей проходить необоротно, в одну стадію?A. Al2S3;

B. (NH4)2SO4;

C. K2CO3;

D. Cu(NO3)2;


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка