[]Сторінка40/40
Дата конвертації11.05.2018
Розмір9.42 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

т


Тектоніка — конструктивна особливість будівлі, що виявляється у співвідношенні її частин, пропорціях тощо.

Теологія (гр. — бог і слово) — богослов’я, наукоподібний теоретичний виклад пе- вних релігійних поглядів.

Теоцентризм — філософський принцип, згідно з яким Бог є центром Всесвіту і найвищою метою всіх подій, що відбуваються в світі.

Типізація — художнє узагальнення певних життєвих явищ; одна з особливостей творчого методу літератури і мистецтва.

Тиранія — 1) одноосібне правління, що встановлюється внаслідок насильного за- хоплення влади; 2) панування за допомогою жорстоких засобів.

Тоталітаризм (фр. totalite — сукупність, повнота, від лат. totus — увесь, цілий) — форма державного правління, що характеризується повним (тотальним) конт- ролем держави над усіма сферами життя суспільства, ліквідацією демократи- чних свобод.

Трансепт (лат. — огорожа) — поперечний неф або кілька нефів, що перетинають під прямим кутом головні поздовжні нефи культової будівлі.

Тригліф — елемент фриза в доричному архітектурному ордері у вигляді прямоку- тної плити з вертикальними рівчачками-прорізами. Т. на фризі чергується з метопами.

Тріумфальна арка — монумент (брама з одним або трьома арковими отворами) на честь визначної події, прикрашений скульптурами, рельєфами та пам’ятними написами.

у


Універсалії (від лат. — загальний) — філософський термін, який вживали для по- значення загальних понять.

ф


Фасад (франц. fasade — обличчя) — зовнішній бік будинку або споруди.

Фовізм (фр. fauves — дикий) — один з напрямів модернізму, для якого властиві поєднання яскравих, «агресивних» кольорів, декоративність, пластичні дефо- рмації предметів.

Форум — у містах Стародавнього Риму площа, на якій відбувалися народні збори, влаштовувалися торги і здійснювався суд.

Фреска (італ. fresco — свіжий) — живописний твір, виконаний водяними фарбами на свіжій вогкій штукатурці.

Фриз — 1) середня горизонтальна частина антаблемента; 2) декоративна смуга, що обрамляє площину підлоги, верх стіни тощо.

357

Футуризм (лат. futurum — майбутнє) — авангардистський напрям у літературі і мистецтві, представники якого намагалися створити мистецтво майбутнього, відкидали класичну художню спадщину, насаджували ідеї фантастики, урба- нізму, крайнього формалізму.

х


Хепенінг (англ. happening — подія, випадок) — напрям у модерністському мис- тецтві, що виник у кінці 50-х рр. XX ст. у США. В основі хепенінгу — ви- конання художником якоїсь незапланованої дії перед публікою та за її уча- стю.

Хори — у ранньохристиянських церквах місце перед вівтарем, передбачене для півчих і відділене огорожею від решти приміщень церкви. Пізніше в західно- європейських країнах хорами стала називатися вся східна (вівтарна) частина церковного будинку. Xорами називається також балкон або галерея всередині великої парадної зали.

ц


Цоколь — нижня частина зовнішньої стіни будівлі, яка розміщена безпосередньо на фундаменті і трохи виступає.

ч


Чінквеченто (італ. cinquecento, букв. — п’ятсот) — італійська назва XVI ст., пері- оду розквіту культури Високого та Пізнього Відродження і поширення мань- єризму.


ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
МОДУЛЬ 1

а) морфологічну, релігійну; б) матеріальну, духовну;

в) міфологічну, наукову;

г) рабовласницьку, феодальну.

Культура поділяється на:

а) М. Вебером; б) Л. Уайтом;

в) Г. Спенсером; г) Г. Гегелем.

Термін «культурологія» вперше використано:

а) О. Шпенглер; б) Г. Гегель;

в) Е. Тейлор; г) Г. Гессе; г) А. Тойнбі.

Поняття культури та цивілізації ототожнював:
а) система життєвих орієнтацій суб’єкта, що реалізується у засобах та результатах його діяльності;

б) синонім поняття «цивілізація»;

в) рівень матеріально-технічного розвитку суспільства; г) історичний етап розвитку суспільства;

г) уміння людини правильно поводити себе у товаристві.Культура — це:

а) у творах римського оратора Цицерона; б) у творах Конфуція;

в) у творах французьких просвітників; г) у творах К. Маркса й Ф. Енгельса; г) у творах Т. Шевченка.

6. Культура виконує такі функції:

а) естетичну, розважальну, гуманістичну;

б) людинотворчу, інформативну, регулятивну; в) загальнолюдську, прогресивну, радикальну; г) революційну, соціалістичну, комуністичну; г) державотворчу, громадсько-політичну.

Де вперше зустрічається термін «культура»?
а) історичний аспект культури;

б) загальні закономірності розвитку культури; в) морфологічний аспект культури;

г) комунікативний аспект культури;

г) ціннісно-смисловий аспект культури.Предметом культурології є:
а) здатність людини на великі звершення,

б) здатність людини влаштувати своє життя; в) можливість змінити все на краще;

г) здатність людини показати себе кращою, ніж вона є в дійсності; г) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості.

Мистецтво — це:
а) міф — це сприйняття світу, всесвіту доісторичними людьми; б) міф — це вигадка неосвіченої, забобонної людини;

в) міф — теорія про походження людини;

г) міф — це архаїчна розповідь про богів і героїв;

г) міф — це загальна концепція про походження світу.Яке з наведених визначень поняття «міф» є правильним?
а) міфологія — цілісне поняття, яке утворилося на основі міфологічних оповідей та пе- реказів;

б) міфологія — поняття, що походить від грецького «міфос» — легенда і «логос» — слово і означає тлумачення, науку про походження природи, життя і навколишніх пред- метів;

в) міфологія — це форма світогляду;

г) міфологія — наука про світобудову в уявленні первісних людей; г) міфологія — наука про способи творення міфів.Яке визначення поняття «міфологія» є правильним?

а) нездатність людини правильно оцінити природні явища та будову Всесвіту; б) страх перед грізними силами природи;

в) символізм, що передає гіпотетичність, фантазію людської спільноти про виникнення богів, світу, про походження людини, обрядів;

г) спроба пояснити причини всього, що відбувається у світі; г) реальність сучасного для кожної людини і її часу світу.Що лежить в основі міфотворення і міфопізнання?

а) віра в існування речей з надприродними силами; б) віра в можливість подумки впливати на інших;

в) віра в існування кровного взаємозв’язку між людиною, тваринами і рослинами; г) віра в існування надприродних істот в тілі;

г) віра в таємничі природні явища.Що таке тотемізм?
а) існування трансцендентальних істот; б) наявність у речах надприродних сил;

в) існування надприродних істот у тілах (душ, духів);

г) віра і поклоніння предметам неживої природи, іконам, мощам тощо; г) у святого Духа.

Фетишизм — це віра в:
а) Стародавній Єгипет; б) Стародавня Греція; в) Стародавня Індія;

г) Стародавній Рим.Колискою світового театрального мистецтва вважається:

а) Вакханалії; б) Лепії;

в) Діонісії;

г) Дифірамби. 1. Давньоримська монументальна будівля для публічних видовищ:

а) акрополь;

б) «Кабукідза» будинок театру; в) Ківа;

г) амфітеатр.


 1. До поетів Стародавньої Греції не відносили:

а) Есхіла; б) Алкея; в) Сапфо;

г) Анакреонта.Театралізовані дійства в Стародавній Греції:

а) ліричними;

б) драматичними; в) епічними.

Софокл, Евріпід, Арістофан, Менандр відомі своїми творами:

а) байок; б) лірики;

в) епічних поем; г) драматургії.

20. Хто входив до пантеону богів єгипетської міфології?

а) Зевс, Діонісій, Гільгамеш, Ен-Ліль; б) Xаммурапі, Нерон, Калігула;

в) Посейдон, Марс, Квазімодо; г) Меркурій, Нептун, Арес;

г) Осіріс, Ізіда, Амон, Атон.«Іліада» і «Одіссея» Гомера та «Теогонія» й «Роботи і дні» Гесіода відносять до:

а) Адріанів вал;

б) Берлінська стіна;

в) Велика Китайська стіна; г) Змієві вали.22. Про єгипетські культи не розповідають:

а) «Тексти пірамід»; б) Коран;

в) «Тексти саркофагів»; г) «Книга мертвих».

21. Найдовша оборонна споруда у світі:


 1. Приміщення для масових видовищ, що будувалися у Стародавньому Римі:

а) Колізей; б) арена;

в) амфітеатр; г) акрополь. 1. Основоположником трагедійної драматургії є:

а) Гомер; б) Еврипід; в) Софокл; г) Есхіл.

 1. Найстарішим родом художньої літератури вважається;

а) епос; б) лірика; в) драма.

 1. Велика грецька література починається з творів Гомера:

а) «Іліада»;

б) «Орестея»;

в) «Одіссея»;

г) «Теогонія».

а) «Телефонія»; б) «Труди і дні»; в) «Теогонія»;

г) «Ефіопіда». 1. Назвати систему письма стародавніх єгиптян:

а) складова; б) алфавітна;

в) словесно-складова; г) ієрогліфічна. 1. Ідеал людини в культурі Стародавнього Сходу:

а) універсал; б) мислитель;

в) страстотерпець; г) раб і герой.

Гесіод написав твори:

а) у Греції; б) у Римі; в) в Єгипті;

г) у Візантії.

31. Найвидатніший скульптор класичної Греції:

а) Лісіпп Третій; б) Пракситель; в) Фідій;

г) Мірон.

30. Де народилась архаїчна скульптура?
а) досконалість пластики; б) велич людського розуму; в) силу краси;

г) мужність греків.33. Шедеврами елліністичної скульптури є твори:

а) Афродіта (Венера) Мілоська; б) Ніка Самофракійська;

в) «Лаокоон»;

г) Колос Родоський.32. Грецька скульптура виразила:

МОДУЛЬ 2


 1. Вищий навчальний заклад, що з’явився в Європі в добу Середньо- віччя:

а) консерваторія; б) ліцей;

в) інститут;

г) університет.


 1. Граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музи- ка — це:

а) ділові папери;

б) «сім вільних мистецтв»; в) навчальні заклади;

г) світські знання.
а) Йоганн Гутенберг; б) Швайпольт Фіоль; в) Франциск Скорина; г) Іван Федоров.

Український першодрукар:

а) Києво-Могилянська акдемія; б) Львівський університет;

в) Острозька академія;

г) Переяславський колегіум.


 1. Рік заснування Києво-Могилянської академії:

а) 1632;

б) 1654;


в) 1576;

г) 1701.


 1. Хто з українських гетьманів навчався в Острозькій академії?

а) Б. Xмельницький;

б) П. Конашевич-Сагайдачний; в) І. Мазепа;

г) П. Полуботок.

Назвати перший вищий навчальний заклад в Україні:


 1. Хто з названих історичних діячів був професором Києво-Могилянської академії?

а) Ф. Прокопович; б) П. Орлик;

в) І. Федоров;

г) Я. Коменський.
а) християнська свідомість;

б) матеріалістичний світогляд; в) поклоніння силам природи;

г) віра в позаземне походження людської цивілізації.

Основа середньовічного менталітету:


а) Петро, Павло, Іуда, Симон; б) Яків, Давид, Мойсей, Ісаак; в) Марк, Лука, Матфей, Іоанн;

г) Іван, Олександр, Микола, Xома.Авторами «Євангелія» є:
а) архаїчної;

б) давньосхідної; в) далекосхідної; г) античної;

г) середньовічної.

Доба Відродження — це відродження традиції:
а) І. Я. Франко;

б) Я. А. Коменський; в) Леся Українка;

г) М. В. Ломоносов; д) Поццо ди Борго.

Основоположник педагогіки як самостійної галузі знань:
а) у 1019 р.; б) у 988 р.; в) у 1917 р.

Шкільне навчання на Русі було запроваджено:

а) Володимир; б) Ігор;

в) Олег;

г) Ярослав.Великий князь київський, що запровадив шкільне навчання на Русі:
а) англійський; б) латинський; в) грецький;

г) фінікійський.Алфавіт, який покладено в основу кирилиці:
а) Кирило і Мефодій; б) Борис і Гліб;

в) Ігор та Олег;

г) Святослав і Володимир.

Назвати творців першого слов’янського алфавіту:

а) Григорій; б) Ліпій;

в) Андрій; г) Данило.

Знаменитий давньоруський живописець і золотар:
а) мозаїка; б) фреска; в) гравюра; г) офорт.

Монументальний живопис Київської Русі:


 1. Матеріал, який використовували давньоруські майстри при будівництві храмів:

а) цегла; б) плінфа;

в) бутовий камінь; г) вапняк;


а) премудрість божа; б) жіноча віра;

в) жіноче ім’я; г) світла надія.

Що означає слово «Софія»? (храм Святої Софії):
а) верхнє місто; б) нижнє місто;

в) дитячий будинок;

г) дитяча спеціальна школа.

Що таке «дитинець»?
а) Михайлівський золотоверхий монастир; б) Собор святої Софії;

в) Десятинна церква;

г) П’ятницька церква у Чернігові.

Перший кам’яний храм у Київській Русі — це:
а) оборонна;

б) промислова;

в) адміністративна; г) культова;

г) житлова.Типи архітектури, характерні для часів Київської Русі:
а) В. Жуковським; б) В. Капністом;

в) М. Довгалевським;

г) О. Мусіним-Пушкіним.

Уперше «Слово о полку Ігоревім» було надруковано у 1800 р. у Москві:
а) монументальний, станковий; б) пейзаж, натюрморт;

в) панорама, діограма; г) іконопис, мініатюра.Види живопису Київської Русі:
а) «Пісня про Роланда»; б) «Пісня про мого Сіда»;

в) «Пісня про Нібелунгів»;

г) «(аргантюа і Пантагрюель» Франсуа Рабе.

До героїчного епосу не відноситься:
а) менестрелі; б) жонглери; в) шпільмани; г) скоморохи.

Мандрівні актори в Київській Русі — це:
а) Ієронім Босх;

б) Пітер Брейгель Старший; в) Ян Ван-Ейк;

г) Караваджо, Сезанн.

Нідерландські художники епохи Відродження:


 1. Хто з названих імен уособлює найвищі досягнення італійського Відро- дження?

а) Леонардо да Вінчі, Тиціан; б) Рафаель Санті, Джорджоне; в) Мікеланджело Буонарроті; г) Ван-Дейк.
а) Ель Греко і Xусепе де Рібера;

б) Дієго Родріго Веласкес і Бортоломео Естебан Мурільйо; в) Рубенс і Рембрандт;

г) Ван Гог і Поль Гоген.

Найвидатніші представники «Золотого століття» іспанського живопису: 1. Маріїнський палац та Андріївська церква у м. Києві збудовані за проек- том:

а) В. Городецького; б) Б. Растреллі;

в) Г. Шеделя; г) О. Беретті.
 1. Етапи розвитку культури в епоху Відродження:

а) Проторенесанс (кінець XIII — початок XIV ст.); б) Раннє (середина XIV — друга половина XV ст.); в) Високе (кінець XV — початок XVI ст.);

г) Пізнє Відродження (XI — початок XVII ст.). 1. П’єси з релігійним чи історичним сюжетом, написані викладачами, зі- грані школярами, — це:

а) комедії; б) оди;

в) шкільні драми; г) трагедії. 1. «Декамерон» Боккаччо — це:

а) роман;

б) збірка, до якої ввійшли 100 новел; в) повість;

г) оповідання.


 1. Хто з українських композиторів отримав звання академіка-композитора, чиє ім’я записано на «золотій дошці» Болонської академії?

а) К. Стеценко; б) М. Лисенко;

в) Д. Бортнянський; г) М. Березовський. 1. Джерелами українського національного театрального мистецтва є:

а) народні гуляння; б) народні танці;

в) народні землеробські свята і обряди; г) релігійні ритуальні дійства. 1. Театр не може існувати без:

а) сцени; б) музики; в) глядача;

г) костюмів і масок. 1. Автор всесвітньовідомих трагедій «Ромео і Джульєтта», «Король Лір»,

«Гамлет», «Отелло»:

а) Роберт Грін;

б) Жан Батист Мольєр; в) Уільям Шекспір;

г) Мігель Сервантес. 1. Комічна сценка, що розігрувалася між діями п’єси в ХVІ—ХVІІ ст.:

а) інтерлюдія; б) інтермедія; в) містерія;

г) мораліте. 1. Вертеп — це:

а) шкільний театр;

б) народний ляльковий театр;


в) театр пантоміми; г) музичний театр.
а) Паризький (Сорбонна) університет;

б) Краківський (Ягеллонський) університет; в) Кембріджський університет;

г) Болонський університет;

д) Празький (Карлів) університет.

Назвати перший західноєвропейський університет:
а) у XIV столітті; б) у XV столітті; в) у XVI столітті; г) у XVII столітті; д) у XVIII столітті.

Коли було покладено початок класичній європейській освіті?


 1. У якому місті при православному церковному братстві була відкрита перша братська школа?

а) Вільно; б) Київ; в) Львів;

г) Рогатин;

д) Перемишль.


 1. Назвати першу школу вищого рівня в православному слов’янському світі:

а) Київський університет; б) Xарківський університет;

в) Московський університет;

г) Києво-Могилянська академія.


 1. Київські храми, зруйновані у першій половині ХХ ст. і відбудовані в кі- нці ХХ ст.:

а) Видубицький монастир;

б) Успенський собор Києво-Печерської лаври; в) Кирилівська церква;

г) Михайлівський золотоверхий монастир.


 1. У другій половині XVII — поч. XX ст. у європейській архітектурі пану- вав стиль:

а) готичний; б) класицизм; в) модерн;

г) бароко.


а) досконалістю й оригінальністю художнього оформлення; б) орнаментальністю;

в) ініціалами; г) зовнішністю.

Українські друковані книги ХУІІ — ХУІІІ ст. відзначаються:
а) житлова;

б) промислова; в) оборонна.

г) церковна.


 1. Королівський палац у Франції, який є художнім музеєм:

а) Єскоріал; б) Лувр;

в) Гран-плас; г) Ермітаж. 1. Стиль бароко зародився в:

а) Англії; б) Іспанії; в) Франції; г) Італії.

 1. Розквітові українського бароко сприяла культурна діяльність геть- манів:

а) І. Виговського; б) І. Мазепи;

в) П. Конашевича-Сагайдачного; г) Б. Xмельницького.Тип архітектури, який сьогодні не практикується в Україні:

а) Велика лаврська дзвіниця; б) Пізанська башта;

в) дзвіниця собору святого Петра у м. Римі; г) дзвіниця собору святої Софії.

51. Дзвіниця, яка має найбільше відхилення від своєї осі:
МОДУЛЬ 3

а) одна з форм суспільної свідомості, що дає об’єктивне відображення світу;

б) загальна назва ряду напрямів у літературі й мистецтві, для яких властиве заперечення реалізму, суб’єктивізм, формалізм, відхід від демократичних і гуманістичних традицій;

в) літературний напрям, що розвивався як заперечення класицизму; г) художній метод, для якого властиве правдиве зображення життя.2. Напрями модернізму, характерні для української літератури початку

XX століття:

а) символізм, футуризм, неокласицизм; б) кубізм, дадаїзм;

в) сюрреалізм, експресіонізм; г) абстракціонізм, імпресіонізм.

3. Популярний літературний жанр «масової культури»:

а) поема; б) трагедія; в) новела;

г) детектив.

1. Яке з поданих визначень відповідає поняттю «модернізм»:


а) критичний реалізм; б) класицизм;

в) соціалістичний реалізм; г) постмодернізм.Творчий метод української радянської літератури за умов тоталітаризму:

а) П. Тичина; б) А. Малишко; в) В. Сосюра;

г) М. Рильський.

6. Художній напрям, який найбільше проявився в українському театраль- ному мистецтві ХХ ст.:

а) реалізм;

б) сентименталізм; в) романтизм;

г) символізм.Український поет, співець Голосієва:

а) різновид іронічно-комічної поезії;

б) художній метод літератури і мистецтва, що виник на рубежі XVIII—XIX ст. характеризува- вся відходом від догм класицизму, зображенням незвичайних явищ і обставин, особливих героїв;

в) стилістичний напрям у європейському мистецтві, що характеризується примхливістю форм та декоративною пишністю;

г) напрям у європейській літературі й мистецтві XVII — початку XIX ст., суть якого по- лягала в наслідуванні мистецтва та поезій стародавньої Греції і Риму.


 1. Назвати характерні риси романтизму:

а) звернення до античної спадщини; б) правдиве зображення життя;

в) звернення до фольклору та національної історії; г) звернення до релігійної тематики. 1. Видатні представники романтизму: а) Дж. Байрон, В. Скотт, В. Гюго, О. Пушкін; б) О. Гончар, П. Тичина, М. Рильський;

в) І. Драч, М. Вінграновський, М. Рильський; г) О. Бальзак, Д. (олсуорсі, Е. Золя.

7. Яке з поданих визначень відповідає поняттю «романтизм»?

а) Ф. Шіллер; б) А. Міцкевич;

в) М. Шашкевич; г) П. Мирний.

До романтичного напряму не належав письменник:

а) художній метод у літературі та мистецтві, що передбачає правдиве зображення життя; б) художній метод, що картинам реальної дійсності протиставляє події, витворені уявою

письменника;

в) різновид іронічно-комічної поезії;

г) стилістичний напрям, що виник як противага класицизмові і акцентував увагу на по- чуттях і проблемах простих людей, прагнув викликати співчуття до їх нещасної долі.

Реалізм — це:
а) Є. Гребінка; б) М. Петренко;

в) А. Метлинський; г) Т. Шевченко.Основоположником нової української літератури є:

а) О. Бальзак; б) Стендаль; в) Г. Флобер; г) Е. Золя.14. Автором скульптурної групи — княгині Ольги, Кирила та Мефодія й пам’ятника Г. С. Сковороді в Києві є:

а) Т. Руденко; б) М. Гаврилюк;

в) І. Кавалерідзе; г) В. Климов.

Французький письменник, який вінчався в українському місті Бердичеві:

а) П. Філіппі;

б) Ю. Маяковський; в) О. Архипенко;

г) М. Брянський. 1. Автор пам’ятників Т. Г. Шевченку у Харкові, Києві, Каневі:

а) М. Лисенко; б) І. Манізер;

в) Ю. Білостоцький; г) Б. Іванов. 1. Автор пам’ятника М. Грушевському в Києві:

а) В. Чепелик; б) В. Бородай; в) В. Шевцов; г) Б. Довгань.

15. Видатний український скульптор-модерніст XX ст.:

а) Г. Кальченко; б) В. Зноба;

в) Б. Довгань; г) В. Чепелик.


 1. Рік утворення Української сільськогосподарської академії:

а) 1921 р.;

б) 1960 р.;

в) 1954 р.;

г) 1994 р. 1. Відомий архітектор, за проектами якого споруджено корпуси НАУ

№ № 1, 2, 3, 4, 6:

а) Б. Растреллі; б) Д. Дяченко;18. Хто створив пам’ятник Лесі Українці в Києві?
в) В. Присяжнюк; г) С. Бабушкін.

 1. Представниками українського станкового живопису другої половини ХІХ — початку ХХ ст. були:

а) Л. Жемчужников, К. Трутовський, М. Кузнєцов, Г. Світлицький, О. Мурашко;

б) В. Орловський, С. Світославський, І. Похитонов, С. Васильківський, Т. Дворников; в) М. Бутович, Т. Шевченко, І. Сошенко;

г) М. Самокиш, М. Івасюк, А. Монастирський, Й. Курилас, О. Новаківський, І. Труш.


 1. Проект та художнє оформлення Канівського музею-заповідника «Моги-

ла Т. Г. Шевченка» розробив:

а) Д. Дяченко;

б) В. Кричевський; в) О. Беретті;

г) В. Городецький. 1. Хто з російських композиторів був тісно пов’язаний з Україною?

а) М. Мусоргський;

б) М. Римський-Корсаков; в) П. Чайковський;

г) О. Бородін.


 1. Найвищим досягненням у галузі графічного мистецтва 20-х рр. XX ст. є творчість:

а) В. Седляра;

б) Ф. Кричевського; в) Г. Нарбута;

г) Г. Якутовича.

а) Василь Деша; б) Іван Мартос; в) П. Клодт;

г) Ф. Щедрін.

Автор пам’ятника Мініну й Пожарському в Москві: 1. Митці, які внесли значний вклад у розвиток української скульптури в кінці XIX ст.:

а) М. Микешин; б) Л. Позен;

в) Ф. Щедрін; г) Г. Вітвер.

а) у 1905 р. І. Андреолетті; б) у 1887 р. Л. Позеном;

в) у 1870р. П. Забілою;

г) у 1888 р. М. Микешиним.

28. У серії графічних трорів «Живописна Україна» Т. Шевченко відобразив:

а) історичне минуле; б) сучасне йому життя; в) народний побут;

г) красу природи України.

Пам’ятник Б. Хмельницькому в Києві було створено:
 1. Хто збудував свій власний будинок у м. Києві в стилі модерн?

а) В. Городецький; б) Г. Шлейфер;

в) В. Растреллі; г) Д. Дяченко. 1. Що означає слово «ордер» у архітектурі?

а) письмовий документ, що дозволяє зайняти певну житлову площу;

б) композиція, що складається з вертикальних несучих частин — підпор у вигляді колон; в) зовнішній, лицьовий бік будівлі. 1. Як віддячив граф Ф. Потоцький будівничому Зарембі за участь у будів- ництві Софіївського парку?

а) заплатив 1000 золотих; б) подарував 10 га землі; в) відрубав руку;

г) віддав стадо овець. 1. Членами Товариства українських передвижників були:

а) Т. Г. Шевченко, П. Орлов, В. Штернберг; б) Т. Дворников, К. Костанді, М. Кузнєцов;

в) П. Нілус, М. Пимоненко, С. Світославський; г) О. Кульчицька, О. Новаківський. 1. Найвищим досягненням українського мистецтва XIX ст є творчість:

а) Т. Шевченка; б) В. Тропініна;

в) А. Мокрицького; г) В. Штернберга. 1. У чому вбачали своє художнє завдання художники-імпресіоністи?

а) закарбування вражень засобами живопису; б) гармонії світла і повітря;

в) ідеалізації натури, г) декоративності. 1. Країна — батьківщина імпресіонізму:

а) Італія;

б) Франція; в) Німеччина; г) Англія. 1. Масова культура — це:

а) процес розповсюдження інформації на масову аудиторію; б) процес формування споживацького світогляду людей;

в) процес індустріалізації суспільства; г) процес інформатизації суспільства;

г) процес адаптації цінностей високої культури.


 1. Назвати автора картини «Хліб»:

а) Т. Яблонська; б) М. Глущенко; в) С. Шишко;

г) В. Задорожний.373

Відомі українські живописці другої половини ХХ ст.:

а) В. Задорожний, О. Лопухов; б) К. Трохименко, А. Жерделі;

в) Т. Яблонська, С. Шишко, М. Глущенко; г) С. Васильківський, Т. Шевченко.


 1. У якій країні народилося кіномистецтво?

а) Італії;

б) Франції; в) Росії;

г) Німеччині.


 1. Хто є режисером фільму «Земля»:

а) О. Довженко; б) І. Кавалерідзе; в) В. Гардін;

г) Г. Стабов. 1. Яку подію вперше транслювати у прямому ефірі ТБ у 1946 р.?

а) пленум комуністичної партії;

б) урочиста вулична демонстрація; в) футбольний матч;

г) зустріч зарубіжної урядової делегації.


 1. Найвища державна відзнака в Україні в галузі літератури і мистецтва:

а) Нобелівська премія;

б) премія ім. Лесі Українки; в) Ленінська премія;г) Національна премія ім. Т. Шевченка.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВВаріант 1.

МОДУЛЬ 1

КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ


 1. Культурологія як інтегративне наукове знання, системотвірний фактор ви- вчення культури як цілісної системи.

 2. Розкрийте зміст поняття «антична культура».

 3. Давньоєгипетські піраміди та їх релігійно-містичне значення.


Варіант 2.

 1. Предмет і завдання культурології.

 2. Розкрийте зміст поняття «елліністична культура».

 3. Людина й світ в епічній поезії народів Стародавнього Сходу.


Варіант 3.

 1. Специфіка культурологічного знання. Місце культурології у системі гумані- тарних та природничих наук.

 2. Назвати персонажів української міфології, що знайшли своє місце у творах літератури.

 3. Особливості індійської культури. Індійська міфологія й література.


Варіант 4.

 1. Історія культури українського народу як один із ланцюгів історії світової культури.

 2. Архітектура, її види та художні стилі.

 3. Мистецтво архітектури й скульптури у Стародавній Індії.


Варіант 5.

 1. Основні поняття та завдання культурології.

 2. Що таке політеїзм і на якому етапі розвитку людського суспільства він існує.

 3. Життя й побут семітських племен за книгами Старого Заповіту.


Варіант 6.

 1. Культура як предмет культурології.

 2. Що таке монотеїзм і на якому етапі розвитку людського суспільства він існує.

 3. Біблія — історико-культурна пам’ятка світової культури.
Варіант 7.

 1. Визначення поняття «культура» та його багатозначність.

 2. Що таке класичне мистецтво, де і коли воно виникло.

 3. Основні напрями культури Стародавнього Китаю.


Варіант 8.

 1. Xронологічна типологія культури. Єдність і взаємозалежність світової та на- ціональної культур.

 2. Що таке епос, навести приклади.

 3. Мистецтво й міфологія Стародавнього Китаю.


Варіант 9.

 1. Філософія Гегеля як теорія культури.

 2. Назвіть різновиди (типи) міфів.

 3. Культура античного світу, її характерні риси й особливості.


Варіант 10.

 1. Філософія культури О. Шпенглера.

 2. Що таке заклинання та яке його значення для розвитку усної народної твор- чості.

 3. Роль і значення античної культури у світовій цивілізації.


Варіант 11.

 1. Культура й несвідоме начало людини З. Фрейда.

 2. Що таке замовляння та яке його значення для розвитку усної народної твор- чості.

 3. Етапи розвитку культури Стародавньої Греції.


Варіант 12.

 1. Культура й колективне несвідоме в концепції К. Юнга.

 2. Назвати головні культурні здобутки цивілізацій Стародавнього Сходу, що не втратили свого значення й дотепер (закони, писемність, система рахунку, колесо, філософські й науково-практичні знання, мистецтва й ремесла).

 3. Егейська (Крито-Мікенська) культура — перша європейська цивілізація.


Варіант 13.

 1. «Виклик та Відповідь» — рушійні сили розвитку культури (концепція А. Тойнбі).

 2. Типи персонажів міфології.

 3. Поліс як основна форма культурного буття у Стародавній Греції.


Варіант 14.

 1. Цінність як головний принцип культури за П. Сорокіним.

 2. Пояснити поняття «сценічне мистецтво» і назвати його види.

 3. Міфологія — основа філософії й релігії Стародавньої Греції.


Варіант 15.

 1. Культура як сукупність знакових систем (К. Леві-Строс, М. Фуко та ін.).

 2. Що таке мистецтво? Назвати його види й художньо-естетичні напрями.

 3. Архітектура й образотворче мистецтво Стародавньої Греції.


Варіант 16.

 1. Культура гри (Й. Xейзинг, X. Ортега-і-Гассет, Є. Фінк та ін.).

 2. Образотворче мистецтво. Дати визначення його видам.

 3. Епічні поеми «Іліада» й «Одісея» та їх значення для світової культури.


Варіант 17.

 1. Культурологічна думка в Україні.

 2. Космополітизм, час та причини його виникнення.

 3. Розкрити роль і значення давньогрецького класичного театру як основи євро- пейського театрального мистецтва.


Варіант 18.

 1. Культура первісного суспільства як історичний тип.

 2. Дати визначення поняття «література». Назвати її основні роди й жанри.

 3. Архітектура Стародавньої Греції. Поняття про ордер.


Варіант 19.

 1. Найдавніші свідчення про існування людської культури. Етапи розвитку люд- ського суспільства.

 2. Дати визначення поняття «скульптура», назвати її види й жанри.

 3. Формування людини у Стародавній Греції. Освіта й виховання.


Варіант 20.

 1. Розвиток первісної культури, її типологічні ознаки й досягнення.

 2. Музика як вид мистецтва, основні види й жанри музичного мистецтва.

 3. Життя й побут людей первісного суспільства.


Варіант 21.

 1. Світосприйняття первісної людини.

 2. Живопис як вид мистецтва, назвати його провідні жанри.

 3. Життя й побут стародавніх римлян.


Варіант 22.

 1. Формування вірувань і культової свідомості у первісних людей.

 2. Дати визначення поняття «патріархат» та назвати причини його виникнення.

 3. Еллінізм — завершальний етап розвитку давньогрецької культури. Еллін як новий тип людини античного світу.


Варіант 23.

 1. Мистецтво як засіб пізнання дійсності в первісному суспільстві.

 2. Що таке матріархат та причини його виникнення.

 3. Культура міст-держав Північного Причорномор’я.


Варіант 24.

 1. Різновиди первісного світосприйняття та релігійно-обрядові форми його ви- раження.

 2. Що таке язичництво та причини його виникнення.

 3. Образ людини у давньоримській культурі та міфології.


Варіант 25.

 1. Міфи та їх значення для розвитку народної творчості.

 2. Що таке магія і яке її значення для розвитку усної народної творчості?

 3. Архітектура й образотворче мистецтво у Стародавньому Римі. Domus Romanorum.


Варіант 26.

 1. Перехід від комунальної праобщини до дуальної організації. Матріархат. Пат- ріархат.

 2. Що таке тотемізм?

 3. Релігія, культура й мистецтво етрусків.


Варіант 27.

 1. Пам’ятки стародавньої культури та мистецтва в Україні.

 2. Розкрити значення поняття «фетишизм».

 3. Театральне мистецтво у Стародавньому Римі.


Варіант 28.

 1. Становлення та розвиток жанрів українського фольклору, його мотиви й пер- сонажі у творах літератури та мистецтва.

 2. Назвати характерні ознаки поняття «цивілізація».

 3. Життя й побут стародавніх греків за поемами «Іліада» та «Одисея».


Варіант 29.

 1. Культура Стародавнього Сходу, її вплив на розвиток світового та вітчизняно- го культурного процесу. Найдавніші центри людської цивілізації.

 2. Що таке міфологія та причини її виникнення.

 3. Життя й побут жителів Месопотамії за творами епічної поезії.


Варіант 30.

 1. Шумеро-вавилонська культура, її роль і значення в історії людства.

 2. Що таке народні звичаї та чим вони відрізняються від культового ритуально- го дійства?

 3. Роль театру у житті та побуті стародавніх греків.


Варіант 31.

 1. Культура Стародавнього Єгипту, її роль і значення в історії людства.

 2. Що Ви знаєте про піраміди? Коли і де вони з’явилися вперше.

 3. Що Ви знаєте про літературні пам’ятки Стародавнього Єгипту?

МОДУЛЬ 2

КУЛЬТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА НОВОГО ЧАСУ

Варіант 1.

 1. Формування нових світоглядних орієнтирів у Західній Європі XVІІ—XVІІІ ст. Утвердження абсолютизму.

 2. Розкрити зміст поняття «Середні віки».

 3. Просвітницький реалізм в англійській культурі XVІІІ ст. (Д. Дефо, Д. Свіфт, Г. Філдінг).


Варіант 2.

 1. Православні церковні братства на Україні та їх роль у розвитку національної культури.

 2. Розкрити зміст поняття «Середньовічна Європа».

 3. Острозький науково-просвітницький і культурний центр та його значення для розвитку української культури.


Варіант 3.

 1. У чому полягають особливості середньовічної духовної культури?

 2. Що таке пейзаж та коли він сформувався як самостійний жанр мистецтва жи- вопису?

 3. Просвітницький реалізм в англійській культурі XVІІІ ст. (Д. Дефо, Д. Свіфт, Г. Філдінг).


Варіант 4.

 1. Розкрити суть християнства та його роль як явища культури.

 2. Що таке портрет та коли він сформувався як самостійний жанр мистецтва живопису?

 3. Українське музичне мистецтво в епоху бароко.


Варіант 5.

 1. Розкрити роль церкви як домінанти духовного життя середньовічної культури.

 2. У чому суть гуманізму епохи Відродження?

 3. Українське образотворче мистецтво в епоху бароко.


Варіант 6.

 1. Що складало життєві цінності середньовічної людини?

 2. Що означає термін «теоцентризм»?

 3. Українська архітектура епохи бароко.


Варіант 7.

 1. Стиль бароко в європейському мистецтві та його особливості.

 2. Яку роль відіграє іконостас у православному храмі?

 3. Культурна спадщина «Середніх віків».


Варіант 8.

 1. Місце культури Київської Русі в історії української культури.

 2. Назвати основні риси романського стилю.

 3. Українське театральне мистецтво XVII — XVIII ст. (шкільний театр, вертеп).


Варіант 9.

 1. Картина світу слов’янського язичництва.

 2. Народний театр вертеп, його структура та особливості.

 3. Поширення друкарства на Україні та його значення для розвитку національної культури.


Варіант 10.

 1. Язичницькі вірування східних слов’ян.

 2. Що таке православні церковні братства, коли й чому вони виникли?

 3. Розкрити особливості мистецтва українського бароко.


Варіант 11.

 1. Xрещення Русі та його значення для розвитку давньоруської культури.

 2. Що таке опера й коли вона з’явилася?

 3. Українська література XVII—XVIII ст.


Варіант 12.

 1. Духовна спадщина Київської Русі в культурах східних слов’ян.

 2. Що таке козацько-старшинські літописи, їх значення для розвитку україн- ської культури.

 3. Києво-Могилянська академія та її значення у культурному житті православ- ного християнського світу.


Варіант 13.

 1. Література Київської Русі та її жанри.

 2. Назвати основні риси готичного стилю.

 3. Сентименталізм у європейській культурі XVІІІ ст. (Л. Стерн, Ж.-Ж. Руссо, Й. Гете, М. Карамзін).


Варіант 14.

 1. Архітектура Київської Русі та її пам’ятки в Україні.

 2. Назвати основні риси італійського Відродження.

 3. Особливості художньої культури класицизму. Створення мистецьких і науко- вих академій.


Варіант 15.

 1. Розвиток музичного мистецтва на Русі.

 2. Назвати досягнення ісламської культури.

 3. Класицизм та його естетичні засади. Раціоналізм.


Варіант 16.

 1. Образотворче мистецтво на Русі.

 2. Що являє собою буддистська культура та її досягнення.

 3. Розвиток музичного мистецтва XVІІ—XVІІІ ст. (К. Монтеверді, Й.-С. Бах, Г. Гендель, Й. Гайдн).


Варіант 17.

 1. Xристиянська картина світу у творах мислителів каппадокійського гуртка

(Василій Великий, Григорій Богослов, Іоанн Златоуст).

 1. Розкажіть про партесний спів та його основні жанри.

 2. «Золотий вік» іспанського живопису (Д. Веласкес, X. Рібера, Ф. Сурбаран).


Варіант 18.

 1. Візантійська культура та її значення для розвитку культури Київської Русі.

 2. Шкільний театр та причини його виникнення на Україні.

 3. Архітектура епохи Відродження у Європі. Виникнення нових жанрів.


Варіант 19.

 1. Місце людини в соціальній структурі Середньовіччя у трьох світових релігіях

(християнстві, ісламі й буддизмі).

 1. Що являє собою мистецтво рококо?

 2. Розкрити характерні риси й особливості епохи Відродження.


Варіант 20.

 1. Формування літургійної поетики у Візантії (Роман Солодкоспівець, Андрій Критський, Іоанн Дамаскін).

 2. Чому XVIII ст. називають віком Просвітництва?

 3. Образотворче мистецтво Північного Відродження (брати Ван Ейки, А. Дюрер, Карнахи й Гольбейни).


Варіант 21.

 1. Історична проза у Візантії (Іоанн Малала, Косьма Індокоплов).

 2. Що таке схоластика?

 3. Головні риси Північного Відродження та його ідеологія (Е. Роттердамський, У. Фон Гуттен).


Варіант 22.

 1. Xристиянська релігійність у творах архітектури й мистецтва Візантії.

 2. Що таке абсолютизм, його сутність та причини виникнення?

 3. Образотворче мистецтво в Італії в епоху Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буанаротті та ін.).


Варіант 23.

 1. Xристиянський антропоцентризм як ідеологічна основа епохи Відродження

(Н. Кузанський, П. делла Мирандолла)

 1. Чому XVII століття називають століттям геніїв?

 2. Християнський храм як модель всесвіту.


Варіант 24.

 1. Література епохи Відродження в Італії та становлення національної літерату- рної мови (Данте Аліг’єрі, Петрарка, Дж. Боккаччо).

 2. Що таке ікона і чим вона відрізняється від портрета?

 3. Реформація та контрреформація. Передумови становлення та розвитку проте- стантської культури.


Варіант 25.

 1. Особливості архітектури й образотворчого мистецтва епохи бароко (Д. Берні- ні, Ф. Борроміні, П.-П. Рубенс, А. ван Дейк, Рембрандт).

 2. Які передумови формування й особливості класицизму?

 3. Витоки та основні засади Просвітництва (Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, Д. Дідро, Ш. Монтеск’є).


Варіант 26.

 1. Особливості розвитку, етапи формування й становлення культури.

 2. Що таке полемічна література й причини її виникнення в українській літера- турі?

 3. Освіта у Західній Європі. Перші університети.


Варіант 27.

 1. Імперія Карла Великого й формування етнокультурної спільності народів За- хідної Європи.

 2. Назвати риси й особливості барокового мистецтва.

 3. Періодизація історії української культури.


Варіант 28.

 1. Поезія й проза арабських племен епохи Середньовіччя.

 2. Що таке паломницька проза та які представники цього жанру в українській літературі Вам відомі?

 3. Романізація культури й мистецтва у Західній Європі. «Каролінгське відро- дження».


Варіант 29.

 1. Значення ісламу для становлення культури народів арабського Сходу.

 2. Що таке агіографія та які представники цього жанру в українській літературі Вам відомі?

 3. Міста й монастирі та їх значення для розвитку культури західноєвропейського Середньовіччя.


Варіант 30.

 1. Буддизм та його значення для культури народів Південно-Східної й Центра- льної Азії.

 2. Що таке літопис та причини його виникнення.

 3. Взаємовідносини Церкви й держави у Візантії та його вплив на духовно-культур- не середовище в країні.
Варіант 1.

МОДУЛЬ 3

КУЛЬТУРА НОВІТНЬОГО ЧАСУ


 1. Культура в епоху промислового перевороту та соціальних зрушень. Еволюція національних культур.

 2. Комікс та причини його виникнення.

 3. Український театр у 60—80 рр. XX ст.


Варіант 2.

 1. Загальна характеристика романтизму як ідейно-художнього напряму.

 2. Шлягер, його місце й роль у «масовій культурі».

 3. Формування нової соціокультурної дійсності на рубежі XX—XXІ ст.


Варіант 3.

 1. Романтизм як ідейно-художня течія у світовій літературі та мистецтві.

 2. Хуторянство та його представники в українській культурі.

 3. Національно-культурне життя в Україні після встановлення незалежності.


Варіант 4.

 1. Образотворче мистецтво в епоху романтизму.

 2. Урбанізація та її прояви в українській культурі.

 3. Зародження українського кіномистецтва.


Варіант 5.

 1. Розказати про роль освіти у сучасній культурі.

 2. У чому полягає зміст культури постмодерну?

 3. Романтизм в українській літературі XІX ст.
Варіант 6.

 1. Музичне мистецтво в епоху романтизму.

 2. Що таке мода та в чому полягає її значення як прояву культури?

 3. Українське кіномистецтво 20—30-х рр.


Варіант 7.

 1. У чому проявляється єдність та багатогранність сучасних культур?

 2. Що таке кітч та його місце у сучасній культурі.

 3. Фундатори нової української літератури в Галичині. «Руська трійця».


Варіант 8.

 1. Розказати про роль кіно у культурі XX ст.

 2. Що таке маргінальна культура та причини її виникнення.

 3. Український живопис епохи романтизму.


Варіант 9.

 1. Реалізм як історично конкретна форма художньої свідомості.

 2. Новаторські пошуки в галузі українського театрального мистецтва (Лесь Курбас, М. Куліш).

 3. Сучасне українське кіномистецтво: проблеми й перспективи.


Варіант 10.

 1. Загальна характеристика натуралізму як художнього методу.

 2. Українське «поетичне кіно» (С. Параджанов, Л. Осика, Ю. Іллєнко та ін.).

 3. Українське театральне мистецтво на сучасному етапі розвитку.


Варіант 11.

 1. Виникнення кіномистецтва, його роль і значення в культурі XX століття.

 2. Творчість «шістдесятників» та її значення для подальшого розвитку україн- ської культури.

 3. Становлення нової української літератури та літературної мови.


Варіант 12.

 1. Загальна характеристика експресіонізму як напряму в європейському мистец- тві 10—20-х рр. XX ст.

 2. «Xрущовська культурна відлига» та її значення. «Шістдесятники».

 3. Формування українського реалістичного музичного мистецтва.


Варіант 13.

 1. Загальна характеристика футуризму як авангардистської течії у європейсько- му мистецтві 10—20 рр. XX ст.

 2. Українське кіномистецтво 20—30-х рр. XX ст. (О. Курбас, І. Кавалерідзе, П. Чардинін, Дзига Вертов, О. Довженко та ін.).

 3. Український аматорський театр першої половини XІX ст. та його провідні діячі.


Варіант 14.

 1. Абстракціонізм та його місце у сучасному мистецтві.

 2. Конструктивізм в українській архітектурі 20—30 рр. XX ст.

 3. Формування української реалістичної музики.


Варіант 15.

 1. Стиль модерн у світовій архітектурі.

 2. Авангардизм в українському живописі (В. Пальмов, В. Меллер, В. Єрмилов, А. Петрицький).

 3. Заснування українського професійного театру (М. Кропив-ницький, М. Стариць- кий, М. Заньковецька, брати Тобілевичі).


Варіант 16.

 1. Український реалістичний живопис у творчості його провідних митців (Т. Шев- ченко, М. Пимоненко, С. Світославський, С. Васильків-ський та ін.).

 2. Політика українізації політичного керівництва СРСР (1923—1933) та її зна- чення для розвитку національної культури.

 3. Стиль модерн в українській архітектурі (неоукраїнський, необароко, неорусь- кий, неоготика, функціоналізм та ін.).


Варіант 17.

 1. Причини виникнення та розвитку садово-паркового мистецтва та його пам’ятки на території України.

 2. Модернізм в українському образотворчому мистецтві (М. та Т. Бойчуки, В. Сед- ляр, О. Павленко та ін.).

 3. Назвати джерело кризового стану сучасної культури.


Варіант 18.

 1. Загальне поняття про імпресіонізм як напрям розвитку мистецтва.

 2. Українське музичне мистецтво 20—30-х рр. (М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий, Б. Глієр, О. Кошиць).

 3. У чому полягають особливості сучасної української культури?


Варіант 19.

 1. Імпресіонізм — визначне явище у живописі та скульптурі (Е. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Е. Дега, К. Пісарро, О. Роден).

 2. Авангардизм в українській літературі (М. Семенко, О. Слісаренко, М. Тере- щенко, Гео Шкурупій, М. Бажан).

 3. Які причини глобальних кризових явищ у сучасній культурі?


Варіант 20.

 1. Авангардистські течії у музичному мистецтві («конкретна музика», алеатори- ка, джаз, рок).

 2. Концептуалізм як течія постмодерну (Е. Булатов, І. Кабаков, В. Комар, О. Меламід та ін.).

 3. Творчість яких українських письменників містить у собі елементи імпресіоні- зму (Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянська)?


Варіант 21.

 1. «Масова культура» — характерне явище XX ст.

 2. Постмодерн як широка течія в культурі на межі XX—XXІ ст.

 3. Творчість яких українських художників містить у собі елементи імпресіоніз- му (О. Мурашко, М. Бурачека та ін.)?


Варіант 22.

 1. Основні тенденції розвитку культури XX ст. та її культурно-історична специіка.

 2. Конструктивізм (функціоналізм) як течія авангарду. (В. Гропіус, Міс ван дер Рое, Ле Корбюзьє та ін.). Виникнення дизайну.

 3. Основні напрями розвитку української культурологічної думки.


Варіант 23.

 1. Провідні стилі у мистецько-культурному житті XX ст.

 2. Футуризм — прогресивна художня течія 20—30-х рр. XX ст. (В. Xлєбніков, В. Маяковський, Д. Xармс, М. Семенко).

 3. Збереження національно-культурної спадщини як фактор подолання кризових явищ у житті народу.


Варіант 24.

 1. «Масова література» та її основні жанри: детектив, фантастика, «фентезі»,

роман жахів, містичний роман, сентиментальний («жіночій») роман та ін.

 1. Абстракціонізм — провідна художня течія 40—50-х рр. XX ст. (В. Кандинський, К. Малевич, М. Мондріан).

 2. Ідеологізація мистецтва як характерне явище культури XX ст.


Варіант 25.

 1. Соціалістичний реалізм — провідний метод розвитку літератури й мистецтва Радянської України.

 2. Авангард як художнє явище 10—30-х рр. XX ст. Н. Гончарова, М. Ларіонов, О. Лентулов та ін.).

 3. Особливості розвитку української культури у XX ст.


Варіант 26.

 1. Ідеологізація мистецтва як забезпечення функціонування політичних систем у XX ст.

 2. Сюрреалізм — напрям розвитку художньої творчості 20-х рр. XX ст. (Л. Буню- ель, М. Ернст, X. Мюро, А. Массон, І. Тангі, С. Далі).

 3. Шляхи розвитку української культури в 20—30-х рр. XX ст.

Варіант 27.

 1. «Арійська культурність» як основа культурно-мистецької політики Третього Рейху.

 2. Дадаізм — літературно-художня течія початку XX сто. (А. Бреттон, Л. Ара- гон, М. Дюшан та ін.).

 3. Становлення українського модернізму (символізм, футуризм, неокласицизм) у творчості його провідних діячів (М. Вороний, Г. Чупринка, Б. Лепкий, М. Сріблян-

ський, М. Зеров, М. Рильський, П. Филипович, М. Куліш, М. Xвильовий, Г. Косин- ка, Є. Плужник, М. Драй-Xмара, Ю. Клен та ін.).


Варіант 28.

 1. Дати загальну характеристику європейської культури між двома світовими війнами.

 2. Кубізм, його риси й особливості (П. Пікассо, Дж. Барк та ін.).

 3. Діяльність літературно-мистецьких об’єднань у 20—30 роки на Україні

(«Пролеткульт», «Плуг», «Гарт», Вапліте).
Варіант 29.

 1. Що характеризує перехід від індустріальної епохи до постіндустріальної?

 2. Фовізм, його риси й особливості (А. Матіс, А. Дерен, М. Вламінк та ін.).

 3. Український мистецький авангард (М. Бойчук, К. Малевич, О. Богомазов, О. Новаківський, М. Паращук, О. Архипенко, Б. Лятошинський, В. Косенко, М. Вери- ківський, Д. Січинський та ін.).


Варіант 30.

 1. У чому суть сучасної інформаційної культури?

 2. Модернізм — культурний феномен XX ст.

 3. Соціалістичний реалізм як творчий метод розвитку української культури в ра- дянську епоху.


Варіант 31.

 1. У чому полягає зміст культури постмодерну у сучасному світі?

 2. Тоталітаризм XX ст. й культура: Радянський Союз і Німеччина (Третій Рейх).

 3. Радянська культура та проблеми національно-культурного життя в Україні у

60—80-ті рр. XX ст.
Варіант 32.

 1. Мусульманський фактор в культурному житті України на сучасному етапі розвитку.

 2. Експресіонізм, його риси й особливості (Е. Кірхнер, Е. Xеккель, М. Пех- штейн та ін.).

 3. Українська література у 60—80-ті рр. XX ст.

Варіант 33.

 1. Постмодерн і сучасний світ.

 2. Діалог національних культур в Україні як фактор стабільності політичного життя.

 3. Український живопис у 60—80-ті рр. XX ст.


Варіант 34.

 1. Чим пояснює феномен масової культури сучасна культурологія?

 2. Модернізм та його течії у мистецтві й культурі XX ст.

 3. Українське музичне мистецтво у 60—80-ті рр. XX ст.ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


 1. Культурологія як предмет наукового дослідження.

 2. Статус культурології та її взаємозв’язки з іншими науками.

 3. Сутність культури та основні культурологічні парадигми.

 4. Витоки культури, її місце та роль в історії людства.

 5. Функції культури.

 6. Національний характер, свідомість та самосвідомість як феномен культури.

 7. Культура в інформаційному суспільстві.

 8. Культура та особистість.

 9. Релігія як форма культури.

 10. Міфологія та релігія як феномен духовної культури.

 11. Світ матеріальної культури та її складові.

 12. Світ духовної культури та її складові.

 13. Соціальні функції мистецтва.

 14. Мистецтво як унікальний механізм культурної еволюції.

 15. Xудожні течії і напрямки в українському мистецтві XIX ст.

 16. Xудожні течії і напрямки в українській літературі XIX ст.

 17. Авангардні напрями в мистецтві XX ст.

 18. Xудожні течії і напрямки в українському мистецтві XX ст.

 19. Xудожні течії і напрямки в українській літературі XX ст.

 20. Особливості авангардного та реалістичного мистецтва.

 21. Модернізм як художній метод у мистецтві.

 22. Масова культура та її вплив на формування свідомості людини.

 23. Архітектура як літопис світу.

 24. Витоки українського національного театру.

 25. Боротьба між академічним традиціоналізмом та авангардом у театральному мистецтві

XX ст.

 1. Людина в первісній культурі.

 2. Людина і світ в античній культурі.

 3. Людина і світ в середньовічній культурі.

 4. Техногенні процеси XX ст. і культура.

 5. Проблеми розвитку української національної культури у XX ст.

 6. Державне та національно-культурне відродження України в кінці XX ст.

 7. Збереження культурної спадщини як об’єктивна соціально-історична тенденція в роз- витку людства.

 8. Культурологічні аспекти діяльності фахівця садово-паркового господарства.

 9. Культурологічні аспекти діяльності фахівця лісового господарства.

 10. Культурологічні аспекти діяльності соціального педагога.

 11. Культурологічні аспекти діяльності менеджера.

 12. Культурологічні аспекти діяльності економіста.

 13. Культурологічні аспекти діяльності фахівця ветеринарної медицини.

 14. Культурологічні аспекти діяльності інженера-механіка.

 15. Культурологічні аспекти діяльності фахівця сільського господарства.


СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ 1. Піраміди Xеопса, Xефрена, Мікерина. Гіза.

 2. Портрет Нефертіті.

 3. Палац у Кносі. Кріт.

 4. Афінський Акрополь. Греція.

 5. Мірон. Дискобол.

 6. Поліклет. Дорифор.

 7. Капітолійська вовчиця.

 8. Колізей (амфітеатр Флавіїв).

 9. Голуба мечеть, збудована навпроти храму Св. Софії у Стамбулі (VІ, XV ст.).

 10. Богоматір Володимирська. Ікона візантійського письма (XІІІ ст.).

 11. Xрам Св. Софії у Києві. XІ ст.

 12. Xрам Св. Софії у Києві. Інтер’єр. XІ ст.

 13. Устюжзьке Благовіщення. Ікона новгородського письма.

 14. Колти та рясни. XII — перша чверть XIII ст.

 15. Св. Борис і Гліб. Ікона київського письма. Кін. XIII — поч. XIV ст.

 16. Оклад Мстиславового євангелія.

 17. Собор у Кельні. Німеччина.

 18. Капела Сен Шапель у Парижі. Інтер’єр (XІІІ ст.).

 19. Брунеллескі Філіпо. Купол Флорентійського собору.

 20. Донателло. Кінна статуя кондотьєра Гаттамелати.

 21. Ботічеллі Сандро. Народження Венери.

 22. Вінчі Леонардо да. Джоконда (Мона Ліза).

 23. Буонаротті Мікеланджело. Давід.

 24. Санті Рафаель. Сікстинська мадонна.

 25. Джорджоне. Венера, що спить.

 26. Тиціан. Магдалина, що кається.

 27. Ейк Ян ван. Портрет подружжя Арнольфіні.

 28. Грюневальд Нітхард Готхард. Розп’яття. Ізенгеймський вівтар.

 29. Дюрер Альбрехт. Меланхолія.

 30. Брейгель Пітер (Старший). Мисливці на снігу.

 31. Гольбейн Ганс (Молодший). Гравюра з циклу «Танок смерті».

 32. Брати Лімбурги. Ілюстрація з часослова герцога Іберійського.

 33. Лівів. Архітектурний ансамбль на вул. Руській (Успенська церква, каплиця Трьох Святителів, вежа Корнякта).389

Ель Греко. Благовіщення. Бл. 1597—1600.

 1. Веласкес Дієго. Меніни. 1656.

 2. Рубенс Пітер Пауль. Герцог Лерма на коні. 1603.

 3. Пуссен Нікола. Тріумф Давіда. 1630.

 4. Шедель Йоган Готфрід. Дзвіниця Києво-Печерської лаври. 1731—1745.

 5. Андріївська церква у Києві.

 6. Гойя Франсіско. Розстріл повстанців у ніч на 3 травня 1808 року. 1814.

 7. Давід Жак Луї. Клятва Горації. 1784.

 8. Делакруа Ежен. Свобода, що веде народ. 1830.

 9. Рюд Франсуа. Марсельєза. Рельєф тріумфальної арки Зірки у Парижі. 1836.

 10. Енгр Жан Огюст Домінік. Портрет Бертена. 1832.

 11. Персьє, Фонтен. Тріумфальна арка на площі Каррузель у Парижі. 1806—1807.

 12. Торвальдсен Бертель. Ганімед, що годує Зевсова орла. 1817.

 13. Дом’є Оноре. Вулиця Транснонен 15 квітня 1834 року. Літографія. 1834.

 14. Курбе Густав. Похорон в Oрнанi. 1849.

 15. Мане Едуард. Олімпія. 1863.

 16. Моне Клод. Лягушатник. 1869.

 17. Сезанн Поль. Натюрморт із чорним годинником. 1870—1871.

 18. Шевченко Тарас. Катерина. 1842.

 19. Крамськой Іван. Портрет Л. М. Толстого. 1873.

 20. Рєпін Ілля. Xресний хід у Курській губернії. 1880—1883.

 21. Пимоненко Микола. Ярмарок. 1898.

 22. Матісс Анрі. Танок. 1910.

 23. Кандинський Василь. Розчарування. 1925.

 24. Малевич Казимір. Дівчата в полі. 1928—1929.

 25. Мурашко Олександр. Селянська родина. 1914.

 26. Яблонська Тетяна. Весілля. 1963.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю., Сироватський С. А., Мельничук Т. Ф., Перевальська М. А., Охріменко О. В., Панталієнко В. В.


КУЛЬТУРОЛОГІЯ

За редакцією Гриценко Т. Б.


3-тє видання
Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»
Підписано до друку 30.09.2010. Формат 70х100 1/16

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.

Умовн. друк. арк. 31,85. Наклад – 800 прим.
Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176

тел./факс 044-425-01-34

тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95

800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.comсайт: www.cul.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка