[]Скачати 176.62 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір176.62 Kb.

Constructivism as it is

(A sort of preface)
Construction

1) the act or manner of constructing;

2) a thing that is constructed;

3) a meaning, an interpretation, an explanation;

4) the grammatical arrangement of words in a sentence (how they are used with others in sentence);to construe

 1. show the grammatical construction of a sentence;

2) to translate, show or explain the meaning of (words and actions);

3)be capable of being construedThis sentence does not construe i.e. its ungrammatical.

Constructivism is a theory of learning which posits that students learn by actively constructing their own knowledge. Concepts cannot simply be transferred from teachers to students – they have to be conceived. Learning is a process of active construction does not involve passive acquisition. Under constructivist theory learners would use available building blocks to construct knowledge. Constructivism is backgrounded by cognitive and social subvariants which are not mutually exclusive, they underpinned the theory in question. Cognition and cultural influences are entwined and involved in the process of learning. Constructivism rethinks education practice. Communication activities and ideas change welcome dialogues, role-plays, games, debates, true-false questions, short answers and discussions. Thus, students need to reflect on what they are learning. Knowledge becomes part of the learner, and the learner emerges empowered. Learner-centered support, task-based curriculum encourage knowledge construction. Spontaneous interactions on students’ part are attempted in class. The constructivist approach facilitates language learning and translation procedures into that. Students are encouraged freely to experiments. Interaction of a teacher- learner and learner-learner serve a variety of functions: cooperation in performing the task, exchange of ideas, feedback, clarification and evaluation.

There are great benefits of using translation for assessing reading comprehension. Translation offers many opportunities to emphasize details and main ideas of a translated text, which improves comprehension of the original text (language style and pragmatics are of no exception either).

Thus, by constructivism students have opportunity for individual choice, autonomy, multiple pathways, and expansion of topic and background information.
Конструктивізм у перекладі
Переклад як процес та результат креативної діяльності є предметом вивчення різних студій. Переклад вивчається у циклах гуманітарних тa негуманітарних дисциплін, експлікується дією лінгвальних та екстралінгвальних чинників, виступає міжмовним актом комунікації у формах тлумачення, інтенцій, впливу на читача / співбесідника іншої культури. Вторинні тексти (тексти-транслятори) є комунікативно рівноцінними текстам оригіналу, субститутами останніх. Переклад, що належить до сфери функціональної лінгвістики, уможливлюється наявністю спільних картин світу у носіїв різних культур, універсального набору семантем. До парадигми одиниць перекладу тяжіють тексти, їх блоки з референтами, що свідчить про боротьбу дискурсів корелюючиx культур. Для контраcтивного аналізу текстів базовим є розпізнання концептуалізації та категоризації у первинному та вторинному текстах. Як метазнак концепт асоціює з узагальненими поняттями про світ, акумулює знання про фрагменти дійсності, в основному пов‘язаний з вербальним кодом, віддзеркалює здобутки культури, вміщає ціннісний, образний компоненти, інформацію про нереальні світи, метафоричні знання, конотації, має індивідуальні відмінності у людській свідомості. Категоризація як акт найменування уможливлює осмислення та омовлення зазначених концептів. Концепт як логічна структура має внутрішню організацію релевантну до базових смислів та когнітивних зон. Так, концепт Природа охоплює живу природу (люди, тварини, птахи, риба) та неживу (сонце, земля, вітер, сніг). Когнітивні зони охоплюють, наприклад, процес олюднення неживої природи, її персоніфікацію. Так, дерева наділяються душею, антропометричними рисами.

Процес концептуальної категоризації (багатовекторний і трансцендентальний) імплікує отримання відтворення, переробку, збереження інформації у руслі відповідних семіотичних систем. Традиційним є бінарне конструктування концептів у мовній картині світу. Пор.: життя / смерть, розумний / дурний, добрий /поганий, здоровий /хворий, веселий /сумний, радість /горе, тощо. Концепт як базове поняття когнітивної лінгвістики має мовну складову. Ядром польової структури концепту є його однойменна лексема, маргінальні або периферійні номінації асоціюють із суб‘єктивним досвідом, прагматичними інтенціями та конотаціями. Концепти позначаються словами, словосполученнями та текстами. Тексти – це не тільки об‘єкти для читання, але й джерела для осмислення та розуміння інформації. Розуміння текстів має особистісний характер, що імплікує процес осмислення вихідних текстів та їх транспозицію в інші вторинні форми: переказ, переклад, компресію, анотацію, реферат, резюме. Для адекватного розуміння тексту читач установлює зв‘язки між його блоками та смислами, ідентифікує його базові функції (інформативну, регулятивну) та факультативні (естетичну, пізнавальну, кумулятивну тощо). Спільність глибинних структур текстів оригіналу та перекладу є надійною базою перекладацького процесу.


Зробіть контрастивний аналіз таких лимериків у мові оригіналу (МО) та перекладу (МП). Зверніть увагу на вербалізацію концепту „крику” у корелюючих мовах:

Ключові слова: концепт (глобальна ментальна одиниця), вербалізація (омовлення) концепту, контрактивний аналіз, реакція рецепторів перекладу, абсурдні ситуації, конденсація думки та образу, модель світу в поетичному просторі, національна специфіка концепту, концептуальний переклад, що охоплює понятійні та ментальні репрезентації, мовні засоби реалізації концепту, семантичні процеси дивергенції та конвергенції, аналіз поверхневих та глибинних структур поетичних текстів, прагматична адаптація текстів


There was a Young Lady of Russia,

Who screamed so that no one could hush her;

Her screams were extreme,

No one heard such a scream,

As was screamed by that lady of Russia (Эдвард Лир).
1 Есть старая дама из Кракова:

орет от пожатия всякого,

орет наперед

и все время орет, –

но орет не всегда одинаково (В.Набоков).
2 Вот вам некая Мисс из России.

Визг ее был ужасен по силе

И разил, как кинжал,

Так никто не визжал,

Как визжала та Мисс из России (Е.Клюев).
3 Безутешная мисс из Манилы

Непрестанно рыдала и выла.

Кто услышал впервой

Тот немыслимый вой,

Чуть живой убегал из Манилы (М.Фрейдкин).
4 Дико воет девица из Скопле.

Чтоб унять этот вой, эти вопли,

Что ни делал народ –

Все белугой ревет,

Завывает девица из Скопле! (Борис Архипцев).
5 Жил мальчик вблизи Фермопил,

Который так громко вопил,

Что глохли все тетки,

И дохли селедки,

И сыпалась пыль со стропил (Григорий Кружков).
6 Юная дева одна из России

Вдруг оглушительно заголосила;

В дальних краях, где они прозвучали,

Воплей, подобных таким, не слыхали,

Что издавала гражданка России (Юрий Сабанцев).
7 Голосила девица в России

так, что прямо святых выносили:

Слушать не было сил,

Сроду не голосил

Так никто, как девица в России (Борис Архипцев).

Тести з перекладу

Tests in Translation

1 What translation operation works here? (addition, omission, modulation).

• It was Friday and soon they'd go out and get a drink (I. Braine). -Була п'ятниця, день отримання зарплати, і незабаром ці люди вийдуть на вулиці і почнуть пиячити.

• For dessert you got Brown Betty which nobody ate (Salinger). - Ha десерт принесли пудинг "Рижу Бетті", який ніхто не захотів їсти.

• There were pills all over the place and everything smelled like Vicks Nose Drops (Salinger).- I тут і там були краплі від нежитю.

• Manson slung his bag up and climbed into a battered gig behind a tall, angular black horse (Cronin) - Менсон поставив свою валізу і вліз у розхитаний віз, у який був запряжений величезний, кістлявий кінь.

2 Speak on the efficiency of a translator using these units:

• SL knowledge

• TL knowledge

• Contrastive knowledge

• Text-type knowledge

• Genre knowledge

• Bilinguist

• Specialist

• Diplomat

3 Enlarge the list of "false friends" units. Comment on this phenomenon in terms of translation.

Magazine "журнал", decade "десятиріччя", conductor "диригент", "провідник", replica "копія", data "дані", decoration "нагорода", matrass "колба", spectre "привід", prospect "перспектива", challenge "завдання", habitant "мешканець", philosophy "принцип", complexion ''колір", lunatic "божевільний", accurate "точний", aspirant "претендент", pattern "закономірність", routine "регулярний", marginal "нерентабельний".
4 Identify cases of transcription, transliteration, generalization and concretization in terms of translation.

The British people are still profoundly divided on the issue of pointing Europe. – "У англійців досі існують глибокі розбіжності щодо вступу Англії у Спільний ринок".

The temperature was an easy 50 . – "Було нестерпно гаряче".

Firth of Clyde - "Ферт ов Клайд (затока)".

Beatles- "Бітлз".

I packed two Gladstones. – "Я спакував дві валізи".5 How are phraseological units translated (by separate words,

phrases, sayings..)?

We made a good time of - ми швидко добралися;

to put one's nose in - втручатися;

wind in the head - зазнайство;

to see eye to eye with - погодитися з ким-небудь;

to lead by the nose - підкоряти собі;

to stretch one's legs - прогулятися;

to stew in one's own juice - розплутувати;

to put salt on smb's tail - насолити;

under one's hand - власноручно;

to run smb to earth - знайти когось;

to hang one's head - похнюпитися.


6 Make a succession of translation processes which are listed here at random:

• select words;

• to encode the message;

• to receive signals;

• to recognize the message;

• to decode the message;

• to retrieve the message;

• to comprehend the message;

• to transmit the ST into the TT;

• to transmit the ST into the TT.

Can you mention some other translation processes?

7 Trace losses and increments in the following sentence.

The student is reading a book.

Студент читає книжку.

Identify the analytical and synthetical forms in these correlated sentences.

Enlarge on the cases of different level equivalence (L1:: L2; Str1::Str2; M1 :: M2).

Cf.:


1) дом :: дім

сыр :: сир


S1M1 = S2M2

2)complexion::

комплекція

fraction ::

фракція


S1 = S2;

M1 ≠ M2
3)book ::

книжка


note-book

зошит


S1 ≠ S2;

M1 = M2
4)I wonder –

цікаво


I say

послухай


S1M1 ≠ S2M2

8 Pick out the dominant word for listed ones:

complete; literal;

incomplete; unbounded;

full; interlinear;

partial; adequate;

translation; accurate;

untranslated parts; equivalent;

restricted; rigorous;

free; strict. word-for-word;

9 How are the following units translated?

- a dancing teacher;

- drawing children;

-a reading teacher;

Cf.: John is a proud owner of a new car. – Джон має нову машину, якою він дуже пишається.

10 Identify the equivalent types (denotational, situational, communicative, descriptive):

Ukraine gained its independence in 1991.

Україна отримала незалежність у 1991 p.

Не was standing with arms crossed.

Він стояв, схрестивши руки на грудях.

You are not serious.

Ви не жартуєте?

Не answered the door.

Він відчинив двері.

A rolling stone gathers no moss.

Кому на місці не сидиться, той добра не наживе.

Maybe there is some chemistry between us that doesn't mix.

Буває, що люди не сходяться характерами.

11 How can one render the message of unserious nature?

The way to fight a woman is with your hat. Grab it and run away (Banymore).

When a man acts he is a puppet. When he describes he is a poet (Wilde).

In two words: im possible (Goldwyn).

They gave me it for an unbirthday present (Carrol).

12 Identity complete partial equivalents and translation loans.

• The game is not worth the candles.

Гра не варта свічок.

• The sword of Damocles.

Дамоклів меч.

• To turn back the clocks

Повернути назад історію.

• To mind one's P's and Q's.

Бути обережним.

13 What units refer to legal documents or newspaper:

-headlines, highlights;

-advertisements;

-specific lexics;

-slang, allusions, neologisms;

-accepted norms;

-to be restricted in the choice of words and structures;

-differences in terminology;

-definitions;

-the formal register (style)?14 Enlarge on the terms:

-source language (SL);

-target language (TL);

-source text (ST);

-target text (TT);

-exact/ accurate translation;

-viva voci translation;

-literary translation;

-literal translation.
15 Situational equivalents are differently worded, aren't they?


Хто його питає?

До себе!


Покрашено.

Він зійшов на берег у вівторок.

Петро стиснув зуби.


Who shall I say calling?

Pull!


Wet paint.

He left the ship on Thursday.

Peter's face muscles tightened.16 Identify equivalents in:

Freedom-ride – "похід за свободу"; America-Firstar – "ура-патріотизм"; Fragile – "Увага, скло!"; No parking – "стоянка заборонена"; Wet paint – "покрашено"; instant coffee – "розчинна кава"; to swallow the bait – "пійматись на гачок"; Keep off the grass – "по траві не ходити"; that's a pretty thing to say! – "соромно, як тобі не соромно!"17 Interlinear translation is...

-a conventional term;

-faithful rendering of sense/ form;

-various transformations are available.18 What is a word-for-word translation:

-consecutive;

-verbal;

-oral;


-out of text meanings;

-retained word-order.

Cf.: -I read many books last year.  Я прочитав багато книжок минулого року;

-Aegean stables  авгієві стайні.


19 Does a literary translation work here:

-deals with literary texts (fiction, poetry);

-conveys a certain amount of ideas;

-renders emotive effect;

-calls for a specific translating strategy and technique;

-the technical terms;

-a sufficient understanding of the subject matter?

20 Do you agree that discrepancy between the transmitted and received messages should not work, but forms differ?

Cf.: He is a hearty eater → Він любить поїсти.

It was so dark I couldn't see her → У темряві я не міг її бачити.

That was a long time ago. It seemed like 50 years ago. → Це було давно - здавалось, що пройшло вже років 50.

І am a sound sleeper. → Я міцно сплю.
21 Enlarge on the terms:

-adequate translation;

-consecutive translation;

-descriptive translation;

-synchronous translation;

-rough translation;

-transliteration;

-sight translation.

22 Antonymic translation is...

-affirmative in form structure;

- negative in form;

-ST ::TT.

Cf.:- take you time - не поспішай;

-keep your head - не падай духом.


23 Descriptive translation is...

-the shift of levels in TT;

-explicit structures differ;

-the meaning stays

Cf.: -come what may - що буде, то буде;

-mad as a hatter - зовсім божевільний.


24 Verbal translation works at the morphemic level, doesn't it?

Cf.: fearful - страшний,

fearless - безстрашний.
25 What is a written translation? Choose for your answer units from the list:

-a ST is in a written form as a TT;

-dictation of "at sight" translation of a written text to the typist

-translation of TL in a written form to the short-hand writer;

-special form of speech.

26 What is an oral translation? Choose for your answer units from the list:

-interpretation;

-an oral ST is rendered into an oral message in TL;

-"at sight" translation (written → oral);

-vive voci;

-momentary;

-continuous;

-one-time act;

-consecutive;

-simultaneous;

-various systems for notations.
27 Some people advise to use a literal translation of the words similar in structure. Enlarge on this list. Give your comments

Cf.: Administrator – адміністратор;

director - директор.
28 Describe the concept of translation using the following units:


-dynamic;

-transfer operation;

-verbalization;

-unobservable mental process;

-translation models of situation and meaning;

-extralinguistic factors;-breakthrough to the situation;

-description in the target language;

-transformation of ST into TT;

-analysis of ST;

-synthesis of TT;

-intralinguistic models.
29 Meaning loss may happen due to:

-misunderstanding of a ST;

-insufficiency of translator;

-a linguistic gap;

-an intercultural lacuna;

-language idiosyncrasies.30 Comment on the following statement

Relations between two languages can generally be regarded as two-dimensional, though not always symmetrical. Translation can be defined as the replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL).31 How does polysemy work? Is the context beneficial factor here?

READER - one who reads; one who spends much time in reading; a person appointed to read parts of the service in church; one who reads manuscripts and decides whether they are worth publishing (a publisher's reader); a lecturer in certain universities ranking below a professor but above an ordering lecturer, as Reader in English; a book containing selections from different authors for use by students of a language; any text-book for reading in class;

TO TELL- to express, to explain, to make known, to utter, to relate (to tell the truth). I don't tell them. I can't tell them;

to judge - to order. I told him to wait;

to tell the time – to read the face of a clock;

it’s impossible to know– there is no telling what may happen;

to pray – to tell one's beads;

continued – all told;

to have an effect – the hard work is telling on his heart;

to give an account – to tell of bygone days.
Synonyms: to talk, to say, to utter, to speak, to mouth, to put in a word, to communicate, to verbalize, to mutter, to grumble.
32 Which word is odd here?

-Chair, table, snow, wall, window;

-students, English, rooms, chairs, rain;

-English, German, Spanish, Russian, arts;

-rain, snow, wind, thunder, ocean;

-black, white, blue, red, water;

-ocean, sea, river, lake, sky;

-sky, heaven, river, lake sky;
33 Indicate the dominant word:

-birch, oak, aspen, tree, poplar;

-snowdrop, violet, camomile, flower, rose;

-pine, piranha, salmon, fish, sardines;

-father, mother, children, grandparents, family;

-nations, nationality, community, townsfolk, people.
34 Indicate the semantic absurdity:

Political (life, party, article, report, fish).

Student (life , story, book, film, echo). Green (tree, bush, water, envy, echo). White (paper, face, witch, silk, wind). (Oral, written, synchronous, secular, consecutive, white) translation.
35 Pick out unmatching words:

Dry, hot, wet, close, door.

Thin, thick, fat, lean, close.

Lisp, leak, whisper, grumbler, mutter.

Beer, wear, tear, rare, swear.
36 How can they be named

Him (йому) – hymn; their (їх) – there;

son (син) – sun; read (ІІ) – red;

where (де) – were lead (ІІ) – lead ?37 Are these words paradigmatic?

Good-looking - handsome, beautiful.

Hard-working – industrious, workaholic.

A sly person – smart Alect, a go-betweener.

Poor (student) – a lazy-bones, unindustrious.
Зробіть концептуальний аналіз нижченаведених казок оригіналу та перекладу. Розпізнайте спільні та відмінні риси категоризації у текстах :


Лисичнка та журавель

Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі!

Кличе лисичка журавля до себе в гості:

- Приходь, - каже, - журавлику, приходь, лебедику! Я для тебе – як для себе.

От приходить журавель на ласкаві запросини.

А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує:


- Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику!

Журавель до кашки – стукав, стукав дзьобом по тарілці – нічого не вхопить.

А лисичка як узялася до страви – лизь та лизь гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилизькала.

Вилизькала та до журавля:

- Вибачай, журавлику, - що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого.

- То спасибі ж, - мовить журавель. – Приходь, лисичко, тепер ти до мене в гості.

- А прийду, журавлику, прийду, лебедику!

На тому й розійшлися.

От уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої-то смачної страви, узяв і м‘яса, й картопельки, й бурячків – усього-всього, покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже:


 • Призволяйся, люба приятелько, не соромся!

От лисичка до глечика – голова не влазить! Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, й нюшити...Нічого не вдіє!

А журавель не чекає: все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку-помаленьку – та й поїв, що наварив. А тоді й каже:

- Оце ж, - каже, - вибачай, лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину.

Ох і розгнівалася ж лисичка! Так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться, чемною бувши.

Так-то їй журавлева гостина до смаку припала!

Та від того часу й не приятелює з журавлями.Fox and Crane

Once upon a time there lived Fox and Crane. They were friends.

Once day fox invited Crane to dinner-arty:

- Come to see me, dear Crane. I will make a big dinner.

When he came to Fox’s hut , she gave him a plate with some porridge and asked:

- Help yourself, my dear Crane. Don’t you like it?

Crane wanted to taste the porridge, but he couldn’t do that because of his long beak.

While Crane was trying to pick something from his plate, Fox licked all the porridge with her tongue and said:

- I am sorry, but I had not cooked anything else. That is all.

Poor hungry Crane answered: • Thank you very much, dear sister Fox. Now you should pay me a visit. I am going to have a party tomorrow, and I invite you to be my guest.

 • Next day fox, dreaming about delicious dinner, came to crane’s house. Crane put a tall narrow jug on the table and said:

 • - Help yourself, dear sister Fox. I have made a very tasty thick soup.

 • Fox tried very hard, but she could not poke her nose into the jug. Meanwhile Crane, tap—tap-tap with his long beak, ate everything from the jug.

 • - I am sorry, sister Fox. But that was all I had cooked for the party.

 • Fox got very angry. She went home hungry.

 • That served her right. A bad penny always comes back.

 • Fox and Crane are not friends any more.

Вовк та семеро козенят

Жила собі коза і було в неї семеро козенят. Одного разу коза мала піти до лісу по шовкову травичку та солодку водичку. Вона наказала козенятам міцно зачинити двері і нікому, крім неї, не відчиняти. А щоб вони знали, що прийшла мати-коза, сказала, що постукає у двері та заспіває таку пісеньку:

„Козенята мої, козенята,

Відчиніть скоріш дверцята!

Це матуся прийшла,

Молочка принесла”.

Пішла коза, а коли повернулася, заспівала свою пісню. Козенята почули, відчинили двері. Матуся їх нагодувала та й пішла знову до лісу у своїх справах.

Усе це чув вовк. Він підбіг до козиної хати і почав співати своїм хрипким голосом:

„Козенята мої, козенята,

Відчиніть скоріш дверцята!

Це матуся прийшла,

Молочка принесла”.

- Ні, це не наша матуся. В нашої матусі голос тонесень-кий та приємний. А в тебе – хрипкий та грубий. Ми не пустимо тебе до нашої хати. Іди, вовче, звідси.

Тоді вовк пішов до коваля і наказав йому зробити для нього нове горло, щоб голос його став тонесенький, як у кози. Коваль так і зробив. Вовк знову побіг до козенят. Але в той час з лісу повернулася коза. Вона постукала у двері й заспівала:

„Козенята мої, козенята,

Відчиніть скоріш дверцята!

Це матуся прийшла,

Молочка принесла”.

Козенята відімкнули двері своїй матері і розповіли їй про вовка. Коза нагодувала діточок і, збираючись знов до лісу, наказала їм, як і раніше, нікому двері не відмикати.

Не встигла ще коза дійти до лісу, а вовк уже тут як тут. Він легенько постукав у двері і заспівав тоненьким голоском:

„Козенята мої, козенята,

Відчиніть скоріш дверцята!

Це матуся прийшла,

Молочка принесла”.

Козенята відчинили, вовк ускочив у хату та й поковтав усіх козенят. Лишилось тільки одне козенятко, що встигло сховатись у печі.

Повернулася коза. Кликала, кликала діточок. Ніхто не відповідає. Торкнула вона двері, а вони не замкнені. Зайшла коза до своєї хати – нема козенят. Почала вона їх шукати, зазирнула у піч і знайшла тільки одне козенят-ко. Довідалась, яка доля спіткала її діточок, та як запла-че:

„Козенята, мої діти!

Як без вас я буду жити?

Вовк мій голос підробив,

Діточок малих поїв!”

Почув її вовк, зайшов у хату та каже:

- Чого це ти, кумо, так про мене думаєш? Я не їв твоїх козенят. Не плач, кумо. Ходімо краще на прогулянку до лісу.

Пішли вони та незабаром побачили у лісі велику яму, на дні якої палало вогнище.

Коза вовку й каже:

- Давай, куме, подивимося, хто з нас краще стрибає.

Вовк погодився.

Коза перестрибнула яму, а вовку заважало важке пузо. Стрибнув він та й упав у самісіньке вогнище. Тріснуло у вовка пузо, і з нього повискакували козенята – живі та веселі.


The Wolf and the Little Kids

Once upon a time there lived a goat and her kids. Off the goat would go to the woods to eat of the silken grass and to drink of the cool, sweet water , and the kids would lock the door of the hut behind her and never so much as show their noses outside.

When she came back, the mother goat would knock at the door and sing out:

“My kiddies own, my children dear,

Open the door, for your mother is here!

She has brought you some milk

which is rich and sweet,

It runs from her udders down to her feet;

From her udders it runs without a sound

And trickles softly over the ground.”

The kids would open the door and let in their mother, the mother would feed them and go off to the woods again, and they would lock the door behind her, just as they had before.

Now the wolf heard the mother goat call to her kids, and one day, when she had gone off to the woods, he ran to the hut and cried in his thick voice:

“ My kiddies own,

My children dear,

Open the door

And never you fear.

Your mother has come,

She has brought you some milk,

It runs from her udders

Like a ribbon of silk!”

And the kids called back:

“We hear you, whoever you are, but that isn’t our mother’s voice! Mother’s voice is thin and the words she says are different.”

What was the wolf to do?

He went to a smithy and asked the blacksmith to forge him a new throat, and the wolf ran to the goat’s hut and hid behind a bush.

By and by the mother goat came home from the woods. She knocked at the door and called to her kids:

“My kiddies own, my children dear,

Open the door, for your mother is here!

She has brought you some milk

which is rich and sweet,

It runs from her udders down to her feet;

From her udders it runs without a sound

And trickles softly over the ground.”

The kids opened the door for their mother and began telling her about the wolf and how he had wanted to eat them up.

The mother goat fed the kids and then she said very sternly indeed:

“Remember, children, if anyone comes and talks to you, listen carefully, and unless his voice is as thin as mine and he says the very same words that I do, do not let him in.”

No sooner had the mother goat left than the wolf came running. He knocked at the door of the hut and called out in the thinnest of voices:

“My kiddies own, my children dear,

Open the door, for your mother is here!

She has brought you some milk

which is rich and sweet,

It runs from her udders down to her feet;

From her udders it runs without a sound

And trickles softly over the ground.”

The kids opened the door, and the wolf rushed in and gobbled them all up, save for one little kid who had hidden himself in the stove.

By and by the mother goat came home, but call shout as she would, no one answered her. She looked, and seeing that glanced into the stove and found one little kid there.

Great was the mother goat’s grief when she heard of her children’s fate. Down she dropped on the bench and began weeping and sobbing bitterly, saying over and over:

“O my children dear, o my kiddies own,

Why did I ever leave you alone?

For the wicked wolf you opened the door,

Never, I fear, will I see you more!”

The wolf head her. He came into the hut and said:

“Why do you make me out to be such a villain, Mistress Goat? It was not I who ate your kids. Do not grieve, but come for a walk in the woods with me instead.”

They went to the woods and soon came upon a hole with a fire burning in it.

Said the mother goat to the wolf:

“Come, wolf, let us see which of us can jump over the hole.”

And she made a great leap and went straight across. The wolf jumped after her but tripped and fell into the fire. His belly burst open from the heat, and out the kids hoped, safe and sound, and ran straight to their mother! And they lived happily ever after.

В.Радчук: „Чи давно це було, – порівнюючи різні переклади одного твору, ми тільки й цікавились тим, який з них кращий, який гірший? Шукали єдино правильне – найкраще тлумачення, щоб ним і задовольнитися. А воно нас часто-густо все одно не вдовольняло, бо не давало того простору для думки, що його сам по собі не міг дати навіть першотвір, - забезпечувала цей простір лише розгортка першотвору у низку прочитань – силове поле варіантів, динаміка стереоскопічної множини.”
Розпізнайте у нижченаведене перекладах процеси деталізації, узагальнення, модуляції та нейтралізації:

М.Лермонтов

ПАРУС

Белеет парус одинокийВ тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..
Играют волны – ветер свищет,

И мачта гнется и скрипит…

Увы, - он счастия не ищет

И не от счастия бежит!


Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

М.Старицький ВІТРИЛО
Вітрило мріє сиротливе

В блакитнім моря тумані,

Чого шука воно в чужині,

Що кида в рідній стороні?


Гуляє вітер, хвиля грає,

І щогла гнеться і рипить...

Воно ж недолі, бач, шукає

І не від долечки біжить!


Під ним, як небо, сині хвилі,

Над ним же промінь золотий...

Воно ж шукає бурь, бунтливе,

Буцім-то в бурі є покій?!


М.Чернявський

ПАРУС


Біліє парус в самотині

На морі синьому у млі...

Чого шука він на чужині?

Що в рідній кинув він землі?


Хлюпочуть хвилі, вітер грає,

І щогла гнеться і скрипить...

Але не щастя він шукає

І не від щастя він біжить!


Під ним вода ясніш блакиті,

Над ним світ сонця золотий;

А він, звитяжець, бурю стріти

Жада, мов спокій є у їй!Cписок літератури


 1. Карабан В., Мейс Д. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову // Посібник-довідник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 606 с.

 2. Радчук В.Д. Перекладацька проба / Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки, 2004. - №4(63). – С.149-154.

 3. Оликова М.А. Особенности перевода лимериков // Вісник СумДУ. Серія Філологічні науки. – Суми -2004 - №4(63), С.97-102.

 4. Швачко С.О. Навчити вчитися: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, – 2005. – 183 с.

 5. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S.Hornby, E.V.Gatenby, H.Wakefield – London, Oxford University Press, 1958. – P.226
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка