3. Педагогічні програмні засобиСкачати 177.98 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір177.98 Kb.
ТипУрок

З М І С Т

І. Вступ …………………………………………………………………………….2

ІІ. Застосування інформаційно - комунікаційних технологій навчання на уроках хімії

І. Використання програми Power Point…………………………………… 5

2. Інтерактивна дошка………………………………………………………… 7

3. Педагогічні програмні засоби……………………………………………..10

4. Використання інформаційних ресурсів Інтернет………………………10

5. Використання тестів, тестових програм-оболонок………………………11

ІІІ. Висновки


 1. Основновна мета впровадження ІКТ в навчальний процес при викладанні хімії…………………………………………………………... 14

Література………………………………………………………………………… .15

Додатки:


1. Розробка уроку хімії в 7 класі «Вода, склад її молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості води»

2.Мультимедійна презентація в паперовому вигляді «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях хімії»

2.Мультимедійна презентація в електронному вигляді «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях хімії»

3.Мультимедійна презентація в електронному вигляді «Вода».

«Освіті необхідно формувати компетентну особистість, що легко вписуватиметься в інформаційне суспільство XXІ століття».

Освіта - один з головних інститутів соціалізації особистості. Головна мета освіти- формування вільної, відповідальної , гуманної особистості, здатної до подальшого саморозвитку.

Хімія - одна з найбільш гуманістично-орієнтованих природничих наук, оскільки її успіхи завжди спрямовані на задоволення потреб людства. Вивчення хімії в школі сприяє формуванню світогляду учнів і цілісної наукової картини світу, розуміння необхідності хімічної освіченості для вирішення повсякденних життєвих проблем, вихованню належної поведінки в навколишньому середовищі.

Згідно статті 12 Закону України Про освіту від 05.09.2017 № 2145-VШ метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності одна з яких є компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

Саме тому організовувати процес навчання необхідно так, щоб учні сприймали хімію як потрібну і важливу для життя науку, як частину світової культури, необхідну кожній освіченій людині для формування цілісної картини світу. Отже, навчання хімії тільки традиційними методами та підходами неефективне, тобто лише формування хімічної грамотності, навчання розрахунків, максимальне насичення теоретичних знань. Необхідним є створення умов для розвитку природної пізнавальної активності дитини та її самоствердження через нагромадження індивідуального досвіду. Саме тому важливою є роль учителя в розкритті можливостей нових комп`ютерних технологій.

Стрімкі темпи інформатизації суспільства і розвитку Інтернет-технологій актуалізують проблему формування інформаційної компетентності підростаючого покоління, яка сьогодні виступає одним з потужних чинників успішності навчальної, професійної, суспільної та інших видів діяльності молодої людини. У формуванні зазначеної компетентності провідна роль належить системі загальної освіти, призначенням якої є підготовка молоді до життя і діяльності в сучасному суспільстві.

Вчитель повинен навчатися організовувати навчально-виховний процес таким чином, щоб кожен учень мав змогу приймати участь у проектуванні свого власного розвитку та особистого зростання. Саме ІКТ повині стати інструментом вчителя, а сучасні засоби потужним інструментарієм навчального процесу. ІКТ-компетентність вчителя може бути представлена як система компетенктностей:

-технологічна (усвідомлення комп`ютера як універсального засобу навчання);

-алгоритмічна (усвідомлення комп`ютера як універсального виконавця алгоритмів);

-модельна ( усвідомлення комп`ютера як універсального засобу інформаційного моделювання);

- дослідницька (усвідомлення комп`ютера як універсального технічного засобу автоматизації навчальних досліджень);

- методологічна (усвідомлення комп`ютера як основи створення технологічного середовища.

У процесі формування технологічної компетентності слід чітко визначитися з базовими функціями комп`ютера та його можливостями:

алгоритмічної компетентності – опанувати сучасні системи розробки програмного забезпечення, створення алгоритмів (наприклад проектування ІКТ-супроводу уроку);

модельної компетентності – опанувати роботою у професійних пакетах комп`ютерного моделювання та використовувати моделі електроних засобів навчального призначення у навчально-виховному процесі (наприклад, використовувати моделі електронних засобів начального призначення з, хімії і т.д. на уроках);

дослідницької компетентності – застосовувати технічні засоби автоматизації досліджень (наприклад, виконувати лабораторні роботи з хімії, опрацьовувати матеріали для дослідницьких проектів;

методологічної компетентності- використовувати ІКТ для вирішення своїх професійних потреб (наприклад брати участь у форумах, листуватися електронною поштою, розміщення інформації в мережі Інтернет).

І. Програми Power Point.

Застосування програми Power Point дає можливість учителеві та учням складати презентації для організації інформаційної підтримки під час підготовки і проведення уроків хімії і в позакласній роботі. Ця методика передбачає використання на уроках хімії мультимедійного проектора. Презентація дає вчителеві ілюструвати досліджуваний навчальний матеріал. Наприклад, під час вивчення окремих тем можна використовувати електронний навчальний матеріал, відео фрагменти за всіма темами досліджуваного курсу.

Програма Power Point надає унікальну можливість демонстрації пропонованого матеріалу без перевантаження зорового простору учнів, фіксуючи їхню увагу лише на досліджуваному об`єкті, дозволяє розвивати і вдосконалювати пізнавальний інтерес і творчі здібності учнів.

У процесі вивчення шкільного курсу хімії доцільним є використання таких форм роботи: доповіді, реферати, розробки та демонстрація творчих проектів.

Використання Інтернету дозволяє учням розширити обсяг одержуваної інформації для самостійної роботи та її збагачення під час вивчення шкільного курсу хімії.

На життя сучасного учня незалежно від нашого бажання, свідомості чи волі впливають нові інформаційні технології. Комп`стерна грамотність та комунікативна освіченість школярів є компетенція ми, що формуються тільки в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій і забезпечують успішний результат у широкому спектрі освітньої діяльності.

Методи і прийоми, що використовуються під час вивчення навчального матеріалу з хімії у формі презентацій, практика навчання та аналіз результатів показують, що це сприяє:

а) розширеню дидактичних можливостей уроку;

б) більш наочному поданню навчального матеріалу;

в) більш ефективному засвоєню теоретичних основ хімії і практичному їх застосуванню; підвищенню інтересу до предмету через активізацію пізнавальної діяльності учнів;

г) самовираженню та впливу на почуття та емоції учнів;

д) розвитку прийомів мислення і аналізу, синтезу, порівняння,узагальнення;

е) розвитку вмінь здійснювати обробку інформації: у стислій формі відтворювати інформацію;

є) формуванню інформаційної культури;

ж) естетичному вихованню за рахунок використання комп`ютерної графіки, технології, мультимедія;

з) надбанню досвіду використання інформаційних технологій в індивідуальній та колективній навчально-пізнавальній діяльності.

Найкращий освітній результат від засвоєння інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема презентацій, досягається у предметному навчанні тоді, коли вони використовуються в поєднанні з іншими інноваційними освітніми технологіями навчання і органічно вписуються в сценарій уроку.

Використання презентацій у таких умовах забезпечує більш позитивний освітній результат. Водночас презентації можуть бути створені до уроку вчителем, а також у ході самостійної роботи учнів у програмі Power Point як індивідуального творчого завдання, як супроводу до захисту реферату, як кінцевого продукту проектної діяльності на уроці.

Так, наприклад, метод проектів із завданнями мультимедійних презентацій можна використати в рамках реалізації проекту «Роль хімії в житті суспільства».

Під час підготовки й організації такого проекту в активну діяльність з освоєння і використання інформаційно-комунікаційних технологій включені як учителі, так і учні. Використання презентації дозволяє вчителеві мотивувати учнів на активну пізнавальну діяльність і забезпечити ефективну роботу зі створення проекту. Водночас учні використовують можливості Power Point для наочного подання результатів своєї проектної діяльності.

Під час організації семінарських занять використання презентації дозволяє забезпечити візуалізацію розглянутого навчального матеріалу й активне залучення в його обговорення всіх учнів класу. А після пояснення нового матеріалу, він закріплюється у вигляді розв`язку тестів, вправ.

«ТАК чи НІ»

Надати відповіді ТАК, якщо твердження правильнее, слово «НІ» - якщо неправильне.

1. Число електронів, що може міститися на s-підрівні - 2;

2. Елемент Нітроген має непарний заряд ядра;

3. Форма р-орбіталі – об`ємна вісімка;

4. Радіоактивне випромінювання не шкідливе для здоров`я;

5. Хімічний елемент з порядковим номером 14 має 13 протонів і 14 нейтронів;

6. Радіоактивний розпад- процес не мимовільний і відбувається при певній стимуляції атомів;

7.У ядрі нукліду Хлору-37, міститься 20 нейтронів;

8. Елемент Al має два енергетичних рівні;

9. У хімічній електронній формулі Карбону на зовнішньому енергетичному рівні – 4 електрони;

10. Елемент з протонним числом 16 це Сульфур;

11. Елемент з нуклонним числом 207 – містить 10 нейтронів.
ІІ. Інтерактивна дошка.

Усе частіше в школах окрім, ставши звичайними, комп`ютера та відео проектора з`являються інтерактивні дошки. Це безмежно розширює методичні можливості уроку, навчання, освіти, а вчителі можуть створювати власні конспекти уроків, спираючись на можливості інтерактивної дошки, самостійно готуючи відповідні програми, чи використовувати готові електронні ресурси. На звичайній дошці можливі записи тільки крейдою. На білій дошці можливі записи тільки фломастерами- маркерами кількох кольорів. Інтерактивна дошка може показувати зображення в кольорі (відео, анімації, слайди тощо), на ній можна робити записи також маркерами кількох кольорів, є можливість писати поверх зображення та давати можливість запам`ятовувати необхідний для подальшої роботи кадр.

На інтерактивній дошці можна відтворити 3-Д модель молекул в об`ємі та русі, реалізувати їх обертання у просторі. На інтерактивній дошці можна накреслити зовсім простеньку схему, малюнок тощо у спрощеному вигляді спереду, а потім показати реальний об`ємний вигляд.

Немає жодного з учителів, які почали працювати з інтерактивними дошками й не відзначили би стрімкого підвищення інтересу учнів до навчання, до уроку. А відомо, що формування в учнів стійкого активного інтересу є визначальною проблемою сучасної шкільної освіти. Якщо розглянути найпоширеніші способи розвитку пізнавального інтересу, то видно, що за допомогою інтерактивних дошок реалізується кілька способів формування пізнавального інтересу.

Способи навчально-пізнавальної діяльності, реалізовані при роботі з інтер-активними дошками:

1. Актуальність і новизна змісту;

2. Продуктивно використовується у процесі постановки цілей і задач уроку, актуалізації раніше невідомого;

3. Розкриття значущості знань;

4. Сприяє ефективному відбору інформаційного й контрольного матеріалу;

5. Наочність;

6. Сприяє розширенню ілюстративної бази уроку;

7. Зацікавленість;

8. Сприяє зацікавленості на уроці;

9. Емоційність;

10. Порівняня і аналогії;

11. Проведення дискусій;

12. Ігрові технології;

13. Можливе застосування ігрових технологій при спеціальному вибудовуванні уроку за допомогою електронних освітніх ресурсів;

14. Практичні роботи дослідницького характеру;

15. Можливе проведення робіт дослідницького характеру за допомогою інтерактивних моделей та комп`ютерних середовищ;

16. Проблемне навчання.

Наочність і інтерактивна можливість активно міняти, працювати за комп`ютером прямо на дошці – ось основна перевага інтерактивної дошки.

Електронна інтерактивна дошка дозволяє й суттєво прискорити темп уроку, успішно просуватись навчальною темою та втягнути в навчальний процес увесь клас. Будь – який учень, і з високими навчальними можливостями, і учні, які традиційно вважалися «слабкими», проявляють активність на уроці. Відповіді учнів перед електронною інтерактивною дошкою дозволяють учитилеві налагодити стійкий зворотній зв`язок. Вони самі часто-густо напрошуються на відповідь і перевірку знань, щоб зайвий раз працювати з дошкою.

При навчанні хімії, найбільш природним є використання комп`ютера, виходячи з особливостей хімії як науки.

1. При моделюванні хімічних явищ і процесів на комп`ютері - необхідних, насамперед, для вивчення явищ і експериментів, що практично неможливо показати в шкільній лабораторії, але вони можуть бути показані за допомогою комп`ютера. Використання комп’ютерних моделей дозволяє розкрити істотні зв`язки досліджуваного об`єкта, глибше виявити його закономірності, що в кінцевому рахунку, веде до кращого засвоєння матеріалу.

2. Другий напрямок використання комп`ютера в навчанні хімії – контроль і обробка даних хімічного експерименту. Таке використання комп`ютера корисно тим, що прищеплює учням навички дослідницької діяльності, формує пізнавальний інтерес, підвищує мотивацію, розвиває наукове мислення.

3. Третій напрямок використаня ІКТ у процесі навчання хімії- програмна підтримка курсу. Зміст програмних засобів навчального призначення, застосовуваних при навчанні хімії, визначається цілями уроку, змістом і послідовністю подачі навчального матеріалу. У зв`к уз цим, усі програмні засоби використовувані для комп’ютерної підтримки процесу вивчення хімії, можна розділити на програми:

- довідникові посібники по конкретних темах;

- рішення розрахункових і експериментальних задач;

- організація і проведення лабораторних робіт;

- контроль і оцінка знань.

На кожному конкретному уроці можуть бути використані визначені програми, виходячи з цілей уроку, при цьому функції вчителя і комп’ютера різні. Програмні засоби для ефективного застосування в навчальному процесі повинні відповідати курсу хімії, мати високий ступінь наочності, простору використання, сприяти формуванню загальних навчальних і експериментальних умінь, узагальненню і поглибленню знань.

ІІІ. Педагогічні програмні засоби.

Досвід застосування комп`ютерних технологій у навчанні хімії в школі дозволяє укласти, що для одержання високого навчального ефекту важливо їхнє систематичне використання, як на стадії вивчення матеріалу, так і на стадії оперативного контролю за засвоєнням знань, а для цього також необхідний різноманітний асортимент педагогічних програмних засобів.

Використання педагогічних програмних засобів у навчанні хімії дає можливість:

1. індивідуалізувати і диференціювати процесс навчання за рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкіст ю засвоєння матеріалу;

2. здійснювати контроль зі зворотнім зв`язком , з діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності;

3. здійснювати самоконтроль і самокорекцію;

4. здійснювати тренування у процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовку учнів;

5. візуалізувати навчальну інформацію за допомогою наочного представленя на екрані ЕОМ даного процесу, у тому числі схованого в реальному світі;

6. проводити лабораторні роботи в умовах імітації в комп`ютерній програмі реального чи досвіду експерименту;

7. формувати культуру навчальної діяльності того, якого навчають, і навчального;

ІУ. Учитель хімії може використовувати інформаційні ресурси Інтернет по наступних напрямках:


 1. Самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег в інших містах України й інших країн. Підготовка до тематичних семінарів шкільних і методичних об`єднань. (Побічно це підвищує загальний рівень підготовки вчителя і рівень викладання).

 2. Підготовка конспектів і дидактичних матеріалів по новим курсам і поглиблення змісту традиційних курсів. Підготовка атестаційних матеріалів.

 3. Позакласна робота учнів при підготовці рефератів, доповідей, повідомлень про індивідуальних творчих завданнях при роботі з тематики шкільних проектів.

 4. Безпосереднє використання на уроках при самостійній роботі документів, довідкових матеріалів, довідкових баз даних, що є в мережі методичних матеріалів, схем, таблиць, малюнків.

 5. Тестування знань учнів по окремих предметах або розділах курсів. (Для цього на деяких серверах чи сайтах є програми тестування з вільним доступом при підготовці до ЗНО).

 6. Демонстрація безпосередньо на уроках по темі за допомогою телевізора або проектора, керованого комп`ютером, документів, графічних матеріалів, таблиць, діаграм і баз даних мережі.

 7. Робота безпосередньо на уроках з навчальними інтерактивними моделями з мережі, наприклад робота з інтерактивною таблицею Д.І.Менделєєва.

 8. Участь у дистанційних предметних олімпіадах, вікторинах.

Доступ в Інтернет для вчителя хімії підвищує і рівень підготовки самого вчителя, і рівень проведення занять і якість знань учнів. При цьому інтерес більшості учнів до комп`ютера та Інтернету підвищує мотивацію навчання.

V. Використання тестів, тестових програм-оболонок та сама технологія тестування все частіше практикується в педагогічній діяльності. Переважно це відбувається або з використанням тестів на паперових носіях, або використанням уже готових комп'ютерних програм і тестових завдань. В обох випадках є потреба у додаванні нових тестових завдань, редагуванні чи видаленні існуючих. В умовах реалізації комп'ютерного тестування необхідно знайти готову або створити власну комп'ютерну програму-оболонку, яку можна було б використовувати для таких цілей.

Теоретичні основи педагогічних теорій навчання та діагностики рівня засвоєння знань розроблялися В.Аванесовим. А.Алексюком. А.Анастазі. САрхан-гельським, Ю.Бабанським, В.Безпалько. І.Булах, ДисГласом, І.Лернером. Є.Машбицем. Н.Тализіною. Питання, присвячені контролю й оцінці досягнень учнів у процесі навчання фізики, розглядалися в працях В.Г.Разумавського , З.В.Сичевської О.В.

Спроби конструювання нових методик діагностики знань без достатнього психолого-педагогічного обґрунтування, а також без необхідної апаратної і програмної бази, нескориговані заходи контролю ускладнюють етап оцінювання навчальних досягнень у загальноосвітньому навчальному закладі. З огляду на це дослідження проблеми тестування спрямовано на пошук ефективного програмного забезпечення, його раціонального використання у навчальному процесі.

Варто відзначити, що контроль знань і вмінь учнів з хімії має свої особливості, які пов'язані з алгоритмізацією процесу розв'язання задач, що використовуються при контролі: короткий запис умови, побудова моделі явища чи процесу, про які йдеться в задачі, розв'язання задачі в загальному вигляді та аналіз отриманого результату; з необхідністю перевірки експериментальних умінь і умінь працювати з приладами; з різноманітністю форм представлення навчального матеріалу, що передбачає потребу в різноманітності форм представлення тестових контрольних завдань. Тобто потрібно проаналізувати існуючі розроблені тестові програми-оболонки з позиції використання їх для контролю навчальних досягнень учнів та студентів з фізики.

Система Тезі- Л/2, що прийшла на зміну системі Тезі-Л/1 і слугує для

комп 'ютерного тестування знань та навичок учнів з будь-якого предмета .

Для комп'ютерного тестування в системі Тезі-\А/2 запитання можуть бути такі:

- Запитання, які передбачають два варіанти відповідей: "Так —Ні"або "Правильно —Неправильно".

- Запитання з вибором 1, 2або 3 варіантів правильної відповіді із 4 або 5 пропонованих.

- Запитання на встановлення відповідності.

- Доповнити речення пропущеними словами.

- Вказати правильну послідовність.

Тест може містити довільну комбінацію із довільної кількості запитань наведених прикладів. Послідовність виведення на екран тестових завдань, розташування варіантів відповідей на сусідніх комп 'ютерах різна. Система, на думку вчителів інформатики та хімії, проста у використанні, реалізує всі поставлені перед нею завдання, однак у ній відсутній механізм накопичення статистики тестувань одного й того ж учня протягом навчального періоду.c:\documents and settings\aaa\мои документы\мои рисунки\untitled-5.png

Рис. 1. Введення запитань у редактор тестової програми Тезі-\А/

У вигляді діаграми подається поточний результат учня до загальної кількості можливих правильних питань тестування у відношенні правильних відповідей. Наприклад, якщо учень відповів на три запитання, в першому запитанні вказав лише одне правильне з трьох, в другому —два з трьох, в третьому два з двох. Тоді поточний результат становить 100%'(1+2+2)/(3+3+2)=62.5%. Чим далі-тим точніший остаточний результат. Крім того, виводиться поточна 12-бальна оцінка.

Після відповіді на останнє запитання виводиться підсумковий результат.

ІІІ. Висновок.

Сьогодні комп`ютери стають необхідним атрибутом нашого життя, інформаційні технології створюють нові можливості отримання людиною знань. Актуальність використання інформаційних технологій у навчанні хімії обумовлено тим, що в комп`ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання учнів на якісно новому рівні. Вони надають широкі можливості для розвитку особи учнів і реалізації їх здібностей. Використання анімації і звукового супроводу в навчальних програмах впливають на декілька каналів сприйняття навчального (аудіальний, кінестетичний, візуальний), що дозволяє при навчанні враховувати кожного учня.

Основною метою впровадження ІКТ є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. діяльності учнів, практичній реалізації різнорівневих навчальних завдань. Відповідно до мети виділяються такі педагогічні завдання навчання:

- інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості;

- побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині та дорослому власний шлях самоосвіти;- системна інтеграція предметних галузей освіти;

- розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;

- розвиток умінь експериментально-дослідницької та пізнавальної діяльності;

- формування інформаційної культури учнів.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України Про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII

 2. Корсакова О.К. До проблеми змісту сучасної шкільної освіти /О.К.Корсакова, С.Є.Трубачова //Біологія і хімія в школі.-2002.-№6.- С. 8-11.

 3. Кукса Л.В. Використання методу проектів у вивченні хімії /Л.Кукса//Хімія.Шкільний світ.-2009.-№24-С.2-4.

 4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.Учебное пособие / Г.К.Селевко.-М.: Народное образование, 1998.-256 с.

 5. Хуторской А. Практикум по дидактике и современным методикам обучения /А.Хуторской.-Санкт-Петербург,2004,-538с.

 6. Роберт Й. Сучасні інформаційні технології і утворенні і дидактичні проблеми, перспективи, використання.-М:Школ-Прес,1994.-205 с.

 7. Непогодьева А.А. Застосування комп`ютерних моделей і інформаційних технологій у процесі навчання хімії, Васьковская середня школа.

 8. Малахоткина И.Е.- Інформаційні технології у викладанні природничих дисциплін, МОУ СОШ №3 .

 9. Сучасний урок: ІКТ-супровід. Випуск 3/Наукюред. Л.Голодюк.-Кіровоград: Вид-ва Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2011.-52с.

 10. Винокурова Т.К.: ІКТ на уроках хімії,2011.

Додаток:


Мультимедійна презентація «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях хімії».

c:\users\мастер\desktop\ткаченко\screenshot_2.pngПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка