10 клас блок І «основи теорії держави І права» (70 годин)Сторінка1/2
Дата конвертації06.01.2018
Розмір0.5 Mb.
  1   2

10 КЛАС Блок І «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» (70 годин)

Назва теми, розподіл годин за навчальними темами

п/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість год    1. ДЕРЖАВА
Вступ (1 год.)

1Тема 1. Виникнення держави і права (4 год.)

2

3
4


5

Причини виникнення держави і права.

Шляхи походження держави та права. Історичні типи держав.

Історичні типи держав

Поняття цивілізації. Цивілізаційний підхід (первинні та вторинні держави).Тема 2. Поняття, ознаки, сутність держави (4 год.)

6
7-8
9

Поняття та ознаки держави. Суверенітет та його види.

Поняття функцій держави, Класифікація функцій держави.

Сутність держави.

Тема 3. Державний лад (4 год.)

10

11

1213

Поняття державного ладу.

Форма державного правління.

Форма державного (територіального) устрою. Форма державно-політичного режиму.
14

Урок узагальнення
Тема 4. Народовладдя

(3 год.)

15
16

17


Поняття народовладдя та народного волевиявлення. Основні риси народовладдя.

Поняття та види виборчих систем.

Поняття і види референдумів Порядок призначення та проведення референдуму.

Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування (5 год.)

18

19
20


21
22

Державна влада та її ознаки. Державний апарат. Ознаки державного апарату. Принципи організації державного апарату.

Державний орган, його. ознаки. Класифікація органів держави.

Поняття законодавчої влади. Органи законодавчої влади.

Поняття виконавчої влади та органи виконавчої влади. Місцеве самоврядування.

Судова влада. Поняття судової влади. Правоохоронні органи.

Тема 6. Держава, особа, суспільство (3 год.)

23

24

25Співвідношення держави, особи, суспільства.

Громадянство: набуття і припинення.

Суспільні відносин. Політичні відносини.
26

Урок узагальнення


1.2 ТЕОРІЯ ПРАВА
Тема 7. Право - особливий вид соціальних норм (4 год.)

27

28

2930

Соціальні норми. Види соціальних норм.

Поняття права. Ознаки права.

Функції права та їх види. Принципи права та їх види. Соціальна цінність права.

Тема 8. Система права

(4 год.)

31
32
33

34


Поняття системи права. Правова система, правові сім’ї.

Норма права та її структура (гіпотеза, диспозиція, санкція). Види правових норм.

Поняття предмету і методу правового регулювання. Правовий інститут та його види (галузеві, міжгалузеві). Галузь права та її види.

Тема 9. Правовідносини. Правосвідомість (5 год.)

35-36

37
38-39Поняття та ознаки правовідносин.

Юридичні факти та їх види. Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність.

Правосвідомість. Правова ідеологія. Правова психологія. Правова культура.
40

Урок узагальнення
Тема 10. Форми права.

Джерела права (3 год.)

41

42

43Поняття форми права. Джерела права.

Правовий звичай. Релігійно-правові норми. Міжнародно-правовий акт. Міжнародний договір.


Тема 11. Право і закон

(5 год.)

44

45

4647

48
49Поняття законодавства. Право і законодавство. Система законодавства. Структура законодавства та її види.

Нормативний припис. Індивідуальний припис. Нормативний інститут

Види нормативних актів.

Закон. Конституція. Конституційні закони. Поточні закони.

Підзаконні нормативно-правові акти та їх види.

Тема 12. Правотворення. Систематизація законодавства (5 год.)

50-51
52
53

54


Поняття правотворчості. Етапи правотворчої діяльності.

Правозастосування. Способи тлумачення правових норм.

Поняття систематизації законодавства.

Кодифікація та її види

55

Урок узагальнення
Тема 13. Правомірна поведінка і правопорушення (5 год.)

56
57
58-59

60


Поняття поведінки. Суспільно корисна і суспільно шкідлива поведінка.

Правова поведінка, її види. Правомірна поведінка. Протиправна поведінка.

Поняття, ознаки і склад правопорушення.

Проступки (їх види) і злочини.


Тема 14. Юридична відповідальність (5 год.)

61
62
63-64

65


Відповідальність особи: перспективна і ретроспективна.

Поняття, підстави, принципи, цілі та функції юридичної відповідальності.

Види юридичної відповідальності.

Основи юридичної відповідальності особи. Презумпція невинуватості.


Тема 15. Законність і правопорядок (4 год.)

66

67

6869

Поняття законності. Принципи законності. Суспільний порядок. Громадський порядок. Правопорядок. Дисципліна.

Гарантії законності.

70

Урок узагальнення

Блок ІІ «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»


Назва теми, розподіл годин за навчальними темами

п/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість год
ІІ.1 Конституційне право України (35 год.)

Тема 1. Поняття конституційного права України (2 год.)

71

72


Загальна характеристика конституційного права України. Загальна характеристика Конституції України. Структура Конституції України.

Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Правонаступництво України.


Тема 2. Загальні засади конституційного ладу України (3 год.)

73

74
75Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України. Правовий статус АРК.

Національні відносини. Національні меншини. Законодавство про мови.

Державна символіка. Державний Прапор. Державний Герб. Державний Гімн.

Тема 3. Громадянство України (2 год.)

76

77


Поняття громадянства. Документи, що підтверджують громадянство України.
Органи, що вирішують питання громадянстваТема 4. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина (7 год.)

78

79
80


81

82
83

84


Поняття конституційних прав і свобод людини і громадянина. Гарантії конституційних прав і свобод.

Особисті (громадянські) права і свободи. Політичні права і свободи.

Економічні права і свободи. Соціальні права і свободи. Культурні (духовні) права і свободи.

Обов’язки громадян України.

Права і обов’язки громадян в умовах надзвичайного та воєнного станів.

Правовий статус іноземців в Україні.

Статус біженців в Україні...

85

Урок узагальнення

Тема 5. Народовладдя в Україні (2 год.)

86
87

Народне волевиявлення. Референдум: види, порядок призначення та проведення.

Загальна характеристика виборчої системи України. Виборчий процес..


Тема 6. Законодавча влада України (3 год.)

88

89
90Правовий статус Верховної Ради України. Повноваження та структура Верховної Ради України.

Правовий статус народних депутатів. Вибори народних депутатів України.

Законодавчий процес. Стадії законодавчого процесу

Тема 7. Президент України (2 год.)

91
92

Повноваження Президента України та його правовий статус. Рада національної безпеки і оборони.

Вибори Президента України: види, організація, проведення. Порядок вступу на посаду.


Тема 8. Виконавча влада України (3 год.)

93

94

95
Кабінет Міністрів України: порядок призначення, повноваження та склад. Повноваження Прем’єр-Міністра.

Центральні органи виконавчої влади

Місцеві органи виконавчої влади (місцеві державні адміністрації): порядок формування та повноваження

Тема 9. Місцеве самоврядування в Україні (2 год.)

96

97


Поняття, принципи, система місцевого самоврядування. Матеріальна основа органів місцевого самоврядування.

Правовий статус депутатів місцевих рад.

Вибори органів місцевого самоврядування
98

Урок узагальнення
Тема 10. Судова влада в Україні (3 год.)

99
100

101


Правосуддя. Принципи судоустрою в Україні.

Статус суддів, народних засідателів і присяжних.

Конституційний суд України: формування, склад, повноваження. Конституційне подання. Конституційне звернення.

Система судів загальної юрисдикції. Засади судочинства та етапи судового процесу.


Тема 11. Правоохоронні органи України та адвокатура

(4 год.)

102
103

104


Прокуратура, міліція, Служба безпеки України система та повноваження.

Адвокатура України: вимоги до адвоката, види адвокатської діяльності, права та обов’язки адвоката.

Органи юстиції: завдання та повноваження.

Нотаріат.

105 Підсумкове узагальнення (1 год.)


11 КЛАС

Блок ІІ «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Назва теми, розподіл годин за навчальними темами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ІІ.2 Адміністративне право України ( 9 год.)

Тема 12. Загальна характеристика адміністративного права України (2 год.)

Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права.

Адміністративні правовідносини. Суб’єкти адміністративних правовідносин.

Публічна адміністрація.


Називати джерела адміністративного права; суб’єкти адміністративних правовідносин

Правильно застосовувати поняття та терміни адміністративні правовідносини; адміністративне право; публічна адміністрація

Описувати предмет і метод правового регулювання галузі

Оцінювати можливості адміністративного права для створення цивілізованих правил «гри» в управлінських відносинах, для захисту громадян від сваволі держави та її органів

Тема 13. Державне управління.

Державна служба (2 год.)

Державне управління і управлінські функції. Методи державного управління. Адміністративне переконання. Адміністративний примус. Заходи адміністративного примусу (заходи адміністративного припинення, заходи адміністративного попередження, адміністративні стягнення).

Поняття державної служби. Право проходження державної служби. Права та обов’язки державних службовців. Категорії та ранги державних службовців. Дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу, що застосовуються до державних службовців.Називати види адміністративного переконання і примусу; адміністративні стягнення; категорії та ранги державних службовців; дисциплінарні стягнення, що застосовуються до державних службовців

Правильно застосовувати поняття та терміни державне управління; державна служба; адміністративне переконання; адміністративний примус

Описувати заходи адміністративного примусу; методи державного управління

Порівнювати адміністративне припинення та адміністративне стягнення; адміністративне припинення та адміністративне запобігання

Характеризувати права і обов’язки державних службовців

Оцінювати значення права громадян брати участь в державному управлінні

Тема 14. Адміністративне правопорушення (проступок) та адміністративна відповідальність (3 год.)

Ознаки та склад адміністративного правопорушення. Види адміністративних правопорушень.

Адміністративна відповідальність. Особливості адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності (фактична, процесуальна). Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Адміністративне стягнення. Види та зміст адміністративних стягнень (штраф, попередження, оплатне вилучення предмета, конфіскація предмета, позбавлення спеціального права, громадські роботи, виправні роботи, арешт).

Адміністративне затримання. Строки затримання. Органи, що мають право здійснювати адміністративне затримання. Документи, що складаються при адміністративному затриманні (протокол про затримання, протокол про правопорушення). Оскарження адміністративного затримання.Називати ознаки адміністративного правопорушення; адміністративні стягнення; строки затримання; документи, що складаються при адміністративному затриманні

Правильно застосовувати поняття та терміни адміністративне правопорушення; адміністративне стягнення; адміністративна відповідальність; адміністративне затримання

Описувати особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх; органи, що мають право здійснювати адміністративне затримання; порядок оскарження адміністративного затримання

Розрізняти і співвідносити адміністративну відповідальність і адміністративне стягнення

Характеризувати види адміністративних правопорушень; види і зміст адміністративних стягнень

Аналізувати правові ситуації

Тема 15. Адміністративне провадження

(адміністративний процес) (2 год.)

Здійснення адміністративного провадження в адміністративному порядку, судовому порядку, громадськими органами. Види адміністративного провадження. Стадії адміністративного процесу.

Адміністративне судочинство. Адміністративні суди. Підсудність справ. Учасники адміністративного судочинства. Етапи адміністративного судочинства. Рішення адміністративних судів.

Провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян. Звернення громадян. Вимоги до звернення. Пропозиція (зауваження). Заява. Клопотання. Скарга. Права громадян при розгляді заяви чи скарги. Органи, що розглядають звернення громадян. Порядок, строки розгляду та вирішення звернень громадян.


Називати учасників та етапи адміністративного судочинства; види адміністративного провадження; стадії адміністративного процесу; органи, що розглядають звернення громадян

Правильно застосовувати поняття та терміни адміністративне провадження; адміністративне судочинство; адміністративний суд; звернення громадян

Описувати адміністративне провадження; провадження у справах за пропозиціями, заявами та скаргами громадян

Розрізняти форми звернень громадян

Характеризувати етапи адміністративного судочинства; права громадян при розгляді заяви чи скарги

Моделювати процедуру звернення із заявою (скаргою) до органів державної влади та місцевого самоврядування

Аналізувати правові ситуації

Оцінювати значення права громадян звертатись до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

ІІ.3 Фінансове право України (5 год.)

Тема 16. Загальна характеристика фінансового права України. Бюджетне право України (2 год.)

Предмет фінансового права. Методи фінансово-правового регулювання. Фінансові правовідносини. Суб’єкти та об’єкти фінансових правовідносин

Бюджет. Бюджетна система України. Бюджетний процес.

Державний бюджет України. Доходи та видатки Державного бюджету України. Казначейська форма обслуговування Державного бюджету України. Контроль за використанням державних коштів.


Називати суб’єкти та об’єкти фінансових правовідносин; етапи бюджетного процесу; органи, що контролюють виконання державного бюджету

Правильно застосовувати поняття та терміни фінансове право; бюджетна система; державний бюджет; казначейство; доходи; видатки

Описувати фінансові правовідносини; бюджетну систему України

Характеризувати предмет і метод правового регулювання галузі;

бюджетний процес; доходи та видатки державного бюджетуТема 17. Податкова система України (2 год.)

Поняття та принципи системи оподаткування. Платники податків і зборів. Об’єкти оподаткування. Обов’язки та права платників податків і зборів.

Податок. Збір. Мито. Ознаки податку. Функції податків. Види податків (за платниками, за формою обкладення, за характером використання, за періодичністю сплати, за органами, що їх встановлюють). Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори. Податки з фізичних та юридичних осіб.

Податок з доходів фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб.. Ставка оподаткування.

Податкова політика щодо малого підприємництва. Спрощене оподаткування. Фіксований податок. Спеціальний торговий патент. Єдиний податок.

Відповідальність за порушення податкового законодавства. Податкове правопорушення. Кримінальна відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів.


Називати принципи системи оподаткування; об’єкти, суб’єкти оподаткування; види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства

Правильно застосовувати поняття та терміни система оподаткування; податки; збори; мито; державний реєстр фізичних осіб; податкове правопорушення

Розрізняти і описувати загальнодержавні і місцеві податки; податки з фізичних і юридичних осіб; податок з доходів фізичних осіб

Описувати функції податків; відповідальність за порушення податкового законодавства

Характеризувати та оцінювати податкову політику щодо малого підприємництва

Аналізувати правові ситуації

Висловлювати судження щодо важливості своєчасної сплати податків у повному обсязі

Оцінювати ефективність податкової політики в Україні

Тема 18. Законодавство про банки та банківську діяльність

(1 год.)

Банківська система України. Національний банк України (НБУ).

Поняття банку. Порядок створення банків в Україні. Державна реєстрація банків. Банківська ліцензія. Банківські операції та угоди. Обмеження щодо діяльності банків. Банківська таємниця. Заходи впливу, що застосовуються до банків у разі порушення ними законодавства. Ліквідація банку.Називати види банків в Україні

Правильно застосовувати поняття та терміни банк; НБУ; банківська ліцензія; банківська таємниця

Описувати банківську систему України; порядок створення банків в Україні; процедуру ліквідації банку; повноваження НБУ; основні банківські операції

Характеризувати обмеження щодо діяльності банків; заходи впливу, що застосовуються до банків у разі порушення законодавства

Підсумкове узагальнення (1 год.)

ІІ.4 Кримінальне право України (15 год.)

Тема 19. Загальна характеристика кримінального права України (1 год.)

Поняття кримінального права.

Загальна характеристика Кримінального кодексу України (ККУ). Завдання ККУ. Дія ККУ відносно осіб, у просторових та часових межах.Називати предмет кримінального права

Правильно застосовувати поняття та терміни кримінальне право; Кримінальний кодекс України

Описувати Кримінальний кодекс України; дію ККУ відносно осіб, у просторових та часових межах

Характеризувати завдання ККУ

Тема 20. Злочин (2 год.)

Поняття злочину. Ознаки злочину.

Склад злочину. Види злочинів в залежності від ступеня тяжкості. Мотиви скоєння злочинів. Неосудність: медичний та юридичний критерії.

Вина та її види (прямий умисел, непрямий умисел, злочинна самовпевненість, злочинна недбалість). Мотив. Мета. Дія. Суспільно-небезпечні наслідки. Причинний зв’язок.

Стадії злочину. Замах на злочин. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

Співучасть у вчиненні злочину. Поняття співучасті. Види співучасників (організатор, виконавець, підбурювача, пособник). Форми співучасті (група осіб, організована група, злочинна організація). Необіцяне заздалегідь переховування. Неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин


Називати ознаки злочину; види злочинів; стадії вчинення злочину; види співучасників злочину

Правильно застосовувати поняття та терміни та пояснювати на прикладах злочин; склад злочину; неосудність; вина; замах на злочин; співучасник злочину

Описувати склад злочину; види вини; причинний зв’язок; мотив і мету злочину; форми співучасті у вчиненні злочину

Розрізняти співучасників злочину

Аналізувати статті ККУ та правові ситуації

Порівнювати виконавця і організатора; пособника і підбурювача як співучасників злочину

Оцінювати правові наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця

Характеризувати види злочинів; стадії вчинення злочину

Оцінювати небезпечність злочинів для особи, суспільства, держави

Висловлювати судження щодо причин зростання злочинності в Україні

Тема 21. Кримінальна відповідальність (2 год.)

Поняття і підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що виключають злочинність діяння (необхідна оборона, уявна оборона, затримання особи, що вчинила злочин, крайня необхідність, фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження, діяння, пов’язане з ризиком, виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації).

Підстави звільнення від кримінальної відповідальності (у зв’язку із дійовим каяттям, примиренням винного з потерпілим, передачею особи на поруки, зміною обстановки, закінченням строків давності).Називати обставини, що виключають злочинність діяння Правильно застосовувати поняття та терміни та пояснювати на прикладах кримінальна відповідальність; необхідна оборона; крайня необхідність; уявна оборона

Аналізувати статті ККУ та правові ситуації

Описувати підстави кримінальної відповідальності; підстави звільнення від кримінальної відповідальності

Порівнювати необхідну оборону і крайню необхідність; крайню необхідність і діяння, пов’язане з ризиком

Розрізняти фізичний і психічний примус; обставини, що виключають злочинність діяння, і підстави звільнення від кримінальної відповідальності

Оцінювати важливість для особи інституту необхідної оборони

Тема 22. Кримінальне покарання (2 год.)

Поняття кримінального покарання. Мета покарання. Види кримінальних покарань (громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців строкової служби, позбавлення волі на певний строк, довічне позбавлення волі, позбавлення військового, спеціального звання, рагу або кваліфікаційного класу, конфіскація майна, штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю). Основні покарання. Додаткові покарання. Змішані покарання.

Порядок призначення покарання судом. Обставини, що пом’якшують покарання. Обставини, що обтяжують покарання. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків.

Звільнення від покарання та його відбування. Порядок звільнення від покарання. Звільнення від покарання з випробуванням. Обмеження прав і свобод особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням. Амністія. Порядок застосування. Особи, до яких не застосовується амністія. Помилування. Порядок здійснення помилування. Право на клопотання. Судимість. Погашення та зняття судимості.

Примусові заходи медичного характеру. Порядок застосування. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеруНазивати мету кримінального покарання; види кримінальних покарань; обставини, що пом’якшують покарання; обставини, що обтяжують покарання; примусові заходи медичного характеру

Правильно застосовувати поняття та терміни та пояснювати на прикладах кримінальне покарання; амністія; помилування; судимість

Розрізняти і співвідносити кримінальну відповідальність і покарання

Описувати порядок призначення покарання, звільнення від покарання та його відбування; погашення і зняття судимості; порядок застосування примусових заходів медичного характеру

Аналізувати статті ККУ

Порівнювати основні і додаткові покарання; амністію і помилування; погашення і зняття судимості; сукупність і повторність злочинів

Характеризувати цілі кримінального покарання; види і зміст покарань

Оцінювати мету кримінального покарання

Висловлювати судження щодо гуманістичного спрямування кримінального покарання; щодо важливості актів амністії та помилування

Тема 23. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та покарання неповнолітніх (2 год.)

Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх (штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю). Особливості застосування покарань.

Примусові заходи виховного характеру (застереження, обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього, передача під нагляд батьків чи осіб, що їх заміняють чи під нагляд педагогічного чи трудового колективу, відшкодування завданої шкоди, направлення до спеціалізованих навчально-виховних установ). Призначення вихователя. Обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання неповнолітньому. Умовно-дострокове звільнення неповнолітніх.Називати види покарань, що застосовуються до неповнолітніх; примусові заходи виховного характеру; обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання неповнолітній особі

Описувати і оцінювати особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; особливості застосування до неповнолітніх осіб покарань

Аналізувати статті ККУ та правові ситуації

Характеризувати покарання, що застосовуються до неповнолітніх; примусові заходи виховного характеру

Тема 24. Відповідальність за окремі види злочинів

(4 год.)

Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини проти життя та здоров’я особи. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти виборчих трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Злочини проти власності. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини проти громадського порядку та моральності. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Називати та описувати окремі види злочинів за об’єктом злочинного посягання

Визначати склад окремих видів злочинів

Описувати кримінальну відповідальність за окремі види злочинів

Аналізувати статті ККУ та правові ситуації

Наводити приклади окремих видів злочинів

Тема 25. Кримінальний процес (2 год.)

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Етапи кримінального процесу. Порушення кримінальної справи. Учасники кримінального процесу (обвинувачуваний, підозрюваний, захисник, потерпілий, цивільний позивач, представник, суд, прокурор, органи дізнання).

Органи дізнання. Досудове слідство. Органи досудового слідства. Запобіжні заходи (підписка про невиїзд; особиста порука; порука громадської організації або трудового колективу; взяття під варту; нагляд командування військової частини; віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників).


Називати учасників та етапи кримінального процесу; запобіжні заходи, що застосовуються до осіб

Розрізняти органи дізнання та досудового слідства

Правильно застосовувати поняття Кримінально-процесуальний кодекс України; обвинувачуваний, підозрюваний, захисник, потерпілий, цивільний позивач

Аналізувати статті Кримінально – процесуального кодексу України та правові ситуації

Характеризувати права і обов’язки учасників кримінального процесу

Оцінювати важливість розгляду кримінальних справ судом

ІІ.5 Екологічне законодавство України (4 год.)

Тема 26. Загальна характеристика екологічного законодавства України (4 год.)

Принципи охорони навколишнього природного середовища. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища.

Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування. Принципи природокористування. Види природокористування. Загальне та спеціальне природокористування.

Екологічна експертиза.. Державна екологічна експертиза. Громадська екологічна експертиза.

Червона книга України. Об’єкти Червоної книги України. . Відповідальність за шкоду, завдану об’єктам тваринного і рослинного світу, занесеним до Червоної книги України.Називати принципи охорони навколишнього природного середовища; об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища

Правильно застосовувати поняття та терміни природне середовище; природокористування; екологічна експертиза; Червона книга України

Описувати екологічні права та обов’язки громадян

Аналізувати положення екологічного законодавства

Порівнювати загальне і спеціальне природокористування; державну і громадську екологічну експертизу

Характеризувати відповідальність за екологічне правопорушення, за шкоду, завдану об’єктам тваринного і рослинного світу, занесеним до Червоної книги України

Висловлювати судження щодо важливості екологічних прав і обов’язків громадян

Підсумкове узагальнення (1 год.)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка