" Людський капітал як головний фактор конкурентоспроможності організації "Скачати 114.71 Kb.
Дата конвертації17.11.2018
Розмір114.71 Kb.
ТипПротокол засідання
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Економіко-правовий факультет

Кафедра економіки та управління


Д и п л о м н а р о б о т а

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

на тему: “ Людський капітал як головний фактор конкурентоспроможності організації ”

«The human capital as the main factor of organization’s competitiveness»

Виконала студентка денної форми

навчання

спеціальність 073 «Менеджмент»

«Менеджмент ЗЕД»

Кашпуренко Неля Олександрівна


Науковий керівник: доктор

економічних наук, професор

___________ Кузнєцов Е.А.
Рецензент: доктор

економічних наук, професор

___________ Коваленко О.М.
Рекомендовано до захисту: Захищено на засіданні ДЕК №
Протокол засідання кафедри Протокол №__від «__»________2017р

№__від «__»________2017р. Оцінка _______/_______/_______

Завідувач кафедри Голова ДЕК

д.е.н., проф.______ Кузнєцов Е.А. к.е.н., доц ________ Заєць М.А.Одеса – 2017

ЗмістВСТУП 4

ВИСНОВКИ 7

Список використаних джерел 9
ВСТУП

В умовах розбудови ринкової економіки, якій притаманна конкурентна боротьба та глобалізація економічного розвитку, зростає потреба у підвищенні рівня конкурентоздатності людського капіталу. Для кожного підприємства зокрема стає надважливим дослідження своєї позиції серед конкурентів в питанні ефективності та продуктивності роботи персоналу. Це зумовлює важливість визначення конкурентоспроможності людського капіталу підприємств.

Стратегічним фактором успіху компаній на світових та національних ринках та нарощення міжнародної конкурентоспроможності є аспект конкурентоспроможності людського капіталу.

Реалізація сучасної політики управління людським капіталом набуває особливого значення за умов підвищення його конкурентоспроможності, інституційного відтворення соціально-економічної системи, формування ринку праці та інструментів інвестування у людський розвиток.

Проблемні питання розвитку і використання людського капіталу сьогодні є предметом дослідження багатьох учених-економістів. Висвітленню даної теми присвячено праці зарубіжних дослідників: Г. Бекера, Е. Денісона, П. Друкера, Р. Капелюшнікова, Ю. Корчагина, Р. Мінцера, Т. Шульца та ін.

В Україні цю проблематику різноаспектно вивчають В. Антонюк, М. Ведерніков, І. Гнибіденко, О. Грішнова, Ю. Зайцев, Е. Кузнєцов та ін.

Однак, незважаючи на плідні напрацювання дослідників, ще не знайдено єдиного підходу щодо визначення сутності конкурентоздатності людського капіталу та методів її оцінки. Теоретичне та практичне вирішення цих завдань є необхідним для поліпшення конкурентної якості людського капіталу на рівні підприємства, забезпечення гармонійного розвитку та ефективного використання продуктивних здібностей людини в умовах інноваційної економіки.

Актуальність зазначеної проблеми зумовила вибір теми, постановку мети і завдань дослідження, логіку та структуру дослідження.

Метою дипломної роботи є розробка теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо формування, функціонування та впровадження механізму ефективного використання людського капіталу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Для досягнення мети дослідження поставлено та вирішено такі завдання: • уточнити основні поняття і категорії, що використовуються при дослідженні конкурентоспроможності людського капіталу;

- висвітлити методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності людського капіталу;

- проаналізувати фактори впливу на конкурентоспроможність людського капіталу;

- надати організаційно-економічну характеристику КП «Миколаївська овочева база»;

- проаналізувати конкурентів і оцінити рівень конкурентоспроможності КП «Миколаївська овочева база»;

- здійснити оцінку людського капіталу досліджуваного підприємства;

- визначити напрями удосконалення системи формування людського капіталу досліджуваного підприємства.

Об’єкт дослідження - процеси підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Предмет дослідження - теоретичні та прикладні питання розвитку та людського капіталу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Методи дослідження. Розв’язання поставлених завдань здійснено завдяки використанню системи загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, зокрема: діалектичний – для розкриття сутності людського капіталу та його конкурентоспроможності; метод класифікацій – у процесі визначення факторів конкурентоспроможності людського капіталу; економіко-статистичного аналізу – для визначення тенденцій розвитку людського капіталу та оцінювання його конкурентоспроможності; експертних оцінок – оцінка конкурентів та рівня конкурентоспроможності підприємства; інформаційно-логічного аналізу – з метою визначення пріоритетів підвищення конкурентоспроможності людського капіталу.

Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні документи з питань регулювання праці в Україні, дані Державної служби статистики України, результати експертних оцінок, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, звітність вітчизняних підприємств.Дипломна робота склaдaється зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Зaгaльний обсяг роботи – 105 сторінок, із них 90 сторінок основного тексту. Робота містить 26 таблиць, 19 рисунків. Список використаних джерел нараховує 43 першоджерел.


ВИСНОВКИ

 1. Основними конкурентами КП «Миколаївська овочева база» є: СПП «Агрофірма «Роднічок» Жовтневого району займало 10,68% ринку свіжих овочів у 2016 році; ТОВ «Сандора» - виробництво овочевих соків у більшості випадків із покупної сировини, ТОВ « Вікторія» Жовтневого району – виробництво овочевих консервів.. Конкурентоспроможність овочеконсервної продукції забезпечується наявність сучасного обладнання та технологій, використання тари «твіст офф».

 2. Конкурентна позиція дозволила підприємству досягти наступних показників. У 2016 році проти 2014 року зростала виручка від реалізації продукції на 69,3 % , відповідно збільшився чистий дохід на 68,8%. Разом із цим, підвищення суми операційних витрат у 2,2 рази, позначилось на зменшенні суми одержаного чистого прибутку на 20,2% за досліджуваний період. За 2014-2016рр. середній рівень рентабельності у підприємстві зменшився на 37 відсоткових пункти та досяг рівня у 17,2 %.

 3. Продовжити впровадження системи менеджменту якості, в основу якої покладено данний підхід, постійне поліпшення результативності і ефективності діяльності, з урахуванням потреб зацікавлених сторін.

 4. В жорстких умовах конкурентної боротьби якість продукції виступає одним з пріоритетних факторів кон- курентоспроможності підприємства. Поряд з раціональним господарюванням, орієнтованим на вдосконалення виробни- чого процесу і досягнення ефективного рівня собівартості ви- робленої продукції, цільовим орієнтиром діяльності будь-якого виробництва мусить бути висока якість готового продукту. Проаналізувавши існуючий стан ринку сільськогосподарської продукції, можна помітити, що саме ті підприємства, які скоординували роботу на достатність ресурсного потенціалу з метою забезпечення широкого асортименту та високої якості продукції нині займають стійке положення на ринку навіть в умовах такої жорсткої конкуренції.

 5. Враховуючи проведені розрахунки, слід відмітити, що КП «Миколаївська овочева база» має реальні можливості для підвищення конкурентоспроможності консервної продукції за рахунок розширення асортименту продукції на продаж, зниження ціни для споживачів, інших складових, так як свого споживача на зовнішньому ринку вона вже має. Враховуючи зміну показників в динаміці, можна стверджувати, що продукція КП «Миколаївська овочева база» є конкурентоспроможною і може бути представлена на ньому ринку у значно ширшому асортименті та у значно більшій кількості країн Східної та Західної Європи, США. В перспективі КП «Миколаївська овочева база» може орієнтуватися на розширення експортного потенціалу не тільки консервної продукції, а і овочевої, в тому числі на ринки Білорусі, Угорщини та США. Через те, що вітчизняні товаровиробники не займають позиції лідерів на даному сегменті ринку, необхідно нарощувати експортний потенціал на основі івестиційно-інноваційного розвитку.

6. Підвищення конкурентоспроможності персоналу є процесом, до якого прагнуть і самі працівники, і підприємства, в якому вони працюють. Розвиток навиків і кваліфікації, набуття досвіду роботи відбувається об’єктивно, і змінити можна тільки термін цього процесу. Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності працівник повинен прагнути розширювати свої знання і кваліфікацію як у даній сфері діяльності, так і в інших сферах. Підприємство може сприяти цьому, мотивуючи працівника до навчання і підготовки, а також надаючи відповідну допомогу. Другою складовою підвищення конкурентоспроможності є розвиток необхідних психологічних якостей. Це здійснюється як шляхом самовдосконалення і саморозвитку працівників, так і за допомогою відповідних тренінгів і мотиваційних засобів.


Список використаних джерел
 1. Аллавердян В. Оценка стоимости "кадрового потенциала" предприятия [Електронний ресурс] / В. Аллавердян // Интернет-проект «Корпоративный менеджмент». – Режим доступу: www.cfin.ru/management/people/ value_people.shtml

 2. Богиня Д. П. Науково-практичні засади конкурентоспроможності людського потенціалу України: стан та шляхи формування в контексті інтеграційних процесів // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2007. – Т. 1, № 5. – С. 7 – 13

 3. Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання / О. Бородіна // Економіка України [Текст]. – 2003. - № 7 (500). – С. 48-53.

 4. Близнюк В. В. Людський капітал як фактор економічного розвитку (еволюція методологічних підходів та сучасність) / В.В. Близнюк // Економіка і прогнозування [Текст]. – 2005. - № 2. – С. 67-78.

 5. Волошина С.В. Економічний механізм управління процесом ефективності формування людського капіталу підприємства / С.В. Волошина, Ю.В. Галабурда// Економіка Криму. - 2008. - №24. - С. 99-103.

 6. Вовканич С.Й. Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять / С.Й. Вовканич, Л.К.Семів // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С.7-19

 7. Гальків Л. І. Людський капітал: базисні поняття та концептуальні положення / Л. І. Гальків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: [зб. наук.-техн. пр.]. – Львів: РВВ Національного лісотехнічного ун-ту України, 2008. – Вип. 18.9. – С. 187-191.

 8. Головінов О.М. Людський капітал у системі виробничих відносин / О.М. Головінов; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2004. – 161 с.

 9. Головінов О. М. Людський капітал у системі виробничих відносин: Монографія. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 161 с.

 10. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки [Текст] / О. А. Грішнова. – К. : Знання ; КОО, 2001. – 254 с.

 11. Грішнова О. А. Людський розвиток [Текст] / О. А. Грішнова. – К. : КНЕУ, 2006. – 308 с.

 12. Грішнова О.А. Людський капітал – визначальний чинник конкурентоспроможності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Випуск 2. - К., 2003. - С. 128-134.

 13. Дейнтри Даффи Человеческий капитал [Электронный ресурс] / Даффи Дейнтри. - Режим доступа: http: //www.osp.ru/cio/2000/06/023.htm

 14. Доронін А.В. Оцінка трудової поведінки персоналу/ А.В. Доронін, А.О. Полубєдова // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія економіка. Випуск 28. – Частина ІІІ. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С. 61–66.

 15. Журавльова І.В. Методичний підхід до виміру потенціалу людського капіталу підприємства. - 2004. - С. 232-238.

 16. Захарова О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування [Текст] : монографія / О. В. Захарова. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2010. – 376 с.

 17. Злупко С. М. Людський потенціал, зайнятість і соціальний захист населення в Україні [Текст] : навч. Посіб. / С. М. Злупко, Й. І. Радецький. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ед. Івана Франка, 2001. – 193 с.

 18. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія Вип. 1/ за ред. д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 854 с.

 19. Кендюхов О. Гносеологія інтелектуального потенціалу / О. Кендюхов // Економіка України [Текст]. – 2010. - № 4. – С. 28-33.

 20. Корицкий А.В. Введение в теорию человеческого капитала [Електронний ресурс] / А.В. Корицкий // Глобалтека. Глобальная бибилиотека научных ресурсов. – Режим доступу: http://globalteka.ru/books/doc_details/2987-------.html

 21. Кримова М.О. Життєвий цикл розвитку конкурентоспроможності фахівця, чинники та складові його формування / М.О. Кримова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url =yaserp%3A%2F%2Fwww.afp.org.ua%2Fassets%2Ffiles%2F5-aktivi.doc

 22. Кузнецов Э.А. Инновационный механизм развития управленческого капитала / Э.А. Кузнецов // Матеріали 65-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова ; 25-29 листопада 2015 р. – Одеса: «Астропринт», 2015. – С. 218−220.

 23. Кузнецов Э.А. Управление конкурентоспособностью предприятия: системный поход : [моногр.] / Э. А. Кузнецов, С. Н. Коваленко. – Одесса: Наука и техника, 2014. − С. 89-103.

 24. Кузнецов Э. А. Конкурентоспособная система менеджмента: идентификация научных трактовок и практических подходов / Э. А. Кузнецов / Актуальные проблемы экономики и менеджмента : теория, инновации и современная практика : [моногр.] ; в 3 т. / под ред. Э. А. Кузнецова. – Т. 2. – Херсон : Гринь Д. С., 2015. − С. 176−202

 25. Кузнецов Э. А. Современное понятие в менеджменте категории «человеческий капитал» / Э. А. Кузнецов, М. А. Дзина // Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем : стан, проблеми, перспективи. Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції ; 29-30 березня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 66−67.

 26. Кудлай А.В. Методичні підходи до побудови збалансованої системи оцінки людського капіталу /А.В. Кудлай // Вісник національного технічного університету. - Х., 2002. - №8. - С. 98-103.

 27. Ларіна Я. Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації : монографія / Я. Ларіна, О. Брацлавська. – К. : Академія, 2012. – 244 с.

 28. Лебедева Ю.В. Инвестиции в человеческий капитал и экономический рост. [Електронний ресурс] / Ю.В. Лебедева // Проблемы современной экономики – 2010 – № 2 (34) – Режим доступу до журн.: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3083

 29. Леонова С.В. Ідентифікація і оцінювання трансформації потенціалу працівників в людський капітал промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / С.В. Леонова. – ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. - 23с.

 30. Лєх Т.А. Концепція формування та відтворення людського капіталу. [Електронний ресурс] / Т.А. Лєх // Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=925

 31. Людський капітал України: демографічні передумови та соціально-економічні чинники формування: колект. монографія / Житомир. держ. технол. ун-т ; [за ред. Мельничука Д. П.]. – Житомир : ЖДТУ, 2015. - 317 с.

 32. Могдальова Н.В. Управління людським капіталом підприємства в сучасних умовах / Н.В. Могдальова, С.В. Севрюкова, О.Ю. Руднєва. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=10136.

 33. Насипайко Д,С. Відтворення людського капіталу : монографія / Насипайко Д. С. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 163 с.

 34. Ніколайчук М.В. Управління людським капіталом за умов розвитку економіки знань: проблеми теорії та практики : [монографія] / М.В. Ніколайчук – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 201 с.

 35. Оценка конкурентоспособности персонала международной кампании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.smartcat.ru/Referat/ Management/ InternationalCompetitivenessAN.shtml

 36. Приймак В. І. Управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України [Текст] : монографія / В. І. Приймак, О. М. Гинда. – Львів : РАСТР 7, 2014. – 438 с.

 37. Родченко О. О. Формування та використання людського капіталу. Регіональний аспект / О. О. Родченко // Збірник наукових праць [Текст]. – 2011. – Т. 12. – Вип. 183 : Трансформаційні процеси в сучасній економіці. – С. 156-161. – (Серія: Економіка).

 38. Сотникова С. И. Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально-экономического содержания [Электронный ресурс] / С. И. Сотникова. – Режим доступа: http://www.rhr.ru/index/jobmarket/ russia/11032.html?prn=1

 39. Тимошенко К.В. Аналіз методик оцінки людського капіталу на підприємстві / К.В. Тимошенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - No 44. - С. 192-197.

 40. Цимбаленко Н.В. Методика оцінки людського капіталу підприємства / Н.В. Цимбаленко // Вісник Хмельницького національного університету. - Хмельницький. - 2010. - No5. Т. 2 (159) - С. 138-141.

 41. Lucas R. E. On the mechanics of economic development / R. E. Lucas // Journal of Monetary Economics [Text]. – 1988. – Vol. 22. - № 1. – Р. 3-42.

 42. Elson R. R. Investment in humans, technological diffusion and economic / R. R. Nelson, E. Phelps // American Economic Association [Text]. – 1966. - № 2. – Vol. 61. –P. 69-75.

 43. Newton’s Views on Space, Time, and Motion // Stanford Encyclopedia of Philosophy [Text]. – [S. P.] : Stanford University, 2014. –Р. 22.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка