[]Сторінка2/40
Дата конвертації11.05.2018
Розмір9.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

За редакцією Гриценко Т. Б.


3-тє видання

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ


«Центр учбової літератури»

2011УДК 008:99(075.8)

ББК 63.03(0)я73

К 90


Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-1487 від 26.12.2006)
Рецензенти:

Афанасьєв Ю. Л. доктор філософських наук, професор; Білик Б. І. доктор історичних наук, професор; Карабанов М. М. – доктор історичних наук, професор;

Станкович Є. Ф. – професор Національної музичної академії, академік Академії мистецтв;

Черній А. М. – доктор філософських наук, професор.

Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін.

К 90 Культурологія. Навч. посіб. 3-тє вид. / За ред. Гриценко Т. Б. К.: Центр уч- бової літератури, 2011. – 392 с.

ISBN 978-966-364-810-1
Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності ку- льтури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучас- ного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визна- чення рівня знань студентів» за трьома модулями, запитання і завдання для самоконтролю та списки рекомендованої літератури до основи розділів.

Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займа- ється самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.

ISBN 978-966-364-810-1

УДК 008:99(075.8)

ББК 63.03(0)я73


© Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін., 2011.

© Центр учбової літератури, 2011.

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА 6

Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ 7

  1. Предмет і завдання дисципліни 7

  2. Культура як предмет культурології 9

  3. Основні концепції культурології 13

Розділ 2. КУЛЬТУРА НА РАННІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ 19

  1. Культура первісного суспільства як історичний тип 19

  2. Світосприйняття первісної людини 25

Розділ 3. КУЛЬТУРА НАРОДІВ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 32

  1. Культура Стародавнього Сходу 32

  2. Культура Месопотамії, її основні досягнення 33

  3. Культура Стародавнього Єгипту 34

  4. Стародавня культура Індії 35

  5. Культура Давнього Ізраїлю 36

  6. Культура Стародавнього Китаю 37

Розділ 4. АНТИЧНА КУЛЬТУРА 39

  1. Культура античного світу, її характерні риси й особливості 39

  2. Давньогрецька культура 41

  3. Елліністична культура 48

  4. Давньоримська культура (VIII ст. до н. е. — V ст. н. е.) 51

Список рекомендованої літератури до /—IV розділів 58

Розділ 5. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 59

  1. Загальна характеристика культури Середньовіччя 59

  2. Культура Візантії 60

   1. Освіта та наукові знання 61Література 63

   1. Архітектура 63

   2. Образотворче мистецтво 67

   3. Музика 67

Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.) 69

   1. Каролінзьке відродження (VIIIIX ст.) 70

Світогляд. Теологія та філософія 71

   1. Освіта. Школи та університети 73

   2. Наукові знання 74


Лицарська культура 75

Міська культура 76

   1. Образотворче мистецтво 77

   2. Музика 81

  1. Культура Київської Русі 82

   1. Писемність і освіта 83

   2. Наукові знання 84

Література 85

   1. Музика і театр 87

   2. Архітектура 87

   3. Образотворче мистецтво 90

Список рекомендованої літератури до V розділу 94

Розділ 6. КУЛЬТУРА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЇ 96

  1. Визначення і хронологічні межі епохи Відродження й Реформації 96

   1. Світоглядні основи доби Відродження. Ренесансний гуманізм, його еволюція й характерні ознаки 97

  2. Соціально-економічні й духовні перетворення в Європі XIV—XVI ст 98

   1. Християнський антропоцентризм 101

  1. Італійське Відродження 102

   1. Періодизація італійського Відродження 103

   2. Місто Флоренція — «Афіни італійського Відродження» 104

   3. Гуманізм італійського Відродження 105

Флорентійський неоплатонізм 107

   1. Антична й середньовічна спадщина в культурі італійського Відродження 108

Філософія італійського Відродження 110

  1. Архітектура італійського Відродження 112

Образотворче мистецтво італійського Відродження 114

  1. Північне Відродження 139

   1. Визначення терміну «Північне Відродження» 139

   2. Гуманізм Північного Відродження 139

   3. Відродження у Нідерландах 143

   4. Відродження у Німеччині 148

   5. Відродження у Франціі 152

   6. Відродження в Англіі 155

Українське культурне піднесення (кінець XV — перша половина XVII ст.) 156

   1. Освіта і культура 157

   2. Братства та іх роль у національному й культурному піднесенні Украіни 161

   3. Архітектура та образотворче мистецтво 162

Література і книгодрукування 165

  1. Реформація та контрреформація. Передумови становлення та розвитку протес- тантської культури 168

   1. Передумови й початок реформаційного руху. Мартін Лютер 168

   2. Основні соціальні, політичні й релігійні ідеі реформаційного руху 168

   3. Контрреформація. Виникнення ордену єзуітів 170

Список рекомендованої літератури до V/ розділу 172

Розділ 7. КУЛЬТУРА ЕПОХИ АБСОЛЮТИЗМУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА 174

  1. Соціально-економічні зміни у Західній Європі XVІІ—XVІІІ ст 174

  2. Стиль бароко в європейському мистецтві 177

  3. Витоки та основні засади Просвітництва 190
  1. Стильові і жанрові особливості мистецтва XVІІІ ст 196

  2. Українська культура в XVIІ—XVIII ст 209

Список рекомендованої літератури до V// розділу 232

Розділ 8. КУЛЬТУРА В ЕПОХУ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕВОРОТУ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ 234

  1. Загальна характеристика розвитку країн Європи та Північної Америки у другий період нової історії 234

   1. Матеріальна цивілізація у краінах Європи та Північноі Америки ХІХ ст. 234

   2. Розвиток науки й техніки 235

Соціальні й політичні системи другого періоду Нового часу 237

   1. Картина світу у другий період Новоі історіі 239

Світоглядні засади європейськоі культури ХІХ ст 240

Універсалізм культурного процесу 242

  1. Неокласицизм — рушійна стильова форма художнього розвитку європейського мистецтва кінця XVIII — початку XІX ст 247

   1. Англія 249

Скандинавські краіни 251

   1. Росія 251

Украіна 252

  1. Романтизм як одна з основних естетичних і світоглядних моделей XIX ст. 253

   1. Основні принципи романтизму як ідейно-художнього напрямку 253

   2. Романтизм як художня течія в літературі та мистецтві 256

  1. Реалізм — історично-конкретна форма художньої свідомості 275

   1. Основні принципи реалістичного методу 277

   2. Втілення реалістичного методу в літературі й образотворчому

мистецтві 277

  1. Імпресіонізм та його сутність 294

   1. Імпресіонізм — визначне явище у живописі та скульптурі 294

   2. Імпресіонізм у музиці 296

   3. Імпресіонізм і символізм у літературі 296

   4. Постімпресіонізм 300

Список рекомендованої літератури до V/// розділу 303

Розділ 9. КУЛЬТУРА XX — ПОЧАТКУ XXI СТ 304

  1. Основні тенденції розвитку культури в XX ст 304

  2. Особливості культурного розвитку України в XX ст 320

Список рекомендованої літератури до розділу 340

Словник термінів 341

Тести для визначення рівня знань студентів 358

Варіанти контрольних запитань для визначення рівня знань студентів 374

Тематика індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів 387

Список ілюстрацій 388

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Культурологія» підготовлено на допо- могу студентам-бакалаврам вищих навчальних закладів освіти ІІІ та IV рівнів акредитації. Він містить теоретичні матеріали, контрольні запитання до кожної теми, обов’язкову й до- даткову літературу, а також включає тестовий контроль.

Приступаючи до вивчення культурології, студент передусім повинен усвідомити, що ця на- ука народилася на перехресті філософії, історії, психології, мовознавства, релігієзнавства й соці- ології. її джерелами виступають окремі науки про культуру, у межах яких досліджуються конк- ретні явища духовної культури людства. Вивчення культурології передбачає раціональне засвоєння інтегральної культури народів світу, розкриття їх багатства через призму національної культури як домінуючої складової, усвідомлення того, що тільки діалог світових культур дає можливість осягнути глибину й особливості власної національної культури.

Вивчення людського суспільства через його культуру надзвичайно актуальне в наш час, оскільки сьогодні стало очевидним, що лише економічні й політичні характеристики не мо- жуть дати повного розуміння соціальних явищ. Культурологічний підхід дає можливість всебічного усвідомлення важливості таких феноменів суспільної свідомості, як мистецтво, література, релігія, філософія тощо. Аналіз духовних цінностей, що переважають у тому чи іншому суспільстві, допомагає виявити не тільки рівень його розвитку і стан, а й зрозуміти, чому те чи інше суспільство живе так, а не інакше.

Вивчення культури як суспільного явища допоможе пояснити численні процеси духов- ного й соціального життя. Виявлення комплексу взаємопов’язаних культурних явищ у сус- пільстві допоможе дати пояснення багатьом культурним явищам у суспільстві, дасть мож- ливість систематизувати, класифікувати та впорядкувати велике різноманіття форм люд- ської діяльності.

Культурологія відкриває цикл гуманітарних дисциплін, що викладаються у вузі. Вона дає уявлення про роль філософії, політології в соціальному житті, знайомить із методикою аналізу різноманітних політичних культур. У даному контексті культурологію можна роз- глядати як певний напрям у соціальній філософії або політичній теорії.

Особливістю культурології є те, що вивчення суспільства пов’язано із заглибленням у світ його мистецтва, літератури, духовних цінностей. Культурологія дає можливість осягнути як єдиний комплекс живопис, поезію, релігію та інші сфери творчості того чи іншого народу, робить доступним осягнення глибин його естетичних пристрастей та вподобань у конкретний історичний період. Оскільки навчальний посібник призначений передусім для студентів агра- рних спеціальностей, його мистецтвознавча орієнтація повинна частково компенсувати неста- чу гуманітарних знань, необхідних для формування естетичних поглядів особистості, а також усвідомлення важливості духовних сфер соціального буття. Отже, розділи, що складають цей навчальний посібник, більш-менш повно знайомлять з історією різних культур. Винятком є розділ «Культура на ранніх етапах її розвитку», який дає загальну картину доісторичних ста- дій становлення будь-якої культури. У той же час певну увагу приділено розгляду пам’яток археологічних культур, що знайдено на території сучасної України, які своїм існуванням і досі продовжують справляти певний вплив на культуру, мистецтво й свідомість людей.

Посібник рекомендовано викладачам та студентам, усім, хто цікавиться проблемами культури.


Ðîçä³ë 1Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка