[]Сторінка38/40
Дата конвертації11.05.2018
Розмір9.42 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

о


Образотворче мистецтво — умовна назва видів пластичних мистецтв: живо- пису, скульптури, графіки. На відміну від так званих необразотворчих ви- дів в основі творів О. м. лежить використання і творче переосмислення явищ реальної дійсності. Залежно від специфіки засобів художнього вира- ження різні види О. м. відтворюють такі об’єктивні особливості навколиш- нього світу, як об’єм, колір, простір, матеріальна форма предметів, світло- повітряне середовище. Окрім фіксації образу безпосереднього чуттєвого сприйняття О. м. доступне відображення розвитку подій у часі, динамічно- сті дії, розкриття психологічного й емоційного змісту зображуваної ситуа- ції, духовного світу людини.

Окультизм — містичне вчення, що визнає можливість безпосередніх зносин з по- тойбічним світом.

Олігархія — одна з форм державного правління, за якої політичне й економічне правління здійснюється невеликою групою осіб.

Оп-арт (англ. op-art, скороч. від optical art — оптичне мистецтво) — напрям у мис- тецтві модернізму 60-х рр. XX ст., що розробляє в живописі й графіці декора- тивні ефекти простих геометричних форм, зазвичай розрахованих на оптич- ний ефект.

Опера музично-драматичний твір, що поєднує інструментальну музику з во- кальною, текст та образотворче мистецтво, і призначений для виконання в театрі.

Ораторія — великий музичний твір для хору, солістів-співаків та симфонічного оркестру, написаний на драматичний сюжет, але призначений для концертно- го виконання.

Офорт (фр. eau-forte — міцна вода). поширена в графічному мистецтві техніка гли- бокого друку. Спосіб одержання зображень з металевої пластинки шляхом ви- травлення азотною кислотою (міцною водою). Офорт виконується продряпу- ванням сталевою голкою рисунка по граверному грунту, з наступним травлен- ням пластинки з якої зображення друкується на папір. Офорт був винайдений на рубежі XV—XVІ ст. і використовується до цього часу.

п


Панегірик (гр. — урочиста промова) — жанр ораторського і поетичного мистецт- ва, що виник у Стародавній Греції. Пізніше набув іронічного значення за над- мірне вихваляння.

Пантеїзм — філософсько-релігійне вчення, за яким Бог є безособовим началом, розлитим по всій природі, тотожним з нею або з її субстанцією. Методоло- гічну основу П. становили вчення про витікання (еманацію) нижчих сфер буття з вищої та вчення про безпосереднє надрозумне пізнання Бога. Пан- теїстичні ідеї були поширені в епоху Відродження (Микола Кузанський, Д. Бруно).

Парсуна — (від персона, особистість, обличчя) — умовна назва творів українсько- го та російського портретного живопису XVІІ—XVІІІ ст. Перші парсуни, на яких зображувалися реальні історичні особи, не відрізнялися від творів іконо- пису. У другій половині XVІІ ст. П. розвивалася за двома напрямами. Перший характеризувався впливом іконописного начала, другий — впливом іноземних художників.
Пейзаж — (країна, місцевість) — жанр образотворчого мистецтва (або окремий твір цього жанру), в якому основним об’єктом зображення є природа. У пей- зажі відтворюються реальні або уявлювані художником види місцевості, архі- тектурних споруд, міст, морські види та ін.

Перспектива — система способів зображення предметного світу на площині від- повідно до закономірностей зорового сприйняття людиною різних предметів. В образотворчому мистецтві лінійна П. використовується для побудови ілю- зорного простору на площині. У повітряній П. предмети змінюють свій колір, при цьому чіткість обрисів залежить від відстані до тієї площини, на якій вони зображуються.

Перформанс (англ. performance — виконання, здійснення) — один із напрямів у модерністському мистецтві. Виник у 60-х рр. XX ст. Складається з виконання якихось спланованих дій перед публікою. Глядачі обмежуються пасивною ро- ллю, участі в дійстві не беруть.

Піктографія (лат. — намальований, гр. — пишу) — малюнкове письмо, в якому поняття (ідеї) передаються за допомогою зорових образів, фігур, схем, спро- щених зображень (піктограм).

Пілон — масивний стовп, підпора склепінь, арок, перекриття мостів.

Пілястра — прямокутний у плані плоский вертикальний виступ на площині стіни або потужного стовпа, що споруджується для підсилення несучих конструкцій та для композиційного розчленування стіни. П. має базу, стовбур, капітель, тобто ті ж самі частини та пропорціі, що й колона ордера.

Пластичні мистецтва, мистецтва просторові — поняття, що об’єднує всі види мистецтва, твори яких існують у просторі. П. м. умовно й відносно поділяють на образотворчі й необразотворчі. До образотворчих належать: живопис, ску- льптура, графіка, монументальне мистецтво; до необразотворчих — архіте- ктура, декоративно-ужиткове мистецтво.

Платонізм — напрям античної філософії. Засновник — давньогрецький філософ Платон. Найважливішою частиною філософії Платона, на якій розвинувся П., було вчення про три головні онтологічні субстанції: «єдине», «розум» і

«душу». Основою всякого буття і вихідним пунктом будь-якої дійсності, на думку Платона, є «єдине», бо воно не має ознак і частин, початку і кінця. Для пояснення буття П. розвинув теорію про наявність нетілесних форм речей, які він називав «образами» або «ідеями», і ототожнював з буттям.«Ідеї» Платон протиставляв небуттю, ототожнюваному з матерією і прос- тором. Почуттєвий світ, за Платоном, — породження «ідей» і «матерії» і є проміжною ланкою між ними. «Ідеї» — вічні, вони не виникають і не зни- кають, безвідносні, не залежать від простору і часу. Почуттєві, матеріальні речі — тлінні, залежать від простору і часу. У центрі космології Плато- на — вчення про «світову душу», психології — вчення про те, що душа ув’язнена в темниці нашого тіла, і про перевтілення душі. Джерелом пі- знання Платон вважав спогади безсмертної душі людини про світ ідей, який вона споглядала до вселення у смертне тіло. Перші наступники Пла- тона (Платонівська Академія) не піддали суттєвим змінам його ідеї. У по- дальшому послідовники П. значно посилили містичний зміст вчення Пла- тона. З ІІІ ст. П. фігурував переважно як неоплатонізм.

Пленер — (буквально — відкрите повітря) — 1) відтворення колористичного ба- гатства природи в живописі; 2) заняття живописом на відкритому повітрі.

Поетика (гр. — мистецтво творення) — галузь літературознавства, наука про осно- вні закономірності розвитку художньої літератури як мистецтва слова.
Полеміка — суперечка в суді, на диспуті, зборах; зіткнення різних поглядів при обговоренні будь-яких наукових, політичних, літературних та інших питань.

Поліс місто-держава, що складалася із самого міста і прилеглої до нього терито- рії, особлива форма соціально-економічної і політичної організації суспільст- ва, типова для Давньої Греції.

Поп-арт (англ. pop art, скорочено від popular art — популярне мистецтво) — нео- авангардистський напрям у 60-х рр. XX ст., що на противагу абстрактному мистецтву має предметний характер. Митці цього напряму використовують у своїх композиціях побутові предмети, промислові відходи тощо.

Портал (лат. porta — вхід, ворота) — архітектурно виділений на фасаді вхід у ве- ликий будинок, переважно громадського призначення.

Постмодерн (те, що йде після модерну) — напрям у сучасній культурі, що сформу- вався у 70-х рр. XX ст.

Пропорції — співвідношення розмірів елементів художнього твору, а також окре- мих елементів усього твору у цілому. Розрізняють архітектурні П. і П., які використовують для зображення людського тіла й обличчя.

Проторенесанс — етап в історії італійського мистецтва (зародився в XI—XII ст., особливо розвинувся в XIIІ — на початку XIV ст.). Передував добі Відро- дження. Для мистецтва П. характерне посилення реалістичних тенденцій, орі- єнтація на античне мистецтво.

Профільований — вертикально перерізаний.

Пуританізм — 1) в Англії та Шотландії в XVІ та XVІІ ст. — релігійно-політичний рух буржуазії, спрямований проти абсолютизму й англійської церкви; 2) пере- конання, погляди, поведінка пуританина; 3) суворе (часто надмірне) дотри- мання чистоти звичаїв, високої моральності тощо.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка