1. Поняття міжнародного публічного права Походження терміну "міжнародне право". Визначення поняття міжнародне публічне право. Головне призначення міжнародного права. Міжнародне право та міжнародні відносиниСкачати 454.51 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір454.51 Kb.
ТипПрограма
1   2   3
Тема 23. Україна і міжнародне право

Вплив першої світової війни та революції 1917р на міжнародне становище України. Міжнародно-правова діяльність Центральної Ради. Акти Гетьманщини. Мирний договір з Радянською Росією 12 червня 1918р. Дипломатичне визнання України в період Гетьманщини. Зовнішньополітична діяльність Директорії. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки і Акт злуки з Українською Народною Республікою. Дипломатична діяльність ЗУНР. Пакт Петлюри з Польщею.Міжнародно-правова діяльність Радянської України на початку 20-х років. Суверенітет і міжнародна правосуб’єктність України. Визнання України і розвиток дипломатичних і консульських відносин. Міжнародно-правова характеристика утворення СРСР.Міжнародно-правова діяльність України після другої світової війни. Здійснення дипломатичних та інших зовнішніх зносин. Міжнародна договірна діяльність УРСР. Участь Радянської України в міжнародному інституційному механізмі: міжурядових організаціях і міжнародних конференціях. Міжнародна правотворча діяльність УРСР. Місце та роль УРСР в універсальній і регіональній системах безпеки.Незалежність України. Припинення існування СРСР і створення Співдружності Незалежних Держав. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990р. Постанова Верховної Ради України “Про основні напрямки зовнішньої політики України” від 2 липня 1993р. Конституція України та розвиток процесів регіональної і міжнародної інтеграції. Міжнародно-правова діяльність України в рамках СНД.Міжнародно-правові аспекти здійснення державного суверенітету України на сучасному етапі. Проголошення Верховною Радою України 16 липня 1990р. Декларації про державний суверенітет і 24 серпня 1991р. Акта про незалежність України. Визнання України як незалежної суверенної держави. Зовнішньополітична концепція та дипломатична діяльність України. Участь в міжнародному інституційному механізмі. Сучасні універсальна і регіональні системи безпеки і участь України в їх становленні та розвитку. Міжнародні ініціативи України.

Міжнародно-правова діяльність України в рамках Організації з питань безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) і на універсальній основі (в рамках ООН).Діяльність України із входження до загальноєвропейського правового простору.
Тема 24. Роль міжнародного права в умовах глобалізації
Проблеми реформування міжнародного інституційного механізму і трансформації сучасного міжнародного права. Забезпечення примату міжнародного права в політиці. Суверенітет на сучасному етапі. Питання розвитку інституту міжнародної правосубєктності. . Досягнення в становленні нового міжнародного економічного порядку. Правові проблеми становлення нового інформаційного порядку. Глобальні проблеми на рубежі XX - XXI століття . Правові питання екологічної безпеки.Міжнародна гуманітарна еволюція і міжнародне право. Міжнародна Хартія прав людини і внутрішня компетенція держав. Проблеми підвищення ефективності сучасного міжнародного права. Нові риси сучасного міжнародного права. Розширення сфери дії сучасного міжнародного права. Прогнозування розвитку міжнародного права
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

НОРМАТИВНА

1.Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнитель­ные протоколы к ним. — М.: Междунар. ком. Красного Крес­та, 1994.

2.Зібрання чинних міжнародних договорів України. — Т. 1: 1990—1991. — К., 2001.

3.Зовнішня політика України: Хрестоматія / І.Я. Тодоров, П.В. Довров, Ю.Т. Теміров, І.М. Грідіна. — Ч. І: Правові заса­ди зовнішньої політики. Україна в багатосторонньому співро­бітництві. — 487 с; — Ч. II: Двосторонні відносини України. — 552 с — Донецьк, 2002.

4.Международная защита прав и свобод человека: Сб. доку­ментов. — М., 1990.

5.Международное право в документах. — М., 1982.

6.Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы / Редкол.: А.Л. Адамишин (отв. ред.), В.И. Бахмин, Ю.М. Колосов, И.В. Лебедев. — М., 1993.

7.Международные конвенции об авторском праве. — М., 1982.

8.Международные нормативные акты ЮНЕСКО: Конвенции, соглашения, протоколы, рекомендации, декларации / Сост. И.Д.Никулин. — М., 1993.

9.Международные правила по толкованию торговых терми­нов (ИНКОТЕРМС). — М., 1992.

10.Міжнародно-правові акти України // Правові джерела України. — 1994. — № 5.

11. Международное публичное право: Сборник документов. — М., 1996. — Т. 1.

12. Наше глобальное соседство: Доклад комиссии по глобаль­ному управлению и сотрудничеству. — М., 1996.

13. Охрана окружающей среды: Международно-правовые акты / Ред. А.К. Фролов. — СПб., 1994.

14. Права и свободы личности: Международные документы и комментарии / Гл. ред. Н.И. Полежаева. — М., 1995.

15.Права и свободы народов в современных источниках меж­дународного права: Сб. документов / Сост. Р.А. Тузмухамедов. — Казань, 1995.

16.Устав Организации Объединенных Наций. Статус Между­народного Суда. — М., 1992.

ОСНОВНА

1.Ашавский Б.М., Борисов К.Г., Бояршинов ВТ. и др. Между­народное право: Учеб. для обучающихся по специальности "Правоведение". — М., 1994.

2. Баймуратов Міжнародне право. — X., 2001.

3. Бирюков П.Н. Международное право. — М., 2000.

4. Дипломатический словарь: В 3 т. / Глав, ред.: А.А. Громы­ко, А.Г.Ковалев, П.П.Севастьянов, С. Л. Тихвинский. — М., 1985—1986.5. Гуменюк Б.І. Дипломатична і консульська служба. — К., 1998.

6. Гуменюк БЛ., Щерба О.Б. Сучасна дипломатична служба. — К., 2001.

7. ДмітрієвА.1., Муравйов ВЛ. Міжнародне публічне право. — К., 2001.

8. ДмитрієвА.1., МацкоА.С, Муравйов ВЛ. Міжнародне пу­блічне право. — К., 2003.

9. ДмитрієвА.І., МацкоА.С, Муравйов В.І. та ін. Міжнародне публічне право: Практикум; Відп. ред.: Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський. — К., 2001. — 352 с.

10 Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право: Слов.-справ. — М., 1998.

11. Европейское право / Под ред. Л.М. Энтина. — М., 2000.12. ЗвековВ.П. Международное частное право. — М., 2000.

13. Ильин ЮД. Лекции по международному публичному пра­ву. — Харьков, 1996.

14. КамінськийА. Вступ до міжнародних відносин. — Л., 1995.

15. Курс международного права: В 7 т. / Редкол.: В.Н. Кудряв­цев (отв. ред.) и др. — М., 1989.16. Лукашу к И.И. Международное право. — М., 1996.

17. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. — М., 1975.

18. Мадісон В.В., Шахов ВЛ. Політологія міжнародних від­носин. — К., 1997.

19. Международное право / Под ред. Ф.И. Кожевникова. — М., 1987.

20. Международное право / Под ред. Н.Т. Блатовой. — М., 1987.

21. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. — М., 1995.

22. Международное право: Учеб. для вузов Отв. ред. Г.И. Тункин. — М., 1994.

23. Международное право: Учеб. для вузов. — М., 1995.24. Панов В.П. Международное частное право. Схемы. Доку­менты. — М., 1996.

25. Российская юридическая энциклопедия / Гл. ред. А.Я. Су­харев. — М., 1999.26. Тодоров ИЛ. Международное право и международные от­ношения в вопросах и ответах. — Донецк, 1998.

27. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшу­ченко (відп. ред.) та ін. — К., 1998.ДОДАТКОВА

1.Аваков М.М. Правопреемство государств. — М., 1986.

2.Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отноше­ния. — М., 2000.

3.Актуальні питання міжнародних валютно-фінансових відносин / О.В. Плотніков (відп. ред.); НАН України, Ін-т світо­вої економіки і міжнародних відносин. Відділ міжнар. валют-но-фін. відносин. — К., 1996. — 44 с.4.Алексеев Ю.М., Кульчицький СВ., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох (Державотворочий процес 1985— 1999 рр.). — К., 2000.

5.Альтшулер А.Б. Международное валютное право. — М., 1984.

6.Александрова Э.С. ООН: объединенные действия по поддер­жанию мира. — М., 1978.

7.Бабаев Н.С Международное агентство по атомной энерге­тике (МАГАТЭ). — М., 1987.

8. Баскин ЮЛ., Фельдман ДМ. История международного пра­ва. — М., 1990.

9. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного прян. 1991.

10.Беляев С Л. Европейское правовое пространство: обзор за­падноевропейских концепций // Правоведение. — 1990. — № 6.

11.БелъсонЯ.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступно­стью. — М., 1989.

12.Бережное А.Г. Права личности: некоторые вопросы теории.— М., 1991.

13.Бжезинсъкий 3. Велика шахівниця. — К., 2000.

14.Блищенко И.П., Солнцева ММ. Мировая политика и меж­дународное право. — М., 1991.

15. Бобылев ГЛ., Зубков НТ. Основы консульской службы. — М., 1986.

16. Богуславский ММ. Международное экономическое право.

— М., 1986.17. Болгов О.Аспекти проблеми реформування ООН //Право України.— 1995.— № 5—6.

18.Бордунов В Д. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов. — М., 1988.

19.Бори Ф. Возникновение и развитие международного гума­нитарного права. — М., 1994.

20.Борхардтп Клаус-Дитер. Азбука права Европейского Сооб­щества. — М., 1994.

21.Бояр-Созонович Г.С. Международный терроризм: политико-правовые аспекты. — К.; О., 1991.

22.Василенко В А. Основы теории международного права. — К., 1988.

23.Василенко И Л. Политическая глобалистика. — М., 2000.

24.Вельяминов ГМ. Международное экономическое право. — М., 1994.

25. Виноградов СВ. Международное право и охрана атмосферы.— М., 1987.

26.Виноградова О.І. Видача (екстрадиція) осіб, які вчинили злочин // Адвокат. — 1999. — № 1.

27.Вісник Київського національного університету імені Тара­са Шевченка: Міжнародні відносини. — Вип. 18—20.

28.Внешняя политика стран центральной и Восточной Евро­пы: Учеб. пособие для студентов специальностей "Междуна­родные отношения", "История", "Политология" / О.В. Крапівін, СО. Морозова, І.Я. Тодоров, П.В. Добров та інші). — Донецк, 2000.

29.Всеобъемлющая международная безопасность. — М., 1990.30. Выглежанина Е.Е. Сохранение биосферы и международная ответственность. — М., 1993.

31. Галежская Л.Н. Музы и право: правовые вопросы междуна­родного сотрудничества в области культуры. — Л., 1987.

32.Гассер Г.-П. Запрет на акты террора в международном гу­манитарном праве. — М., 1994.

33. Гассер Г.-П. Международное гуманитарное право: Введение.— М., 1995.

34.Гуреев СЛ., Копылов М.Н. Международное транспортное право. — М., 1987.

35.Действия Международного комитета Красного Креста в случае нарушения международного гуманитарного права. — М., 1994.36.Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. — М., 1995.

37.Дерганее ВА. Геополитика. — М., 2000.

38.Дженіс М., Кей Р., Бредли Е. Європейське право у галузі прав людини. Джерела і практика застосування. — К.; Будапешт, 1997.

39.Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. — М., 1992.

40. Димитров Ю. Правова держава: перспектива чи сьогод­нішній день? // Право України. — 1995. — № 5—6.

41. Дмитриев АЛ. Становление международного гуманитарного права (XIX — начало XX ст.) / НАН Украины, Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого. — К., 1998. — 199 с.

42.Днепровский А.Г.Правовые проблемы нового информаци­онного порядка. — М., 1989.

43. Дорога в майбутнє — дорога в Європу. Європейська інте­грація України. — К., 2000.

44.Европейская Социальная Хартия: Истоки, механизм дей­ствия и воплощение в жизнь / Пер. с англ. А. Мельниковой. — М., 1995.

45.Европейский Союз / Редкол.: Ю.А. Борко (отв. ред.) и др. — М., 1994.46.Єльченко В. Адаптуючись до потреб сьогодення // Політика і час. — 1995. — № 2.

47.ЕвзеровРМ. Украина: с Россией вместе или врозь? — М., 2000.

48.Ефимов Г.К. Устав ООН — инструмент мира. — М., 1986.

49.Забарно В. Європейський регіон і Східна Європа // Політика і час. — 1996. — № 8.

50.Задорожній О.В., Буткевич В.Г., Мицик В.В. Конспект лекцій з основ теорії міжнародного права. — К., 2001. 408

51.Захаров НА. Курс общего международного права. — Пг., 1917.

52.Зернецька О. Інформація: вільний обмін або взємоза-лежність / Концепції ООН в галузі інформації та комунікації // Політика і час. — 1995. — № 6.

53.Кандель П.Е. Расширение ЕС и НАТО и его последствия для Восточной Европы // Вестн. Моск. ун-та. — 1996. — № 4.

54.Кирташкин В А. Международная безопасность и права че­ловека. — М., 1988.

55.Карташкин В А. Права человека в международном и вну­тригосударственном праве. — М.: Ин-т государства и права РАН, 1995.

56. Кальсховен Ф. Ограничение методов и средств ведения вой­ны. — М., 1994.

57.КашкинС.Ю. Основы права Европейского Союза. — М., 1997.

58.Кириленко В.П. Экология океана и международное право.— СПб., 1994.

59.Козій Є.В. 50-річчя Загальної декларації прав людини і си­стема міжнародного захисту прав людини // Адвокат. — 1998.— №4.

60.Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи. — К., 2001.

61.Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: за­снування і етапи становлення. — К., 2001.

62.Крылов Н.Б. Правотворческая деятельность международных организаций. — М., 1988.

63.Крылова И.С. Европейский парламент. — М., 1987.

64.Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельно­сти в международном частном праве. — М., 1988.

65.Курс международного права: В 7 т. — М., 1989—1993.66.Кучер Б.И. Международный экономический порядок. — К., 1988.

67.Лазарев М.И. Международное право о международных дол­гах. — М., 1988.

68.Лазарев С А. Международный арбитраж. — М., 1991.

69.ЛукашукИ.И. Источники международного права. К., 1966.

70.Макаров АД. Международное транспортное право: Теоре­тические аспекты. — СПб., 1995.

71.Манийчук Ю.В. Последствия международного правонару­шения. — К., 1987.

72.Манов Б.Г. ООН и содействие осуществлению соглашений о правах человека. — М., 1986.

73.МартыненкоА.П. Права народов в современном мире. — К., 1993.

74.Матвеев ЮТ. Международная охрана авторских прав. — М., 1987.

75.Международная борьба с терроризмом (правовые аспекты). — М., 1988.76.Тодоров ІЛ. Міжнародне публічне право. Міжнародне при­ватне право: Метод. Вказівки, плани семінарських занять та контрольні завдання. — Донецьк, 2001.

77.Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980— 2000 роки / Наук. кер. Л.Ф. Гайдуков. — К., 2001.

78.Международное атомное право. — М., 1987.

79.Международное космическое право. — М., 1985.

80.Международное воздушное и космическое право. — М., 1992.

81.Международное морское право. — М., 1988.

82.Международное частное право. — К., 1985.

83.Международное частное право: Современные проблемы / Отв. ред. М.М. Богуславский. — М.: Право, 1994.

84.Международное уголовное право / Отв. ред. В.Н. Кудряв­цев. — М.: Наука, 1995.

85.Международные организации системы ООН. — М., 1990.

86.Міжнародна Хартія прав людини. — К., 1991.

87.Міжурядові регіональні організації. — К., 2001.

88.Мировой океан и международное право: Защита и сохране­ние морской среды / Отв. ред. А.П. Мовчан, А. Ян кон. М : Наука, 1990.

89.Моисеев Е.Г. Правовой статус Содружества Независимых Государств. — М.: Юристъ, 1995.

90.Морозов Г.И. ООН на рубеже веков (к 50-летию ООН) // Моск. журн. междунар. права. — 1995. — № 1.

91.МоцикО. Гарантія незворотності. Формування договірно-правової бази України // Політика і час. — 1995. — № 5—6.

92.Мулинен Ф. Право войны: Руководство для вооруженных сил. — М.: Междунар. ком. Красного Креста, 1993.

93.Мухин ВА. Международные торговые контракты. — Л., 1986.

94.Науковий вісник дипломатичної академії. — Вип. 5: Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років не­залежності. — К., 2001.

95.Науковий вісник дипломатичної академії. — Вип. 4: Євро­па: поступ у XXI століття (Історія, сучаний стан, перспекти­ви). — К., 2000.

96.Нейкова Л.И. Иностранное инвестирование экономики Украины: теория и практика / НАН Украины, Совет по изуче­нию производительных сил Украины. — О.: ОКФА, 1996. — 208 с.

97.Немчинов І. Україна і Росія напередодні XXI століття: союз чи співіснування // Нова політика. — 1996. — № 4.

98.Нераспространение ядерного оружия. Сб. документов / Сост. И.А. Ахтамзян. — М.: Междунар. отношения, 1993.99.Никитин А.Ф. Права человека: Хрестоматия по курсу. — М., 1993.

100.НикольсонГ. Дипломатия. — К., 2001.

101.Овсій І.О. Зовнішня політика України. Від давніх часів до 1944 року. — К., 1999.

102.Опришко В. Для чого Україні Рада Європи? // Право України. — 1997. — №6.

103.Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. — К., 1995.

104.Организация Объединенных Наций: Краткий справ. — М., 1985.

105..Организация Объединенных Наций. Основные факты. — М., 2000.

106.Основные сведения об Организации Объединенных На­ций. — М., 1991.107.Петров Р.О., ОпейдаЗМ., Федорчук Д.Е., Вакуленко А.О. Вступ до права Європейського Союзу. — Донецьк, 2001.

108.Петровский Г. Международное право и новая Организация Объединенных Наций // Моск. журн. междунар. права. — 1994. — № 4.

109.Пикте Ж., Ндам Нгойя А., Адаши С. Международное гума­нитарное право. — М.: Ин-т проблем гуманизма и милосердия, 1993.

110.Пикте Ж. Развитие и принципы международного гумани­тарного права. — М.: МП "Паллада", 1993.

111.Пирогов А.В. Межгосударственные экономические отноше­ния: принцип суверенного равенства. — К., 1987.

112.Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. — М., 1998.

113.Право и внешняя торговля. — М., 1987.

114.Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські порівняльні студії. — Ч. 1. — Т., 2001.

115.Примаков Е. Многополярный мир и ООН // Междунар. жизнь. — 1997. — № 10.

116.Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. — К., 1992.117.Романов А. Геостратегия: Россия и мир в XXI веке. — М., 2000.

118.Россия — Украина — Вышеградская группа: партнерство или соперничество? // Мировая экономика и междунар. отно­шения. — 1997. — № 10.119.РуденкоГ.М. Україна дипломатична. — К., 1999.

120.Сандаровский К.К. Право внешних сношений. — К., 1986.

121.Словарь международного права. — М., 1986.

122.Словарь прав человека и народов / Отв. ред. Р.А. Тузмуха-медов, В.И. Кузнецов. — М.: Междунар. отношения, 1993.

123.Субботин В.Н., Тодоров ИЛ., Фиолевский Д.П. История го­сударства и права Украины. Курс лекций. — Донецк: ДИЭХП, 2001.

124.Тодоров І.Я. Навчально-методичний посібник з дисципліни "Конституційне право зарубіжних країн". — Донецьк: ДШ, 2003.

125.Тодоров І.Я. Євроатлантична спрямованість в передвибор­чих платформах партій та блоків на виборах до Верховної Ради 2002 року // Донецький Вісник Наукового товариства ім. Шев­ченка. Філософія, історія, мова та література. — Т. 4. — Донецьк, 2003.

126.Тодоров І.Я. Європейське покликання України в контексті нового розширення ЄС та НАТО — до видання історичного факультету ДонНУ // Історичні і політологічні дослідження: Видання Донецького національного університету, історичний факультет. — 2003 — № 3—4 (15—16).

127.Топорнин Б.Н. Европейские сообщества: право и институ­ты. — М., 1992.

128.Трофимов В.Н. Воєнная и экологическая безопасность. Меж­дународное право и сила. — М.: Прометей, 1991.

129.Україна в світовому економічному просторі / ТЛсгаіпе іп іЬе ДУогісі Есопотіс 8расе: Матеріали другого конгресу Міжнар. укр. екон. асоціації / М. Герасимчук, Ю. Чучман (відп. ред.); НАН України, Ін-т економіки. — К., 1996.130.Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права. — М., 1988.

131.Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государства и их собственности. — М.: Наука, 1993.

132.Фабрициус Ф. Права человека и Европейская политика: Политико-правовое положение трудящихся в Европейском со­обществе. — М.: Изд-во МГУ, 1995.

133.Федоров В.Н. ООН и проблемы войны и мира. — М., 1988.

134.Фельтхем Р.Дж. Настольная книга дипломата. — Минск, 2000.

135.Фуркало В.В. Международно-правовая защита гражданско­го населения в условиях вооруженных конфликтов. — К., 1986.

136.Харченко І., Султанюк П. Повернення в Європу: поміж метою і дійсністю // Політика і час. — 1997. — № 5—6.

137.Хачатурян А.Г'. Унификация коллизионных форм в меж­дународном частном праве. — К., 1993.

138.Цыганков ПЛ. Международные отношения. — М.: Новая шк., 1996.

139.Черниченко СВ. Международное право. Современные тео­ретические проблемы. — М., 1993.

140.Шаллан Ф. Морське піратство у міжнародному праві та національному законодавстві України // Право України. — 1998. — № 3.

141.Шатров В.П. Международное экономическое право. — М., 1990.

142.Шемшученко Ю.С. Європейське право: теорія і практика //Адвокат. — 1998. — № 4.

143.ШепелъА. Застереження до міжнародних договорів (прак­тика України) // Право України. — 1997. — № 7—8.

144.Щетинин В Д. Экономическая дипломатия. — М.: Между-нар. отношения, 2001.

145.Энтин МЛ. Международные гарантии прав человека: прак­тика Совета Европы. — М.: Междунар. отношения, 1992.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка